LEDEN VAN DE VRIJMETSELAARSLOGE ,,LA FLAMBOYANTE,, TE DORDRECHT IN DE 19e EEUW 1812-1910
(door H.W.G. van Blokland-Visser)

DEEL 3:
JOODSE BANKIERS ZADOKS TE DORDRECHT LID V/D LOGE "LA FLAMBOYANTE" TE DORDRECHT

DEEL 3
JOODSE BANKIERS ZADOKS TE DORDRECHT LID V/D LOGE "LA FLAMBOYANTE" TE DORDRECHT

 

In de periode tussen 1850 en 1890 waren er 5 leden v/d familie Zadoks lid v/d Loge ,,La Flamboyante te Dordrecht.
* Philip Zadoks Simonz 1853
* Simon Zadoks Philipz 1855
* Joseph Zadoks Simonz 1866
* Isaak Zadoks Simonz 1866
* Simon jr Zadoks Philipz 1881
De oorsprong van deze familie Zadoks ligt in Amsterdam. In 1672 wordt al een bankier ZADOK uit Amsterdam genoemd, die zaken deed met de Gebr. Johan en Cornelis de Witt.
In 1704 wordt er te Amsterdam melding gemaakt van MARCUS (Mordechai) ZADOK die een zoon krijgt genaamd ZADOK MARCUS. Deze gaat in ontertrouw op 17-6-1734 te Amsterdam met ABIGAEL HARTOG geb: 1707 te Munster.
Hun zoon ABRAHAM ZADOK (1743 / 1819 te Amsterdam) gaat in ondertrouw op 11-7-1766 te Amsterdam met HESTER ABRAHAMS (1740 / 1811 te Amsterdam).

De aanneming van de geslachtsnaam ZADOKS in 1811 te Amsterdam en te Dordrecht.

ABRAHAM ZADOK had met zijn zoons afgesproken de geslachts naam ZADOKS aan te nemen.
PHILIP ABRAHAMZ ZADOK liet zijn geslachtsnaam ZADOKS in 1811 te Dordrecht inschrijven.
Deze Joodse familie ZADOKS zou de hoogste sociale ladder bereiken in Dordrecht gedurende de 19e eeuw, en wel als Bankiers o.a.SIMON PHILIPS ZADOKS (1803-1879).
Eerst een impressie betreffende de familie Zadoks. Deze was al vroeg in de 19e eeuw betrokken bij besturen, verenigingen en armenzorg in de Joodse en Dordtsche gemeenschap. En zette zich ook in voor de bouw van de nieuwe synagoge in 1854.
Zij waren allen kooplieden en hadden ook de handel in de Nederlandse staatsloterij in handen te Dordrecht.

In een advertentie uit de "Dordrechtsche Courant" van 24 januari 1842 wordt vermeld dat bij de 185e Koninklijke Nederlandsche loterij op zaterdag 22 juni ten kantore van SIMON ZADOKS aan de Voorstraat hoek Kolfstraat C 1348 te Dordrecht. In de 5e klasse is getrokken de kapitale prijs van f 60.000,- op lot nr. 2168.
Ten kantore van ABRAHAM en MEYER ZADOKS Phz aan de Voorstraat bij de Vuilpoort getrokken een bedrag van f 20.000,- op lot nr. 21007.
Vooral de familie van SIMON ZADOKS Phz (1803-1879) en zijn zoons waren nauw betrokken, op kerkelijke, handels en scheepvaart gebied in Dordrecht.

Op 14 juni 1850 koopt SIMON ZADOKS Phz via notaris Jan Jacob Blussé, voor f 1600,- een huis en erf van Elisabeth van Dijl weduwe van Lydias Westdijk (sectie A nr 181) aan de Grotekerksbuurt te Dordrecht. Zijn buren zijn aan de ene kant woont Dhr.Roodenburg, aan de andere kant woont Dhr.van Wageningen.

In 1851 zijn vader en zoon SIMON ZADOKS Phz en PHILIP ZADOKS Sz benoemd tot honorair lid van het zeemanscollege "TOT NUT VAN HANDEL EN ZEEVAART" opgericht in 1818 te Dordrecht. Hiervan waren lid: kapiteins en stuurlieden der koopvaardij, maar ook de scheepsmakelaars, scheepsbouwers, kooplieden en reders enz.
Rond 1854 zetten zij zich in voor de bouw van een nieuwe synagoge aan de Varkensmarkt en zitten zij in de bouw commissie.
Op 30 november 1854 staat er in "De Dordrechtsche Courant" het volgende bericht:

Waarde stadsgenoten, het bestuur van de Israelitische Gemeente alhier heeft het genoegen hierbij te berichten dat de opbrengst van de inzameling voor de opbouw van de synagoge en een school fl 2.500,- heeft opgebracht, slechts een klein gedeelte van de behoefte, bedankt namens het kerkbestuur SIMON ZADOKS president van het bestuur van de Joodse gemeente
.

In 1854 legt PHILIP ZADOKS Sz de 1e steen voor de nieuwe synagoge aan de Varkensmarkt te Dordrecht.
Bij de grote cholera epidemie in 1866 neemt SIMON ZADOKS Phz zitting als penningmeester in de commissie ter hulpverlening van de slachtoffers van de cholera.
Op 12 juli 1866 staat het volgende in de krant:

Nog vers liggen de treurige zomerdagen in ieders geheugen toen na een afwezigheid van vele jaren (de laatste keer was in 1859) de vreselijke cholera zich wederom in onze stad heeft vertoond.

De cholera had in Dordrecht enorm huis gehouden. Op een bevolking van 24.000 inwoners waren er 400 doden te betreuren en vooral in bepaalde wijken in het lagere deel van de stad bij Marienbornstraat, Kromme Elleboog, bij de Nieuwkerk met zijn open stinkende grachten zonder riolering en schoon drinkwater.
Na deze ramp werden al gauw maatregelen genomen en de riolering en de zorg voor schoon drinkwater werden aan gepakt. Toch zou Dordrecht pas in 1883 zijn drinkwaterleiding krijgen. In 1885 was 80 % van Dordrecht aangesloten op de waterleiding.
De nood was hoog onder de bevolking na de cholera epidemie en er werd een commissie ingesteld van 12 personen voor hulp aan de bevolking op inniatief van Ds. M.A. Perk.
De gehele commissie gaat in 1866 op de foto (DI 3298 A /Stadsarchief Dordrecht) met de volgende personen:
- Ds. M.A. Perk (voorzitter), Waals predikant (vader van de dichter Jaques Perk) te Dordrecht.
- Mr. W.van der Elst (secretaris), Advocaat te Dordrecht.
- SIMON ZADOKS Phz (penningmeester), Bankier (1803-1879) lid Loge "La Flamboyante".
- Dr. P. de Vrij Medisch, Doctor te Dordrecht.
- P.H. van Hoffen, Koopman te Dordrecht.
- H.G. Long Epee, Winkelier te Dordrecht lid Loge "La Flamboyante".
- L.Mansion, Koopman te Dordrecht.
- Dr. H.J. de Graaff, Medisch Doctor te Dordrecht lid Loge "La Flamboyante".
- A.A. Obreen, Anamuensis te Dordrecht.
- S.H. Jurgens, Stukadoor te Dordrecht.
- J.N. Pieren, Bierbrouwer te Dordrecht.
- Ds. P.M. Keller van Hoorn, Predikant te Dordrecht.

(Groep van 12 personen, die de commissie voor hulpbetoon vormden voor de heersende cholera-epidemie in 1866. Van links naar rechts: onderste rij: L. Masion, C. Longepée, Ds. M.A. Perk (voorzitter), Mr. W. van der Elst (secretaris), S. Zadoks (penningmeester). Bovenste rij: Dr. P. de Vrij, P.H. van Hoffen, Dr. H.J. de Graaf, A.A. Obreen, S.H. Jurgens, J.N. Pieren en Ds. P.M. Keller van Hoorn (Beeldbank Dordrecht))


PHILIP ZADOKS Sz (1830) wordt in 1886 gekozen in het bestuur van de Kamer van Koophandel en volgt dan de oud gezagvoerder der koopvaardij en scheepsreder Jacob Bouten op.
De familie richtte een Bank op en financierden de scheepvaart, evenals de aannemers met hun werken. Deze bank werd in 1928 te Dordrecht opgeheven.
Voorbeeld van hun financiele betrokkenheid is bij de bouw van het grote stoomgemaal bij de uitwateringsluizen in Katwijk aan Zee in 1880.
De aannemers waren Jan Visser Gerritz uit Papendrecht (van het latere aannemersbedrijf Visser en Smit te Papendrecht) in samen werking met Arnoldus Jan Schouten uit Alphen a/d Rijn (kleinzoon van Jan Schouten scheepsbouwer en oprichter Loge "La Flamboyante" te Dordrecht). Het werk was aangenomen voor het bedrag van f 230.000,- wat een fors bedrag was voor die tijd.
Bankiers S. ZADOKS en Zn uit Dordrecht regelde alle financiele zaken .
In 1890 behoorde de familie ZADOKS tot de meest vooraanstaande families in Dordrecht zoals de families Vriesendorp, van Gijn en de Kat.
Volgens de belasting opgave uit het jaar 1890 was de rijkste persoon in de stad een vrouw
1e. 1e Mevr ANNA S. DE KAT weduwe van raadslid van der Linden zij had een inkomen tussen f 63.000,- en f 73.000,- per jaar .
2e. de Kunstschilder FRANS LEBRET, die een inkomen had van f 30.000,- per jaar,
daarna volgden de families met een inkomen tussen f 25.000 en f 30.000,-
- Familie VRIESENDORP, kooplieden te Dordrecht.
- Familie VAN GIJN, kooplieden te Dordrecht.
- Familie ZADOKS, Bankiers te Dordrecht.
- Familie BOUVY, glasfabrikant te Dordrecht.
- Familie WILLE, ijzergieterij te Dordrecht.
- DIRK VOLKER, aannemer te Dordrecht.
- Familie VAN DEN HOOGEN, wijnhandelaar te Dordrecht.
- GEORGE HEELEY, directeur van de gasmeterfabriek te Dordrecht.

In 1910 zijn de meeste leden van de familie Zadoks uit Dordrecht vertrokken naar o.a. Amsterdam en Den Haag.

zadoks_di_552_302408.jpg (39930 bytes)
(Onderpui van het effectenkantoor van Zadoks & Co aan de Wijnstraat 77, ca. 1915 (Beeldbank Dordrecht GP 552-302408))

zadoks_di_552_302409.jpg (41585 bytes)
(Groepsportret van medewerkers van effectenkantoor Zadoks & Co tijdens een feestdiner, ca. 1939 (Beeldbank Dordrecht GP 552-302409)
)

 

NB.
- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : Philip Abram Sadok
Woonplaats (oude huisnummers!) : C1709
Biljet (of arm) : billet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242


- Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B1-338, C1-1702, D1-1088, E1-648 incl woonplaats en beroep (tussen sept 1812-jan 1814)
Naam : Philip Abram Zadok
Woonplaats : C1565 geheel
Beroep : klein koopman
Belasting (of huurwaarde?): 25
Folionummer : 59
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

- Kohier belasting op personeel en meubilair 1818
KANTTEEKENEN (De Ontvanger zal in het eerste gedeelte dezer kolom de datums der betalingen, en in schrijfletters de ontvangene sommen vermelden, en voorts in het tweede gedeelte deze sommen in cijferletters herhalen) : 16 april f 1,44; 6 julij f 1,44; 15 september f 0,96; 8 dec f 1,87
Artikelnummer : 1528
Naam : P. A.m Zadok
Woonplaats : C1565
Beroep : koopman
Voor den aanslag in het Personeel : 2,50
Voor den aanslag in het Mobilair (Meubilair) : 3,21
Bedragende te zamen : 5,71
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 855

- Kohier van het patent-regt over het jaar 1827

Artikelnummer: 0262
Afschrijvingen: 31 Maart f 2,27
Namen der patentschuldigen
De Heer L.P. Zadoks (wonende in wijk D0987)
is schuldig: Als: debitant in de loterij, 13B
Bedrag der regten in hoofdsom: 1,80
26 opcenten: 0,47
Folionummer: 053
Artikelnummer: 0299
Afschrijvingen: 6 Aug. f 2,27
Namen der patentschuldigen
De Heer S. Zadoks (wonende in wijk D0987)
is schuldig: Als: debitant in de loterij, 13B
Bedrag der regten in hoofdsom: 1,80
26 opcenten: 0,47
Folionummer: 060
Artikelnummer: 1818
Afschrijvingen: 3 Aug f 6,93
Namen der patentschuldigen
De Heer L.P. Zadoks (wonende in wijk D0987)
is schuldig: Als: inl. kramer, 14A
Bedrag der regten in hoofdsom: 5,50
26 opcenten: 1,43
Folionummer: 364
Artikelnummer: 2039
Afschrijvingen: 6 Aug. f 2,27
Namen der patentschuldigen
De Heer Simon Zadoks (wonende in wijk D0987)
is schuldig: Als: koopman, 13B
Bedrag der regten in hoofdsom: 1,80
26 opcenten: 0,47
Folionummer: 408
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 885

- Bij LEVIE PHILIP ZADOKS, op de Voorstraat, over de Groote Spuistraat, te Dordrecht, zijn te bekomen voor de 138ste K.N. Loterij Heelen, Halven, Vijfden en Tienden van Loten IN KOOP en VOOR ALLE KLASSEN, Prijscourant. De trekking begint den 2 Februarij 1828
NB. Bij bovengemelde zullen graits verkrijgbaar zijn de Plannen met de geheele Uitleg der bovengemelde Loterij; ook wordt bij denzelven exact Contraboek gehouden.
[bron: Dordrechtsche courant 3-1-1828]

- [ca april 1829] Philip Abraham Zadoks, splitter;
[bron: stadsarchief Dordrecht, archief : 5, inventarisnr. : 1932 (verklaringen over 1829)]

- L.P. ZADOKS, in het Wapen van Brugge, op de Voorstraat, bij de Beurs, lett. C. no. 3, te Dordrecht, verwittigt zijne geëerde stadgenooten en bekenden, dat hij zijn WINKEL geopend heeft en door zeer voordeelige aankoopen in de gelegenheid is gesteld zijne begunstigers te kunnen voorzien van alle soorten van witte, ruwe en zwarte Linnens, Bonten, Kousen, Doeken, Bombazijnen, Marseiljes, Broekstreep, Molton, Wollen en Katoenen Baaijen, Lakens, Dekens, Spreijen, Katoen-Batist, Neteldoek, Vesten in soorten, en nog meer andere artikelen, alles tot de minste prijzen.
[bron: Dordrechtsche courant 4-6-1829]
zadoks_dc_4juni1829.jpg (36599 bytes)

- PUBLIEKE VERKOOPING, Ten overstaan van den heer Vrederegter van Dordrecht, kanton nummer een, door JACOBUS DE KONING, openbaar Notaris, residerende te Dordrecht, daartoe door de regtbank van eerste instantie, zitting houdende te Dordrecht, benoemd, van:
Een groot, hecht, sterk, welgelegen en zeer ter nering staande HUIS en ERF, staande en gelegen in de Voorstraat nabij de Spuistraat te Dordrecht, geteekend D48, belend het huis van mejuffrouw de wed. Jacob Poot aan de eene, en dat van den heer Philip Abraham Zadoks aan de andere zijde.
In den staat der gebouwde eigendommen over den jare 1829 aangeslagen tot f 24,52. Hetzelve Huis en Erf zal bij de betaling der kop- en andere penningen dadelijk kunnen worden aanvaard, terwijl hetzelve op heden nog zal kunnen bezigtigd worden; zullende men zich daartoe kunnen adresseren ten huize van gemelde jufvrouw de weduwe Poot.
De afslag en finale verkoop van hetzelve Huis en Erf zal geschieden in het koffijhuis bij Arie Buitenweg, op de Voorstraat nabij de beurs te Dordrecht, op HEDEN Zaturdag den 4 Julij 1829, des morgens ten elf ure. Nader onderrigting te bekomen bij voornoemden Notaris DE KONING, in de Voorstrat te Dordrecht, in het huis geteekend D288. Zegt het voort.
[Dordrechtsche courant, 04-07-1829]

- [1830] Belasting lantaarns, brandspuiten en klapgelden en 9% op de huurwaarde

Woonplaats: C0003 geheel
Naam: Levie Philip Zadoks
Huur(waarde): f 80
Drie procent: f 2,40
Drie procent (1ste/2de termijn): - / f 2,40
Negen procent: f 7,20
Negen procent (1ste/2de termijn): -/f 7,20
Folionummer: 19
Woonplaats: D0047 geheel
Naam: Philip Abraham Zadoks
Huur(waarde): f 100
Drie procent: f 3
Drie procent (1ste/2de termijn): - / f 3
Negen procent: f 9
Negen procent (1ste/2de termijn): -/f 9
Folionummer: 44
Woonplaats: C1348 geheel
Naam: Simon Zadoks
Huur(waarde): f 80
Drie procent: f 2,40
Drie procent (1ste/2de termijn): - / f 2,40
Negen procent: f 7,20
Negen procent (1ste/2de termijn): -/f 7,20
Folionummer: 40
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, inventarisnummer 1322

- [1832] Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van ongehuwden en weduwnaars zonder kinderen in de Gemeente Dordrecht en Inschrijvings-register voor den LANDSTORM van gehuwden en weduwnaars met kinderen in de Gemeente Dordrecht 
Abraham Zadoks, koopman, D0378 Voorstraat;
Abraham P. Zadoks, koopman, D Voorstraat;
Levi Philip Zadoks, splitter in de loterij, C0003 Voorstraat;
Meijer Zadoks, koopman, D0378 Voorstraat; 
Meijer Zadoks, winkelier, D0378 Voorstraat;
Simon Zadoks, koopman, C1345 Voorstraat;

- kadaster (vanaf 1832) Dordrecht
Levie Philip Zadoks (legger 1781, 4666)
Samuel Zadoks (legger 6028)
Jozeph Zadoks (legger 6095)
Simon Zadoks (legger 2572, 5350)
Philip Zadoks Simonsz (legger 5393)
Philip Zadoks (legger 5350, 6975)
Izaak Zadoks (legger 6975, 6476, 6477)
de firma Simon Zadoks & Zoon (legger 6688)
Saartje Zadoks wed. J. van Straaten (legger 6753)

- legger 705 Martinus Kamerman
1. B257 (F638) huis en erf .. | 353-540
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_38_06.pdf]

- legger 5350 Simon Zadoks, splitter in de loterij (Dordrecht) / Philip Zadoks (en cons)
1. A17 (F912) huis, dj 1880 verkoop 2572-6 | 6885-1
2. D893 (H1809) huis en erf, dj 1878 vereenigd 2572-10 | 5350-11
3. A39 (F934) huis, verkoop 2572-12 | 2867-6
4. D893 (H1900) huis en erf, dj 1878 vereenigd 2572-13 | 5350-11
5. C101 (G1061) huis en erf, verkoop 2572-14 | 5338-1
6. C102 (G1062) huis en erf, verkoop 2572-15 | 5338-2
7. E76/102 (D580) huis en erf, dj 1879 scheiding 2572-16 | 6753-1
8. E77/103 (D581) loods en erf, dj 1879 scheiding 2572-12 | 6753-2
9. D90 (E239) huis, dj 1880 verkoop 2572-18 | 5756-5
10. A285 (F512) huis en erf, dj 1880 verkoop 5610-1 | 5230-14
11. D893/9 (H2344) huis en erf, 1880 dj 1881 scheiding 5350-2/4 | 6975-1
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_48_01.pdf]
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_48_02.pdf (vanaf legger 5355)]

- legger 6688 de firma Simon Zadoks & Zoon (Dordrecht)
1. D126 (E491) huis en erf, dj 1879 verkoop 5841-1 | 6767-1
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_51_03.pdf]
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_51_02.pdf (t/m legger 6660)]

- legger 353 stad Dordrecht
540. B257 (F638) huis en erf, afgebroken (106; 1836) 705-1 | 353-548(?)
548. .. (F1013) vleeschstal, vrijdom tot 1841, 353-330 | 540-1
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_37_08.pdf]

- Bij SIMON ZADOKS, Voorstraat, hoek van de Kolfstraat, lett. C 1348, te Dordrecht, alwaar in de eerste klasse der thans trekkende 166ste Loterij getrokken is de prijs van f 2500, is nu wederom in de tweede klasse getrokken de kapitale prijs van TIEN DUIZEND GULDEN op no. 19745, devies: Zilveren Spijkers met Gouden Koppen.
- Bij L.M. Snijders, aan de Taankaai, te Dordrecht, is de thans trekkende tweede klasse der 166ste Loterij, wederom getrokken, onder de handteekening van de heer Simon Zadoks, de kapitale prijs van TIEN DUIZEND GULDEN op no. 19745, devies: Zilveren Spijkers met Gouden Koppen..
[bron: Dordrechtsche courant 15-10-1835]

- Bij SIMON ZADOKS, Voorstraat, hoek van de Kolfstraat, lett. C 1348, te Dordrecht, is heden getrokken de kapitale prijs van HONDERD DUIZEND GULDEN met de daarbij toegevoegde premie van f 25.000 op No. 5549,devies: Deze gouden centen, Zet ik op renten. Dordrecht, den 2 December 1835.
- Bij HENDRIK HIJMANS, Debitant der Kon. Ned. Loterij, is getrokken, onder de handteekening van den heer Simon Zadoks, de kapitale prijs en Premie van f 125.000, op No. 5549, devies: Deze gouden centen, Zet ik op renten.
[bron: Dordrechtsche courant 5-12-1835]

- Aan het Loterij Kantoor bij SIMON ZADOKS, Voorstraat, hoek van de Kolfstraat, lett. C no. 1348, te Dordrecht, zijn in de thans trekkende Eerste Klasse der 167e Loterij getrokken de kapitale prijzen van f 5.000 op no. 15309, devies: Wel vriend wat zegt hij nu, deze prijs is nu voor u; en op no. 20381, f 2.500, devies: En kijk, in eens rijk; en op no. 20006 f 1000.
- Bij L.M. SNIJDERS, aan de Taankaai, te Dordrecht, zijn in de thans trekkende Eerste Klasse der 167e Loterij wederom getrokken, onder de Handteekening van den Heer Simon Zadoks, de kapitale prijzen van f 5.000 op no. 15309 devies: Wel vriend wat zegt hij nu, deze prijs is nu voor u; en op no. 20381, f 2.500, devies: En kijk, in eens rijk.
[bron: Dordrechtsche courant 6-1-1836]

- Nog is de wond geopend van het verlies van het jongste onzer lievelingen, op den 10 dezer; heden werd dezelve nog dieper opengescheurd, dorodien het den wijzen Albeheerscher behaagde, onzen zoo dierbare Vader en Behuwd-Vader, PHILIP ABRAHAM ZADOKS, in zijnen nog zoo nuttigen en werkzamen leeftijd, van 64 jaren, tot zich te roepen, na eene kortstondige ziekte van slechts weinige dagen. Allen die hem in zijne maatschappelijke betrekkingen erkend hebben, zullen kunnen beseffen wat wij in hem verliezen.
  SIMON ZADOKS
  HESJE ZADOKS geb. Hijmans
  Mede uit naam onzer Broeders en Zusters.
  Deze algemeene dienst tevens tot bijzondere kennisgeving.
Dordrecht, den 11 Februarij 1837.
[bron: Dordrechtsche courant, 14-02-1837]
zadoks_dc14febr1837.jpg (56695 bytes)

- 176ste KON. NEDERLANDSCHE LOTERIJ
Ten KANTORE van SIMON ZADOKS, Voorstraat, hoek van de Kolkstraat C1348, te Dordrecht, zijn in de Derde Klasse deze onderstaande Prijzen getrokken:
No. 21366 Allerhoogste Prijs f 25.000
No. 1986 ... f 1500
No. 21499 f 45 en premie f 1000
No. 1222
...  f 1000
No. 311
... f 1000
Aan bovengenoemde Kantoor zijn voor de Vierde Klasse nog te bekomen: HEELE en GEDEELTEN van LOTEN Prijscourant. De trekking begint Maandag den 28 Januarij 1839.
[bron: Dordrechtsche courant, 19-01-1839]

- (10-9-1846) 1749. Levi Philips ZADOKS, gedrag;
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD), Archief 5, Inventarisnummer : 1979 (stapel 1)]

- Ten Kantore van SIMON ZADOKS EN ZOON Zijn voor de 221ste STAATS-LOTERIJ nog te bekomen HEELE en GEDEELTEN van LOTEN Prijscourant. De trekking begint AANSTAANDEN MAANDAG. Dordrecht, 17 Aug. 1853.
NB. Aan bovengenoemd Kantoor koopt en verkoopt men alle soorten van Binnen- en Buitenlandsche EFFECTEN, en belast men zich met COMMISSIEN dien betreffende.
[bron: Dordrechtsche courant 20-08-1853]

- Waarde Stadgenoten! Het KERKBESTUUR der ISRAELITISCHE GEMEENTE alhier heeft het genoegen hierbij te berigten, dat de opbrengst van de inteekening, op de door hen aan de Ingezetenen als hier gezondene Circulatie, betreffende den Opbouw hunner Synagoge en School, tot heden heeft bedragen eene somma van ruim f 2500.
Mogten wij ook van zeer velen een minder gunstig antwoord bekomen hebben; mogt hiermede slechts voor een klein gedeelte in de behoefte voorzien zijn, zoo kunnen wij dit, toch als een niet ongunstig resultaat beschouwen. Ontvangt hier voor onzer hartelijken dank. Gij hebt weder op nieuw een blijk van godsdienstige verdraagzaamheid gegeven. De God der Liefde zegene het werk uwer liefde. Dat uw loon veel Zij! namens 't kerkbestuur, SIMON ZADOKS, President.
NB. Diegenen welke door afwezendheid verhinderd waren hunne Circulaire af te geven, worden vriendelijk uitgenoodigd, deze te doen bezorgen ten huizen van bovengemelden, bij wien tevens een Bus geplaatst is ter ontvangst van bijzondere giften van hen, die hunne liefdegaven onbekend willen doen blijven.
[bron: Dordrechtsche courant, 28-11-1854]

- (2-2-1855) 005 D893 Voorstraat Simon Zadoks, slopen/herbouwen 
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP archief 209:35] 

- Dordrecht, den 12 September. Hedenmorgen heeft in de oude Israelitische synagoge alhier de plegtige afscheids-dienst van dat gebouw palats gehad. na de gebruikelijke plegtigheden betrad de tegenwoordige leeraar, de heer HERSCHEL, den kansel, toonde de gemeente het gewigt des oogenbliks in gemoedelijke taal aan, en beschouwde het bedehuis als eene school voor hoogere bestemming. Na hem sprak de gewezen leeraar, de heer L.G. WANEFRIED, uit 's Hage, de gemeente op gevoelvollen en hartelijken toon, betrekkelijk het verlaten der oude synagoge, aan, die hij als een ouden vriend in vreugd en lijden beschouwde, terwijl hij op de nieuwe als een niet minder getrouwen vriend wees. Diep geroerd verliet de gemeente het oude gebouw en begeleidde de wetrollen plegtig naar het nieuwe.
+
- Dordrecht, den 12 September. Hedenmiddag heeft de plegtige inwijding der nieuwe synagoge van de Israëlitische gemeente alhier plaats gehad, in tegenwoordigheid, behalve van eene talrijk opgekomene gemeente, van commissien uit den raad, de regtbank, uit de geestelijken van onderscheidene gezindten, de schoolcommissie, den militairen stand enz. Na de gebruikelijke ceremonien, begeleid door Hebreeuwsche, opzettelijk door den heer Wanefried vervaardigde geznagen, betrad de wel-eerw. zeer geleerde heer, dr. I. ISAKSOHN, opper-rabijn te Rotterdam, den kansel, en sprak, op zijne bekende welsprekende wijze, een inwijdings-rede uit, naar aanleiding van de woorden, voorkomede in Ps. 26: 8, die eenen diepen indruk op alle hoorders maakte, en waarin hij voornamelijk uitweidde over de algemeene menschenliefde, en inzonderheid de middadigheid roemde, door Dordrechts stadgenooten aan deze gemeente zoo onbekrompen bewezen. Na het gewone gebed voor Z.M. onzen geliefden koning, eindigde deze voor de Israelitische gemeente alhier zoo aangename als gewigte plegtigheid met het aanheffen van den 159 Psalm.
[bron: Dordrechtsche courant, 13-09-1856]

- 027, A146 Grotekerksbuurt, Simon Zadoks
121, A146 Grotekerksbuurt, S. Zadoks (schuitenmakerstraatje) 
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP archief 209:37] 

- HOOGE PRIJZEN Getrokken ten kantore van SIMON ZADOKS & ZOON, In de Eerste Week der thans trekkende Vijfde Klasse
25000 Gl. op No. 19151
1500 Gl. op No. 15168
1000 Gl. op No. 4598
1000 Gl. op No. 10677
1000 Gl. op No. 11424
1000 Gl. op No. 17333
Aan bovengenoemd Kantoor zijn nog te bekomen HEELE en GEDEELTEN van LOTEN. Trekking der Tweede Week Dingsdag 18 Mei 1858.
[bron: Dordrechtsche courant, 15-5-1858]

- Per telegraaf 25.000 GULDEN heden getrokken op No. 15545 ter kantoor van Simon Zadoks & Zoon, Dordrecht, 4 Maart 1863.
[bron: Dordrechtsche courant 5-3-1863]

- 1597. 13-01-1871 proces verbaal veiling onroerend goed
Jonkheer Jan George Cornelis Pieter Vrijthoff en Simon Zadoks te Dordrecht
[Bron: Erfgoedcentrum DiEP, Archief: 20, Inventarisnummer: 1964 (over 1871)]

- Bij akte den 31 December 1878 voor den Notaris DIRK WILLEM STOOP, residerende te Dordrecht en getuigen verleden, behoorlijk geregistreerd, is tusschen de heeren PHILIP ZADOKS Simonszoon, Commissionair in Effecten, en IZAAC ZADOKS, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht,a angegaan eene vennootschap, ten onderwerp hebbende de Kassierderij en den Commissiehandel in effecten. De vennootschap zal gedreven worden onder de firma "SIMON ZADOKS & ZOON", en is gevestigd te Dordrecht. Zij wordt, te rekenen van den 1 Januarij 1879 af, aangegaan voor een onbepaalden tijd, terwijl elk der vennooten de bevoegdheid zal hebben de vennootschap tegen het einde van ieder jaar op te zeggen, mits die opzegging zes maanden te voren schriftelijk aan den anderen vennoot doende. Ieder der vennooten zal de handteekening der firma hebben voor alle zaken de vennootschap betreffende, met uitzondering echter voor het aan- en verkoopen van onroerende goederen, het aangaan van borgtogten en het opnemen van gelden door middel van geldleening, al hetwelk om voor de firma verbindend te zijn zal moeten geschieden onder de bijzondere handtekening van ieder der vennooten, bij gebreke waarvan die handelingen buiten de vennootschap zijn en voor privé rekening der individuele vennooten blijven..
Geschiedende hiervan aankondiging ter voldoening aan Artikel 28 van het Wetboek van Koophandel.
[bron: Dordrechtsche courant 28-02-1879]

- [370] (Simon Zadoks en Zn, Dordrecht 2-4-1879) tentoonstelling Albert A. Kloek, Rotterdam;
[bron: stadsarchief Dordrecht, archief: 235 Dordrechts Museum, inventarisnr.: 26]

- (vergadering 22-10-1880) 10. Simon Zadoks en Zoon;
[bron: SA Dordrecht archief 6, inv.nr. 1619 (jaar 1880; twee enveloppen met de notulen + een doos met de kladnotulen (jan-mrt 1880)]

- (1882) staatsloterij (Stoop van Zwijndrecht).
1) Samuel Zadoks (firma wed L.P. Zadoks en Zoon)
2) Mozes Snijders (firma L. Snijders en zoon)
[bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3496 (doos 2), (envelop 3)]

- (11-6-1886) Nadat heden namiddag van wege den heer Ph.A. Zadoks, comm. in effecten, wonende alhier aan de Voorstraat 258 aan mijn Bureel aangifte was gedaan, dat zijn 8-jarig zoontje Henri door den hond van den spekslager J.G. Jüng wonende aan de Groote Spuistraat No. 39 alhier, in den linkerarm was gebeten, heb ik de heer H.L. Ellerman... (voortduren een muilkorf / groote zwarte krulharige)
[bron: Stadsarchief Dordrecht, archief 6, invent. 3500 (doos 2) (envelop 1)]

- Bij acte den 31 December 1886 voor den Notaris DIRK WILLEM STOOP, residerende te Dordrecht, verleden, is de vennnootschap, bestaan hebbende tusschen de heeren PHILIP ZADOKS Simonszoon en ISAAC ZADOKS, beiden Commissionair in Effecten, wonende te Dordrecht, gedreven aldaar onder de firma SIMON ZADOKS & ZOON, met den laatsten December 1886 ontbonden, en aan voormelden heer ISAAC ZADOKS het regt toegekend om de zaken, zoodanig als die tusschen gemelde heeren ZADOKS onder voormelde firma van SIMON ZADOKS & ZOON zijn gedreven, onder diezelfde firma voor eigen rekening zoo voor hem alleen als in vereeniging met anderen na gemelden laatsten December 1886 voort te zetten.
Geschiedende hiervan aankondiging ter voldoening aan artikel 30 van het Wetboek van Koophandel

Naar aanleiding van bovenstaande aankondiging, geeft de ondergeteekende kennis dat hij de zaken der firma SIMON ZADOKS & ZOON, onder diezelfde firma voor eigen rekening voortzet. JACQUES ZADOKS.
[bron: Dordrechtsche courant 1-1-1887]
zadoks_dc_1jan1887.jpg (95396 bytes)

- kantoor van Simon Zadoks & Zoon gesloten 15 en 16 oktober;
[bron: Dordrechtsche Courant 14/15-10-1894 (Stadsarchief Dordrecht toegang 569-125)]

- De Onderlinge Hypotheekbank voor Nederland te Arnhem verstrekt tegen billijke rente geld op 1ste Hypotheek en geeft uit 4% Pandbrieven (met uitkeering). Inlichtingen omtrent het verkrijgen van geld op Hypotheek, evenals de Pandbrieven zijn te bekomen bij:
Simon Zadoks & Zoon, Voorstraat 258;
[bron: Dordrechtsche courant 3-12-1900]

- Philip Zadoks en Reintje van Creveld, handlichting commissiehandel en het waarnemen van agenturen; waarnemend griffier mr. A. OUDEGEEST;
[bron: Dordrechtsche courant 30-8-1901]

- J. Zadoks, confiseur, Voorstraat 267;
[bron: Dordrechtsche courant, 17-10-1901]

- I. Zadoks, confiseur, Voorstraat 267;
[bron: Dordrechtsche courant 27-11-1901]

- akte 16 firma Simon Zadoks en Zoon / Isaac of Jacques Zadoks;
[bron: Erfgoedcentrum DiEP 20-2236, notarisakten over 1904]

- UIT DE STAATS-COURANT (no. 66). Naamlooze Vennootschappen:
Simons Zadoks Bank, te Dordrecht (tot voortzetting van de tot dusverre gedreven bankiers- en effectenbank firma Simon Zadoks en Zoon) - Kapitaal f 200.000 (geheel geplaatst en volgestort). Oprichters Wed. J. Zadoks, geb. Kijzer en H. Zadoks Sz.
[bron: Het nieuws van den dag: kleine courant 20-3-1907 (http://kranten.kb.nl)]

- inventarisnummer 88 Simon Zadoks Bank, later De Merwedebank genoemd. Datering: 1908-1919 (1909 ontbreekt)
[bron: teogang 567 Collectie van jaarverslagen (Erfgoedcentrum DiEP te Dordrecht)]

- Simon Zadoks' Bank, Voorstraat 258;
[bron: Dordrechtsche courant 30-8-1909]

- Faillissementen. Rechtbank te Rotterdam.
Uitgesproken: De handelsvennootschap onder de firma Louis Zadoks & Co, gevestigd Wijnhaven 131a en hare firmanten Levi Philip Zadoks, zich noemende Louis Zadoks, handelaar te DORDRECHT en Eleazar Philip Zadoks, zich noemende Eduard Zadoks, koopman te Rotterdam, Avenue Concordia 35a, curator mr. G.J.C. Schilthuis.
[
bron: NRC 1911_02_08_2_0]

- Simon Zadoks' Bank, Voorstraat 258;
[bron: Dordrechtsche courant wo 6-9-1911]- De statuten der volgende naamlooze Vennootschappen zijn gevoegd bij de St.-Crt No. 279:
Simons Zadoks Bank, te Dordrecht (wijzigingen)
[
bron: Het nieuws van den dag : kleine courant 29-11-1910]

- ... commissie voor Pandbriefhouders in Nederland : ... A.A. Henri Benedictus, Lid van de Firma Zadoks & Co, te Dordrecht.....
[
bron: NRC 1914_06_24_2_08]

- Ondergeteekenden berichten hiermede, dat bij acte, den 23 April 1914 voor den te Dordrecht resideerenden Notaris O.W.P. van TUSSENBROEK verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke Bewilliging werd verleend bij Besluit van den 18 April 1914, No. 48, de Statuten van de Naamlooze Vennootschap SIMON ZADOK's Bank in dier voege zijn gewijzigd, dat de Vennootschap van heden af den naam draagt van DE MERWEDEBANK. R.E. Hattink, A.E. ter Horst, Directeuren. Dordrecht, den 9 Mei 1914.
[
bron: NRC 1914_05_09_2_08]

- Bij acte, op den 28 Juni 1918 verleden voor den Notaris O.W.P. VAN TUSSENBROEK te Dordrecht, en ingeschreven ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht, is door de Firma ZADOKS & Co., commissionairs in effecten en kassiers te Dordrecht, aan den Heer EMANUEL BENEDICTUS, Boekhouder, te haren kantore werkzaam PROCURATIE VERLEEND om die firma te vertegenwoordigen en te teekenen, onder de voorwaarden als bij bovengemelde acte nader omschreven.
ZADOKS & Co.
[bron: NRC 1918_06_29_2_11]

- akte 489 (30-8-1920) oprichting vennootschap onder firma Zadoks en Co, door Abraham Andries Benedictus e.a. 
[bron: notaris O.W.P. van Tussenbroek te Dordrecht]

- (pag. 395) Bij het afrijden van de Nieuwbrug in de richting van de WIJNSTRAAT kwam een handwagen, bestuurd door twee jongens, in aanraking met het kantoor van de firma ZADOKS, waardoor de deur van dit huis ernstig beschadigd werd;
[Merwepost 21 okt. 1922 nr. 25; stadsarchief Dordrecht 489-32.373]

- Bedrijvenregister (handelsdossiers Kamer van Koophandel)
Zadoks en Co (Dordrecht) dossiernummer DO-001467 /75 
Gebroeders
Zadoks (Dordrecht) dossiernummer DO-000708 /38 
De
Merwedebank (Dordrecht/Alblasserdam) dossiernummer DO-000760 /39 
Eduard
Zadoks (Rotterdam) dossiernummer RO-059062 /1499 
Eduard
Zadoks (Rotterdam) dossiernummer RO-066905 /1715 
M. Zadoks
('s-Gravenhage)- dossiernummer HA-022299 /1032 
[bron: http://www.nationaalarchief.nl/register_zh]

 

(c) Papendrecht H.W.G. van Blokland februari 2011.