DEEL 7:
PAPENDRECHT EN HET HUIS TE PAPENDRECHT

Door H.W.G. van Blokland-Visser

- HUIS TE PAPENDRECHT
- EXTRACTEN CHARTERS NUYSSENBURG (verzameld en transcriptie door Geert Ouweneel uit Alblasserdam)
- AFBRAAK VAN HET 2e HUIS TE PAPENDRECHT ANNO 1812

* * * * *

HUIS TE PAPENDRECHT

Naschrift (februari 2014)

In het boek ,,De Historische atlas van de Biesbos,, geschreven door Wim van Wijk staat op een kaart van de opkomende gronden en visserijen en zalmsteken 1544-1566 uit de collectie Hingman nr 1909 (blz 35), op de plaats waar later in 1645 het Huis te Papendrecht werd gebouwd NUYSENBORGH geschreven.


Bij nader onderzoek bleek dit de ridderhofstad ,,De Nuyssenborg,, te zijn, dat na 1544 werd gebouwd door DIRK VAN NUYSSENBURG, Heer van Zuydewijn (1513 te Dordrecht -1566 te Haarlem /wijnhandelaar te Dordrecht); in 1544 getrouwd met MARGARETA V/D MERWEDE Vrouwe van Zuydewijn d.v. Dirk v/d Merwede.

Dirk van Nuyssenburg kreeg samen met zijn broer Willem van Nuyssenburg van Karel de vijfde een groot stuk grond oost van de kerk te Papendrecht met het recht van een veer als dank voor de financiele hulp en manvolk en paarden in de oorlog tegen de Geldersen.

De 2 broers groeide op bij de rijke wijnhandelaar Huybert Tack te Dordrecht waar hun moeder in 1520 mee was hertrouwt.
De ridderhofstad brandde in 1566 af en Dirk vertrok met zijn gezin naar Haarlem waar hij kort erna zou overlijden.
Zijn zoon Dirk van Nuyssenburg laat tussen 1580/1588 in Aerdenhout een ridderhofstad ,,NIEUW NUYSSEN BURG,, bouwen.
Later woonde deze tak v/d familie in de ridderhofstad ,,ZUYDEWIJN,, Kapelle/Vrijhoeve bij Waalwijk nakomelingen zijn nog steeds Heren van Zuydewijn.

Nakomelingen van broer Willem van Nuyssenburg blijven in Dordrecht en kopen het deel grond dat aan broer Dirk behoorde.


(Opkomende gronden en Visserijen en Zalmsteken tussen 1544-1566 v/d Zuid Hollandse Waard (maker onbekend) afn. 168-42 cm. collectie Hingman nr. 1909.
Met daarop: Papendrecht en de Ridderhofstad Nuysenborgh Oost van de kerk te Papendrecht (later werd hier Huis te Papendrecht gebouwd in 1645) na 1544 gebouwd door Dirk van Nuysenburg Janz Heer van Zuydewijn, z.v. Jan Nuyssenburg (1513-1566) wijhandelaar te Dordrecht, x Anna van Alblas, x1544 Margaretha J. Merwede d.v. Dirk J. Merwede en Margaretha van Beekstein (geb. 1525 Ridderhofstad Zuydewijn, overl. 1595 Haarlem).)

 

(Ridderhofstad "Nieuw Nuyssenburg" (gebouwd 1580-1588) te Aerdenhout, door Dirk van Nuyssenburg Dirksz (heer van Zuydewijn) geb. 1558 te Dordrecht overl. 1626  Ridderhofstad "Zuydewijn" begr. te Waalwijk, getekend door Cornelis Pronk 1739.)

(Van den Honert- en Van Nuyssenburg-wapens in het oude stamboek van de familie Van den Honert (met dank aan: A. de Man))


pdrecht3g_1_kaart1767.jpg (131502 bytes) 
(afb. 1 - Papendrecht anno 1767 met het Huis te Papendrecht; De Kerk/De Korenmolen/De Trasmolen/2 Watermolens/ 't Veer/De Veerweg/De Dijkdoorbraken/De Achterdijk)


(Portretten Dirck van Nuyssenborgh Jz (1513-1566) en zijn vrouw Margaretha van Nuyssenborgh -van der Merwede(1525-1593) Heer en Vrouwe van Zuydewijn - Capelle anno ca 1544 het jaar van hun trouwen. Dit echtpaar liet in ca 1545 de ridderhofstad ,,De Nuyssenborgh,, te Papendrecht bouwen oost van de Grote kerk waar nu het bedrijf en winkel de Heerlijkheid van Papendrecht is (met dank aan August de Man))

In 1625 koopt TIELMAN VAN MUYLWIJK de Heerlijkheid van Papendrecht en Matena voor f 10.000,- van de Grafelijkheid van Holland. Als nakomeling via de vrouwelijke lijn van de familie Oem. Hij liet in 1645 een nieuw Huis te Papendrecht bouwen op de oude kelders van de Ridderhofstad "NUYSSENBURG" (Jacob v Oudenhoven schrijft hierover in zijn boek) en liet er een prachtige tuin en vijvers aanleggen.
CORNELIS HOYNCK VAN PAPENDRECHT Heer van Papendrecht en Matena gaat in juni1652 in het Huis te Papendrecht wonen met zijn vrouw Maria Adriana Oem en hun gezin. In Papendrecht worden nog zeven kinderen geboren. Omdat de familie rooms katholiek was werden deze kinderen gedoopt in de huiskapel door de inwonende kapelaan.
pdrecht3g_2.jpg (40944 bytes)
(afb. 2 - de WelEdele Vrouwe van Papendrecht/Maria Oem wed. Cornelis Hoynck van Papendrecht, anno 1675; ('De Wel Edele Vrouwe van Papendrecht met tien kinderen waer van de negen onmondig sijn f 270-0-0. Bij app.t van Gec. Raeden van date den 5 Junij 1675 verstaen dat Sal mogen volstaen mits betalende naer advenant vijff en veertigh Duijsent Gl zijnde 225 Gl.'))

In 1675 worden het huis en landerijen op de lijst van belastingen voor een bedrag van f 45.000,- gewaardeerd DE WELEDELE VROUWE VAN PAPENDRECHT MET TIEN KINDEREN WAAR VAN ER NEGEN ONMONDIG ZIJN moet f 270,- belasting betalen.
Het Huis te Papendrecht stond 100 meter van de kerk af en een stuk vanaf de dijk er was een mooie tuin bij aangelegd er liep een buis dwars door de dijk vanuit de rivier de Merwede voor het water toevoer van de vijvers die op verschillende niveaus lagen. Er was een siertuin, moestuin, boomgaard en een laan met bomen. Aan het einde van de laan was een heuveltje met daarop een theekoepel dat rondom in de kastanjebomen stond

pdrecht3g_3a_heerlijkheid.jpg (45434 bytes) pdrecht3g_3b_huis.jpg (103177 bytes) 
(afb. 3 - verkoop van Het Huis te Papendrecht, 1697)

In 1697 wordt Het Huis te Papendrecht als volgt aangeprezen voor de verkoop:
Het Huis te Papendrecht of het Heeren huis, in de voornoemde: Heerlijckheijt van Papendrecht,
sijnde een groot wel door timmerde wooninge staende ende gelegen aende dijck, even boven de kerck aldaer,
hebbende sijne vermaecklijcke uijtsigte, soo over de rivier de Merwede als over het landt, voorsien met stallingen, koetshuis thuyn ende bouwhuys.
boomgaerden, Landen, Plantagien ende vijvers met nogh twee huysen daer aan behorende.
Met omtrent achtien morgen landt daer achter aen gelegen, bestaende in schoon Weijlant waeronder eene morgen vijf hondert roeden, bepoot met grienden, met twee morgen Tuijnlant,
wesende een weerlant genaemt Bootsman weer, streckende van de rivier de Merwede noortwaerts op, tot aan het geschijt(grens) van Alblas toe
.

Het Huis te Papendrecht had een eigen huiskapel voor rooms katholieke diensten en een inwonende kapelaan.
In 1730 geeft het houden van huiskapelaan Franciscus Bernart problemen in het dorp en moeten da families Hoynck van Papendrecht en van Kuyckhoven zicht verantwoorden bij het Hof van Holland en ook kapelaan Franciscus Bernarts moet zich verantwoorden over zijn priesterlijke arbeid. Hij was in Leuven als werelds priester gewijd, en was kapelaan te St. Laurens en kapelaan bij de Graven v Baerlois.

In 1732 zijn er weer problemen in het dorp en schout Samuel Evenblij van Papendrecht legt de zaak voor bij het Hof van Holland. Mr. Reinier Bernardus Hoynck v Papendrecht Johanz advocaat te Den Haag (kleinzoon van Cornelis Hoynck v Papendrecht) vertegenwoordigt zijn familie bij het Hof van Holland. De familie Hoynck van Papendrecht en van Kuyckhoven krijgen toestemming om de huiskapelaan Gerard Koek 46 jaar uit Amsterdam in dienst te houden alleen voor het huisgezin.
De roomse dienst mocht alleen worden gehouden voor de familie zonder enige vreemden erbij.

pdrecht3g_4_schoen.jpg (42255 bytes) 
(afb. 4 - Huis te Papendrecht anno 1755; geschilderd door dhr Schoen; Het Huis van Heren van Papendrecht, gebouwd door Tielman van Muylwuyk in ca 1645 op de kelders van een ouder huis van de Heren Oem van Papendrecht)
pdrecht3g_4a_huis1812.jpg (137470 bytes) 
(afb. 4a - Dordrechtsche Courant 16 mei 1812: verkoop afbraak 2de Huis te Papendrecht (1812))
pdrecht3g_4b_huis.jpg (71026 bytes)
(afb. 4b - het huis dat werd gebouwd in 1813; "Deze foto van de Kerkbuurt, genomen tijdens de onafhankelijksfeesten van 1913, is één der weinige waarop het vroegere "Huis te Papendrecht" is te zien. Men ziet dit oude gebouw, dat vroegerde woning van de Vrijheer was, geheel rechts vooraan. Na 1742 is het door particulieren bewoond en tenslotte als boerderij in gebruik genomen. Kort na 1913 is het gesloopt en op de kelders werden de woonhuizen Kerkbuurt 48, 50 en 52 gebouwd.")

* * * * *


EXTRACTEN CHARTERS NUYSSENBURG
(verzameld en transcriptie door Geert Ouweneel uit Alblasserdam)

Er heeft bijna 350 jaar een mooi voornaam Huis te Papendrecht gestaan, op de plaats waar nu de huizen Kerkbuurt 52/54/56 staan.
Het was WOUTER OEM BOUDEWIJNZ Heer van Papendrecht en Matena die tussen 1541 en 1570 het eerste Huis te Papendrecht liet bouwen. Het Huis te Papendrecht staat op een kaart uit 1572 ingetekend.
De familie Oem werd in 1230 al genoemd als bestuurders van de stad Dordrecht en zoals dat bij het opklimmen van de status van een voorname familie behoorde kocht men een titel met bijbehorend land, Heerlijkheid. Tielman Oem Godschalkz uit Dordrecht kocht in 1486 de Heerlijkheid van Papendrecht en Matena van Gijsbert van Hemerten, Hemert Reynierz en mocht de titel Heer van Papendrecht en Matena voeren.
Om zijn status als Heer van Papendrecht en Matena te tonen bouwde zijn kleinzoon Wouter Oem Boudewijnz Heer van Papendrecht en Matena tussen 1541 tot 1570 op een goede locatie oost van de kerk te Papendrecht het Huis te Papendrecht. Hier ging hij met zijn vrouw Katharina Suys wonen. Van 1570 tot 1584 woonde zijn opvolger, zijn neef Willem Oem Tielmanz, in het huis.
De Erven van de familie Oem doen in 1584 afstand van de Heerlijkheid van Papendrecht en Matena en dragen dit over aan de grafelijkheid van Holland wie er toen in het huis woonde is niet bekend.
In 1625 koopt TIELMAN VAN MUYLWIJK de Heerlijkheid van Papendrecht en Matena voor f 10.000,- van de Grafelijkheid van Holland. Als nakomeling via de vrouwelijke lijn van de familie Oem. Hij liet in 1645 een nieuw Huis te Papendrecht bouwen op de oude kelders van het oude Huis te Papendrecht (Jacob v Oudenhoven schrijft hierover in zijn boek) en liet er een prachtige tuin en vijvers aanleggen.
CORNELIS HOYNCK VAN PAPENDRECHT Heer van Papendrecht en Matena gaat in juni1652 in het Huis te Papendrecht wonen met zijn vrouw Maria Adriana Oem en hun gezin. In Papendrecht worden nog zeven kinderen geboren. Omdat de familie rooms katholiek was werden deze kinderen gedoopt in de huiskapel door de inwonende kapelaan.

------------------------------------------------
   Regionaal archief Gorinchem
   Archief Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe
   inventarisnummer 590

Memorieboek, register houdende opgaven van de breedte van de ringdijk in 1561, het
jaarsalaris van de schrijver van de meikeur ende roedrager, alsmede procestukken inzake bij
de schouw geconstateerde overtredingen, resolutien en ordonnanties betreffende het herstel
en onderhouden van de dijken, vergunningen voor aardhaling en de keur op de in 1570
gehouden vreesschouw, 1561-1571
.

SAG 580 memorieboek 1561-1571
/4/
Die bepalinghe van de breete opten hoghendijck van den Alblasseraerdt
gerenoveert in den jaere 1561.
Papendrecht
Van de Mathenae aff tot Cornelis Pauwelsz huys toe den dijck 28 voet breet
Van daer aff drie roeden westaert den dijck 33 voet breet
Van daer aff tot de westwaertsche waterkeeringe toe van die vrouwe van Papendrechts wael de dijck 40 voet breet
Van daer aff tot onsser Liever Vrouwen huysken toe den dijck 2½ roe breet
Van daer aff tot drie roeden verbij heer Dirck die Juedens stoupken toe den dijck 32 voet breet
Van daer aff tot Merten Vijms stoep toe den dijck 32 voet breet
Van daer aff vier roeden oestwaert van Claes Pauwelsz huys den dijck 2½ roede breet
Van daer aff tot Dirck Pauwelsz stoep toe voer sijn duere den dijck 43 voet breet
Van daer aff tot het weerlandts toe daer Jorden Ariaensz Verwaell op woendt den dijck 38 voet breet
Van daer aff twee roeden in mijn vrouwe van Papendrechts dijck bij Nuyssenborch den dijck 3 roeden breet
Van daer aff tot het meent stoupken toe boven Henrick Ariaensz Goote stoep den dijck 4 roeden breet
/8/
Van daer aff tot Heyn die Snijers stoep toe den dijck 44 voet breet
Van daer aff tot die stoep tie daer Sebastiaen Cornelisz woendt den dijck 40 voet breet
Van daer aff tot op't eynde van de Drijnens toe den dijck all uyt 3 roeden breet
Van daer aff tot huygen landt toe daer Claes Jan Bredts, alias het Hockeling woendt den
dijck 40 voet breet
Van daer aff vier roeden westaert van de groote stoep van't weerlantdts daer Griedt Ariaen
Meusz op woondt den dijck 38 voet breet
Van daer aff drie roeden westwaert van den stoep gelegen in Neelken Thomas landt den
dijck 40 voet breet
Van daer aff tot het stoepken toe gelegen voer Adriaen Philipsz duere den dijck 38 voet breet
Van daer aff tot Willem Petersz stoep toe voer die duere daer nu Peter Joesten woendt den
dijck 4 roeden breet
Van daer aff tot het Ottelantsche slach toe den dijck 38 voet breet
Die thien roeden in't Ottelantsche slach den dijck 44 voet breet
Voert het Ottelantsche slach all over Gouweriaen, Wijngaerden, Mulenaersgraeff, Blocklandt
mit alle die uytslagen die in Vinckenlandt gelegen zijn heur oude breete, te weeten 26 voet breet.

SAG memorieboek 1561-1571

10-11-1570
Den dijckgraeff ende hooghedijckheemraeden van den Alblasserwaerdt hebben geordineert
ende ordineren midts deesen dat alle die mergentalen gelegen binnen die schauwe van den
Alblasserwaerdt soe well leengoeden, vlichgoeden als eyghen goeden, gheen uytgesondert,
contribueren ende gelden sullen in de bevorstinge van’t gadt ingebroecken ende gevallen
duer deese leste hooghwateren ende tempeest in de heerlickheyt van Papendrecht, all
achtervolgende ende uyt crachte van zekere voergaende ordinantie bij den dijckgraeff,
hooghedijckheemraeden ende bij den ambochtsheeren ende aennemers van de
vlichgoeden, mitsgaders d’ingelanden van den voers. waerdt eertijts geordineert ende
innegegaen etc., ende hebben dien achtervolgende den voers. graeff ende heemraeden die
penninghen tot die voers, bevorsinghe uytgesedt ommegeslaegen op alle die mergentaelen
gelegen binnen den Alblasserwaerdt sonder eenighe exemptie als voeren ende bij
gebreecke van dien sall /39/ den dijckgraeff recht ende uytlegginge doen nae den dijckrecht.
Actum in Papendrecht den 10 e Novembris 1570.

Kueren van de vreesschouwe bij den dijckgraeff ende hooghedijckheemraeden van den Alblasserwaerdtgekeurt ende geordineert rontomme den rinck ende schauwe van den voors. waerdt op ten 14 e , 15 e ende 16 e Novembris anno voers.

Papendrecht

Tegen d’overstortinghe oestwaert liggende van Lenert Florisz huys een kae van vier voet breet eenen voet hoech ende van de oestzijde van sijn schuyre tot den thuyn toe van Aryen Ghijssen weduwe als voeren.
Tegen d’overstortinghe leggende in Dirck Pauwelsz dijck een kae gekeurt van vier voet breet 1½ voet hoech buyten well getuynt.
Oestwaert van Adriaen Aerdtsz huys tot een halff roede verbij d’overstortinge opte ouwe kae gekuert een kae van vier voet breet eenen voet hoech.
Den stoep tegen Cornelis Cornelisz huys te vollen toegedijckt soe hoech als de incant van de kaede aen wederzijden is.

Een halff roede oestwaert van Cleys Pauwelsz beginnenden een halff roede verbij die overstortinge tot sijn huys toe een kaede boven opte ouwe kaede gekuert van vier voet breet eenen voet hoech.
Westwaert van Claes Pauwelsz huys beginnende tot Aerdt Cornelisz huys toe een kaede van vier voet breet eenen voet hoech.
Een roede oestwaert van’t huys daer Peter Aerdtsz plach te woonen tot op ’t westeynde van’t huys een kae van vier voet breet eenen voet hoech.

/44/

Opten dijck toebehoerende die weduwe van Adriaen Dammisz daer die overstortinge gheweest is een kae te maecken van vijff roeden lenckten vier voet breet eenen voet hoech.
Opte heer van Papendrechts dijck seven roeden westwaert van Willem Aerdtsz huys beginnende, streckende tot op drie roeden nae aen de schuyr van Dirck Pauwelsz een kae van vier voet breet eenen voet ende eenen halven hoech ende die selve kaede tegens ‘t groote gadt well getuynt.
Tegens d’overstortingeh oestwaert van Cornelis Meusz huys opten dijck van meester Willem Scoeck tot een halff roede aen beyden zijden verbij ‘t gadt een kae van vier voet breet 1½ voet hoech ende buyten well getuynt.
Tegens de stoep voer Cornelis Meusz huys een kaede van vier voet breet ende soe hoeghe als den incant aen de oestzijde.
Tegen d’overstortinge leggende in den dijck van Merten Adriaensz Vlijm ende Gijsbert Adriaensz een kae van vier voet breet 1½ voet hoech, streckende aen elcke zijde een halff roede verbij.
Tegens d’overstortinge oestwaert van Aryen Hubertsz huys aen beyde zijden een halff roede verbij een kaede van vier voet breet eene voet hoech.
Tegens Nuyssenborchs stoep een kae van vier voet breet ende soe hoech als den incant aen beyden zijde is.
‘t Eynde westaert van Claes Aerdtsz tuyn aff tot verbij d’overstortinge daer aen een halff roede een kaede gekeurt boven opte ouwe kaede van vier voet breet 1½ voet hoech.
Van Teuw Dammisz ovenschuyre aff tot sijnen berch toe een kae boven opte ouwe kaede gekuert van vier voet breet eenen voet hoech.

/45/

Een halff roede oestwaert van Aelken Ariaen Voppen huys tot verbij t’huys soe verre dien dijck streckt een kaede van vier voet breet 1½ voet hoech ende tegen t’huys twee voet hoech.

Tegens de stoep van Peter van Brantwijck off daer hij woendt een kaede van vier voet breet 1½ voet hoech ende tegens d’overstortinge opten selven dijck soe verre den dijck strect een kae van vier voet breet twee voet hoech ende tegens ‘t gadt van de overstortinge die voers.
kae getuynt.
Van den voers. dijck aff tot verbij Cornelis Adriaensz huys een kaede van vier voet breet 1½ voet hoech.
Tegen de stoep in’t selve landt een kaede van vier voet breet ende soe hoech als den incant aen beyden zijden is.
D’overstortinge oestwaert van Pauwels Thijssen huys aen beyden zijden een halff roede verbij ‘t gadt een kaede van vier voet breet twee voet hoech ende tegens ‘t gadt well getuynt.
Tegens ‘thuys van Cornelis Petersz aen beyde zijden een halff roede verbij een kae van vier voet breet eenen voet hoech.
‘t Weerlants van Henrick Adriaensz daer ‘t Hockeling plach te woonen een kae van vier voet breet ende twee voet hoech ende ‘t gadt binnen soe verre gevolt ende opgebrocht scafftrecht tot den appelboom toe die staet opten incant van den dijck sonder daer onder te mengen eenighe ruycht, riedt off missche maer te vollen ende op te maecken mit goede cley aerde elcke zijde een roede verbij ‘t gadt.
Tegen Neelken Thomas stoep een kaede van vier voet breet ende soe hoech als den incant aen beyden zijde is.
Op Neelken Thomas dijck daer d’overstortinge is geweest een kae van vier voet breet 1½ voet hoech.

/46/

Van Neelken Thomas dijck aff totten tweeden eycken boom toe staende westwaert van Claes Jansz huys een kae van 1½ voet hoech ende vier voet breet.
Tegens den stoep van Steven Willemsz een kaede van vier voet breet soe hoech als den incant aen wederzijden.
Tegen d’overstortinge westwaert leggende van Steven Willemsz schuyre een kaede van twee roeden lanck eenen voet hoech.
‘t Stuck dijcxs tegens Peter Joestensz berch toebhoerende Jan Theeusz weduwe ten vollen opgebrocht mit rijs ende aerde ende drie goede lantvesten.
‘t Stuck dijcx daer die weduwe van Cornelis Adriaensz tegens woendt dat oudt werck opgebroecken ende van nieus wederom aengeleet mit twee coenen overgesalegen.
Den dryven van Marijken Huberts mit rijs ende aerde wederom gevolt ende buyten een neiu rantgaert mit eene lantveste aen die rantgaerde vast gemaect.
Den dryven van meester Willem Scoeck ende Aryen Pauwelsz mit rijs ende aerde wederom opgemaect ende gevolt.
Den dryven van Merten Adriaensz Vlijm, Gijsbert Adriaensz Decker, die weduwe van Adriaen Damasz wederomme mit rijs, riedt ende aerde opgebrocht ende buyten well gepaelt gerantgaert ende gelantvest.

------------------------------------------------
  Regionaal Archief te Gorinchem
  Archief Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe
  Inventarisnummer 500

Register van waterpassing van de rievierwaterkerende dijken van het hoogheemraadschap, 1571.
Hieruit alleen de plaatsen Papendrecht, Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland.

SAG 500 transcriptie hoogte dijken 1571
/6634/
Register van’t waterpas bij die van den Alblasserwaerdt gedraegen in’t lest van Aprill anno 1571, beginnende van Schelluynder sloot noerwaerts ende zoe voort rontomme die schouwe van den Alblasserwaerdt tot Ameyde toe.

SAG 500 transcriptie hoogte dijken 1571
Van daer aff op Papendrechtsche wiel op’t hoechste daer den nieuwe incant begonnen was te verhoegen drie voet vier duym.
Van daer voort tot den essenboom toe staende westwaert aen’t huys van Aryen Hubertsz opte hoechte van de kaede aen den boom geteyckent te verhoegen drie voet 5 duym.
Van daer voort totten habeel of witboom westwaert staende van Nuyssenborch ende aen den selve boom geteyckent te verhoegen drie voet 5 duym.
Van daer voort totten essenboom staende west naest die kerck van Papendrecht ende daer aen geteyckent te verhoegen drie voet 9 duym.

------------------------------------------------
  Regionaal Archief Gorinchem
 Archief Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe
  Inventarisnummer 191

Rekening door Joachim Jansz van twee stuivers op de mergen in november 1578 omgeslagen en van de penningen daarna op interest opgenomen ten behoeve van de Alblasserwaard in 1579, gesloten 24 juni 1580.
Gehele rekening

SAG 191 rekeningen 1577-1580
Jan Quirijnsz alias Holst de somme van 11 gulden over ‘t maecken van den dijck in Papendrecht westwaert van Nuyssenborchs dijck gelegen tot ontrent anderhalff roede lengte jegens ‘t stoupken in den dijck van den meent, toebehoorden Neelken Andriesdochter volgens die voorwaerde die hem denzelven upten 17 e January 1580 bij den dijckgrave ende hoogedijckheemraden aenbesteet is, bij zijne quitantie van den 15 e Marty 1580, die men hier overlevert, begripende de somme van. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.0.0

SAG 191 rekeningen 1577-1580
/133/
Ander uytgeven van bethaelinge van de costen die gedaen zijn zedert den storm die geweest is upten 26 e ende 27 e September 1579 zoe van materialen, arbeytsloon ende anders als volcht.

SAG 191 rekeningen 1577-1580
Upten 6 e Octobris wederom eenen stercken storm geweest ende ontrent thien uyren voer noen overgevaren Willem Stoop, Scaerlaken, Merten Dircksz, heemraden, Willem Oem, Jan van Enden ende welle Adriaen Willemsz met zijn hoedeschip gehuyrt die se overgezet heeft in Papendrecht upten dijck ontrent Nuyssenborch den voorn. Willem daervan  bethaelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.0.0

------------------------------------------------
  Regionaal Archief te Gorinchem
  Archief: Alblasserwaard met Arkel benden de Zouwe
  Inventarisnummer 629

Afschriften van akten waarbij het dijkscollege door spadesteking verlaten landen (vlichtlanden) overdraagt aan derden, alsmede akten van overdracht van vlichtlanden ten overstaan van het dijkscollege, 1579-1591.
Een selectie uit deze teksten.

/6868/
SAG 629 akten spadesteking
2-5-1579
[Samenvatting]
De erfgenamen van wijlen Dirck van Nuyssenborch Jansz, in zijn leven tresorier van Dordrecht verlaten hun dijk met de bijbehorende landen en met het afgebrande hus genaamd Nuyssenborch, staande in Papendrecht.
De dijk met het land wordt overgenomen door Jan van Nuyssenborch Willemsz wiens land gemeen lag met het verlaten perceel. Hij was eigenaar van de ene helft van het land Van Nuyssenborch, groot zes mergen, gelegen binnen Papendrecht. De andere helft was van de genoemde erfgenamen, belend ten oosten het Waelweer en ten westen de Meent.
Rest van de tekst zie de vorige akten.

------------------------------------------------
  Regionaal Archief Gorinchem
  Archief Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe
  Inventarisnummer 192

Rekening van het hoogheemraadschap over de jaren 1582-1584.
Fragmenten uit deze jaarrekeningen

Anderen ontfanck van de visscherie annex die heerlicheyt van Papendrecht bij dijckgrave ende hopogedijckheemraden uyten name van ‘t gemeenelant van Alblasserwaert ten overstaen van scout ende scepenen van Papendrecht verhuyrt upten 19 e January 1584 voer den tijt van twee jaeren, ingaende Catherdam Petri anno voorsz. ende wederom uytgaende Eodem Petri 1586, dat voer ‘t eerste van de voorn. Jaren verscenen, daervan d’eene helft te Mey ende d’andere Martiny in den winter, beyde in’t zelve jaer, breeder vermoegens die conditien daervan zijnde, die men hier overlevert van de pachters der visscherie voorsz. canten ende steecken als volcht.
Adriaen Willemsz gehuyrt voer den tijt voersz. den steeck staende jegens ‘t weerlants dat genaempt wert Die Meent metten steeck jegens die kercke van Papendrecht ende den steeck jegens ‘t landt van Boudewijn Pietersz in voergaende jaren bevischt bij Jan Adriaensz Stock, daervoren hij jaerlijcx belooft heeft 53 gulden, compt alhier voer ‘t eerste jaer huyren ontfangen de voorsz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.0.0

------------------------------------------------
  Regionaal Archief Gorinchem
  Archief Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe
  Inventarisnummer 195

Rekening 1589-1590
Fragmenten uit deze rekening

SAG 195 rek 1589 1590
- Tot behouff van de twee wachthuyssen bij Muyssenborch ende bij Claes Aertsz gecoft drie vimmen ende drie vierendeel riets elcke vim voer 29 stuvers, mits daerinnen gerekent het brengloon, compt ter somme van 5.8.12
- Aert Cornelisz Macken van dat hij den timmerman aen ‘t wachthuys bij Muyssenborch hadde Geholpen Jan Joosten van dat hij de timmerman heeft geholpen aen’t wachthuys bij Claes Aertsz. 0.6.0

------------------------------------------------
  Regionaal Archief Gorinchem
  Archief Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe
  Inventarisnummer 198

Rekening van Joachim Jansz, penningmeester van de Alblasserwaard van zijn ontvangsten en uitgaven over de jaren 1593/1594
[Hieronder een verkorte weergave]
/7664/ Ontvangsten vanwege de visserij in de heerlijkheid Papendrecht door dijkgraaf en heemraden verhuurt, op 23 e januari 1592 voorde tijd van twee jaar verhuurd.

Uitgaven ter zake van het maken van stukken dijk in Papendrecht, betreft het rijswerk.
Bals Aertsz heeft aangenomen de andere helft van genoemde dijk, lang 22 roeden, 59.8.0
Jasper Jacobsz heeft aangenomen de eerste helft van de dijk voor de grote wiel, lang 21
roeden 9 voet 3 duim, 54.8.9
Jan Adriaensz Bouman heeft aangenomen de andere helft bij de grote wiel, 50.1.8
Jan Pietersz heeft aangenomen 8 roeden 10 voet dijk ten westen van de grote wiel, 17.4.8
Adriaen Voppensz heeft aangenomen de dijk voor Adriaen Huybertsz alias Slaeffken, lang 5 roeden 9 voet, 8.6.12
Cornelis Cornelisz alias Wambas heeft aangenomen de dijk van de pastorie gelegen voor de kerk, lang 5 roeden 5 voet, 9.9.11
Jan Voppensz heeft aangenomen een stuk van de Meent, 30 stuivers
Pieter Maerthensz ende Cornelis Banen wonende bij de kerk van Papendrecht hadden gemaakt de uitslag van de 2½ mergen land van de pastorie, 2.2.8

------------------------------------------------
  Regionaal Archief Gorinchem
  Archief Alblasserwaard met Arkel beneden de Zouwe
  Inventarisnummer 202

Rekening 1597/1598
Fragmenten hieruit

SAG 202 rek 1596 1597
Papendrecht
Den derden Juny anno 1597 bestaet des gemeenelandts dijcken in Paependrecht ter presentie ende ten overstaen van Meynaerdt van Segwaerdt, Cornelis Jansz ende Dirck Baenen, hooge dijck heemraeden van den Alblasserwaerdt, ende is eerstelyck den dijck voor den cleynen wiel den incant te verheellen, slencken ende dellen inne den vloer te effenen, aenghenomen metten hoop bij Sebastiaen Jansz voor /7780/ de somme van 33stuyvers dye desen penningmeester hem heeft betaelt, daeromme hyer de voors. Somme van 0.33.0
enz…….

- De acht roeden voor Muyssenborch sijn aenghenomen bij Jan Ariensz Bouwman metten hoop voor 0.13.0 enz…….
Bamis schouwe Papendrecht
-5-Den sesthiensten Octobris anno 1597 op Paependrecht besteet des gemeenelandts dijcken omme de middelschouwe van Baeffmisse daer over te leveren, het ghemeene lant sal de materialen van rijs ende staecken daertoe leveren ende d’aennemers sullen de aerde daer op brengen. Actum ter presentie van den dijckgraeve, Meynaert van Segwaert, Tomas Willemsz de Wit, Cornelis Jansz, Dirck Baenen ende Fracnk Ariensz, hooghe dijck heemraden vand en Alblasserwaerdt, ende eerstelyck heeft Cornelis Cornelisz Wambas den dijck voor het cleyn waelken aengenomen omme te aerden, den hoop voor de somme van sesthien rinsguldens die hem bij zijne quitantie hier neffens gaende bij den penninckmeestersijn betaelt, de somme hier de voors. 16.0.0 enz….
Noch besteet de 8 roeden voor Muyssenborch te aerden, ende is aenghenomen bij Dirck Cornelisz met den hoop voor de somme van 5.10.0 die hem volgens de quytantie dye men hier verthoont ten vollen betaelt sijn, daeromme de voors. somme van 5.10.0

# ALBLASSERDAM OUD-RECHTERLIJK ARCHIEF
  1639-1811
   661-7 betekent Stadsarchief Dordrecht, archief 661 inventarisnummer 7
   Inventaris van het Oud-Rechterlijk Archief:
   Archief: 661

Aantekeningen van hypotheken
7 1639-1662

01-04-1652 (661-7)
Compareerde voor Jan van Asperen, schout, Antonis Pietersz Focker en Gerrit Adriaensz Sterrenburch, heemraden van Alblasserdam: Gerrit Jansz Coywijck. Hij bekent schuldig te zijn aan cappetijn Abraham van Nuyssenburg te Dordrecht in Sint Jorisdoel een somma van 517 gulden. Onderpand is 1 mergen land in Vinkepolder in een weer genaamd Adriaen Pietersweer, belend oost Bastyaen Franckenweer, west Jan Multumweer en een huis met erf, noord Cornelis Gerritsz, zuid Adriaen Adriaensz Bruer.
Onderaan staat een aantekening: Jan van Asperen, Antonis Pietersz Focker en Gijsbert Jansz, heemraden, hebben op verzoek van Gerrit Jansz de schuldbrief gedood omdat die ten volle betaald is. Gedateerd 1.4.1657.

Bron: http://blokland-visser.dordtenazoeker.nl/papendrecht_deel3g.htm

------------------------------------------------
FAMILIE VAN KUYCKHOVEN.
Eleonora Maria Hoynck van Papendrecht geb: 1657 te Papendrecht getrouwd in 1689 met Johannes L van Kuyckhoven houthandelaar te Dordrecht en gezin.

- (SAD 557-23 oud rechtelijk Papendrecht) Op Huijden den 11n Januarij 1736 verclaerde en bekende Arijen Theunisse de Groot weduwenaer en boedelhouder van Maaijken Pieters Verkoijt, ende Jan Korevaer Schoolmeester alhier gecogt te hebben
Seker huijs ende beterschap van Erve Staende Ende gelegen in de Kerkebuurt en belent ten oosten het huijs van den vercoopper, west Cornelis van der Meent,
mitsgaders de nombre van een halve merge lant bestaende in griendinge ende de helfte van de Steegh daer aen behoorende, gelegen int Kerkeweer, belent ten oosten mevrouw de wed: de heer Johan van Kuijkhoven, west Cornelis ooms cumsuis, zuijden en noorden Cornelis van der Meent ende dat met soodanige vrijdommen servituijten en geregtigheden soo van dijck en dammen wegen, wateringen, goten, ligten, waterloosinge, paden ende overpaden, ende specialijk met het maken en onderhouden van ontrent drije Roeden Hoogendijck Soo van vloer, buijten- als binnenkant gelegen jegens de voors huijsonge ende so is met soodaenige vrijdommen en servituijten, als het voors(chreven) huijs en(de) lant eenigsint hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieve en bescheijden daervan sijnde die den Coopper voor Soo veel in wesen en voorhanden Sijn bij de opdragt Sullen werden overgelevert, den vercoopper sal gehouden sijn het voors huijs en landen te suijveren ende afdoen van den binnenlandschen omslagh 1736 mitsgaders 100en, 200en penn: welek tijt alle de voors: lasten en anderen hoegenaamt sullen koomen en wesen voor B..k(?) en tot lasten van den Coopper, den Coopper sal het voors lant aenvaarden om terstont, en ten regarde vant huijs primo Meij deses jaers 1738 eerstcoomende op welke tijt het voors: huijs van alels behoorlijk sal moeten wesen ontruijmt, voor Cooppenn van welk voors huijs en lant den Coopper heeft belooft en belooft bij desen gereet bij de opdragt die binnen drije weeken naer dato deses sal moeten geschieden aen den VerCoopper te betaelen een Somma van Ses hondert Carolij guldens van twintigh stuijvers t stuk vrij gelt van alels soo van de WelEd Jonkvrouwe nacoop 40en penn is verhoog item het schrijven deses koopcedullen, Eijgenbrief met segels, ende verdere Regtelijke lasten daer anest tot naercoominge vant geene voors Staat verbind onder den CerCoopper en Cooper hunne persoonen en geoderen soo roerende als onroerende onder den verbande als naer Regt en, Actum en onderteekent als in den hoofde deses onderstont en geteekent Arijen Teunisse de Groot, Jan Korevaar lagerstont in kennisse van mij als secretaris en was geteekent Samuel Snoeck
.

* * * * *


AFBRAAK VAN HET 2e HUIS TE PAPENDRECHT ANNO 1812

Op 16 mei 1812 staat in de Dordrechtsche Courant dat in de verkoop gaat de afbraak van het Huis te Papendrecht melden bij Levinius de Groot te Dordrecht.
Gezien de opsomming van de te verkopen onderdelen moet het een mooi statig huis zijn geweest van 2 verdiepingen met mooie hoge ramen en deuren. De kamers bekleed met mooi kamerbehangsel.
Het koetshuis en de stal met plaats voor 5 paarden. De fruitbomen en exotische bomen zoals oranjebomen waren in februari al in de verkoop gegaan. Het Huis was mischien niet meer op te knappen in de zware tijden van de Franse bezetting.
Leendert Schorteldoek rentenier uit Papendrecht koopt de landerijen die bij Het Huis te Papendrecht behoorden zoals staat genoteerdin het kadasterregister en heeft direkt na de afbraak een eenvoudiger groot huis laten bouwen, op de oude fundering en kelders van een verdieping met een deur in het midden en aan weerszijden ramen met aan weerskanten van het dak een schoorsteen een huis gebouwd in de stijl van begin 19e eeuw.
De tuinen en vijvers bleven intact en Leendert Schorteldoek woonde er met zijn vrouw Cornelia Nierhausen.
Na zijn overlijden kwam zijn enige kind Hendrika Cornelia Schorteldoek er wonen samen met haar man Abraham van Duren en 6 kinderen vanuit Dordrecht.

BEWONERS VAN HET HUIS TE PAPENDRECHT 1645/1901
1645/1648 TIELMAN VAN MUYLWIJK.
1648/1652 ADRIAAN VAN MUYLWIJK.
1652/1742 FAMILIE HOYNCK VAN PAPENDRECHT.
1689/1742 FAMILIE VAN KUYCKHOVEN.
Eleonora Maria Hoynck van Papendrecht geb: 1657 te Papendrecht getrouwd in 1689 met Johannes L van Kuyckhoven houthandelaar te Dordrecht en gezin.

- (SAD 557-23 oud rechtelijk Papendrecht) Op Huijden den 11n Januarij 1736 verclaerde en bekende Arijen Theunisse de Groot weduwenaer en boedelhouder van Maaijken Pieters Verkoijt, ende Jan Korevaer Schoolmeester alhier gecogt te hebben
Seker huijs ende beterschap van Erve Staende Ende gelegen in de Kerkebuurt en belent ten oosten het huijs van den vercoopper, west Cornelis van der Meent,
mitsgaders de nombre van een halve merge lant bestaende in griendinge ende de helfte van de Steegh daer aen behoorende, gelegen int Kerkeweer, belent ten oosten mevrouw de wed: de heer Johan van Kuijkhoven, west Cornelis ooms cumsuis, zuijden en noorden Cornelis van der Meent ende dat met soodanige vrijdommen servituijten en geregtigheden soo van dijck en dammen wegen, wateringen, goten, ligten, waterloosinge, paden ende overpaden, ende specialijk met het maken en onderhouden van ontrent drije Roeden Hoogendijck Soo van vloer, buijten- als binnenkant gelegen jegens de voors huijsonge ende so is met soodaenige vrijdommen en servituijten, als het voors(chreven) huijs en(de) lant eenigsint hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieve en bescheijden daervan sijnde die den Coopper voor Soo veel in wesen en voorhanden Sijn bij de opdragt Sullen werden overgelevert, den vercoopper sal gehouden sijn het voors huijs en landen te suijveren ende afdoen van den binnenlandschen omslagh 1736 mitsgaders 100en, 200en penn: welek tijt alle de voors: lasten en anderen hoegenaamt sullen koomen en wesen voor B..k(?) en tot lasten van den Coopper, den Coopper sal het voors lant aenvaarden om terstont, en ten regarde vant huijs primo Meij deses jaers 1738 eerstcoomende op welke tijt het voors: huijs van alels behoorlijk sal moeten wesen ontruijmt, voor Cooppenn van welk voors huijs en lant den Coopper heeft belooft en belooft bij desen gereet bij de opdragt die binnen drije weeken naer dato deses sal moeten geschieden aen den VerCoopper te betaelen een Somma van Ses hondert Carolij guldens van twintigh stuijvers t stuk vrij gelt van alels soo van de WelEd Jonkvrouwe nacoop 40en penn is verhoog item het schrijven deses koopcedullen, Eijgenbrief met segels, ende verdere Regtelijke lasten daer anest tot naercoominge vant geene voors Staat verbind onder den CerCoopper en Cooper hunne persoonen en geoderen soo roerende als onroerende onder den verbande als naer Regt en, Actum en onderteekent als in den hoofde deses onderstont en geteekent Arijen Teunisse de Groot, Jan Korevaar lagerstont in kennisse van mij als secretaris en was geteekent Samuel Snoeck.
1742/1767 MR. PIETER V/D WEL notaris te Dordrecht, getrouwd met Sara Elisabeth van Hoogstraten. (In 1767 is het huis nog in bezit van de familie v/d Wel).
In 1845 wordt het Huis te Papendrecht genoemd op een lijst van huizen wijk A nr. 9.
Directe buren zijn: A nr. 89 Cornelis Dekker, A nr. 90 Jacob van Dalen, A nr. 92 Korstiaan Kazen, A nr. 93 Het Schoolgebouw, A nr. 94 De Kerk.
pdrecht3g_5_huizen1755.jpg (70110 bytes) 
(afb. 5 - Lijst van huizen te Papendrecht anno 1755; no. 56/57/58 Een huis en schuur, mr Pieter van Wel (voorheen Mevr. van Kuijkhoven))
1794/1799 G. CASTENDIJK (Gerard Castendijk, geb. ca 1725 / Gerard Robertus Castendijk Joanz, geb. 1774)
Kieslijst van Papendrecht uit 1799 als bewoner van het Huis te Papendrecht: G. Castendijk koopman uit Dordrecht woont hier omtrent 1794.
-?1808? JOAN CASTENDIJK (Jan Kastendijk)
Ged. 24-4-1748 /overl: 1808 te Dordrecht, zoon van Gerard Castendijk (in 1731 huis in Maartensgat 288/lijst 10e penning) en Petronella Verster. Hij ondertrouwt op 15-3-1773 te Dordrecht met Maria Besemer geb te Papendrecht, overl: ?, dochter van Pieter Besemer (graanhandelaar en een korenwasserij te Papendrecht is Baljuw /Schout en secretaris te Papendrecht en Hoog Heemraad van de Alblasserwaard) en Maria v/d Geer.
* Joan Castendijk is graanhandelaar /reder; 1779/1782 lid een van Achten te Dordrecht; 1788 lid v/h watergerecht te Dordrecht; 1803 lid raad te Dordrecht;
* [aangifte trouwen Papendrecht 1766-1777] Den 20 dito [20-5-1773] doet Maria Besemer, j.d. aangeving om te trouwen met Joan Castendijk, j.m. wonende te Dord onder de Classis voor de Bruit van f 30:-.

Kinderen te Dordrecht:
14-10-1774 Gerard Robertus (ongehuwd)
23-11-1779 Maria Petronella (ongehuwd)
23-11-1783 Robertus Joan tr 1803 met Henriette Hester Constantia de Roo
1808- ROBERTUS JOHAN CASTENDIJK, te Dordrecht, eigenaar van het Huis te Papendrecht
Ged: 23-11-1783 te Dordrecht, overl. Velp 8-4-1852, z.v. Joan Castendijk en Maria Besemer
Hij woont in de Voorstraat bij de Vuilpoort en is graanhandelaar en reder te Dordrecht
Hij ondertrouwt op 25-3-1803 te Dordrecht met Henriette Hester Constantia de Roo, d.v. Boudewijn de Roo en Anna Sophia van der Brandeler.
In 1808 na het overlijden van zijn vader erft hij de volgende bezittingen:
- Contant geld f 10.000.-
- Obligaties f 7.000,-
- Aandeel in de suikerplantage Marienbosch te Suriname f 10.000,-
- Aandeel in 4 schepen f 32.000,-
- Huis en pakhuizen in Dordrecht:
- Maartensgat
- Annapoort
- Ruyterstraat
- Hoge Nieuwstraat
- Voorstraat
- Huis en grond in Papendrecht
Kinderen van Robertus Joan en Henriette:
1803 Joan Marius
1805 Boudewina
1810 Robert Joan
1821 Henriette Robertina tr met Mr. Engelbert de Roo
-1812 ARNOLDUS DE GROOT, te Dordrecht, eigenaar van het Huis te Papendrecht
Arnoldus de Groot, geb. 's-Gravendeel 22-12-1762 (69 in 1832), (hout)koopman (1811), koopman (1832), overl. Dordrecht 25-11-1847, zoon van Adrianus de Groot en Catharina van Beuzekom (broer van Livinius de Groot die de afbraak van het Huis te Papendrecht verkoopt), otr. Dordrecht 25-5-1793 Helena Blom, geb. Dordrecht 1773 (59 in 1832), overl. Dordrecht 11-4-1833 te Dordrecht, dochter van Jan Blom en Teuntje Donker.
Arnoldus de Groot was hout en ijzer handelaar en bezat in 1811 de volgende molens te Dordrecht:
- De Zwarte Arend / Kromhout
- Het Fortuin / Noordendijk
- De Kraker / Noordendijk
- De Jager / Noordendijk

Kinderen:
1. Adrianus, ged. Dordrecht 22-8-1796.
2. Jan, ged. Dordrecht 22-8-1796.
3. Adrianus, ged. Dordrecht 30-8-1798.
4. Jan, ged. Dordrecht 20-6-1800.
5. Arnoldus, ged. Dordrecht 22-3-1803.
6. Arnoldus, ged. Dordrecht 12-3-1805, houtkoper, tr. Dordrecht 26-9-1832 Maria Cornelia Jansse.
1812 verkoop afbraak Huis te Papendrecht
1812-1831 LEENDERT SCHORTELDOEK Rentenier te Papendrecht
Ged: 30-12-1753 te Papendrecht/overl: 24-10-1831 te Papendrecht, getrouwd met Cornelia Nierhausen.
Op een lijst van bewoners en huizen uit 1813 van Papendrecht woont hij huis nr. 69 de lokatie van het Huis te Papendrecht.
1845/1852 ABRAHAM VAN DUREN NICOLAASZ Houthandelaar te Dordrecht.
Geb: 1795 te Dordrecht z.v. Nicolaas van Duren (houthandelaar) en Hendrika v/d Kevie
Getrouwd met Helena Cornelia Schorteldoek en gezin.
1852/1856 NICOLAAS VAN DUREN ABRAHAMZ Houthandelaar te Dordrecht
Geb: 1820 te Dordrecht z.v. Abraham van Duren Nicz en Helena C. Schorteldoek
Getrouwd met Elisabeth van Veen en gezin.
In 1856/1857 JOHANNIS SMITS MARCELIS Ontvanger der registratie.
In 1857/1858 WILLEM MACALISTER LOUP Ontvanger der registratie.
1858/1865 JOHANNES PETRUS VAN REES Rentenier.
Geb: 1801 te Den Haag z.v. Willem v Rees Mathijsz (overl te Indie) en Maria de Heer Getrouwd met Grietje Simons (geb:1803 te Dordrecht).
1865 /1901 JAN KOENRAAD ROELOFFS rijksopzichter v/d Alblasserwaard.
Geb: 1-3-1826 te Oude Wetering, overl: 10-2-1902 te Papendrecht.
Aannemer en handelaar in basalt te Papendrecht, getrouwd met Maria Josina Haccou geb: 19-9-1833 te Zierikzee, overl: 30-3-1906 te Papendrecht en gezin.
In 1900 krijgt het Huis te Papendrecht een ander nummer wijk A nr. 158.

Daar na wordt het aan diverse families verhuurd en in 1920 verkocht aan Gerrit Klootwijk, aannemer te Papendrecht die het huis afbreekt en er 3 nieuwe huizen (nu Kerkbuurt 52/54/56) op bouwt op de oude fundering.
Wat overbleef is een enkele afbeelding uit 1755 van het Huis te Papendrecht gemaakt door Dhr. Schoen en in eigendom van de gemeente Papendrecht.
Er zijn geen goede afbeeldingen of foto's bekend van het Huis te Papendrecht.
Op de kadasterkaart uit 1832 is Het Huis te Papendrecht te zien met alle vijvers in de tuin aangegeven op de kaart.

pdrecht3g_6_huis.jpg (58651 bytes)
(afb. 6 - Huis te Papendrecht ca 1900)
pdrecht3g_7_kadaster1832.jpg (145158 bytes)
(afb. 7 - kadasterkaart 1832)
pdrecht3g_8_huis1832.jpg (92465 bytes)
(afb. 8 - Huis te Papendrecht op een kadasterkaart uit 1832, nu Kerkbuurt 52, 54, 56, met daarop te zien de aanleg van vijvers in de tuin; de watertoevoer voor de vijvers kwam via een buis door de dijk naar de Merwede)TOEGEVOEGDE INFORMATIE.... gemeijnte alhier, aan mij heeft opgegeven en verklaart: desselfs naam te sijn Franciscus Bernarts, oud omtrent de sestigh jaren, geb. van Arendonck grenssende aan de...
..laen eerst van de gravinnen de Baerlo en naderhands en sulcx in 1718 van den Hr. van Kuikhoven, wonende op 't Huis te Papendrecht"; Bernarts opvolger is geweest Jo. Bapt. Goos. Hij was geb. te Geel en laatstelijk van pastoor geweest te Oude-Tonge. Hij overleed hier volgens het Necrologium Missionis Batavae van J.J. Banning, in 1747. Doch het zal moeten wezen 1746.
Cornelius Jacobus Mulder toch, van Rotterdam werd.....
[Haarlemsche bijdragen: bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem 1882]
PAPENDRECHT (HET HUIS-TE-), voorm. adell. h., in den Alblasserwaard, prov. Zuid-Holland, arr. en 4 1/2 u. W. van Gorinchem, 1 1/2 u. W. van Sliedrecht, gem. Papendrecht-en-Matena.
Dit huis is in het midden der zestiende eeuw gesticht door Tieleman van Muilwijk.
[bron: Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden door A. J. van der Aa - 1848]
Erfgoedventrum DiEP, toegangsnummer: 533 archieftitel: Gemeente Papendrecht
Stukken betreffende de vrije heerlijkheid van Papendrecht en Matena
2613 Notitie betreffende de inkomsten en uitgaven van de heerlijkheid, 1693.
2614 Akten van verhuur van de visserij van de heerlijkheid, 1747-1808.
Akten van verpachting van de tienden van de heerlijkheid, 1736-1806.
2617 Staten houdende een opgave van de opbrengsten aan tienden, 1751- 1806.
2618 Akten van verhuur van de gorzen, genaamd 'De Noord' en 'Kaanje', 1763-1800.
2619 Akte van verhuur van de houtberging in de haven, 1743.
2620 Akte waarbij door M. Onderwater verklaard wordt dat de huurders van het gors 'De Noord' de kade volgens een bepaalde hoogte moeten opleveren, 1781.
2621 Lijst houdende een opgave van de ontvangen pachten, 1786-1790.
2622 Bestekken en voorwaarden betreffende het onderhouden van de dijken, 1800-1805.
[http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.inv?p_q=21572606]
- DORDRECHT Impost op de wijnen 1716-1743 (verschillende lijsten uit diverse jaren)
Jaar : 1716-1717 (2)
Wijk : buijten de stadt
Naam : Jan Kuijkhoven
Aantal oxhoofden (of bedrag-aantal stoop) : 1/2 ocxhoofden
Opmerkingen : pag. 16; (doorgestreept)
Titel lijst : (Aende Ed. gr. Agtb. heeren) De heeren regerende Borgemeesteren der Stadt Dordregt; door de Directeurs nevens haare geacosieerde, wegens den Impost op de wijnen van Statewegen van den Termijn Ingegaen den 1 October 1716 overgevende de volgende Lijst vande heeren Ende Borgers, die vermijnen onder reverentie dat behooren gequotiseert te werden.
Bron : SAD 3-3522
  +
Jaar : 1716-1717 (4)
Wijk : buijten de stadt
Naam : Jan Kuijkhoven
Aantal oxhoofden (of bedrag-aantal stoop) : 1/2 ocxhoofden
Opmerkingen :
Titel lijst : (Aende Ed. gr. Agtb. Heeren) De heeren regerende Borgemeesteren der Stadt Dordregt. Door de Directeurs nevens haare geacosieerde, wegens den Impost op de wijnen van Statewegen van den Termijn Ingegaen Den 1e October 1716 overgevende de volgende Lijst vande heeren Ende Borgers, die vermijnen onder reverentie dat behooren gequotiseert te werden.
Bron : SAD 3-3522
  +
Jaar : 1726-1727
Wijk : 4
Naam : Jan Kuijkhoven
Aantal oxhoofden (of bedrag-aantal stoop) : 1/2 ocxhoofden
Opmerkingen : niets
Titel lijst : Aen Ed: gr. agtb. heeren. De heeren regeerende Borgemeesteren der Stadt Dordregt. Door de Directeurs nevens haaren geassocieerde, wegens den Impost op de wijnen van Statewegen vanden Termijn Ingegaen Den 1e October 1726 overgevende de volgende LIJST vande heeren Ende borgers, die vermijnen onder reverentie dat behooren gequotiseert te werden.
Bron : SAD 3-3522
- DORDRECHT Impost Koffie, thee, chocolade etc 1724-1725 (termijn 1 oktober 1724-30 september 1725)
Naam : Jan Kuijkhoven
Straat : Oude Breestraat
Impost : f 4:0:0
Bron : SAD 3-3990 folio (eigen nummering) 061vs
+
- DORDRECHT (copie) Opschrijffboeck vanden Impost op de Coffij en thee etc over de stad Dordregt ende drie omleggende eijlanden, van den termijn Ingegaan den 1e October 1725. Paghter Dirck van Andel.
Naam : Jan Kuijckhove
Regio (of de stad Dordrecht) : Dordrecht
Dorp (of de straat in de stad Dordrecht) : Oude Breestraat
Impost : f 4:0:0
Bron : SAD 3-3554 folio (eigen nummering) 54vs
   +
Naam : Johan Kuijckhove
Regio (of de stad Dordrecht) : Alblasserwaart
Dorp (of de straat in de stad Dordrecht) : Papendregt
Impost : f 12:0:0
Opmerkingen : de vrou gooijt het bill(et) weg, segt ick niet meer als 4 gl. geven
Bron : SAD 3-3554 folio (eigen nummering) 83
HOUTVERKOPING, in 't Regthuis te Papendrecht, op Vrydag den 27 Januarij 1809, 's middags ten vyf uren, van circa 35 zwaare opgaande ESSE BOOMEN, staande op den dyk voor 't huis te Papendrecht, alwaar nader onderrigting te bekomen is.
[bron: Dordrechtse_Courant_1809-01-21_002.pdf]
PUBLIEKE VERKOOPING op Vrydag den 10 Augustus 1810 's namiddags ten vier uren in 't regthuis van Papendrecht van omtrent 12 Morgen zeer schoon te Velde staande HAVER, en een Morgen dito HENNIP, gelegen onder Papendrecht.
Nader onderrichting op het Huis te Papendrecht aldaar.
[bron: Dordrechtse_Courant_1810-08-04_002.pdf]
VRUCHTBOOMEN VERKOOPING te PAPENDRECHT, op Zaturdag den 22 Februarij 1812, 's morgens ten 9 uren, op de Buitenplaats 't Huis te Papendrecht; bestaande in een groote uitmuntende partij Persike-, Abrikozen-, Appelen-, Peren-, Morellen, Karsse-, Vijge en andere Vruchtbomen; alsmede eenige Oranjebomen, Louweres, Stinisse-, Lauwerier- en Martense-bomen met hunne Tobben, een menigte vreemde Boomgewassen tot Engelsch plantsoen.
Alsmede eenige partijen Ipe-, Esse- en Appele-boom-Stammen, dito Tophout en Takken.
En UIT DE HAND TE KOOP om te verplanten, ruim duizend Ijke-, Poopele, Esse-, Ipe-, Korstanje- en Sparre-bomen, Ijke en Ipe Veeren, Esse en Else Plantsoen, 3 Trekkasten met 21 Ramen, 18 broeibakken met 50 Ramen, 4 batte Glinte, 3 à 400 voet Heininge of Schuttingen, eenige Tuinbanken, een Tuinhuisje, groot 8 en 10 voet, en een fraai gemaakte Viskaar met een Baluuster. Te bevragen bij LEVIENIS DE GROOT te Dordrecht.
[bron: Dordrechtse_Courant_1812-02-18_003.pdf]
VRUCHTBOOMEN, VREEMDE GEWASSEN EN HOUT te KOOP, op Zaturdag den 29 Februari 1812, 's morgens ten 9 uren, op de Buitenplaats 't Huis te Papendrecht; bestaande onder anderen in 40 stuks diverse mooije Persiken-, Abrikozen-, Appelen- en Peerenboomen, een menigte vreemde Boomgewassen tot Engelsch plantsoen, en Tulpeboomen; en een partij Hopzakken, Stroo- en Rietmatten, en Tuingereedschappen, alsmede eenige partijen Ipe-, Esse- en Appel-Boomstammen, dito Tophout en Takken.
En UIT DE HAND TE KOOP om te verplanten, ruim duizend Eike-, poopele-, Esse-, Ipe, Korstanje- en Sparrebomen, Eike en Ipe Veeren, Esse en Ekse Plantsoen, 3 Trekkasten met 21 Ramen, 18 Broeibakken met 50 ramen, 4 Latte Glinte; 3 à 400 voet Heininge of Schuttingen, eenige Tuinbanken, een Tuinhuisje, groot 8 en 10 voet, een fraai gemaakte Viskaar met een Baluuster, een mooie Zonnewijzer met hardsteenen Voetstukken, eenige Tobben voor Oranjeboomen, en 2 houten Oprij-hekken. Te bevragen bij LEVIENIS DE GROOT te Dordrecht.
[bron: Dordrechtse_Courant_1812-02-27_002.pdf]
VERKOOPING van HOUT en BROEIRAMEN te Papendrecht, op Zaturdag den 7 Maart 1812, 's morgens ten 9 uuren, op de Buitenplaats 't Huis te Papendrecht; bestaande in circa 200 Ipe, Esse, Wilige en Linde Stammen; alsmede Ipe, Esse en Willige Tophout en Takken, en 15 Broeibakken met 50 à 60 Ramen, 5 Tobben voor Oranjeboomen en ene stel voor een Oranjewagen.
En UIT DE HAND TE KOOP, om te verplanten:
Een menigte vreemde Boomgewassen, Yke en Ipe Veeren, Yke, Ipe, Popele en Sparboomen, 3 Trekkassen en 18 Ramen, 2 à 300 voet Heiningen, eenige Glinten en 2 Oprijhekken, enz. Te bevragen bij LEVIENIS DE GROOT te Dordrecht.
[bron: Dordrechtse_Courant_1812-03-03_003.pdf]
- Binnen Dordrecht uit de hand te koop of te huur: Een HUIS met twee ruime PAKHUIZEN, groote besloten PLAATS, alles bij den anderen, waarin bijna zestig jaren de negotie in oud IJZER, SCHEEPSGEREEDSCHAPPEN etc met veel succes is gedreven en nog, word gecontinueert; kunnende den Kooper of Huurder alle noodoge onderrigting in die Affaire bekomen. te bevragen bij den Eigenaar en bewoonder LEENDERT SCHORTELDOEK D564.
[Dordrechtse_Courant_1812-05-07_003.pdf]
UIT DE HAND TE KOOP bij Dordrecht, op de Buitenplaats 't Huis te Papendrecht: den AFBRAAK van een HEERENHUIS, groot 58 en 58 voeten, waarin staan 2 kousijnen, breed 5 voeten 7 duimen en hoog 10 voeten, van boven rond met draaijende ramen, de ruiten 28 bij 19 duimen, en 2 deur-kousijnen, hoog 12 voeten, met 4 glazen deuren, de ruiten en kousijnen dito;
4 schuif kousijnen, breed 6 voeten en hoog 10 voeten 10 duimen, met lange vensters;
7 dito, breed 5 voeten 2 duimen en hoog 9 voeten 6 duimen, zonder vensters, maar met 3 blinden;
1 dito, breed 6 voeten 2 duimen en hoog 8 voeten 7 duimen, met halve blinden;
2 dito, breed 4 voeten 10 duimen en hoog 10 voeten en 9 duimen, en 1 dito, breed 6 voeten, van deze drie zijn er 2 met blinden, en alle de ruiten 13 bij 10 duimen, de kousijnen buitenwerks gemeten met Amsterdamsche maat;
10 binnen deur-kousijnen, 44 en 88 duimen in den dag, met panelen deuren;
fraai geschilderde kamerbehangsels;
eene menigte diverse vloer-, zolder- en kapdeelen en kaphout;
19 zolderbalken, 6 en 8 duimen 20 voeten;
18 dito, 8 en 10 duimen 32 voeten, 6000 blaauwe pannen, en 6000 dito verglaasde;
Alsmede in eene houten stal, groot 36 en 38 voeten, op een steenen voet, een paar koetshuis-kousijnen, hoog 13 voeten, den inrij hoog 10 voeten, en ramen met glas- en steekdraad, van boven een houten krib, lantierplanken en ruif voor 5 paarden;
9 zolderbalken, 8 en 10 duimen 36 voeten;
14 dito, 7 en 9 duimen 17 voeten;
21 dito, 10 voeten;
eene menigte zolder-, kap- en weegdeelen;
een sierlijk hek of poort, met eiken stijlen, dik 14 duimen, op hardsteenen neuten, den inrij wijd 10 voeten en hoog onder het kalf 14 voeten, met 4 duims eiken deuren, met ijzere spijlen en draaijende blinden;
een houte tuinhuisje, groot 8 en 10 voeten, met eene fraai gemaakte viskaar;
een persieke-kast met 4 ramen, en 2 dubbele persike kasten, een met 6 ramen en een met 11 ramen;
een sierlijke partij latwerk lang 150 voeten met 2 deuren voor eene menagerie;
10 koepel-kousijnen, in den dag breed 50 duimen en hoog 42 duimen, in ieder een raam met 6 ruiten en 1 schuifblind van buiten en op en neergaande stijlen, lang 10 voeten;
130 zweedsche vloersteenen van 17 tot 21 duimen;
100.000 Dordrechtsche metselsteenen, en 1000 ponden scheepskettingen;
zijnde al het bovenopgenoemde weinig minder dan nieuw, en te bedragen bij LEVIENIS DE GROOT te Dordrecht. De brieven franco.
[bron: Dordrechtse_Courant_1812-05-16_003/004]
Par devant Cornelis Alidanus Pijl, Notaire Imperial residant à Alblasserdam canton Sliedrecht Arrondissement Gorcum, Departement des Bouches de la meuse, en presente ......
De Heer Arnoldus de Groot, Mr timmerman, wonende in de Stad Dordrecht, Arrondissement Dordrecht in dit Departement aan ons Notaris en Getuigen wel bekend.
Dewelke bij deze heeft verkogt afgestaan en overgedragen onder den afstand der voorrechten van de wet en vrijwaring van alle andere beletselen in t algemeen hoe ook genaamd aan den Heer Leendert Schorteldoek, Koopman, wonende te Dordregt voornoemt alhier tegenwoordig en deze accepterende kooper voor zig zijne erfgenamen of regtverkrigende van het tans verkogte goed te weten
Vier Hectares vier en negentig ares, dertien centiares of vijf mergen honderd agt en vijftig roeden land met het onafgebroke gedeelte van een heere huis en tuinmans woning met deszelfs Erve genaamd het huis te Papendrecht getekend No  69 staande en gelegen onder de Marie van Papendrecht in dit Canton belend het huis en Erve aan de Eene zijde met het huis van Willem van Dalen en aan de andere zijde met het Dorps Schoolhuis en de landen, ten oosten Willem van Dalen en Arij Munt,en west Willem van Dalen, en Jacob van Wijngaarden, waar onder de drie Elsakkertjes, gelegen in het Kerke weer westwaard van het predicant boomgaartje met het regt van het gebruik of Erfpagt van voorschreven boomgaartje op den last van twaalf Pond sestig centimes sjaars ten behoeven van de Kerk ten einde de voornoemde verkrijger zijne Erfgenamen of regtverkrijgende, met het tans verkogte goed doen en handelen ter rekenen van heden als met een zaak aan hem in volkomen eigendom toe behoorende.
Welke goederen aan de Comparant behoren en zijn aangekomen bij koop en transport van den heer Robertus Johan Castendijk wonende te Dordrecht, en dat
Deze verkoop is gedaan onder verpligting van vornoemden Leendert Schorteldoek welke zig daar toe verbind te weten.
(1) om te betalen en te voldoen alle de kosten waartoe deze verkoop aanlediing zal kunnen geven, daar onder begrepen de regten van registratie en overboeking in gevolge deze acte
(2) om te betalen de grodnlasten en anderen opbrengsten welke op de voorschreve goederen reeds zijn gelegd of nog gelegd zullen worden en daar mede bij vervolg voortegaan
(3) De lijdende servituten te zullen gedogen waarmede het gezegde goed bezwaard zouden mogen zijn behoudens aan den verkrijger om zig daar tegen te verzetten op zodanige wijze als hij te raden zal worden als mede ten zijnen behoven te doen gelden de heerschende servituten tot welke de voorschreve geoderen op de naast gelegen grond eigendommen gerechtigd zouden mogen zijn en Speciaal dat het agter, of naast gelegen land geen regt van overpad zal hebben op de tans verkogte landen of Erf alles voor rekening ten schade en bate van den verkrijger
En behalven de last en voorwaarden hier boven uitgedrukt is deze verkoop gedaan voor een Somma van  2.520 francs of f 1.200 welke somma bereid voor het passeeren dezes aan den koper zijn voldaan, zoo als den verkoper aan ons Notaris en getuigen verklaard te hebben ontfangen.
Wijders verklaard de Comparant dat gezegde Goederen zijn vrij en onbelast van alle hijpotheecquen het zij wettigen het zij conventioneele of geregtelijke en dat op straffen van Stellionaat het welk hem door den ondergeteekende Notaris zijn ontvouwd en 't welk hij gezegd heeft wel te begrrijpen
Onder belofte van de volkomenen gehelen nakoming dezes heeft gezegde Arnoldus de Groot genoemde Leendert Schorteldoek gesteld en gesurrogeerd in alle de regten van Eigendommen welke den Transportant gehad kan hebben op het thans verkogte goed.
Voor de Executie van al t boven staande verkiezende Partijen Domicielie ten huize van den ondergetekende Notaris op welk plaats de niet tegenstaande belovende afstand doende.
Fait passe à Papendrecht à la maison de dite Leendert Schorteldoek, en presen.....24 september 1812....
[bron: Erfgoedcentrum DiEP (=stadsarchief Dordrecht) archief 662, inv nr 20 notarisakte]
KADASTER 1832

Papendrechtsche Polder:
Sectie B No 566 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - weiland
Sectie B No 567 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - tuin
Sectie B No 568 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - boomgaard
Sectie B No 569 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - tuin
Sectie B No 570 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - bosch als lustplaats
Sectie B No 571 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - bosch als lustplaats
Sectie B No 572 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - tuin
Sectie B No 573 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - boomgaard
Sectie B No 574 (HUIS TE PAPENDRECHT) Leendert Schorteldoek, Papendrecht - huis en erf
Sectie B No 575 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - boomgaard
Sectie B No 576 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - vijver als lustplaats
Sectie B No 577 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - bosch als lustplaats
Sectie B No 578 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - boomgaard
Sectie B No 579 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - bosch als lustplaats
Sectie B No 581 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - boomgaard
Sectie B No 582 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - bosch als lustplaats
Sectie B No 583 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - boomgaard
Sectie B No 584 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - huis en erf
Sectie B No 585 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - tuin
Sectie B No 586 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - erf
Sectie B No 587 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - weiland
Sectie B No 588 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - weiland
Sectie B No 589 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - weiland
Sectie B No 590 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - weiland
Sectie B No 591 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - weiland
Sectie B No 592 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - weiland
Sectie B No 593 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - weiland
Sectie B No 594 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - weiland
Sectie B No 595 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - weiland
Sectie B No 596 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - watering
Sectie B No 597 Leendert Schorteldoek, Papendrecht - weg als weiland
Bezittingen in Dordrecht (kadaster 1832):
Schorteldoek Leendert Dordrecht F 139 A 300 huis = Wijk A Groenmarkt No. 300 [later Societeit de Vriendschap]
Schorteldoek Leendert Dordrecht F 911 A 16 huis = Wijk A Groenmarkt No. 16
Schorteldoek Leendert Dordrecht F 926 A 32 huis = Wijk A Vischbrug No. 32
Schorteldoek Leendert Dordrecht H 178 D 530 huis en erf = Wijk D Vest No. 530
Schorteldoek Leendert Dordrecht H 180 D 532 erf = Wijk D Vest No. 532
Schorteldoek Leendert Dordrecht H 185 D 526 huis, pakhuis,erf = Wijk D Vest No. 526
Schorteldoek Leendert Dordrecht H 189 D 526 huis = Wijk D Vest No. 526
Schorteldoek Leendert Dordrecht H 193 D 493 huis en erf = Wijk D Elfhuizen No. 493
Schorteldoek Leendert Dordrecht H 195 D 524 erf = Wijk D Vest No. 524
AKTE 54 (31-10-1831)
* De ondergeteekende Mejufvrouw Helena Cornelia Schorteldoek, Echtgenoote van den heer Abraham van Duren, houtkooper, wonende binnen de stad Dordrecht, door haren echtgenoot bijgestaan en gemagtigd verklaard bij deze te volmagtigen gemelden haren Echtgenoot;
Om haar te vertegenwoordigen bij de Inventarisatie der Nalatenschap van haren vader den heer Leendert Schorteldoek te Papendrecht overleden, daarbij hare belangen waar tenemen, Proces-verbaal te teekenen en verder alles te abserveren wat zal vereischt worden, met belofte van goedkeuring en verband als naar regten; Dordrecht den 29 October 1831.
* Heden den 31-10-1831 des voormiddags ten negen uren, ten verzoeke van den Heere Abraham van Duren, houtkooper wonende te Dordrecht als in huwelijk hebbende Mejufvrouw Helena Cornelia Schorteldoek, en door dezelve zijne huisvrouw bij onderhandsche procuratie door haar den 29 dezer maand October 1831 geteekend, en te Papendrecht geregistreerd, als volgt: [Geregistreerd....etc] en welke procuratie aan de minute dezes is gennexeerd, na echt verklaring van den Heer geauthoriseerde en daarop van die aanhechting door ons Notarissen melding gemaakt was, mitsgaders noch in betrekking als vader en personele administrateur over zijne minderjarigen Kinderen in zijn huwelijk met zijne echtgenoote verwekt genaamd Leendert, oud dertien jaren, Nicolaas Willem, oud tien jaren, Hendrica oud 8 jaren, Aart Schorteldoek oud zes jaren, Arie oud vier jaren, en Pieter oud een en ene half jaar en van het kind waarvan zijne echtgenoote tegenwoordig zwanger is.
Zijnde de gemelde Mejufvrouw Helena Cornelia Schorteldoek, voor de eene en haar opgemelde zes kinderen alsmede de vrucht waarvan zij thans zwanger is, te zamen voor de helft gestelde erfgenamen, door deszelfs vader en der kinderen grootvader wijle den Heer Leendert Schorteldoek, gewoond hebbende en op den 25 October dezes jaars 1831 te Papendrecht overleden, krachtens des zelfs testament op den 31 augustus mede dezes jaars 1831 voor de Notaris Huibert Struijk en vier getuigen te Dordrecht gepasseerd, en aldaar behoorlijk geregistreerd.
Alsmede de ten verzoek van de Heeren Bastiaan de Kat en Herman de Kat, kassiers, wonende binnen de stad Dordrecht, als aangestelde executeurs in de nalatenschap van de gemelde wijle Leendert Schorteldoek, krachtens het hiervoorengemelde Testament.
Hebben wij Gerardus van Hattem, openbaar Notaris residerende te Sliedrecht geadsisteerd met deszelfs Ambtgenoot Willem van Wageningen Willemszoon Notarsi residerende te Papendrecht; en bevonden in het huis door den gemelde wijle Leendert Schorteldoek bewoond geweest, staande in de gemeente Papendrecht geteekend nummer 69, belend ten oosten Willen van Dalen en ten westen de gemeente van Papendrecht alwaar wij in tegenwoordigheid van den Heere tweede suppliant van den Vrederegter van het kanton Sliedrecht geassisteerd met deszelfs griffier, zijn overgegaan tot de boedelbeschrijving der roerende en onroerende goederen, baten schulden en lasten, wel te behooren tot de zelve Nalatenschap, zoodanig als die door gemelde Heer Leendert Schorteldoek zijn nagelaten en op den 25 october dezes jaars 1831 door den heer fungerende vrederegter aan het Kanton Sleidrecht voor zooverre die voor verzegeling vatbaar waren, zijn verzegeld geworden. En ten einde deze boedelbeschrijving behoorlijk te kunnen doen en voltrekken, zijn voor ons Notarissen voornoemd gecompareerd: opgemelde Heeren Abraham van Duren mitsgaders Bastiaan de Kat, en Herman de Kat, alle in betrekking en relatie hiervoren in het hoofd dezes omschrevene zulks alles, eindelijk in tegenwoordigheid van Leendert Schilleman Leendertszoon, schrijnwerker wonende te Dordrecht, als benoemde en door den Heer fungerend vrederegter voornoemd op heden beëedigde schatter, en zulks ten einde alle de schattingen in deze nalatanschap te doen en verrigten; terwijl de opgaaf van alle de natemelde goederen is geschiet, door den Comparant Abraham van Duren, als welke zich op het overlijden van deszelfs schoonvader dikwerf gemelde Heer Leendert Schorteldoek in het sterfhuis heeft bevonden, en welke ook bij de acte van veregeling door den Heer fungerende vrederegter gedaan en hiervorengemeld, tot bewaarder zoo van de zegels als van alle de goederen, welke buiten verzegeling des tijds waren gelaten, is gesteld geworden.
En hebben alle de partijen, schatter, de Heer vrederegter en deszelfs griffier, benevens de Notarissen na gedane voorlezing alhier geteekend.
* Dit gedaan zijnde, is men overgegaan tot de inventarisatie in maniere navolgende
IN EEN KAMERTJE OP DE ZOLDER
12 stoelen met matte zittingen, getaxeerd op f 4
een spiegeltje met een lijst op f 1
5 stoven op f 1
2 blikke emmers op f 1,50
een stilletje op f 0,80
een koperen ketel op f 4,50
drie stoelkussen op f 2
een loper f 1,50
eenig aardewerk op f 2,50
4 bedgordijnen op f 1,50
4 hondetjes(?) en twee sagenetten(?) op f 1
en een kole bak, kolenkit te zamen op f 2
OP DE ZOLDER
16 ramen met glazen opf 6,50
een bed peuluw en twee kussens met overtrek op f 28,-
twee katoene en een wolledeken op f 6
drie Matrassen op f 3,50
een loper op f 1
veertien manden op f 1,25   [= f 69,55]
een partij vloermatten op f 1
een partij kleerstokken op f 2
en een partij planken en voorts eenig rommelarij opf 15,0
IN DE WESTERSCHE VOORKAMER HET UITZIGT HEBBENDE OP DEN DIJK
Een Secretaire op f 20
Een uittrektafel op f 6
twaalf stoelen en twee leunigstoelen met Trijptie zittingen op f 35
een spiegel met een vergulde lijst op f 22
(doorgestreept:) twee penante tafeltjes op f 24
Een porcelein theeservies met goude rande compleet op f 20
Een verlakte theestoof met Ketel en theeblad op f 5,-
twee Penante tafeltjes op f 4
Een kom en twee snellen aardewerk op f 1,-
Een tapijt en Kerpet op f 15,-
Twee valgordijnen op f 1
IN DE OOSTERSCHE VOORKAMER UITZIGT HEBBENDE ALS VOOREN
Een Pendule met een glaze stolp op f 30 [= f 233,05]
Twee bloem fasen onder stolpen op f 10.-
Vier engelsche platen met vergulde lijsten op f 14
Een spiegel in vergulde lijst op f 15,-
Een dorsche haard met bak en pijp op f 20
Een mahonie houten burau op f 20
Een Sopha met twee Kussen en overtrek op f 20
Zes stoelen met mettezittingen op f 3,-
Een vloerkleed en Kerpet op f 8
Twee val en vier glasgordijntjes op f 3,-
Een eike uittrektafel op f 4,50
Een twee armblakers op f 0,30
IN EEN KAS
dertig wijnromers in soort op f 1,50
Twee Karaffen op f 1
Een conpot en vijf zoutvatie op f 1,50
zes bierglazen in soort op f 0,50
drie Kommen, drie schotels, en twee kwispeldoren, Blauw percelijn, op f 2,-
Vier en twintig blauwe porceleine borden en schalen different op f 4,50 [= f 361,85]
zestig engelsche borden in zoonten(?) op f 4
drie douzijn Porcelijn theegoed in zoonte(?) op f 3
Een douzijn Koppen met ooren en Schotels op f 2
Vier Kandelaars en zes flesse bakjes op f 2
En een zwarte trekpot, spoelkom, zuckerpot, koffijkan en drie verlakte theebladen op f 4,50
IN EEN VOLGENDE KAS
25 stuks bier en wijnglazen op f 1,25
Negentien metten borde, Spoelkom en melkkan op f 1,25
En vier tafel mesjes op f 0,20
IN EEN VOLGEND ZIJKAMER, UITZIGT HEBBENDE OP DEN TUIN
Twaalf bruine stoelen op f 5,-
Een Mahonie houten Burau op f 16,-
Een Spiegel met een vergulde lijst, op f 3,-
Een geverfde ledikant en behang op f 6,-
Een bed en peuluw op f 18,-
En een Matras en peuluw op f 5,-
IN DE BURAU [= f 433,05]
Negen en dertig servetten op f 15,-
Zes handoeken op f 2,-
Drie Slaapmutzen op f 1,-
Twee doeken op f 0,50
Drie lapjes wit Katoen op f 3,-
Een tafellaken en elf servetten op f 7,-
Zes overhembden op f 5
Drie Manshembden op f 2
Zes handoeken op f 2,-
Drie paar metten Kouzen  op f 0,25
Achttien servetten en een tafel laken, op f 12,-
Elf dito op f 4,50
Zes tafellakens en een lap Katoen, op f 8,50
Twee en dertig zakdoeken op f 6,50
Negen paar Kouzen op f 2,-
Acht slaapmussen  op f 1,50
Vier vesten op f 2,- [= f 518,80]
En twee bretels en een tabakdoos op f 0,50
IN DE NOORDEKAMER
Een ledikant met behang op f 10,-
Een peuluw en twee Kussens op f 20
Twee dekens en twee lakens op f 4,50
Een eijke tafel op f 4,50
Een penant Kasje en twee likeure Keldertje op f 7,-
Twee ijzere geldkisten op f 40
En twee jagtgeweeren op f 5,-
Totaal f 610,50
Men is bezig geweest van des voormiddags 9 uren tot des avonds 7 uren, met vier vacatien, besteed zoo tot het opmaken van het bovenstaande hoofd van den inventaris, als tot de beschrijving en waardering van de hiervoren geinventariseerde goederen, en zijn de voorschreeeve goederen, (benevens de noch niet ontzegelde) gelaten, in het bezit van voornoemde Heer Abraham van Duren die zulks ook erkend en zich belast om dezelven weder te voorschijn te brengen op te verandwoorden wanneer en aan men zulks behooren zal, en is de vacatie tot het vervolgen van deze inventaris uitgesteld, tot en bepaald op morgen dingsdag den eersten november aanstaande, des voormiddags ten negen uren.
En hebben partijen de schatter, den Heere Vrederegter en deszelfs griffier, benevens de Notarissen na gedane voorlezing alhier geteekend.
* Tweeden dag der inventarisatie.
Den eersten November 1831 des voormiddags negen uren, in gevolge bepaling bij het slot der voorgaande vacatie gemaakt, hebben mij Gerardus van Hattem, openbaar Notaris, residerende te Sliedrecht, geadsisteerd met derzelfs echtgenoot Willem van Wageninge Willemsoon, Notaris residerende te Papendrecht osn begeven in het gemelde huis geteeknd nummer 69, almaar de hiervorengemelde Heer Leendert Schorteldoek is overleden, en aldaar gekomen zijnde in een woonvertrek zoo hebben wij gevonden alle de respective partijen, schatter den Heere Vrederegter en deszelfs griffier welke bij de eerste vacatie mijn tegenwoordig geweest, en hebben de voornoemde rekwiranten als toen verzogt, om de inventarisatie van de voorschreve nalatenschap van gemelde Heere Leendert Schorteldoek, als ruste vervolgen
Waarna door ons Notarissen dadelijk is overgegaan, tot het vervolgen van deze inventaris in maniere als volgt.
IN EEN VOLGEND NOORDER KAMERTJE.
Een ledikant met behang op f 10
Vier platen met vergulde lijsten op f 5
Een eike uittrektafel op f 2 
Een burau op f 16
Zes stoelen met een foutuil op f 4
Een beddetafeltjes op f 1
Een tabak Kisje en presenteertrommeltje op f 1
Tachtig stuks flessen different f 3
Een stukje bever en een dito Babasijn op f 7 [= f 49,-]
Een Spiegel met een vergulde lijst op f 9
Drie paar Kousen en een lapje Katoen op f 1,25
Een paraplu en rotting op f 4
En een vloerkleed en eenig rommelarij op f 1
IN DE GANG
Een paviljoen en behang op f 8 
Een bed peuluw en twee Kussens op f 10,50
Een Katoene en een wollen deken op f 5
Een Kussensloop en twee lakens op f 2
Een gang bank op f 4
Een staande Klok op f 24
En een Barromeeter en een gangbankje op f 7
IN EEN BINNE KAMER UITZIGT HEBBENDE OP DEN VIJVER
Zes bruine stoele met een froutuil op f 10,50
Een Mahony houten Kabinet op f 60
Een penant tafeltje op f 1,50
Een Spiegel met een vergulde lijst op f 10,50
Een paviljoen met een behang van Muebelzits op f 20 [= f 227,25]
Een bed peuluw en veer Kussens op f 45,-
Een zitse Spree en een Molton dito op f 3
Een Katoene en twee wolle dekens op f 11
Een theeserviesje en een verlaksblaadje op f 1,50
Een vloerkleed met een rand op f 8,-
Twaalf Kussenslooper op f 3,50
Drie beddelakens op f 2,50
Een tafellaken en drie servetten op f 2
Twee vriesse broeken en vijf borstrokken en drie paar wollen Kousen op f 6,-
Een paar valgordijnen op f 0,50
Twee vesten, twee onderbroeken, vijf paar Kousen en een Slaapmus op f 4,-
Zeventien hembden en drie borsrokken op f 10
Twaalf glasgordijntje, en een partij lapjes en doeken, op f 2
Een zwartelakense Rok en broek, op f 3,-
Een Bruine lakense dito, op f 3,-
Een Bruine lakense jas, op f 6,-
En een beddelaken op f 0,50 [= f 338,.75]
IN DE KEUKEN
Een bed peuluw en twee Kussens, op f 18,-
Twee dekens, twee lakens, een spree en twee Kussensloopen, op f 6
Een houten Kasje, op f 1,50
Een Spiegeltje op f 1,-
Een Astreelamp op f 1,50
Zeven stoelen in soort, op f 1,50
Twee theeketels op f 2
Drie Schenketels en theestoof op f 2
Een Koperen doofpot, op f 2
Een dito stoof op f 2
Twee KoffijKannen, twee emmers en een beddefles, op f 3,-
Een Kas met eenig engels aardewerk, diende tot dagelijks gebruikt op f 3
Eenig rommerelarij onder in dezelve op f 1,-
Een Spiegeltje, op f 0,50
Een ijzere pot, twee hamers en een tang op f 1,-
Een tafel, op f 0,75
IN DE PROVISIE KAST
Twee Kopere Ketels, een dito pannetje, en twee Kastrol, op f 8,50 [= f 394,00]
Eenige potten pannen, in dagelijks gebruikt en Kruikjes, op f 1,50
Twee Vijzels, twee Bierkannen en theeba en meer, op f 3,-
Zeven zoetemelksche Kazen op f 16,-
Eenig glaswerk op f 1,50
Een lantaarn, slade, emmer, en blikke trommel in Bos, op f 1,25
Twee schalen, een uitstel, twee schuin spanen, en een blikke tijl, op f 3,50
En een emmer en twee manden, op f 1,-
OP DE KEUKEN ZOLDER
Twee dekens op f 3,50
Twee Slaapjakken, een broek en een paar Kouzen, op f 2,-
Eenig engels goed, op f 1
Een partij oud ijzer, op f 1
Een partij ledige flessen, op f 2
Twee tonnen, twee vlotjes, en een viskaar op f 1,50
Een partij planken, drie Raampjes, eene gulden vijftig cents, dus f 1,50
Eenige stukken Eleeden(?) en Netten f 1,50 [= f 435,75]
Vijf stoven, een Ketel, een confoort met een glaze spuit, op f 2
En Vier vloer varkens, een slijpplank en een seepje, op f 1
IN EEN KELDER
Een partij oud ijzer, op f 1
Een tuinbank, zes tonnetjes, een tafel en een ladder op f 3,50
En een partij turf, op f 10,-
IN EEN DITO
Eenig oud ijzer, op f 2
Een Spa, een riek en stootijzer op f 1,50
Twee ramen, een deur en een Kruiewagen, op f 1,50
Een ladder, Trap en een tafeltje, op f 2,-
Eenige ledige flessen, met een flesse rak en vaatje op f 2
Een partij brandhout op f 12
Twee ijzere plate, een gieter en een leer, met drie waschtobben, op f 5
IN DEN TUIN
Twee tuinbanke, op f 2
En een partij palen en planken opf 8,- [= f 489,25
VOOR HET BUITEN ERF
Een boot of vaartuigje met zijn toebehooren op f 10
GOUD
Een diamante ring met goud, op f 10
Een horlogie op f 40
Een dito met een Ketting en Sleutel, opf 60,-
ZILVERWERK
Een horlogie op f 6
Een dito op f 5
Een zilver snuifdoos met perle d'amour deksel, op f 7,-
Een soeplepel, groote keur, op f 15,-
Een trekpot twee suikerpotten op f 52
Een melkkan, groote keur, twee theebussen en een zilver peperbus, dito keur, op f 53,50
Een paar gespen met Koperen beugels, Kleine Keur, op f 3,50
Twee ponslepels, op f 3,50
Een perle d'amour snuifdoos met zilver besalg op f 1,00
Acht vorken, acht lepels en vier eijer lepeltjes op f 68,-
Twee suikerlepeltjes, kleine keur, op f 8,-0 [= f 823,75]
zes vorken, zes lepels, kleine keur, op f 44,50
Twaalf vorken, twaalf lepels, groote keur, op f 119,-
Een snuifdoos, op f 3,50
En eenig oud zilver, op f 8,50
Totaal f 1007.25
En hiermede de tauxatie van de roerende goederen afgelopen zijnde, en de schatter alzoo niets meer te doen hebbende, heeft den zelve alhier nagedane voorlezing geteekend. (L. Schillemans)
Voorts heeft den aangever in deze, den Heer Abraham van Duren verklaard, dat nog binnen de stad Dordrecht bij de Kalkhaven leggen, en tot deze boedel behoren.
drie ijzere scheeps Ankers, wegende om ponden ieder anker, welke ankers worden bij calaitatie(?) door den aangever te zamen waardig geacht, de som van f 450
Noch drie dito, gelegen als voren achter de Groote Kerk, wegens te zamen omtrent 2000 Nederlandsche ponden, waardig geoordeeld, te zamen f 200,-   [= f 650]
Nog vijf dito, gelegen als voren de Wollewevershaven, wegende te zamen omtrent 1000 ponmden Nederlands, waardig geoordeelt op f 1,50
Totaal f 800,-
'S RIJKS EFFECTEN
- Zestien certificaten werkelijken schuld, ten Kantore van de Heeren Otto de Kat cumsuis te Dordrecht, rentende twee en een half percent, ieder groot, f 1000 van dato den eersten April 1815, numero's 339 tot 3348 ingesloten, 5636, 6434 tot 6438 ingesloten. Ieder met zeven coupons, waarvan de eerste verschijnt den eersten Januarij 1832.
Door eerstgemelde Notaris gequoteerd en geparapheerd met nummer een tot zestien ingesloten.
- Nog zestien certificaten werkelijke schuld ten lasten van het Rijk der Nederlanden, rentende twee en een half percent allen van dato een Januarij 1815, ieder groot een duizend guldens, waarvan elf stuks ten Kanton van Anthonij Backer cum suis, te Amsterdam, numero's 729, 2561, 10561, 10033, 10213, 15870, 16609, 16610, 23293, 13969, 41219, 41220. En vijf stuks ten Kantore Saportas cum suis te Amsterdam, numero's 20.330, 31.361, 31.362, 31.366, en 31.367.
Ieder met drie coupons, waarvan de eerste verschijnt den eersten Januarij 1832.
Door eerstgemelde Notaris gequoteerd en geparapheerd, met de Nummers 17 tot 32 ingesloten.
- Nog vier certificaten uitgestelde schuld ten lasten het rijk der Nederlanden, van dato een April 1815, ieder groot f 1000 ten Kantore van Otto de Kat cumsuis, numero's 2282 tot 2285 ingesloten. Door eerstgemelde Notaris gequoteerd en geparapheerd met de numero's 33 tot 36 ingesloten.
- Vier Kansbiljetten van uitgestelde schuld ieder groot f 1000, Numero's 624065, 624125, 624.126, en 624131.
Door eerstgemelde Notaris gequoteerd en geparapheerd met de Nummers 37 tot 40 ingesloten. 
- Eindelijk een schatkistbiljet, van dato 25 November 1830; groot 50 guldens, nummer 3445; met de renten zedert 1 October 1830.
gequoteerd met Nummer 41 en geteekend door als voren
HYPOTHEKEN EN VORDERINGEN TEN LASTEN VAN PARTICULIEREN
- Een hypotheekbroef ten lasten van de thans weduwe Arie Munt, wonende onder Papendrecht, groot f 500 den 13 Julij van den Jare 1805 voor Schepenen en de Secretaris van Papendrecht gepasseerd rentende tegen 6 percent in het jaar, behoorlijk bij vernieuwing ingeschreven.
Door eerstgemelde Notaris gequoteerd met numero 42 en behoorlijk geteekend.
- Een dito ten lasten als boven, groot in Kapitaal f 600, den 15 October van den gemelde Jare 1805, mede voor Schepenen en de Secretaris van Papendrecht gepasseerd rentende tegen 6 % in het jaar behoorlijk bij vernieuwing ingeschreven.
Door den eerstgemelde Notaris gequoteerd met numero 43 en behoorlijk geregisteerd.
Nog een dito ten lasten van Adriaan Vink, bouwman te Papendrecht groot in Kapitaal f 1000, doch thans blijkens borderel van inschrijving nog maar groot f 525 guldens, den 24 November van de Jare 1807, voor Schepenen en de Secretaris van Papendrecht behoorlijk gepasseerd, rentende tegen 6% in het Jaar, en bij vernieuwing behoorlijk ingeschreven. Gequoteerd met nummer 44 en geteekend door als boven
- En nog een obligatie ten lasten van de Kerk te Papendrecht, groot in Kapitaal f 150, in dato den 15 Mei des Jaars 1814, doch het Kerkbestuur aldaar behoorlijk geteekend, rentende tegen zes guldens van iedere honderd in het Jaar.
Gequoteerd met nummero 45 en geteekend door als voren.
Men is bezig geweest van de voormiddags tot des avonds zeven uren, met vier vacatien, tot het voorzetten der inventarisatie de beschrijving en waardeering van de geinventariseerde goederen, en zijn de voorschreve goederen met uitzondering van de effecten, hypotheken en particuliere pretentie, welke in handen van de Heeren Secretaris zijn af en overgegeven, gebleven in het bezit en de bewaring van voornoemde Heer Abraham van Duren, welke met en benevens de Heeren Executeurs erkennen, en zich belasten om dezelven mede te voorschijn te brengen of te verandwoorden, wanneer en aan men zulks behoren zal, en is de vacatie tot het vervolg en van deze inventaris uitgesteld tot en bepaald op zaturdag den 5de november aanstaande, des namiddags ten twee uren.
En hebben de partijen, de Heer vredereter en deszelfs griffier, benevens de Notarissen, na gedane voorlezing alhier geteekend.
* Derden dag der inventarisatie.
Den vijfden November 1831, des namiddag ten twee uren, ingevolge bepaling bij het tot der voorgaande vacatie gemaakt, hebben wij Gerardus van Hattem, openbaar Notaris residerende te Sliedrecht, geadsisteerd met deszelfs ambtgenoot Willem van Wageninge Willemszoon, Notaris residerende te Papendrecht, ons begeven weder in het gemelde huis geteekend Numero 69 A alwaar voornoemde Heer Leendert Schorteldoek is overleden, en aldaar gekomen zijnde, in een woonvertrek, zoo hebben wij gevonden alle de respective partijen met uitzondering van den Schatter, wiens werkzaamheden zooals hier vorengemeld is, waren afgelopen, den Heer Vrederegter en deszelfs griffier, welke bij de vorige vacatien zijn tegenwoordig geweest en hebben de voormelde rekwiranten als toen verzogt, om met de beschrijving van voorschreve nalatenschap voortegaan.
Waarna door ons Notarissen dadelijk is overgaan tot het vervolgen van deze, inventaris in maniere navolgende, te weten:
Het testament van de overleden Heer Leendert Schorteldoek op den 31 Augustus dezes Jaars 1831 voor den Notaris Huibert Struijk en vier getuigen binnen de Stad Dordrecht gepasseerd en aldaar behoorlijk geregistreerd, bij welk testament de overledene, na over het disponibel gedeelte van zijne nalatenschap te hebben gedisponeerd, en na nog eenige schikkingen des wegens te hebben gemaakt, tot executeurs van de gemelde zijne uitterste wil heeft benoemd en aangesteld, de Heeren Bastiaan en Herman de Kat, wonende binnen de stad Dordrecht; Zijnde hetzelve testament door de eerstgemelde Notaris gequoteerd met numero 46 en ebhoorlijk geteekend.
Voorts noch de nagemelde s Rijks effecten als
- Drie obligatien ten lasten van het Koninkrijk der Nederlanden, van dato den eersten April 1831, ieder groot f 100 Kapitaal, rentende tegen 5 ten honderd in het jaar, zijnde Nummers 11.493 F, 11493G en 11493 H met de intrest coupons van den eersten April 1832 en vervolgens. Zijnde gemelde effecten gequoteerd met de nummers 47, 48 en 49 ingesloten en door eerstgemelde Notaris behoorlijk geteekend.
- En noch een recepis van de vrijwillige Negotiatie, uitgeschreeve bij de wet van de 28 Juni dezes Jaars 1831, groot f 500 guldens rentende, tegen zes ten honderd in het jaar, en zijnde Numero 1631 gefourneert bij den Heer Agent van den Rijks Kassier te Dordrecht, waarvan de renten zijn ingegaan met den eersten Augustus dezes Jaars 1831, zijnde gemelde recepis gequoteerd met Nummer 50 en geteekend door als voren.
Contante gelden
De contante gelden in diverse specien in den boedel gevonden, bedragen zamen de Somma van zestien duizend vijfhonderd twee en tachtig guldens elf cents f 16.582,11
Pretentien ten lasten van Particulieren
De Revenuen, Landhuren, in verderen inkomsten des boedels, welke in deze Jare 1831 zullen verschijnen of welke reeds verschenen zijn geweest zullen nader worden ogpegeven en verantwoord, word zulks alleen gebragt voor... Memorie
Vaste goederen of wel de titels van eigendom van dezelve.
- Omtrend negen roeden en 38 ellen griendland, gelegen onder Papendrecht boven de Kerk, achter het huis van Jan Romijn, belend ten oosten en noorden de Groote Wiel, ten zuiden de weduwe Pieter Schorteldoek, en ten westen Arie Schorteldoek, in gevolge transport voor Schepenen en den Secretaris van Papendrecht, den negentiende November des Jaars 1801 gepasseerd; gequoteerd met Numero 51 en geteekend door als boven
- Nog omtrend drie bunders 75 roeden 36 ellen land gelegen onder Papendrecht over den Tiendweg achter het huis van Jan Romijn, belend ten oosten Arie Dekker, ten westen Arie Otto ten noorden Joost de Heer en ten zuiden den Tiendweg, volgens transport van dato den negende April 1805 voor als boven gepasseerd, gequoteerd met numero 52 en geteekend door als boven;
- Nog omtrent 46 roeden 92 ellen land, gelegen als voren bij de Groote Wiel, en vijf partijtjes, belend ten oosten de Heerlijkheid, ten westen Jan Romijn, ten zuiden de hoogendijk en ten noorden de Wiel, volgens transportbrief van dato den vijfden October 1805 voor als boven gepasseerd, gequoteerd met numero 53 en geteekend door als boven;
- Nog drie partijtjes land, te zamen groot 15 roeden 64 ellen gelegen voren bij de Groote Wiel; het eerste belend ten oosten Arie Munt, ten westen Arie Teunisse, ten zuiden Jan Romijn en ten noorden Gerrit van Dam; het tweede, belend ten oosten westen en noorden Arie Munt, en ten zuiden de Groote Wiel; en ten derden belend ten oosten  westen en zuiden Arie munt, en ten noorden Gerrit van Dam, volgens transportbrief voor als boven, den 15den October 1805 gepasseerd, gequoteerd met numero 54 en geteekend door als boven;
- Nog omtrend eene bunder 87 68 ellen land, gelegen onder Papendrecht, en twee perceelen, beide in Arie Maartensmeer, belend het eerste perceel ten oosten den Heer Pieter Markus, ten westen den Heer Jan Kastendijk en het tweeden perceel, belend ten oosten Wijnand Plomp en ten westen den Heer Jan Kastendijk, volgens transport voor als boven op den 2-11-1805 gepasseerd; gequoteerd met numero 55 en geteekend door als boven;
- Nog omtrend vijf bunders 63 roeden vier ellen, wei, hooi en griendland, met een hoekje steeg, gelegen als voren, achter het Nanegat, belend ten oosten Pieter van Duren, ten westen Bastiaan van der Esch, ten zuiden den Tiendweg en ten noorden den Achterdijk, volgens acte van verkooping in dato den 16-4-1807 voor als boven verleden, gequoteerd met Numero 56 en geteekend door als boven;
- Nog een stukje tuinland groot omtrend eene roeden en 56 ellen gelegen als voren, omtrend de Groote Wiel, belend ten oosten, zuiden en noorden den Boedel, en ten westen de erven Arie Otto, volgens transport in dato den 24-11-1809 voor als boven gepasseerd, gequoteerd met numero 57 en geteekend door als boven;
- Nog omtrend eene bunder 40 roeden 76 ellen weiland, gelegen in de Matena onder Papendrecht, belend ten oosten en zuiden Adriaan Hofwegen ten westen Willem de Heer en ten noorden Jan Eijkelenboom, volgens transport in dato den 21-12-1810, voor als boven gepasseerdl gequoteerd met Numero 58, en geteekend door als boven;
- Nog omtrend vier bunders 93 roeden en 91 ellen weiland, gelegen onder Papendrecht met het heerenhuis en tuinmanswoning, met deszelfs erven, zijnde het genaamd HET HUIS TE PAPENDRECHT bekend in het Register der huize met Numero 69 A, belend ten oosten Willem van Dalen, ten westen de gemeente Papendrecht, en het land, belend ten oosten Willem van Dalen en Arie Mund, en ten westen Jacob van Wijngaarden, volgens acte van transport voor de Notaris PIJL residerende te Alblasserdam den 25 September 1812 gepasseerd gequoteerd met numero 59 en geteekend door als boven;
- Nog omtrend vier bunders 42 roeden onder Papendrecht binnen den Tiendweg, bestaande in drie perceelen, belend ten noorden den Tiendweg, ten zuiden de boedel zelve, en ten westen Jacob van Wijngaarden, volgens acte van publieke verkooping den 26 september des Jaars 1828 voor den Notaris Schultz van Haegen en getuigen te Dordrecht gepasseerd en aldaar behoorlijk geregistreerd, gequoteerd met numero 60 en geteekend door als boven;
- Nog een Kamer, staand te Papendrecht met een afdak aan dezelve vaststaande, belend ten oosten en noorden wijle Arie Schorteldoek, ten westen den boedel en ten zuiden den Hoogendijk, volgens twee transporten, beiden voor Schout en Schepenen van Papendrecht, den 26-10-1804 en den 20-10-1810 respectivelijk gepasseerd, gequoteerd met de nummers 61 en 62 en geteekend als boven;
- Voorts een huis en erf, staande op de Nieuwe Haven binnen de Stad Dordrecht bekend met Numero 390 belend met het huis van de erven Lodewijk Spruijt aan de eene en het pakhuis Brunswijk van de Heer Nicolaas Rodenburg aan de andere zijde, zijnde aangekocht bij acte vor den Notaris Gerrardus Telders en getuigen den 23-4-1827 binnen Dordrecht verleden en aldaar behoorlijk geregistreerd; gequoteerd numero 63 en geteekend door als boven;
- Een huis en erve staande en gelegen als boven op de Groenmarkt aan de havenzijde, bekend met nummer 16 A, belend met de Karemelksijger het huis van Obbe Obbes Faasen aan de eene, en het huis van Johannis van Breegel aan den andere zijde, volgens acte van transport voor Scheepenen der gemelde stad, in dato den 18-5-1809 gepasseerd; gequoteerd met numero 64 en geteekend door als boven;
- Een huis en erf, staande aan de opgang van de Visbrug aan de zijde van de Groenmarkt binnen gemelde stad, geteekend met numero A 63, belend gemelde Visbrug aan de eene en het huis van de erven Roozendaal aan de andere zijde, volgens acte van transport voor de Scheepenen der gemelde Stad den 1-12-1808 gepasseerd, gequoteerd met de Numero 65 en geteekend door als voren;
- Nog ene huis met ene pakhuis daaraan vast staande, te zamen staande en gelegen als voren op de Vest bij de Spuijpoort, en wel volgens twee transporten,w aarvan het eene den 1-10-1789 en het tweede den 26-11-1793 voor Schepenen der stad Dordrecht zijn geteekend; gequoteerd met de nummers 66 en 67 en geteekend door als voren;
- Nog een huis en erf met een vrij op en afgang daarnaast staande binnen gemelde stad Dordrecht, op de Elfhuizen geteekend met nummers D 529 en 530, volgens transport voor Scheepenen der gemelde Stad den 17-6-1831 gepasseerd; gequoteerd met nummero 68 en geteekend door als voren; 
- Nog een huis en erf, staande als voren met nog een open erf daarachter, alles te zamens taande op de Stads Vest, omtrend de SPUIJPOORT, belend met het huis van de gemelde stad aan de eene en het pakhuis of loots van de erven 't Hooft aan de andere zijde, volgens transport voor Scheepenen der voornoemde stad op den 17-6-1806 gepasseerd, gequoteerd met numero 69 en geteekend door als voren; 
- En eindelijk: noch een open erf, gelegen binnen gemelde Stad Dordrecht, op de Elfhuizen uitkomende op de Vest van ouds genaamd het KLEERMAKERS GELDHUIS, hetwelk den comparant Abraham van Duren heeft verklaard, ook in eigendom van de overledene Heer Leendert Schorteldoek te zijn, hoezeer er geen titels van eigendom deswegens in den boedel zijn gevonden.
Schulden ten lasten des boedel.
- De dood en begravenis Kosten, van gemelde overdenen, bedragen te zamen de Somma van f 124:0:0
- Den Heer De Vries, Medicina Doctor te Dordrecht wegens gedane visites de Somma van f 117,50
- De heer den Bandt, Medicina Doctor te Dordrecht als voren de Somma van f 24,75
- Den Heer Adriaan Kluit, Apoktheker, te Dordrecht wegens geleverde Medicinen de Somma van f 42:55 [= f 308,80]
- Den Heer Schreuder, Schoolonderwijzer te Dordrecht voor het onderwijs van drie kinderen de Somma van f 15,30
- Matthijs van Zanten vleeshouwer te Dordrecht voor geleverd vlees, de Somma van f 19,34;
- Theodorus Monfoort, schilder te Papendrecht voor gedane arbeid en geleverde verfwaren de Somma van f 39,35
- Hendrik van Randwijk, viskoper te Dordrecht voor geleverde visch, de Somma van f 8,70
- De Heer en Gebroeders van der Elst, te Dordrecht, wegens geleverde suiker en syroop, de Somma van f 43:11
- En Pieter van Altena, lootgieter, te Dordrecht wegens arbeid en leverantie de Somma van f 34:13
Totaal bedraagt eene Somma van f 468.73
Tot het vorenstaande is men bezig geweest met twee vacatien, van de namiddags twee uren tot des avonds 7 uren, niets meer te inventariseren en overgebleven zijnde, zoo heeft gezegde Heer Abraham van Duren als bewaarder der goederen tot voormelde NALATENSCHAP behorende, daarop dadelijk aan handen van eerstgemelde Notaris met eede verklaard, dat dezen inventaris is deugdelijk en opregt, en bevat den geheele staat der Nalatanschap van voornoemde Heer Leendert Schorteldoek, zonder ietswes te hebben verzwegen of achter gehouden, of gezien te hebben, dat zulks door andere is gedaan, direct noch indirect.
Dit gedaan zijnde is al het geen dezen inventaris vervat, gelaten in het bezit van gemelde Heer Abraham van Duren, met uitzondering van s Rijks effecten, hypotheken en verdere schuldvorderingen, en Kontante gelden, welke door voormelde Heeren Executeurs in het bezit en bewaring zijn genomen, die zulks met gemelde Heere van Duren erkennen, en zich belasten, om de bij hun in bewating genomene goederen, weder te voorschijn te brengen of te verandwoorden, wanneer en aan wien zulks behooren zal en hebben partijen den Heer Vredereger en deszelfs griffier, benevens de Notarissen, ne gedane voorlezing de minute dezes onderteekend, welke gebleven is onder de bewaring en in het bezit van gemelde Notaris van Hattem.
[Erfgoedcentrum DiEP 714-12 notaris van Hemert te Sliedrecht]
Akte 4923 (6-3-1832)
Compareerde voor Julius Dominicus Schultz van Haegen, Openbaar Notaris te Dordrecht, residerende in het arrondissement van de regtbank van eersten aanleg, zitting houdende binnen gemelde Stad, in tegenwoordigheid van Philippus KLOPPERS, en Johannes KLOPPERS, kleermakers, beiden wonende binnen dezelve Stad als getuigen hiertoe verzocht.
De Heer Abraham van Duren, houtkooper, wonende binnen de Stad Dordrecht, als in huwelijk hebbende Mejufvrouw Helena Cornelia Schorteldoek en dezelve Mejufvrouw Helena Cornelia Schorteldoek, door haren gemelden Echtgenoot bijgestaan en gemachtigd
Zijnde de Comparante gemelde Mejufvrouw Helena Cornelia Schorteldoek erfgename voor het indisponibel gedeelte of de helft in de nalatenschap van haren Vader den Heer Leendert Schorteldoek, gewoond hebbende te Papendrecht, en den 24 October 1831 aldaar overleden, Krachtens deszelfs testament den 31 augustus van gemeld Jaar voor den Notaris Huijbert Struijk residerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van vier getuigen gepaseerd den 26-10-1831 behoorlijk geregistreerd.
Voorgenoemde Heer Abraham van Duren, in betrekking als Vader en personele Administrateur der goederen van zijne minderjarige kinderen in zijn huwelijk met zijne Echtgenoote verwekt, genaamd Leendert, oud dertien jaren, Nicolaas Willem oud tien jaren, Hendrica oud acht jaren, Aart Schorteldoek oud 6 jaren, Arie oud 4 jaren en Pieter oud een en een half jaar, Zoo mede van het kind waarvan zijne Echtgenoote tegenwoordig zwanger is zijnde opgemelde 6 kinderen, en he tkind waarvoor de Comparante Mejufvrouw Schorteldoek thans zwanger is, te zamen Erfgenamen van het overige gedeelte of de wederhelft der nalatenschap van derzelver grootvader voorgenoemden Heer Leendert Schorteldoek, onder Conditie dat der zelver moeder daarvan gedurende haar leven zal genieten de zuivere vruchten, revenuen en inkomsten,, en dat die afportie, ten dienend zoo lang onder administratie zal moeten worden gesteld en blijven alles krachtens het voorschreven testament.
En de Heeren Bastiaan de Kat, en Herman de Kat, Kassiers, beiden wonende binnen de Stad Dordrecht, in hoedanigheid van Administrateuren van het voorshcreven met vruchtgebruik bezwaarde gedeelte der nalatenschap van voornoemden Heer Leendert Schorteldoek, daartoe bij deszelfs gemelde Testament benoemd, en in die betrekking de belangens van gemelde kinderen mede waarnemende.
Te kennen geven:
Dat zij Comparanten verlangen overtegaan tot scheiding en verdeeling der nalatenschap van wijlen voornoemden heer Leendert Schorteldoek, en zulks ten overstaan van den heer Vrederegter van het Tweede kanton Dordrecht, geadsisteerd met deszelfs griffier, en alzoo met in achtneming der formuliteiten voorgeschreven bij de wet van den 12 Junij 1816.
Dat zij noodig achten ten dien einde alhier vorlopig het volgende te noteren.
[Vooreerst] dat tot Casis en Leidraad dezes scheiding zal strekken de Inventaris van gemelde nalatenschap den 31 october 1831 ten overstaan van den Notaris Gerardus van Hattem, residerende te Sliedrecht geadsisteerd met deszelfs Ambtgenoot aangevangen, behoorlijk geregistreerd
[Ten tweede] dat de meubelen, Inboedel, gereedschappen, kleederen, goud en zilver, mitsgaders het ijzer zullen worden in staat gebragt volgens tauxatie bij gemelden Inventaris
[Ten derden] dat de onroerende goederen zullen worden gebragt, tegen de tauxatie welke daarvan door deskundigen is gesol..(?) te weten: die onder de Gemeente Papendrecht gelegen door de Heeren Pieter Wapperom Janszoon Burgemeester, Jacob Veth en Hendrik van der Kevie bouwlieden, wonende in die gemeente volgens acte daarvan opgemaakt den 4-1-1832 behoorlijk geregistreerd volgens kwitantie van volgenden inhoud: "Geregistreerd te Papendrecht den 1-3-1832 deel 6 folio 129 verso vak 5 houdende een en een ha;f bad geen renvooijen, ontvangen voor recht f 0.80, voor 25 opcenten f 0,20, voor dertien opcenten syndicaat tien en ene havle cent te zamen f ,105 de ontvanger (geteekend) W.C. Baert"
en die binnen de stad Dordrecht gelegen door Levinus de Groot, timmerman en Hermanus Boet, metzelaar beiden wonende binnen gemelde stad, volgens acte daarvan opgemaakt den 5-1-1832 behoorlijk geregistreerd volgens quitantie luidende als volgt :"geregistreerd te Dordrecht den 29-2-1832 deel 18 folio 107 recto vak  3 houdende eene role geen renvooi, ontvangen met de verhooging eene gulden tien en een halve cent, de Ontvanger (geteekend) van den Santheuvel."
[Ten Vierden] dat de hypotheken zullen worden uitgetrokken tegen de waarde waarop dezelve door de heeren Pieter Wapperom Janszoon Burgemeester, Jacob Veth en Hendrik van der Kevie, bouwlieden, wonende te Papendrecht zijn getauxeerd volgens acte daarvan opgemaakt den 22-12-1831 behoorlijk geregistreerd blijkens de volgende daaropgestelde quitantie "........etc...."
Al welke acten van tauxatie aan deze zijn geannexeerd.
[Ten vijfden] dat de publieke Effecten zullen worden gebragt naar de tegenwoordige waarde.
[En ten zesden] dat de interessen van gemelde hypotheekbrieven en Effecten, volgens overeenkomst tusschen de Comparanten ten voordeele der massa zullen worden gebragt tot den Eerste januarij 1832.
En verklaarden de Comparanten voorts alhier te brengen den Staat der nalatenschap in voege als volgt,
STAAT
[ARTIKEL EEN] De meubelen, Inboedel, Kleederen, Goud en Zilver, gereedschappen en verdere goederen van dien aard bij den Inventaris getauxeerd, te zamen op eene som van f 1.617,55 waarvoor dezelve alhier worden in staat gebragt dus f 1.617,55
[ARTIKEL TWEE] Elf ijzeren scheepsankers bij de Inventaris getauxeerd op een som van f 800
[ARTIKEL DRIE] Zestien Certificaten Werkelijk Schuld ten laste van het Rijk der Nederlanden ten kantore van de Heeren Otto de Kat cum suis te Dordrecht, ieder groot f 1000 rentende 2 1/2 % van dato 1-4-1815 Nummers 339 tot 3343 ingesloten 3636, 6434 tot 6438 ingesloten. Met de Renten sedert primo Januarij 1831.
getauxeerd op 39 1/2 % bedragende de som van f 6320
[ARTIKEL VIER] Zestien Certificaten Werkelijk Schuld ten laste van het Rijk der Nederlanden ieder groot f 1000, rentende 2 1/2 %, allen van dato den 1-1-1815 waarvan elf stuks ten kantore van de heeren Anthonij Bakker cum suis te Amsterdam Nommers 729, 2561, 10033, 10213, 15870, 16609, 16610, 23293, 30969, 41219, 41220 en vijf stuks ten kantore Saportas cum suis te Amsterdam Nummer 20330,, 31361, 31362, 31366, 31367. met de Renten sedert primo Januarij 1832.
Getauxeerd op 39 1/2 % bedragende de som van f 6320
[ARTIKEL VIJF] Vier Certificaten uitgestelde Schuld ten laste het Rijk der Nederlanden van dato 1-4-1815 ieder groot f 1000, ten kantore van de Heeren Otto de Kat cum suis te Dordrecht Nummers 2282 tot 2285 ingesloten. Getauxeerd op 7/8 percent bedragende de som van f 35
[ARTIKEL ZES] Vier Kansbilletten in de Loterij, van uitgestelde schuld ieder groot f 1000 Nummers 624065, 624125, 624126, 624131. Getauxeerd op f 15 per stuk bedragende de som van f 60,-
[ARTIKEL ZEVEN] Drie obligatien ten laste van het Koningrijk der Nederlanden, van dato 1-4-1831 ieder groot in kapitaal f 100, rentende 5%, Nummer 11493, J 11493 G en 11493 H. Getauxeerd op 80% bedragende de som van f 240,-
Interessen van Een April 1831 tot 1 Januarij 1832 f 11,25  = f 251,25
[ARTIKEL ACHT] Eene Recepis van de vrijwillige negotie uitgeschreven bij de Wet van den 28 Junij 1831 groot f 500 rentende 6% Nummer 1631. Met de Renten sedert primo Jan 1832. Getauxeerd op 91 1/4 % bedragende de som van f 456,25;
[ARTIKEL NEGEN] Eene hypotheekbrief ten laste nu wijlen Arie Maat, gewoond hebbende te Papendrecht, groot in kapitaal f 500, rentende 6 % den 13-7-1805 voor Schepenen en den Secretaris van Papendrecht gepasseerd. Welke hypotheekbrief wordt gebragt tegen de volle waarde waarop dezelve volgens bovengemelde acte van tauxatie van den 22-12-1831 is getauxeerd dus f 500;
Interessen sedert den 13 Julij 1831 tot den 1 Jan 1832 vijf maanden achttien dagen bedragen de som van f 14 = f 514,-;
[ARTIKEL TIEN] Eene hypotheekbrief mede ten lasten nu wijlen voornoemden Arij Maat, groot in kapitaal f 600 rentende 6% den 15-10-1805 voor Schepenen en den Secretaris van Papendrecht verleden. Welke hypotheekbrief mede tegen de volle waarde wordt uitgetrokken, waarop de zelve bij evengemelde acte van tauxatie is getauxeerd dus f 600.
Interessen sedert den 15-10-1831 tot den 1 Jan 1832 twee maanden zesteind agen bedrgende de som van f 7,0 = f 607;
[ARTIKEL ELF] Eene hypotheekbrief ten laste Adriaan Vink, bouwman te Papendrecht per reste groot in kapitaal f 525 rentende 6% den 24-11-1807 voor Schepenen en den Secretaris van Papendrecht gepasseerd. Dewelke alsmede tegen de volle waarde wordt uitgetrokken, waarop dezelve bij gemelde acte van tauxatie is gewaardeerd dus f 525.
Interessen sedert den 13-11-1831 tot den 1 Jan 1832 een maand achttien dagen bedragende de Som van f 6,85 = f 531,85;
[ARTIKEL TWAALF] Eene hypotheekbrief ten laste nu wijlen Arie van der Steegt, gewoond hebbende te Papendrecht, groot in kapitaal f 475 rentende 6% den 15-3-1816 voor den Notaris Jan Jacob Blussé residerende te Dordrecht en deszelfs ambtgenoot gepasseerd behoorlijk geregistreerd.
Bij dezelve acte van tauxatie gewaardeerd op het volle ...(?), waarvoor dezelve alhier wordt in staat gebragt dus f 475
Interessen sedert den 15-3-1831 tot den 1-1-1832 negen maanden zestien dagen bedragen f 22,64 = f 497,64;
[ARTIKEL DERTIEN] Negen roeden 38 Ellen Griendland, gelegen onder Papendrecht, boven de Kerk, achter het huis van Jan Romijn belend ten oosten en noorden de groote Wiel, ten zuiden de Weduwe Pieter Schorteldoek en ten westen Arij Schorteldoek. Getauxeerd bij bovengemelde acte van tauxatie van den 4-1-1832 op de som van f 42 waartegen dit perceel alhier wordt in staat gebragt dus f 42
[ARTIKEL VEERTIEN] Drie bunders 75 roeden 36 ellen Land, gelegen onder Papendrecht, over den Tiendweg, achter het huis van Jan Romijn, belend ten oosten Arij Dekker, ten westen Arij Otto, ten noorden Joost de Heer, en ten zuiden den Tiendweg.
Getauxeerd bij bovengemelde acte van tauxatie van den 4-1-1832 op de som van f 1595 waartegen dit perceel alhier wordt in staat gebragt dus f 1595;
[ARTIKEL VIJFTIEN] Zesenveertig roeden 92 ellen land, gelegen onder Papendrecht, bij de groote Wiel, in vijf gedeelten, belend ten oosten de Heerlijkheid ten westen Jan Romijn, ten zuiden den Hoogendijk, en ten noorden de Wiel. Getauxeerd volgens gemelde acte van tauxatie op de som van f 211
[ARTIKEL ZESTIEN] Drie partijtjes land, te zamen groot 15 roeden 64 ellen, gelegen onder Papendrecht bij de groote Wiel,
het eerste belend ten oosten Arie Maat, ten westen Arie Teunisse, ten zuiden Jan Romijn en ten noorden Gerrit van Dalen,
het tweede, ten oosten, westen, en noorden Arie Maat, en ten zuiden de groote Wiel
en het derde ten oosten, weste em zuiden Arie Maat, en ten noorden Gerrit van Dalen
Getauxeerd volgens gemelde acte van tauxatie op de som van f 70;
[ARTIKEL ZEVENTIEN] Een Bunder 87 roeden 68 ellen land, gelegen onder Papendrecht, in twee perceelen, beiden in Arie Maartensweer, belend het eerste perceel ten oosten Pieter Markies, ten westen Joan Castendijk, en het tweede perceel ten oosten Wijnand Plomp en ten westen Joan Castendijk.
Getauxeerd volgens gemelde acte van tauxatie op de som van f 610;
[ARTIKEL ACHTTIEN] Vijf Bunders 63 roeden 4 ellen, Wei-hooi en Griendland, met een hoekje Steeg en binnen en buitendijk op Nanegat, gelegen onder Papendrecht, achter Nanegat, belend ten oosten Hendrik van der Kevie cum suis, ten westen Hendrik van der Esch, ten zuiden den Tiendweg, en ten noorden den Achterdijk.
Getauxeerd volgens gemelde acte van tauxatie op de som van f 1830;
[ARTIKEL NEGENTIEN] Een stukje Tuinland, groote eene roede 56 ellen, gelegen onder Papendrecht omtrent de groote Wiel, belend ten oosten, zuiden en noorden den Boedel, en ten westen de Erven Arie Otto.
Getauxeerd volgens gemelde acte van tauxatie op de som van f 7;
[ARTIKEL TWINTIG] Een Bunder 40 roeden 76 ellen weiland, gelegen onder Papendrecht, in de Matena, belend ten oosten en zuiden Adriaan Hofwegen, ten westen Willem de Hoed en ten noorden Jan Eijkelenboom.
Getauxeerd volgens gemelde acte van tauxatie op de som van f 422;
[ARTIKEL EENENTWINTIG] Vier Bunders 93 roeden en 90 Ellen Weiland, gelegen onder Papendrecht, met het Heerenhuis en de Tuinmanswoning, met deszelfs Erven, zijnde het huis genaamd het Huis te Papendrecht, belend in het Register der gebouwen Nummer 69, belend ten oosten Willem van Dalen, ten westen de Gemeente Papendrecht; en het land belend ten oosten Willem van Dalen, en Arie Munt, en ten westen Jacob van Wijngaarden.
Getauxeerd volgens gemelde acte van tauxatie op de som van f 5000,-.
[ARTIKEL TWEEENTWINTIG] Vier Bunders 42 roeden 77 ellen weiland, gelegen onder Papendrecht, binnen den Tiendweg bestaande in drie perceelen, belend ten noorden den Tiendweg, ten zuiden de Boedel zelve, en ten westen Jacob van Wijngaarden.
Getauxeerd volgens gemelde acte van tauxatie op de som van f 2213,-.
[ARTIKEL DRIEENTWINTIG] Eene kamer, staande te Papendrecht, met een afdak aan dezelve vast staande, belend ten oosten en noorden Kornelis Kraal, ten westen Hermen Verdoren, en ten zuiden den Hoogendijk.
Getauxeerd volgens gemelde acte van tauxatie op de som van f 100,-.
[ARTIKEL VIERENTWINTIG] Een Huis en Erf, staande en gelegen binnen de Stad Dordrecht, aan de Nieuwe Haven geteekend A Nummer 390, belend met het huis van de Erven W. Spruijt aan de eene, en het pakhuis van de Erven den Heer Nicolaas Roodenburg aan de andere zijde. Getauxeerd volgens bovengemelde acte van tauxatie van den 5-1-1832 op de som van f 2500
[ARTIKEL VIJFENTWINTIG] Een huis en erf, staande en gelegen binnen de Stad Dordrecht, op de Groenmarkt geteekend A Nummer 16, belend met het huis van den Heer Obbe Obbes Faasen aan de eene en dat van J. van der Linden aan de andere zijde.
Getauxeerd volgens gemelde acte van tauxatie op de som van f 1700
[ARTIKEL ZESENTWINTIG] Een huis en erf, staande en gelegen binnen de Stad Dordrecht, aan den opgang van de Vischbrug, geteekdn Leter A Nummer 32, belend met het huis van de Erven J. Roosendaal aan de eene en de Stadshaven aan de andere zijde. Getauxeerd volgens gemelde acte van tauxatie op de som van f 1000;
[ARTIKEL ZEVENENTWINTIG] Een huis en erf, met een pakhuis daaraan vast, staande en gelegen binnen de stad Dordrecht, aan Stadsvest nabij de Spuipoort, geteekend Letter D Nummer 526 belend met een huis van de Erven Johannes Milort aan de eene en een Pakhuis van G. Rees aan de andere zijde. Getauxeerd volgens gemelde acte van tauxatie op de som van f 750.
[ARTIKEL ACHTENTWINTIG] Een huis en erf met een Vrijen opgang staande en gelegen binnen de stad Dordrecht, op de Elfhuizen geteekend D Nummer 493 belend met een huis van de Erven A. Sprangers aan de eene en natemelden besloten erf aan de andere zijde. Getauxeerd volgens gemelde acte van tauxatie op de som van f 350.
[ARTIKEL NEGENENTWINTIG] Een huis en erf, staande en gelegen binnen de stad Dordrecht, aan de Stads Vest, nabij de Spuipoort, geteekend D Nummer 530, belend met het pakhuis van de Heeren Gerrit van Hoogstraten en Zoon aan de eene en een huis van de Stad Dordrecht aan de andere zijde. En een beplant erf, gelegen alsvoren belend met de Spuihaven en het voorschreven huis D Nummer 532.
Getauxeerd volgens gemelde acte van tauxatie op de som van f 500.
[ARTIKEL DERTIG] Een besloten erf, gelegen binnen de Stad Dordrecht, op de Elfhuizen D Nummer 494, belend het huis onder Artikel 28 gebragt aan de eene en een huis van Herbert Brons aan de andere zijde. Getauxeerd volgens gemelde acte van tauxatie op de som van f 100.
[ARTIKEL EENENDERTIG] Huren en Pachten der huizen en landen sedert derzelver laatst gedane betalingen. Deze worden gehouden gemeen en onverdeeld.
[ARTIKEL TWEEENDERTIG] Eindelijk worden alhier in staat gebragt de Kontante gelden in den Boedel gevonden ter Som vanf 16.582,11;
Waarbij worden gevoegd de volgende ontvangsten na het om...en(?) gehad, te weten:
Van den Heer Jacobus Buijs 't Hooft drie maanden huur van het huis op de Nieuwe Haven verschenen primo November 1831 ter som van f 75;
Van Dirk Valkhoff drie maanden huur van het huis op de Vest bij de Spuipoort verschenen als voren ter som van f 20;
Van Theodorus Tijssens drie maanden huur van het huis aan de Vischbrug verschenen als voren ter som van f 32,50;
Van Pieter Willem Mijnlieff van Overklift drie maanden huur van het huis opde Groenmarkt, verschenen als voren ter som van f 50;
Van Jan van de Graaf voor landpacht voor 1831 de som van f 57,50;
Van Adriaan Vink, een Jaar Interes van f 525 verschenen 13-11-1831 6% f 31,50;
Van de weduwe Arij Munt een Jaarinteres van f 600 verschenen 15-10-1831 a 6% de som van f 36;
Provenu van een Schatkist billet, van f 50 en betaling gegeven met de Interessen te zamen ter som van f 52,90;
Van de Erven L. Hoogwinkel voor Interes lot primo Januarij 1832 van de Recepis groot f 500, a 6% f 12,50;
Aflossing der obligatie ten laste de Kerk van Papendrecht voor kapitaal en Interessen tot den 15 Nov jongstleden f 154,50;
Twee en dertig Coupons Werkelijk Schuld, verschenen primo Jan 1832 ieder groot f 12,37 en een halve cent bedragende de som van f 396 = f 918,40
Dan waarvan worden afgetrokken de volgende uitgaven, sedert het overlijden gedaan, te weten:
Aan begrafeniskosten de som van f 127,50
Aan het Vredegeregt van het kanton Sliedrecht voor verzegeling en ontzegeling f 91,85
Aan Blussé en Compagnie voor advertentien in de Courantf 11,30
Aan Pieter Maat, voor arbeidsloon f 14
Aan C. Kraal, voor arbeidsloon f 16,90
Aan Leendert Shillemans voor tauxatie loon bij de inventarisatie f 14
Aan den Schoolonderwijzer Otto Schreuders voor Schoolgeld van de kinderen van den Heer Abraham van Duren f 15,30
Aan de dienstmaagt Francina Jas(?), voor restant huur en verschotten f 103,015
Aan den Baardscheerder f 5
Aan de Schoonmaakster f 8,50
Aan de Polis van assurantie op de huizen en meubelen te Papendrecht voor 12 maanden tot 29 November 1832 f 20,30
Aan grondlasten van de goederen te Papendrecht tot slot over 1831 f 67,-
Aan personele belasting tot slot over 1831 f 11,79
Aan dorpsbelasting over 1831 f 52,21
Aan Pleun Kamermans voor onderhoud van dijkwerk over 1831 f 2,60
Aan den Heer Gerard Mauritz voor assurantiekosten voor 1830 f 13
Aan den Heer Adriaan Kluit Apothecar f 42,55
Aan den Heer Huibert den Bandt, mediciane Doctor f 24,75
Aan den Heer Notaris Struijk leges en verschotten van het Testament f 22,20
Aan Pieter van Altena senior loodgieter f 34,13
Aan den Vischkoper Van Brandwijk f 8,70
Aan den Vleeschhouwer Matthijs van Zanten f 19,345
Aan den Verwer Th. Monfoort f 39,35
Aan Simon Kuipers te Papendrecht voor ...vrachter(?) f 45
Aan K. van der Weijden f 1,80
Aan den Heeren Blussé en van Braam voor Couranten f 16
Aan Levinus de Groot en Hermanus Boet voor tauxatieloon voor de panden te Dordrecht f 11,80
Aan den Heer P. Wapperom te Papendrecht voor tauxatieloon voor de Goederen aldaar, f 17,63
Aan den Heer S. de Vries Mediciane Doctor, f 117,50
Aan de Heeren Gebroeders van der Elst, suikerraffinadeurs, f 43,11
Aan de Heeren Jan de Koningh en Zoon wijnkoopers f 74,80
Aan W. van Eijl en Zoon, winkeliers f 8
Aan Berk en de Boeff behangers f 13
Aan A. van der Veer, voor gedane diensten f 8
Aan Jan Dekker voor Klapwakersgeld f 5,60
Aan Willem van der Linden, metzelaar, f 8,535
Aan P. van Wijngaarden voor erfpacht en omslag voor de kerk f 19,10
Aan de Weduwe Willem van der Esch, voor reparatien aan de boot f 7,675
Aan de Weduwe Hartkoorn f 1,-
Aan den Heer Notaris Schultz vvan Haegen deszelfs declaratie over 1808, 1809, 1826 f 23,90
Aan den Heere Notaris van Hattem deszelfs declaratie wegens de Inventarisatie der Boedels f 130.07
Aan den heer Johannes de Mandt, tot Slob zijner rekening wegens gedane betalingen en ontvangsten f 66,84
Aan Heeren Administrateuren voor derzelver werkzaamheden, Taxatien verschotten tot dato dezer de som van f 200 = f 1635
Bedragende de Kontante gelden ... de Som van f 15.865,55,-
Ende geheele Staat der deelbare massa de Som van f 52.676,65
SCHEIDING
Waartoe geregtigd zijn, invoege als in het hoofd dezer is omschreven
Mejufvrouw Helena Cornelia Schorteldoek Echtgenoote van den Heer Abraham van Duren voor de eene helft
En derzelver kinderen, zoo mede het kind waarvan dezelver zwanger is, gezamentlijk voor de wederhelft,
Bedragende iedere helft de Som van f 26.338,325
In voldoening van Welke aandeelen bij deze wordt toe en aanbedeeld.
Aan mejuffrouw Helena Cornelia Schorteldoek Echtgenoote van den Heer Abraham van Duren in vollen vrijen eigendom
[ARTIKEL EEN] De Meubelen, Inboedel, Klederen, Goud en Zilver, gereedschappen en verdere goederen van dien aard, in den Staat onder artikel EEN gebragt en aldaar uitgetrokken op f 1617,55
[TWEE] Elf ijzeren Scheepsankers in den staat onder artikel TWEE gebragt tegen f 800
[VIER] Zestien Certificaten Werkelijke Schuld ieder groot f 1000 rentende 2 1/2 % in den Staat onder Artikel VIER gebragt tegen de som van f 6320
[VIJF] Vier Certificaten uitgestelde schuld ieder groot f 100 in den staat onder artikel VIJF gebragt tegen f 35
[ZES] Vier Kansbilletten in de Loterij van uitgestelde schuld, ieder groot f 1000 in den staat onder Artikel ZES gebragt tegen f 60
[ZEVEN] Drie Obligatien ten laste het Koningrijk der Nederlanden iede rgroot f 100 rentende 5% in den Staat onder artikel ZEVEN gebragt op f 251,25
[DERTIEN] negen roeden 38 ellen groendland, gelegen onder Papendrecht boven de kerk, achter het huis van Jan Romijn in den Staat onder Artikel DERTIEN gebragt tegen f 42
[VIJFTIEN] Zesenveertig roeden 92 ellen land, gelegen onder Papendrecht, bij de groote Wiel, in vijf gedeelten, in den Staat onder Artikel VIJFTIEN gebragt tegen f 211
[ZESTIEN] Drie partijtjes land, te zamen groot 15 roeden 64 ellen, gelegen onder Papendrecht bij de groote Wiel, in den Staat onder Artikel ZESTIEN gebragt tegen f 70
[NEGENTIEN] Een stukje Tuinland, groote eene roede 56 ellen, gelegen onder Papendrecht omtrent de groote Wiel in den Staat onder Artikel NEGENTIEN gebragt tegen f 7
[EENENTWINTIG] Vier Bunders 93 roeden en 90 Ellen Weiland, gelegen onder Papendrecht met het Heerenhuis en de Tuinmanswoning, met deszelfs Erven, zijnde het huis genaamd het Huis te Papendrecht, bekend in het Register der Gebouwen met Nummer 69, in den Staat onder Artikel EENENTWINTIG gebragt tegen f 5000
[TWEEENTWINTIG] Vier Bunders 42 roeden 77 ellen weiland, gelegen onder Papendrecht, binnen den Tiendweg bestaande in drie perceelen, in den Staat onder Artikel TWEEENTWINTIG gebragt tegen f 2213
[DRIEENTWINTIG] Eene kamer, staande te Papendrecht, met een afdak aan dezelve vast staande, in den Staat onder Artikel DRIEENTWINTIG gebragt tegen f 100
[ZEVENENTWINTIG] Een huis en erf, met een pakhuis daaraan vast, staande en gelegen binnen de stad Dordrecht, aan Stadsvest nabij de Spuipoort, geteekend Letter D Nummer 526, in den Staat onder Artikel ZEVENENTWINTIG gebragt tegen f 750
[ACHTENTWINTIG] Een huis en erf met een Vrijen opgang staande en gelegen binnen de stad Dordrecht, op de Elfhuizen geteekend D Nummer 493, in den Staat onder Artikel ACHTENTWINTIG gebragt tegen f 350
[NEGENENTWINTIG] Een huis en erf, staande en gelegen binnen de stad Dordrecht, aan de Stads Vest, nabij de Spuipoort, geteekend D Nummer 530. En een beplant erf gelegen alsvoren D 532. In den Staat onder Artikel NEGENTWINTIG gebragt tegen f 300
[DERTIG] Een besloten erf, gelegen binnen de Stad Dordrecht, op de Elfhuizen D Nummer 494, in den Staat onder Artikel DERTIG gebragt tegen f 100
[TWEEENDERTIG] En uit de kontante gelden onder Artikel TWEEENDERTIG in staat gebragt tot suppletie eene som van f 8111,525
Tezamen uitmakende derzelver aandeel ter som van f 26.338,325
En aan de hiervoor genoemde kinderen van Mejufvrouw Helena Cornelia Schorteldoek, zoomede het kind waarvan dezelve thans zwanger is, onder den laste van Vruchtgebruik bij gemelde Mejufvrouw Helena Cornelia Schorteldoek gedruende haar leven en onder administratie van voornoemde Heeren Bastiaan de Kat en Herman de Kat
[ARTIKEL DRIE] Zestien Certificaten Werkelijk Schuld ten laste van het Rijk der Nederlanden groot f 1000 rentende 2 en een half % in den staat onder artikel DRIE gebragt, en aldaar uitgetrokken op f 6320
[ACHT] Eene Recepis van de vrijwillige negotie 1831 groot f 500 rentende 6%, in der staat onder artikel ACHT gebragt tegen f 456,25
[NEGEN] Eene hypotheekbrief ten laste nu wijlen Arie Munt, groot in kapitaal f 500, rentende 6 %, in der staat onder artikel NEGEN gebragt en met de interessen uitgetrokken op de som van f 514
[TIEN] Eene hypotheekbrief mede ten lasten nu wijlen voornoemden Arij Munt, groot in kapitaal f 600 rentende 6%, in den staat onder artikel TIEN gebragt en met de interessen uitgetrokken op de som van f 607,60
[ELF] Eene hypotheekbrief ten laste Adriaan Vink, groot in kapitaal per reste f 525 rentende 6%, in der staat onder artikel ELF gebragt en met de interessen uitgetrokken op de som van f 531,85
[TWAALF] Eene hypotheekbrief ten laste nu wijlen Arie van der Steegt, groot in kapitaal f 475 rentende 6% , in den staat onder artikel TWAALF gebragt en met de interessen uitgetrokken op de som van f 497,64
[VEERTIEN] Drie bunders 75 roeden 36 ellen Land, gelegen onder Papendrecht, over den Tiendweg, in den staat onder artikel VEERTIEN gebragt tegen f 1595
[ZEVENTIEN] Een Bunder 87 roeden 68 ellen land, gelegen onder Papendrecht, in twee perceelen, beiden in Arie Maartensweer, in den staat onder artikel ZEVENTIEN gebragt tegen f 610
[ACHTTIEN] Vijf Bunders 63 roeden 4 ellen, Wei-hooi en Griendland, met een hoekje Steeg en binnen en buitendijk op Nanegat, gelegen onder Papendrechtr, in den staat onder artikel ACHTTIEN gebragt tegen f 1830
[TWINTIG] Een Bunder 40 roeden 76 ellen weiland, gelegen onder Papendrecht, in de Matena, in den staat onder artikel TWINTIG gebragt tegen f 422
[VIERENTWINTIG] Een Huis en Erf, staande en gelegen binnen de Stad Dordrecht, aan de Nieuwe Haven geteekend A Nummer 390, in den staat onder artikel VIERENTWINTIG gebragt tegen f 2500
[VIJFENTWINTIG] Een huis en erf, staande en gelegen binnen de Stad Dordrecht, op de Groenmarkt geteekend A Nummer 16, in den staat onder artikel VIJFENTWINTIG gebragt tegen f 1700
[ZESENTWINTIG] Een huis en erf, staande en gelegen binnen de Stad Dordrecht, aan den opgang van de Vischbrug, geteekend Leter A Nummer 32, in den staat onder artikel ZESENTWINTIG gebragt tegen f 1000
TWEEENDERTIG] En uit de kontante gelden onder Artikel TWEEENDERTIG in staat gebragt tot suppletie eene som van f 7753,985.
Tezamen uitmakende derzelver aandeel ter som van f 26.338,325.
En verklaarden de Comparanten vorenstaande Staat, Scheiding en aanbedeeling volkomen goedtekeuren bij deze; en de Comparante mejufvrouw Schorteldoek met derzelver Echtgenoote geadsisteert te hebben ontvangen en overgenomen hetgeen aan haar is aanbedeelt, gelijk ook voornoemde Administrateuren de Heeren Bastiaan de Kat en Herman de Kat verklaarden onde rhunne administratie te hebben genomen, de doederen en voorwerpen die aan gemelde kinderen invoege voormeld, zijn aanbedeeld geworden en daarmede overeenkomstig den inhoud van voorschreven testament te handelen.
Alles wederkerig onder verband en garantie als waarde
Gedaan en gepasseerd te Dordrecht in tegenwoordigheid van voorgenoemden Notaris en getuigen in het jaar 1832 den zesden van den maand Maart En is deze na gedane voorlezing door de Comparanten de getuigen de heeren Vrederegter en Griffier en mij Notaris geteekend en in mijne bewaring en bezit gebleven.
  +
Wij ondergeteekenden Pieter Wapperom Jz Burgemeester Jacob Veth en Hendrik van der Kevie Bouwlieden, wonende te papendrecht verklaren dat zij ten verzoeke van de Heeren Bastiaan de Kat, en Herman de Kat, kassiers woennde binnen de stad Dordrecht, als mede representeerende de minderjarigen geregrigd tot den boedel van den Heer LEENDERT SCHORTELDOEK te Papendrecht overleden hebben getauxeerd de volgende onroerende goederen tot deinboedel betrekkelijk te worden
(1) ..etc
(2) ..etc
(3) ..etc
(10) Omtrent Vier bunders 93 roeden 91 ellen weiland, gelegen als voren, met het heerenhuis en tuinmanswoning, met deszelfs erven, zijnde het huis genaamd het huis te Papendrecht, belend in het register der huizen met nummer 69, belend ten oosten Willem van Dalen, ten westen de gemeente Papendrecht en het land belend ten oosten Willem van Dalen en Arie Munt, en ten westen Jacob van Wijngaarden, gewaardeerd op f 5000
(11) ..etc
  +
ACTE VAN TAUXATIE.... (te Dordrecht)...etc
[BRON: Erfgoedcentrum DiEP, archief 20 inv.nr 1503 (notaris Julius Dominicus Schultz van Haegen)]
[akte 6077; 8-2-1836] Compareerden voor Julius Dominicus Schultz van Haegen, openbaar Notaris te Dordrecht, residerende in het Arrondissement van de Regtbank van eersten aanleg zitting houdende binnen gemelde Stad, in tegenwoordigheid van Philippus Kloppers en Johannes Kloppers, kleermakers, beide wonende binnen dezelve Stad, als getuigen hiertoe verzocht.
Mejuffrouw HELENA CORNELIA SCHORTELDOEK, zonder beroep, echtgenoote van, en ten deze bijgestaan en gemagtigd door den Heer Abraham van Duren, Koopman, wonende in de Gemeente Papendrecht.
Dewelke verklaarde bij deze, te constirueren en volmagtigen haren gemelden echtgenoot.
En, ook namens haar comparante, publiek of uit de hand te verkoopen, de volgende onroerende goederen gelegen in de gemeente papendrecht, voormeld, te weten:
Het HUIS TE PAPENDRECHT, met koetshuis, Stallingen, Erf, Boomgaard, Tuin en Weiland, staande en gelegen aan den Buitendijk;
een Stuk Hooiland met deszelfs beplanting, gelegen tegen over voorschreven huis aan den Buitenkant;
te zamen groot een bunder, 77 Roeden 35 Ellen, Kadaster Sectie B nummer 567 tot 581 ingesloten, 557 en 867;
Eene Laning beplant met IJpen boomen, groot 75 roeden 91 Ellen, kadaster Sectie B nummer 593 en gedeeltelijk 566, gelegen tusschen volgende twee perceelen;
Een Stuk Weiland, groot 2 Bunders 77 Roeden 29 ellen, gelegen aan den Tiendweg, in drie Verslagen, kadaster sectie A nummers 591, 592 en gedeteleijk 566;
Een Stuk Weiland, groot drie Bunders 46 Roeden 50 ellen, gelegen aan den Tiendweg, in drie Verslagen, Kadaster sectie B Nummers 588, 589, 594, 595, 596 en 597;
Eenige Akkers Griendland en een Laning met nog een Griendje aan den dijk, te zamen groot 65 roeden 79 ellen, kadaster B Nummers 751 tot 756 ingesloten, en nummer 760.
   De bovenstaande aangekomen bij erfenis uit de nalatenschap van haren vader den heer LEENDERT SCHORTELDOEK, gewoond hebbende ne overleden te Papendrecht, blijkens acte van Scheiding van die nalatenschap den 6-3-1832 voor gemelden notaris Schultz van Haegen en getuigen gepasseerd behoorlijk geregistreerd.
En zulks op zoodanige Conditien, tijden en plaats, als de geconstiueeerde zal goedvinden en raadzaam oordeelen, de kooppeningen te ontvangen, daarvoor te quiteren, en de kooper in den eigendom aan derzelver gekocht te tegen, onder verband en guarantie als naar de Wet; te geven opheffing van de inschrijcingen welke in officio, tot zekerheid der kooppeningen zouden mogen genoemen zijn; alle acten en procesverbaal tot een en ander benoodigd te passeren en teekenen; en in het algemeen te doen aanzoen, aller meerden te doen en te verrigten wat zal noodig zijn en vereischt worden; alles met belofte van goedkeuring onder verband en verpligting., als nar de Wet;
Gedaan en gepasseerd te Dordrecht....8-2-1836;
[BRON: Erfgoedcentrum DiEP, archief 20 inv.nr 1511 (notaris Julius Dominicus Schultz van Haegen)]
[akte 6079 (10-2-1836); 6080; 6087] Compareerden voor Julius Dominicus Schultz van Haegen, openbaar Notaris te Dordrecht, residerende in het Arrondissement van de Regtbank van eersten aanleg zitting houdende binnen gemelde Stad, in tegenwoordigheid van Philippus Kloppers en Johannes Kloppers, kleermakers, beide wonende binnen dezelve Stad, als getuigen.
De Heer ABRAHAM VAN DUREN, Koopman, wonende in de gemeente Papendrecht als gemachtigde bij procuratie den 8-2-1836 van deszelfs echtgenoote mej Helena Cornelia Schorteldoek, zonder beroep, wonende in bovengemelde gemeente, door denzelven daartoe bijgestaan en gemagtigd.
Te kennen gevende de comparant in deszelfs gemelde betrekking, voornemens te zijn, om op vrijdag den 12-2-1836 des voormiddags ten half 12 ure, in het koffijhuis van Zahn, over het marktplein te Dordrecht, publiek te doen veilen, en op vrijdag den 19-2-1836 ten plaatse en ure voorschreven, afteslaan en definitief toetewijzen:
Het HUIS TE PAPENDRECHT, bestaande in een Heerenhuis en erf, met koetshuis, Stallingen, Boomgaard, Tuin en Weiland, Hooiland en vier perceelen Weiland, griendland en laningen, alle staande en gelegen in de gemeente Papendrecht hierna breeder te omschrijven;
Aan des comparant constitueerde aangekomen bij erfenis uit de nalatenschap van haren vader den heer Leendert Schorteldoek gewoond hebbende en overleden te Papendrecht blijkens acte van scheiding van die nalatenschap den 6-3-1832 ....etc
Begeerende de comparant dat die veiling en verkoop zullen plaats hebben onder navolgende conditien en bepalingen:
[artikel een] .....
[artikel zeventien] .....
Op onderstaande algemeene en nog volgende speciale conditien zullen geveild, en verkocht worden, volgende onroerende goederen alle staande en gelegen in de gemeente van Papendrecht, aan het boveneinde, even boven de Kerk van dezleven gemeente, als volgt:
[EERSTE PERCEEL] Het HUIS TE PAPENDRECHT, met de boomen voor hetzelve op den dijk staande, bestaande in een heerenhuis en erf, met koetshuis en Stallingen, waarachter een terrein, bestaande in Boomgaard, Tuin en Weiland, staande en gelegen in de gemeente van Papendrecht aan het boveneinde, aan den Buitendijk, belend het Schoolhuis en verdere eenige l..en van Laurens Kazen en anderen aan de eene, en het uitpad van het vierde perceel aan de andere zijde;
een Stuk Hooiland met deszelfs beplanting, gelegen tegen over voorschreven Huis aan den Buitenkant;
Te zamen groot eene bunder, 64 Roeden 13 Ellen, bij het Kadaster bekend onder Sectie B nummers 567 tot 582 ingesloten en 557;
De stukjes weiland gelegen achter het KERKHOF bij het kadaster bekend onder nummer 557 onder dit perceel begrepen, belast zijnde met eene jaarlijksche erfpacht van f 6 ten behoeve van de kerk te papendrecht, zoo zal de kooper dezelve sedert den laatsten verschijndag door zijne rekening moeten nemen, en bij de betaling der onkosten volgens artikel 11 moeten voldoen de registratieregten, waartoe deze overneming zal aanleiding geven.
De kooper van dit perceel zal moeten overnemen volgende roerende goederen in voorschreven huis, als:
IN HET GROOT SALET.
Een groen tapij voor f 40
Twee valgordijnen met ijzeren roeden en rollen voor f 6
IN HET KLEIN SALET.
Twee valgordijnen met rollen en ijzeren roeden voor f 6
Twee lustres voor f 3
IN DE GANG.
Een lantaarn met deszelfs toebehooren voor f 36
Een gangbank voor f 14
Een gangklok voor f 60
Een barrometer voor f 15
Een luiklok voor f 10 = f 190
En daarvoor bij de betaling der kooppeningen , volgens artikel 13 moetn betalen eene som van f 190 zoo mede bij de betaling der onkosten, colgens de registratieregten, waartoe deze overneming zal aanleiding geven.
De hoogste bieder zal tot strijkgeld genieten f 60
[TWEEDE PERCEEL] Eene Laning beplant met ongeveer 300 IJpen boomen, gelegen in gemelde gemeente papendrecht aanvang nemende aan den Tiendweg en strekkende tot aan de Wandelingen van het eerste perceel, groot 75 roeden 91 Ellen, kadaster Sectie B nummer 593 en gedeeltelijk 566, zijnde gelegen tusschen de twee volgende perceelen;
De hoogste bieder zal tot strijkgeld genieten f 30;
[DERDE PERCEEL] Een Stuk Weiland, groot 2 Bunders 76 Roeden 29 ellen, gelegen in de gemelde gemeente Papendrecht, aan den Tiendweg, in drie Verslagen en strekkende tot tegen het eerste perceel, kadaster sectie A nummers 591, 592 en gedeeltelijk 566, belend het huis van Jacob van Wijngaarden en anderen aan de eene en het tweede perceel aan de andere zijde;
De hoogste bieder zal tot strijkgeld genieten f 30;
[VIERDE PERCEEL] Een Stuk Weiland, groot drie Bunders 59 Roeden 72 ellen, gelegen in de gemelde gemeente Papendrecht, aan den Tiendweg, in drie Verslagen, en strekkende tot tegen het eerste perceel, Kadaster sectie B Nummers 588, 589, 590, 594, 595, 596, 597 en 867, belend het land van Willem Borsia aan de eene en het tweede perceel aan de andere zijde, hebbende een uitpad naar den buitendijk, strekkende tusschen de woning van Jacob van Dalen en het eerste perceel; De kooper zal moeten overnemen de mestput met de schutting, op dit perceel liggende, voor eene Som van f 6-, te voldoen bij de betaling der kooppenningen volgens artikel 13; en daarenboven bioj de betaling der onkosten...etc
[VIJFDE PERCEEL] Eenige Akkers Griendland en eene met boomen beplanten gelegen in gemelde gemeente Papendrecht, niet ver boven het eerste perceel, beginnende en in gang hebbende aan den buitendijk, langs het erf van Willem Romijn, en in een halve cirkel langs de Waal lopende tot tegen het huis van den heer Van Wageningen met noch een Griendje aan den dijk, beginnende aan de andere zijde van het erf van Willem Romijn, en strekkende tot voorbij een elzenboompje, te zamen groot 65 roeden 79 ellen, kadaster B Nummers 751 tot 756 ingesloten, en nummer 760....etc.
Waarvan Acte.
Gedaan en gepasseerd te Dordrech.....10-2-1836
[akte 6080] 12-2-1836
perceel 1 - Johannes Nicolaas Vriesendorp, kassier te Dordrecht f 5000
perceel 2  - Cornelis Stuij, schipper te Sliedrecht f 750
perceel 3 - Johannes Nicolaas Vriesendorp f 550
perceel 4 - Johannes Nicolaas Vriesendorp f 750
perceel 5 - Johannes Nicolaas Vriesendorp f 550
[akte 6087] 19-2-1836
perceel 1 - opgehangen 10000 afgeslagen f 5000 (Johannes Nicolaas Vriesendorp, provisioneel kooper)
perceel 2 - opgehangen 1200 afgeslagen 750 (Cornelis Stuij, provisioneel kooper)
perceel 3 - opgehangen 1000 afgeslagen 1000 (Johannes Nicolaas Vriesendorp, provisioneel kooper)
perceel 4 - opgehangen 1200 afgeslagen 1200 (Johannes Nicolaas Vriesendorp, provisioneel kooper) 
perceel 5 - afgeslagen 550 (Johannes Nicolaas Vriesendorp, provisioneel kooper) 
perceel 1+2 - 5750 afgeslagen 5750 
perceel 1+2+3+4+5 - opgehangen 20000 afgeslagen 11500 (provisioneel koopers ontslagen/perceelen opgehouden) 
[BRON: Erfgoedcentrum DiEP, archief 20 inv.nr 1511 (notaris Julius Dominicus Schultz van Haegen)]
De RENTMEESTER der HEERLIJKHEID PAPENDRECHT en MATENA is voornemens, ten overstaan van den Notaris D. van Wageninge, gevestigd te Alblasserdam, op Vrijdag den 19 Julij 1861, des namiddags ten 5 ure, in het Regthuis te Papendrecht, in het Openbaar te Verpachten:
1. Alle Vlas-, Zaad-, Koorn-, Hennip-, Boonen- en Aardappelen-Tienden, onder Papendrecht en Matena, van het gewas dezes jaars 1861.
2. Het REGT van de JAGT onder de Heerlijkheid Papendrecht en Matena, voor den tijd van Vijf jaren, ingaande primo September 1861 en eindigende ultimo December 1865.
en 3. Het REGT van de VISSCHERIJ der Heerlijkheid Papendrecht en Matena, voor den tijd van Vijf jaren, in 5 Perceelen, te weten: De Groote Wiel binnendijks; - de Kleine Wiel binnendijks; - de Kantsteek of Visscherij buiten langs den Dijk, van af de Pelsert tot aan den Veerdam; - de Kantsteek of Visscherij buiten langs den Dijk, van af Veerdam tot aan Sliedrecht; - en de Wiel op Noordhoek binnendijks.
Nader onderrigt is te bekomen bij voormelden Rentmeester.
[bron: Dordrechtse Courant 16 juli 1861]
VERPACHTING VAN LANDERIJEN TE PAPENDRECHT, op zaturdag den 19 april 1862.
De RENTMEESTER der HEERLIJKHEID PAPENDRECHT is voornemens, ten overstaan van den Notaris VAN WAGENINGE, gevestigd te Alblasserdam, op Zaturdag den 19 April 1862, des middags ten 12 ure, in het Veerhuis bij A. de Rooy te Papendrecht, voor den tijd van VIER JAREN in het Openbaar te Verpachten:
3 Bunders 38 Roeden en 40 Ellen WEI- en HOOILAND, Binnen- en Buitenloop, Bermen, Dijk en Tiendweg, gelegen onder Papendrecht, in 3 Perceelen,
[No. 1] Groot 2 Bunders 43 Roeden 70 Ellen, WEI- en HOOILAND, genaamd DE KOOI, Sectie C No. 130 en gedeeltelijk No. 129.
[No. 2] Groot 38 Roeden 50 Ellen HOOILAND, BUITEN- en BINNENLOOP, BERM en DIJK, voor den ESSENBOOM en GROOTE WIEL, in Dijkpaal 98, Sectie B No 664, 671 en 762.
[en No.3] Groot 56 Roeden 20 Ellen, HOOILAND, DIJK, BUITEN- en BINNENLOOP, BERM en TIENDWEG, over of op NANEGAT, in Dijkpaal 92, Sectie C. NO. 281en 282.
De voorwaarden van Verpachting liggen ter lezing, bij den Rentmeester der Heerlijkheid, bij voornoemden Notaris en bij den Gemeente-Opzigter W. VAN WIJNGAARDEN Tzn, bij wien de mondige informatien deswege te bekomen zijn.
[bron: Dordrechtse Courant 17 april 1862]
OPENBARE VERKOOPING.
In het Koffijhuis van J. Zahn, te Dordrecht, ten overstaan van de aldaar residerende Notarissen H. SCHUYTEN en S. VAN DORSSER, bij veiling op Vrijdag 22, en bij afslag en definitieve toewijzing op Vrijdag 29 September 1865, telkens des voormiddags te half 11 ure, van
de Hooge en Vrije HEERLIJKHEID
PAPENDRECHT en MATENA en aanbehooren,
en Landerijen onder Papendrecht, te weten

[1e perceel] De hooge en vrije HEERLIJKHEID PAPENDRECHT en MATENA, liggende in de Provincie Zuid-Holland, aan de Rivier de Merwede, over de Stad Dordrecht, voorheen ter leen gehouden van de Staten van Holland en West-Friesland, met dezelver Regten, Prerogativen en Geregtigheden, zoo als die van ouds zijn bezeten, thans onder anderen bestaan in:
DE PRIVATIEVE JAGT. Verhuurd tot 31 December 1865 voor f 160 's jaars.
DE PRIVATIEVE VISSCHERIJ van 3 Wielen, binnen de Heerlijkheid. Waarvan twee verhuurd zijn tot 31 December 1865 te zamen voor f 20 's jaars, terwijl de 3e onverhuurd is.
DE TIENDEN OF HET TIENDREGT van 14 Bunders 30 Roeden bezaaide LANDEN, waarvan de gemiddelde jaarlijksche zuivere opbrengst, over de laatste 11 jaren, bedraagt f 73,26
EENIGE ERFPACHTEN EN ZOOGENAAMDE HONDGELDEN te zamen opbrengende 's jaars f 15.04.
EN DE WILLIGE HOOFDSTOVEN, staande aan den Straatweg te Papendrecht.
Wordende daarbij nog verkocht eenige Perceelen DIJKGROND, zijnde Buiten- en Binnenberm, te zamen groot 38 Roeden 50 Ellen. Het Aschhok, staande op een Perceel groot 66 Ellen, is het eigendom van de Gemeente Papendrecht, die de Grond van dat Perceel in huur heeft tot den 28 Augustus 1870, voor f 1,50 s jaars. Zijnde de overige Perceelen in huur tot 31 December 1865 voor f 26 's jaars.
[2e perceel] Drie bunders 8 Roeden 5 Ellen GRIENDLAND en WEG, liggende in den Polder Papendrecht. In huur tot 31 Maart 1870 tegen f 231.14 s jaars.
[3e perceel] Vier Bunders 79 Roeden 45 Ellen WEI- of HOOILAND, GRIENDLAND, WATERING en WEG, liggende achter vorig Perceel.
Het wei- of Hooiland met een Uitweg, in huur tot 31 December 1865 voor f 92,60 1/2 s jaars. Het overige verhuurd tot 31 Maart 1870 voor f 88,33 s jaars.
[4e perceel]  20 Roeden 60 Ellen DIJKGROND zijnde Butien- en Binnenberm. Verhuurd tot 31 Maart 1870 voor f 15,24 's jaars.
[5e perceel] En 56 Roeden 20 Ellen WEILAND en DIJKGROND, liggende over of op Nanegat. Verhuurd tot 31 December 1865 voor f 52 's jaars.
De grondlasten 1865 bedragen: van de Visscherijen en den Dijkgrond onder het 1e perceel begrepen f 1,85; van het 2e perceel f 11,52; van het 3e perceel f 14,31; van het 4e perceel f 0,67 en van het 5e perceel wegens Dijklasten f 2,60 en wegens Polderlasten f 2,30;
Ten dage van den afslag en definitieve toewijzing zullen de 3 eerste Perceelen, eerst ieder afzonderlijk, daarna de 2e en 3e perceelen te zamen, en vervolgens die 3 perceelen in massa, gecombineerd opgehangen en afgeslagen worden.
Nader onderrigt is te bekomen, ten kantore van elk der bovengenoemde Notarissen, alsmede bij den heer J.A. SMITS VAn NIEUWERKERK te Dordrecht, Rentmeester van voorschreven Goederen. 
[bron: Dordrechtse Courant 2 september 1865]
AFSLAG 29 September 1865.
Heerlijkheid PAPENDRECHT en MATENA en GEVOLGEN.
Perc. 1, 2 en 3 door P.J. van der Made, voor J. van der Made Jz, te Klundert, voor f 10.100.
Perc. 4 gemijnd door Otto Hello, te Papendrecht voor f 480.
Perc. 5 gemijnd door P.J. van der Made, voor J. van der Made Jz, te Klundert, voor f 800.
[bron: Dordrechtse Courant 30 september 1865]
Landwinkel de Fruitheerlijkheid [http://fruitheerlijkheid.hyves.net]

Papendrecht wordt in de geschiedenis al voor 1300 als Heerlijkheid vermeld. Het was nog geen gemeente met een gemeentebestuur (daarvan was pas sprake rond het jaar 1800), maar een Heer was de baas. Zowel de wetgeving, de rechtspraak als het bestuur vielen onder zijn 'Heerlijke' rechten. De Heren woonden gedurende lange tijd in het belangrijkste huis van het dorp; 'het Huys te Papendrecht'. In 1697 werd de Heerlijkheid Papendrecht en daarmee 'het Huys te Papendrecht' in het openbaar verkocht. De koper werd daarmee de nieuwe Heer van Papendrecht. Uit de aankondiging van deze verkoop blijkt dat onder andere een landbouwschuur, een tuin, vijvers en ook een boomgaard tot 'het Huys' behoorden. 'Het Huys' en de landbouwschuur stonden op de plaats waar nu ons bedrijf is gevestigd . Of er op de huidige plaats toen ook al een boomgaard was gelegen en hoe groot de boomgaard was is niet bekend. Wel is bekend dat 'het Huys' in 1744, toen de Heerlijkheid Papendrecht aan de stad Dordrecht werd verkocht, werd verhuurd aan particulieren. Later is 'het Huys' in verval geraakt en werd het als boerderij in gebruik genomen en aan de achterzijde werd een veeschuur aangebouwd. In deze schuur zijn nu onder andere onze winkel en ons woonhuis ondergebracht.
Waarschijnlijk zijn de oudste bomen in de huidige boomgaard geplant in 1928. Het bedrijf was toen een gemengd bedrijf met naast de teelt van voornamelijk appels en peren ook een veehouderij: koeien ,varkens en later ook kippen.
In 1968 namen vader en moeder Korteland het bedrijf over van de familie van Dalen. Naast de boomgaard, waar toen enkel appels en peren werden geteeld, werden er ook legkippen gehouden. Al snel werd besloten een winkel te starten, waarin naast de eigen producten ook aardappelen werden verkocht. De winkel werd stapje voor stapje uitgebreid en ook in de boomgaard vonden diverse veranderingen plaats. Oude rassen als Clapps, Legipont en Yellow's verdwenen en maakten plaats voor nieuwe rassen als Jonagold en Elstar, en er werden pruimen aangeplant.
Wij, Jan en Ester, namen eind jaren 90 het bedrijf over. Er werd gestopt met het naar de veiling brengen van fruit, er werden koelcellen gebouwd en de boomgaard werd helemaal ingericht op de verkoop in de winkel. Aardbeien, rode bessen en later ook frambozen, bramen en kersen en andere soorten kleinfruit werden in het teeltplan opgenomen; de winkel werd verplaatst en vergroot en het assortiment flink uitgebreid met onder andere eko-producten Een eigen merk 'de Heerlijkheid van Papendrecht' werd geïntroduceerd. Onder deze naam worden o.a. sap en wijn gemaakt van eigen fruit verkocht. Onze laatste nieuwe aktiviteiten zijn het organiseren van kinderfeestjes en rondleidingen.

[http://www.fruitheerlijkheid.nl/heerlijkheid.htm] .....Dit huis stond ongeveer op de plek waar ons bedrijf nu is. De kelders van het huis zijn er nog en worden door ons gebruikt; erboven zijn drie huizen gebouwd (Kerkbuurt 48, 50 en 52). De Heerlijkheid van Papendrecht strekte zich vanachter het huis uit over een groot deel van de huidige gemeente Papendrecht. In de schuur, die later achter het huis werd gebouwd is onze winkel gevestigd.....

(C) Papendrecht februari 2009/februari 2014/juni 2014 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht EvD 2009 en september 2011.