UIT DE KRANT
(vanaf 1883 aannemers Visser en N.V. Visser en Smit te Papendrecht)

JAAR INFO KRANT
1883 Hoogland, 11 mei. Gisteren werd alhier aanbesteed het bouwen van een Stoomgemaal enz aan de Zeldertsche sluis. Ingeschreven was door de navolgende heeren: Voor de gebouwen .... J. Visser, Papendrecht f 21.797...C. van Soest Mijdrecht f 16.700 aan wien het werk is gegund. Nieuwe Amersfoortsche Courant, 12/05/1883; p. 2/4
1894 Zaterdag 16 juni is door de directie van den Zimmemran-polder ten kantore van den heer J.M. Kakebeeke te Goes, aanbesteed het maken van eene nieuwe suatie-sluis in dne zeedijk van dien polder. Inschrijvers:......G. Klootwijk te Papendrecht f 12.340.... M. Visser te Papendrecht f 11.190 Zierikzeesche Nieuwsbode, 19-06-1894; p. 2/4
1895 Provinciaal Nieuws. Ten overstaan van den heer Commissaris der Koningin alhier is aanbesteed het maken van paalregelwerk langs de kanaalboorden der Z.W. vaart onder de gemeenten Weert en Nederweert (Raming f 10.500). Voor dit werk zijn ingekomen 6 inschrijvingbiljetten die het volgende resultaat hebben gegeven: J. Kampers te Weert, M. Vissers te Papendrecht f 9969, J.M. v.d. Berg te Weert, E. Mertens te Weert...etc. NKO 3, 5 maart 1895
1895 Namens Gedep. Staten van Zeeland werd heden, Woensdag in de Abdij te Middelburg aanbesteed:
Het verlengen van het aanvaringsrooster van den steiger te Borssele, waarvoor het minst had ingeschreven M. Visser te Papendrecht voor f 3900, raming f 3110.
Zierikzeesche Nieuwsbode, 05-09-1895; p. 2/4
1895 Heden (Vrijdag) werd aan het gebouw van het provinciaal bestuur te Middelburg aanbesteed:
Het vernieuwen van twee ducdalven van het rmmingwerk tot beveiliging van den draaipijler en het maken van een remmingwerk ter weerszijden van het westelijk landhoofd van den Bonzijbrug, behoorende tot de werken van het Kanaal door Zuidbeveland (raming f 2700) waarvoor het minst had ingeschreven Mees Visser van Papendrecht, voor f 2577.
Zierikzeesche Nieuwsbode, 21-12-1895; p. 2/4
1896 Aan het gebouw van het Gewest. Bestuur te Middelburg werd namens Gedep. Staten j.l. Donderdag aanbesteed: 'het uitvoeren van buitengewonde herstellingen aan den steiger te STAVENISSE' (Raming f 7700).
Hiervoor was als volgt ingeschreven door de heeren:
A. van Popering, Bruinisse f 9999; M. Visser, Papendrecht f 9690; G. Schermers Jr, Dussen f 9200; G. Klootwijk, Papendrecht f 8990; L. Moerland, Stavenisse f 8890.
Zierikzeesche Nieuwsbode, 04/04/1896; p. 1/1
1896 Uitslag aanbesteding op 22 april 1896 's voormiddags 11 uur ten huize van dne Heer joh. Knoppers alhier, van het maken van een gebouw voor het Stoomgemaal op de Zeldersche Wetering te Hoogland.
1. Marts. Visser te Papendrecht f 21.250.
2. L. Ruitenberg te Amersfoort f 19.939.
6. Mees Visser te Papendrecht f 18.360. 
8. F. de Bruin te Hoogland f 15.111.
Gegund aan den laagsten inschrijver.
Nieuwe Amersfoortsche Courant, 22/04/1896; p. 2/6
1898 Door het gemeentebestuur van MIDDELBURG werd jl vrijdag aanbesteed:
Het aanleggen van te zamen ongeveer 3500 m (door de gemeente te verstrekken) 10 tot 60 cm3 cirkelvormige en 60 bij 90 tot 80 bij 120 cm3 eivormige riolen, met gemetselde putten en bijbehoorende werken. Laagste inschrijver J. Visser Gz te Papendrecht voor f 19.900. Hoogste inschrijver was J.J. Hornstra te Bergen op Zoom voor f 33.900.
Zierikzeesche Nieuwsbode, 10-05-1898; p. 2/4
1898 Zierikzee, 4 Juli. Heden namiddag werd ten raadhuize alhier aanbesteed: Het bouwen van een nieuwen kaaimuur aan het Luitje alhier, ter lengte van ogneveer 87 M., op een te maken paalfundeering.
Ingelevers waren 22 inschrijvingsbiljetten en wel door.... M. Visser, Papendrecht f 24.215..... Mees Visser, Papendrecht f 27.100....De gunning is aangehouden
Zierikzeesche Nieuwsbode, 05-07-1898; p. 2/4
1899 Vrijdag l.l. werd aan het gebouw van het gewestelijk bestuur te Middelburg aanbesteed:
Het maken van drie landhoofden en drie draagjukken voor de bruggen, zes geleidingsducdalven en twee ankerpalen voor de pontons, ten behoeve van de drijvende aanlegplaatsen in de tramweghavens aan het Zijpe, benevens het maken der fundeering voor vier lichtopstanden voor genoemde havens, een en ander in verband met den in aanleg zijnden stoomtramweg van het Zijpe naar Brouwershaven en van den Willempolder naar Steenbergen (raming f 15.275).
Ingeschreven werd door: ...G. Klootwijk, Papendrecht f 16.140...Mees Visser, Papendrecht f 15.890.... (reeds kortelijk gemeld)
Zierikzeesche Nieuwsbode, 04-07-1899; p. 2/4
1899 Aan het gebouw van het provinciaal bestuur van Zeeland te MIDDELBURG werd heden (vrijdag) aanbesteed: het maken van twee goederensteigers met behooren in de tramweghavens aan het Zijpe, in verband met den in aanleg zijnden stoomtramweg van Zijpe naar Brouwershaven en van den Willempolder naar Steenbergen. Raming f 54.700. 
Van de inschrijvers was de laagste f 46.200 de heer Mees Visser te Papendrecht, de hoogste f 50.843 de heer S. Guliker te Tholen;
Ierseksche en Thoolsche Courant, 23-12-1899; p. 3/4
1905 Aan het gebouw van het Prov. bestuur van Zeeland te Middelburg werd heden (Woensdag) aanbesteed:
(2) het opruimen van zeven dukdalven en het plaatsen van negen dukdalven in de buitenhavens te Hansweert en te Wemeldinge en in het kanaal door Zuid-Beveland. Raming f 13.500. Minste inschrijver de heer M. Visser te Papendrecht, voor f 10.170;
Zierikzeesche Nieuwsbode, 11-05-1905; p. 2/4
1908 Aan het gebouw an het prov. bestuur van Zeeland te Middelburg erd heden aanbesteed:
(2) het vernieuwen van de dukdalf tot beveiliging van de kleine ponton in de haven aan den Stoofpolder, behoorende tot de werken van de tramweghavens aan het Zijpe. Raming f  2000.
Minste inschrijver de heer MEES VISSER te Papendrecht voor f 1855;  
Zierikzeesche Nieuwsbode, 29-10-1908; p. 2/7
1922 UITSLAG AANBESTEDINGEN. HAARLEM 12 mei rijkswet. het vernieuwen van een gedeelte van het Middenplankier in de haven van Terschelling Raming f 28975. M.i. N.V. Concordia te Papendrecht voor f 26280. Merwebode 20 mei 1922
1924 AANBESTEDINGEN. (C) Het vernieuwen van den onderbouw der Singelbrug over den Nieuwen Rijn [=LEIDEN].
C. J. Staverman, Amsterdam f 29830....A.M. Visser, Papendrecht f 27.885..etc.
Nieuwe Leidsche Courant, 26/02/1924; p. 3/4
1924 Bij de heden door B. en W. ten stadhuize gehouden aanbesteding van het venrieuwen van een gedeelte walmuur aan de Boommarkt (bestek no.14) waren ingekomen 17 inschrijvingen, t.w. van:
J.H. van Hoven, Dordrcht f 8970
T. Smeulers, Dordrecht f 8950;
N.V. Maatschappij tot aanneming van bouwwerken, enz Papendrecht f 8825;
J.T. Papendrecht f 8740
A.M. Visser Papendrecht f 8590
L.F. Kruijt, Leiden...etc.
Leidsche Courant, 06/05/1924; p. 3/8
1927 (Wassenaar. Gemeenteraad) .. Vervolgens worden B en W gemachtigd tot het onderhands aanbesteden van het leggen van waterleidingbuizen ten behoeve van de drinkwaterleiding. De voorz. zegt, dat een opgave is ingekomen van een zevental firma's, waarvan die van de firma Visser-Smit te Papendrecht met f 151.567 het laagst is. De heer Versteeg vraagt of in het contract de voorwaarde is opgenomen, dat zooveel mogelijk Wassenaarsche ingezetenen moeten worden tewerkgesteld. Den Voorz. is dit niet bekend, maar hij zegt toe, over de opname van een dergelijke bepaling...etc. Leidsche Courant, 09/04/1927; p. 4/16
1927 Aanbesteding - Gisteren had de door B. en W dezer gemeente uitgeschreven aanbesteding plaats van den ondebrouw van de te maken nieuwe brug voor de Turfmarkt. De gunning zal plaats hebben als Prov. Staten in hun zomervergadering de door Ged. Staten geadviseerde subsidie van 50 pct tot ten hoogste f 30.000 hebben goedgekeurd. Ingeschreven was als volgt: ...N.V. Concordia te Papendrecht f 19.800.. Van Dongen & Van Hoven te Dordrecht f 20.800; Leidsche Courant, 02/07/1927; p. 7/14
1928 BODEGRAVEN. Aanbesteding - Voor de aanbesteding van het ten behoeve der gemeente te verrichten werk van het leggen van diepriolen door de te dempen spoorputten ens looten, was er groote belangstelling. Bij de aanwzijcing waren niet minder dan 40 deelnemers aanwezig. er weren 24 biljetten ingeleverd. De uutslag was als vogt:...A. Kelfkens Dordrecht f 23.793; P. Visser, Papendrecht f 23.330;... Leidsche Courant, 22/02/1928; p. 2/8
1928 DE NIEUWE SCHEVENINGSCHE VISSCHERSHAVEN
In het stadhuis is hedenmiddag aanbesteed het maken van een schutssluis, een brug van gewapend beton in den Kranenburgerweg tusschen het Afvoerkanaal en de tweede Binnenhaven te Scheveningen en het uitvoeren van met een en ander in verband staande werken.....N.V. Visser en Smits' Papendrecht a. en b. f 705.500....
Het Vaderland 1928-04-16
1929 WASSENAAR Aanbesteding rioleerings- en bestratingswerken.
Door het Gemeentebestuur werd hedne aanbesteed het maken van grondrioleerings-- en bestratingswerken met inbegrip van 2 bruggen voor de aan te leggen wagen op de terreinen van het park DE PAAUW. Ingeschreven werd als volgt: ....N.V. Smit's Aann. Mij Papendrecht voor f 82.341...etc
De gunning voor het werk werd aangehouden.
Leidsche Courant, 31/01/1929; p. 8/8
1929 Aanbesteding - Gisterenmorgen werd door het Gemeentebestuur [LEIDEN] aanbesteed het maken van een verzamelput met overstort, het bouwen van een machinegebouw, het maken van een diepgelegen riool en een grondduiker ten behove van de rioleeringswerken. Ingeschreven werd als volgt:
...N.V. Visser en Smit's Aann. Mij Papendrecht, beton f 13200 massa f 40500
Dr gunning werd aangehouden.
Leidsche Courant, 04/05/1929; p. 6/18
1929 Aanbesteding - Bij de door Burgemeester en Wethouders gehouden aanbesteding voor het leggen van een stalen rioolpersleiding, met bijbehoorende werkzaamheden, ten behoeve van de rioleering der gemeente WASSENAAR, werd ingeschreven door:
N.V. Aannemenings Mij voorheen fa. C. de Ruiter te Haarlem voor f 27.180
L. van der Valk te Heemstede f 29.300
N.V. Visser en Smit's Aann. Mij te Ppaendrecht f 30.017
N.V. de Nederl. Gasmeterfabriek George Wilson te 's-Gravenhage f 31.100
Leidsche Courant, 13/06/1929; p. 7/8
1929 Hednemiddag te 3 uur werd door de Gemeente-Commissie van het Ned. Herv. Kerkgenootschap alhier in de kosterij der Pieterskerk aanbesteed een zandophooging met bijkomende werken op de begraafplaats RHIJNHOF aan het Haagsche Schouw. Ingekomen waren 20 biljetten....L. Visser, Papendrecht f 13.900 Leidsche Courant, 09/10/1929; p. 3/10
1929 De watervoorziening voor de gemeenten Boxtel en Oisterwijk. Ingebruikneming van de leiding.
Vandaag heeft de officieele opening plaats gehad van de watervoorziening voor de gemeenten Boxtel en Oisterwijk, welke gemeenten, evenals Esch en Haaren, door aansluiting bij 's-Hertogenbosch een waterleiding hebben gekregen. De opening geschiedde op plechtige wijze en in tegenwoordigheid van vele autoriteiten. Om 11 uur vereenigden zich de genoodigden...etc....
.Met inbegrip van de plaatselijke buizennetten is ongeveer 50 km busleiding gelegd. hetgeen geschiedde door de N.V. Visser en Smit's Aannemings Mij. te Papendrecht; de buizen werden geleverd door de firma Merem & La Porte te Amsterdam, als vertegenwoordiger van de Vereinigte Stahlwerke Abteiling Schalker Hütte-Verein te Gelsenkirchen. DWe brandkranen en afsluiters zijn van het fabrikaat Bopp & Reuther te Mannheim, vertegenwoordigd door de firma G. Halbertsma te Utrecht...etc.
NRC 1929-10-15
1929 ROTTERDAM B. en W. hebben vandaag aanbesteed het maken van een snelfilter- en pompgebouw en een dubbelknaaal c.a. op het terrein der Drinkwaterleiding aan den Honingerdijk alhier (derde uitbreiding). ingekomen waren 24 biljetten....Visser & Smits' Papendrecht f 578.340.... NRC 1929-12-23
1930 HET RIJKSWEGENPLAN EN DE ALBLASSERWAARD
De architectuur der nieuwe bruggen. Hoe het moet en - hoe niet.
Ir. Arie Visser te Papendrecht schrijft ons: Bij de op 10 maart j.l. gehouden vergadering te Kinderdijk, belegd door de commissie tot verkrijging van een weg Rotterdam-Elst zijn uitvoerig besproken de groote belangen, die de Alblasserwaard, de Vijfheerenlanden en de Betuwe bij de totstandkoming van dezen weg hebben..etc.
Nieuwe Leidsche Courant, 15/04/1930; p. 10/14
1930 DORDRECHT. Het leggen eener pers- en distributieleiding voor de gasvoorziening te Papendrecht. Laagste inschr. A. Visser, Papendrcht f 21.839. Nieuwe Leidsche Courant, 19/05/1930; p. 10/12
1930 DRINKWATERBEDRIJF TE LEERDAM.
BELANGRIJKE UITBREIDING. Voor Leerdam en de Vijfherenlanden. De plechtige ingebruikneming.
Er stonden op twee kruispunten van den weg gisteren verkeersagenten. We doen aan 't respect voor Leerdam zeker niet tekort, als we de veronderstelling opperen, dat zulks niet elken dag het geval is. want de schooljeugd was zoo kalm, dat het voor deze niet noodig was.
Er was dus iets bijzonders aan de hand. Ja, en niet weinig ook. Want de plechtige ingebruikneming van de neiuwe, vergroote Drinkwaterleiding zou plaats hebben, en dit zou geschieden door de Commissaris der Koningin in de Provincie, Jhr Van Karnebeek en in tegenwoordigheid van vele autoriteiten. Dus...etc.
leerdam1930.jpg (367469 bytes) (genoemd worden: Willem Bottenberg en Martinus Visser, dr. Berlage, van der Kloot-Meyburg, Couvée, heer IJzerman, ir. Arie Visser (directeur Waterleiding), heer Sterk, heer Vonk (burgemeester Asperen)
Nieuwe Leidsche Courant, 18/07/1930; p. 5/10
1930 STAVENISSE. De bouw van den nieuwen provincialen steiger alhier nadert zijn voltooiing. Het werk is uitgevoerd onder teozicht van den prvincialen Waterstaat, met medewerking van dhr. J. Dekker van Westkapelle als dagelijksch opzichter. Het werk werd aangenomen dor de N.V. Concordia te Papendrecht (dir. dhr. P. Visser) voor f 108.500. Ongeveer Mei is men met het werk begonnen. De lengte van den steiger, gelegen juist naast dne ouden, die ruim 50 jaren dienst heeft gedaan, is 31,4 m en deze heeft drie bruggen nl 1 hoog-, 1 laag- en  middeltijbrug. De bruggedekken zijn 3,5 m breed. het werk is in hoofdzaak uitgevoerd in groenharthout. Er is aan verwerkt ongeveer 150 M3 hout en 80 tonijzer. Er zijn geheid moeten worden 101 palen van 8,5 tot 20 m lengte. De verbinding van den steiger met den vasten wal geschiedt door een steigerdam van 20 bij 16 m. Deze is geheel met klinkers bestraat. Gelukkig hebben er zich tot dusver geen ongelukken van beteekenis bij het werk voorgedaan. Zierikzeesche Nieuwsbode, 21-11-1930; p. 1/12
1931 ROELOFARENDSVEEN. Aanbesteding - ...bouw van een watertoren ten behoeve van de stichting drinkwaterleiding De Drie Gemeenten. De uitslag luide als volgt: N.V. beton- en Bouwbedrijf Tubantia te Enschede voor plan I f 24.686 plan II f 23.982. C.J. Kiebert te Sassenheim.....N.V. Visser en Smits' te Papendrecht voor f 30.330 en f 29.000....etc..  Leidsche Courant, 30/03/1931; p. 9/12
1931 Namesn Ged. Staten van Zeeland is heden (Woensdag) in de Abdij te Middelburg aanbesteed, het uitvoeren van werken tot inrichting van een drijvende aanlegplaats te ZIERIKZEE ten behoeve van den Provincialen Stoombootdienst op de Ooster-Schelde en bijbehoorende werken. Raming f 55.600. Ingeschreven werd door......Visser & Smit Aannemersmpij, Papendrecht f 55.610...... Zierikzeesche Nieuwsbode, 07-08-1931; p. 1/7
1932 het bestuur van het waterschap POORTVLIET heeft 22 maart aanbesteed het bouwen van een electrisch gemaal met bijgehorende werken. Ingeschreven werd door: .....N.V. Visser & Smit te Papendrecht f 18.159...Het bestuur kan de gunning 14 dagen aan zich houden. Zierikzeesche Nieuwsbode, 25-03-1932; p. 9/12
1933 AANBESTEDINGSNIEUWS. Vrijdag werd door den Directeur van Openbare Werken aanbesteed het egaliseren en ophoogen van terreinen tusschen Plantsoengordel en Oude-Soesterweg (3e gedeelte). Ingeschreven werd als volgt:
.. L. Visser, Papendrecht f 22.370
Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander 07/01/1933; p. 2/16
1933 OUD-VOSSEMEER. Uitslag aanbesteding uitvoering betonwerken aan de haven. Ingeleverd 22 biljetten: ...N.V. Visser-Smits, Papendrecht f 8192. Zierikzeesche Nieuwsbode, 07-04-1933; p. 2/12
1935 Dinsdag werd alhier [STAVENISSE] door het gemeentebestuur aanbesteed de nieuwe havenbetonbeschoeiing in 2 gedeelten en in totaal. De tusschen haakjes geplaatste wijzen het totaal aan.
Ingeschreven door:....N.V. Visser en Smits' Papendrecht f 14.895 (f 19.269);
Ierseksche en Thoolsche Courant, 01/03/1935; p. 2/4
1935 De N.V. Visser en Smit's Aannemings Maatschappij te Papendrecht, heeft gedurende vier weken in de Zandkreek geboord, ter bepaling van de plaats van de brug.
De resultaten der boringen en der opmetingen zullen worden verwerkt en de volledige plannen zullen vermoedelijk in de voorjaarszitting van de Provinciale Staten van Zeeland, welke in Juni of Juli wordt gehouden, in behandeling komen.
Zierikzeesche Nieuwsbode, 02-11-1935; p. 1/4
1937 Hedenmorgen vond in het gebouw van Rijkswaterstaat op de maliebaan, de aanbesteding plaats van bestek 242: verplaatsen van een dukdalf, het maken van een remmingwerk nabij- en het maken van vier beveligingswerken in de groote schutsluis te Nigtevecht, Raming f 5000. De inschrijvers zijn de heren: ... N.V. Visser en Smits' Aannemings-Mij te Papendrecht f 4950; Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander, 10/09/1937; p. 7/8
1938 WOERDEN - Aanbesteding voor het bouwen van een nieuwe, vaste betonnen brug, loopende vanaf de Wilhelminaschool naar het Oude Land
Inschrijvingen: Huigens Betonbouw Zeist f 24.80, Visser en Smit, Papendrecht f 30.438, Fa. Wed. H. van Driel, Koudekerk a.d. Rijn f 28.560 etc.... 
Woerdensch Weekblad, 25/06/1938; p. 2/12
1938 Woensdag werden in bureau van rijkswaterstaat 214, 216 en 221 aanbesteed. Voor het maken van twee VEERHAVENS en ene railbaan in het Merwedekanaal bij km 5.312 met bijkomende werken, behoorende tot de scheepvaartverbinding van Amsterdam met den Boven Rijn, raming f 58.000, waren de volgende biljetten ingekomen:....N.V. Visser en Smits', Papendrecht f 69,600.... Woerdensch Weekblad, 13/08/1938; p. 4/12
1938 's-GRAVENHAGE 13 dec - Voor de N.V. Waterl. Mij OOST-BRABANT te 's-Hertogenbosch is heden aanbesteed het leggen van de transportleiding en van het distributienet met bijkomend ewerken, ten behoeve van de drinkwatervoorziening van de gem. AARLE-RIXTEL en het leggen van de transportleiding en van het distributiekanaal met bijkomende werken ten behoeven van de drinkwatervoorziening van de gemeente GRAVE. Laagtste inschrijvers waren Rietveld en Verdoorn te Papendrecht f 9880 en f 9.480
Verder is voor deze maatschappij aanbesteed het maken van een meterkelder van gewapend beton, met bijkomende werkzaamheden, tbv de watervoroziening van de gem. GRAVE
Laagste inschrijfster was de N.V. Visser en Smit's Aann. Mij te Papendrecht voor f 19.325.
Woerdensch Weekblad, 17/12/1938; p. 4/5
1939 bestek no 7: Het maken van een nieuw weggedeelte, stekkende van den Hoogebiezendijk te IJsselstein tot de grens van de gemeente Benschop, met bijkomende werken, deel uitmakende van de werken tot aanleg van den prov. weg van Jutphaas naar Benschop... N.V. Viss(ch)er en Smit te Papendrecht f 53.800... Woerdensch Weekblad, 04/01/1939; p. 5/6
1939 UTRECHT - 24 januari. Voorts werden in het Hoofdadministratiegebouw der N.S. aanbesteed: Bestek no. 62 N.S. Raming f 27.500. Maken onderbouw voor een spoorbrug in den spoorweg Dordrecht-Elst bij km 86.188 nabij Baanhoek t.b.v. Rijskweg no. 15. Ingekomen 27 biljetten:....Visser en Smits, Papendrecht f 30.450... Woerdensch Weekblad, 28/01/1939; p. 6/14
1939 UTRECHT - Door den provincialen Waterstaat is aanbesteed: Bestek No. 6, dienst 1939. Het bouwen van een brug in gewapend beton over de vecht met wachterswoning te VREELAND, met bijkomende werken, deel uitmakende van de werken tot aanleg van een provincialen weg van Uithoorn naar Vreeland. De volgende inschrijvingen kwamen binnen:.....Visser en Smit (Papendrecht) f 89.000.... Woerdensch Weekblad, 28/06/1939; p. 2/6
1939 UTRECHT 18 Juli - In het gebouw van den Rijkswaterstaat werd hedenmorgen aanbesteed: bestek no. 234: het maken van ene duiker in den oostelijken dijk van het Merwedekanaal te Nigtevecht en in den rijskweg Utrecht-Abcoude te Neiuwersluis (gem. loenen), met bijkomende werken....N.V. Visser en Smit, Papendrecht f 79,860.... Woerdensch Weekblad, 22/07/1939; p. 4/14
1940 STEENENHOEK. Men meldt ons uit Gorkom: 
Uitslag van de besteding op 16 aug 1940 van een Diesel-gemaal c. te houwen nabij Steenenhoek voor het waterschap van de Linge-Uitwatering. Ingekomen 23 biljetten met inschrijvingen als volgt: 
N.V. tot aann. van werken vh H.J. Nederhorst, Gouda f 660.000.....N.V. C. Kastelein & Zoons aannemersbdrijf Dordrecht f 690.200.... N.V. Visser & Smit's Annemingsmij, Papendrecht f 676.300....etc. 
Nieuwe Leidsche Courant, 17/08/1940; p. 7/12
1940 's-GRAVENHAGE 17 sept - De directeur van het Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening heeft heden namens de gemeente MEPPEL aanbesteed het leggen van een transportleiding en van een signaalkabel ter lengte van ca 9000 m. Laagste inschrijver was de N.V. Visser en Smits' Aann. Mij te Papendrecht voor f 22.018. Woerdensch Weekblad, 21/09/1940; p. 4/8
1941 Gistermorgen [=30 dec 1940] is het 42 ton groote motorschip van de N.V. Visser en Smit's bouwmaterialenhandel te Papendrecht in de Lek voor gemeente Bergambacht gezonken. Het schip was geladen met bouwmateriaal en op weg naar Doetinchem.
Volgens ooggetuigen is het schip te kort overgehaald, waardoor de golfslag het schip deed zinken. De 20-jarige dekknecht C. ZEGELAAR is van boord gesprongen en verdronken. De schipper, M. v.d. GRAAF uit Papendrecht, wist zich met een houtvlot drijvende te houden, totdat een in de buurt wonende schipper hem met een roeiboot wist te redden. Het lijk van den knecht is nog niet gevonden.
Nieuwe Leidsche Courant, 02/01/1941; p. 3/6

(ook : Zierikzeesche Nieuwsbode, 31-12-1940; p. 1/8)
1949 Vorige week vond de aanbesteding plaats van het maken van een fundatieplaat van gewapend beton, gefundeerd op gewapend betonnen palen, ten behoeve van een te bouwen gashouder te ZIERIKZEE.
Inschrijvers waren; (1) N.V. Visser & Smit's Aann.-Mij te Papendrecht f 49.235 (C); (2)...
Zierikzeesche Nieuwsbode, 13-07-1949; p. 4/4
1949 AALST. Deze week is een aanvang gemaakt met het leggen van de hoofdwaterleidingbeuizen. Het werk wordt uitgevoerd door de Firma Visser uit Papendrecht. Naar verluid zullen omstreeks Nieuwjaar de eerste woningen aangesloten kunnen worden. De Bommelerwaard, 11/10/1949; p. 2/4
1949 Zevenbergen krijgt gas van de Staatsmijnen.
met de aanleg van de gastransportleiding naar de gasfabriek in de gemeente Zevenbergen is een aavang gemaakt. het werk werd door de Staatsijnen te Heerlen opgedragen aan de N.V. Visser en Smit's Aannemingsmaatschappij te Papendrecht. Het tijdstip van het gereedkomen van de leiding zal echter in grote mate afhangen van de weersomstandigheden.
Zierikzeesche Nieuwsbode, 08-11-1949; p. 2/4
1950 ZIERIKZEE 31 October. heden werd ten stadhuize alhier in het openbaar aanbesteed, het maken van een riolering met bijkomende werken aan de Touwbaan, de Wandelingen en de Waterpoortstraat te Zierikzee.
De inschrijvingen luiden als volgt: N.V. Visser & Smit's Aannemingsbedrijf, Papendrecht f 66.300;...
Zierikzeesche Nieuwsbode, 01-11-1950; p. 3/4
1951 Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: G. Visser te Papendrecht, ged. comm. van de N.V. Visser & Smit; Nieuwe Leidsche Courant, 28/04/1951; p. 10/14
1952 WIST U....Dat de toren van Sliedrecht niet wordt afgebroken, maar voor ongeveer f 60.000 zal worden gerestaureerd door de fa. Visser en Smit uit Papendrecht. Nieuwe Leidsche Courant, 22/04/1952; p. 1/6
1952 BRUINISSE.. Het maken van het bouw- en waterbouwkundig gedeelte van de zuiveringsinstallatie voor rioolwater voor de gemeente Bruinisse. Bestek 12/168. Begroting f 73000
Ingeschreven ...N.V. Visser & Smit, Papendrecht f 123.450....
Zierikzeesche Nieuwsbode, 24-11-1952; p. 4/4
1956 WAARDENBURG. Het bouwen van een pompstation en twee woningen voor de N.V. Waterleiding Mij Gelderland is tegen f 700.000 gegund aan de N.V. Visser en Smit te Papendrecht. De Bommelerwaard, 12/10/1956; p. 1/4
1959 Bouwen rioolgemaal te Scharendijke.
Dinsdagmiddag werd door burgemeester en wethouders van de gemeente Duivendijke en Elkerzee in het gemeentehuis van elkerzee te Scahrendijke in het openbaar aanbesteed:
Het bouwen van een rioolgemaal en het leggen van een persleiding met bijbehorende en bijkomende werken in de kern Scharendijke gemeente Duivendijke. De raming werd niet bekend gemaakt.
Ingeschreven...:..N.V. Visser en Smits, Papendrecht f 60.630...
Zierikzeesche Nieuwsbode, 22-01-1959; p. 3/6
1962 Zinkers in Rijn-Schiekanaal en Trekvliet.
Gisteren heeft de dienst van gemeentewerken namens het college van B. en W. van LEIDEN een openbare aanbesteding gehouden voor het leggen van een zinker van betonnen buizen met een doorsnede van 30 cm in het Rijn-Schiekanaal en een zinker van betonnen buizen, doorsnede 98 cm in de Trekvliet met bijbehorende en bijkomende werken.... 8 aannemersbedrijven....Visser en Smit's Aannemingsmaatschappij, Papendrecht f 276.000...De gunning is nog aangehouden.
Nieuwe Leidsche Courant, 06/10/1962; p. 4/20
1964 Keet in Voorschoten uitgebrand.
VOORSCHOTEN - Gistermorgen omstreeks 11 uur is er brand uitgebroken in een bouwkeet aan de Valkenburgseweg. Deze keet is eigendom van het bouwbedrijf Visser en Smit uit Papendrecht, dat werkt aan de nieuwe Rijnbrug.
Nog voordat de brandweer ter plaatse kon zijn, was de keet al een prooi der vlammen geworden, terwijl een houtzaagloods ook in lichter laaie stond. De serke wind deed het ergste vrezen voor pand 50 aan de Valkenburgseweg. De brandweer concentreerde zich met succes op het behoud van dit pand. Om 1 uur kon de brandweer inrukken. De schade bedraagt ruim f 25.000. Er is een verzekering. Vermoedelijk was oververhitting van een oliekachel de oorzaak van de brand.
Nieuwe Leidsche Courant, 17/03/1964; p. 11/14
1964 VISSER EN SMIT:  Opgericht is Gemeenschappelijk bezit Visser en Smits' aannemingsmij N.V. te Papendrecht met f 24.000 prioriteit f 156.00 preferentie en f 9,82 miljoen gewone aandelen, waarvan alle prioriteits-, preferentie- en f 2 mnl gewone aandelen geplaatst en contant volgestort zijn. zij treedt o.m. op als houdster van aandelen Visser en Smits Aannemings N.V. en van de nieuwe Werktuigmij Visser en Smit N.V., die aannemersmateriaal exploiteert. Het kapitaal is f  1 mln, waarvan f 400.00 contant is volgestort en hiervan weer f 399.000 door Gem. bezit. Na reorganisatie is alles gereed voor introductie ter beurze, maar deze wordt voorlopig nog niet overwogen. Nieuwe Leidsche Courant, 20/03/1964; p. 9/20
1967 MERWEDEBRUG...De bouw van de boogbrug werd gegund aan Penn en Bauduin te Dordrecht. Het maken van de onderbouw, van de boog- en de basculebrug, de betonnen overspanningen en de op- en afritten werd opgedragen aan Visser en Smit te Papendrecht... Nieuwe Leidsche Courant, 22/09/1967; p. 9/16
1968 Werkzaamheden rijbaanverdubbeling bij Haamstede op gang.
...Een kunstwerk dat hier nog bijkomt is eens tukje transport-riolering dat van uit de Bouwmansweg naar de Moerweg lopend, onder de Serooskerkseweg en de verdubbeling is aangebracht. Dit pers-werk werd uitgevoerd door de fa. Visser en Smit uit Papendrecht. De gemeente Westerschouwen liet dit werk tegelijk utivoeren omdat anders later weer in en onder het nieuwe wegdek gewerkt moest worden....
Zierikzeesche Nieuwsbode, 14-05-1968; p. 3/10
1989 Van Oord-dochter naar Volker Stevin
ROTTERDAM - Naar het zich thans laat zien zal Van Oord in Odijk haar dochter VOG Van Eijk Beheer in Gouda verkopen aan Visser en Smit Hanab te Papendrecht, een onderdeel van Volker Stevin, zo heeft Volker Stevin bekendgemaakt. De activiteiten van beide maatschappijen sluiten, ook geografisch, goed bij elkaar aan. Visser en Smit is actief op het gebied van leidingwerken. Er werken ruim 1200 mensen bij dit bedrijf en bij Van Eijk 500. De overneming zal geen nadelige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid.
Leidsche Courant, 04/11/1989; p. 11/32

Links:
- krantenbank Zeeland (zoeken.krantenbankzeeland.nl);
- streekarchief Bommeleraard (http://kranten.streekarchiefbommelerwaard.nl);
- Reginaal Archief Leiden (http://leiden.courant.nu);
- Eemland archief (http://www.archiefeemland.nl);
- Gemeentearchief Roermond (http://roermond.x-cago.com/kranten/search.do#); De Roermondenaar, De Volksvriend (VOV), Het Nieuwsblad van Roermond (NMR), De Maas en Roerbode, De Nieuwe Koerier, De Nieuwe Koerier/Maas-en Roerbode en De Maas-en Roerbode. Deze kranten beslaan de periode 1856–1936;
- Alkmaarsche Courant (http://alkmaar.x-cago.com/);
- Woerdensche Courant (http://woerden.courant.nu/);
- Weerter kranten (http://www.gemeentearchiefweert.nl/); (weekbladen Het Kanton Weert (1869-1991, met uitzondering voor de jaren 1910 t/m 1914 en 1943 en 1944)) en Stadsblad Op de Keper (1967-1996));
- Larensche Courant De Bel (http://bel.courant.nu);

(C) EvD mei 2008.