DEEL 10:
PAPENDRECHT EN ZIJN SCHIPPERS / SCHUYTENVOERDERS

Door H.W.G. van Blokland-Visser

PAPENDRECHT EN ZIJN SCHIPPERS / SCHUYTENVOERDERS

INLEIDING


Papendrecht, als dorp aan 3 rivieren heeft altijd al schuytenvoerders/schippers gehad alleen werden die niet bij naam genoemd.
In 1697 was er een Gilde van Schuytenvoerders in Papendrecht, deze staat genoteerd op de lijst van de Heerlijkheid van Papendrecht.
In 1784 en 1799 worden op de lijst van weerbare mannen en de kieslijst van Papendrecht
6 schuytenvoerders die bij naam worden genoemd. Het zullen er vast meer zijn geweest.
In 1856 zijn er 10 schippers die met naam worden genoemd op een bewonerslijst van Papendrecht.
Na 1856 veranderde Papendrecht van een boerendorp in een dorp met industrie.
Er waren 3 scheepswerven waar zeeschepen werden gebouwd of gerepareerd. De werf van DUYVENDIJK en de werf van JAN SMIT CZ Cz allebei aan de Noordhoek en de sleephellingwerf aan de Veerdam-Oost van de scheepsbouwers CORNELIS GIPS en zn uit.Dordrecht.
Langs het Westeind lagen de scheepswerven van V/D ESCH, V/D ADEL en VERHEUL.
Rond 1880 vestigde de firma CORNELIS WILTON VAN REEDE zich aan de Noordhoek met zijn machinefabriek en scheepswerf.
Het in 1868 opgerichtte aannemers bedrijf van de GEBROEDERS VISSER (het latere VISSER & SMIT) met Mees, Pleun, Adriaan, Martinus en Jan Visser, samen met hun vader Gerrit Visser aan het Oosteind breidde zich steeds meer uit met werken in heel Nederland en ook het aannemers en baggerbedrijf van IZAK V/D VELDE vestigde zich in Papendrecht. Voor deze 2 bedrijven waren schippers nodig om materiaal op schepen naar de werken te vervoeren.
In 1890 startte JAN KOENRAAD ROELOFFS de firma Roeloffs, een handel in basaltsteen dat werd gebruikt voor het versterken van de dijken enz.
Hij liet deze basaltsteen met schepen uit Duitsland komen. Die werden gelost bij de STEENPLAATS voor de Grote kerk aan de Kerkbuurt. Dit bedrijf had ook weer schippers nodig.
Na 1890 kwam er een andere benaming afhankelijk op wat voor schip men voer zoals beurtschipper, tjalkschipper, aakschipper, zandschipper, stoomschipkapitein, sleepbootkapitein, molenbaas (op een baggermolen).
Rond 1900 stonden er ca. 100 schippers in Papendrecht geregistreerd.

pdrecht10_01.jpg (36400 bytes)
(afb. 1 - schipper Joris Verdoren met zijn gezin op het achterdek van zijn IJselaak "Op Hoop van Zegen", in 1920. Het schip ligt aan het Westeind in de Gantel te Papendrecht. Voor op het schip zoon Flip Verdoren/achterop schipper Joris Verdoren met zijn vrouw en dochter Koba.)

Het beroep van schipper was zwaar en hard werken in weer en wind en veel werd er niet verdiend. Zo verdiende schippers in het baggerbedrijf in 1925 als bakschipper een loon van f 12 tot f 16 per week, terwijl een gemiddeld huishuur in die tijd f 3,- per week was en dat met een gemiddeld gezin met 5 kinderen.
Veel vrouwen voeren met hun gezin mee aan boord van het schip, dit gaf al gauw problemen als de kinderen na het instellen van de leerplicht naar school moesten. Vanuit de gemeente werd er steed vaker gecontroleerd of de kinderen echt naar school gingen.
Vaak gingen de kinderen dan bij familie aan de wal wonen om naar school te kunnen gaan.
De situatie aan boord was soms erbarmelijk, veel kinderen overleden zeer jong door gebrek aan voedsel en frisse lucht en schoon drinkwater.
Soms waren de schippersvrouwen onmisbaar aan boord. Zij konden vaak net zo goed sturen en het schip aanleggen als hun man, zo spaarden zij een schippersknecht uit.
De schippers haalden vaak hun vrouwen buiten de Drechtstreek. Dit gaf vaak grote problemen in de hechte gemeenschap van het dorp.
Wie wil lezen hoe het vroeger was als schippersgezin aan boord, moet het boek ,,SCHIPPERSMELODIE ,, van J.W. Ooms lezen.

Zelf stam ik via mijn grootmoeder af van de schuytenvoerder Pieter van Wijngaarden Jacobz (1790/1871 Papendrecht) uit het Westeind.
Mijn grootmoeder Marigje Visser- Schuller werd geboren in 1880 te Papendrecht in het huis van haar grootmoeder Marigje Schuller van Wijngaarden aan het Westeind in Papendrecht tussen 2 reizen van het schip van haar ouders door.
Daarna heeft zij de eerste eerste jaren van haar leven aan boord gewoond en voer zij mee met haar ouders door heel Belgie en Duitsland.
Haar moeder kreeg 12 kinderen waarvan er maar 4 in leven bleven, met 6 jaar ging zij bij haar Opoe Schuller-van Wijngaarden in het Westeind wonen en ging daar naar de openbare school in het Westeind.
Dit is maar een beknopt overzicht over de schippers van Papendrecht maar het kan een bijdrage geven voor verder onderzoek.
Schrijfster/Historica H.W.G. van Blokland -Visser Papendrecht

DEEL I - SCHUYTENVOERDERS EN SCHIPPERS GENOEMD TUSSEN 1784 EN 1856 IN PAPENDRECHT


Op de lijst van weerbare mannen te Papendrecht uit 1784 en de kieslijst van 1799 werden 6 Schuytenvoerders bij naam genoemd.
De vader en zoon v/d Kevie
1.MATHIJS V/D KEVIE(CEVY) HENDRIKZ (1732 Dordrecht) Schuytenvoerder/Veerman.
2.HENDRIK V/D KEVIE MATHIJSZ (1765 Papendrecht) Schuytenvoerder /Veerman.
3.HENDRIK V/D ADEL HENDRIKZ (1765 Papendrecht) Schuytenvoerder/Rietbaas.
4.ARY VAN DALEN WILLEMZ (1759 Papendrecht) Schuytenvoerder/Boer.
5.ARY KAMERMANS (ca 1740 Papendrecht) Schuytenvoerder /Rietbaas.
6.CORNELIS SCHORTELDOEK (Papendrecht) Schuytenvoerder/Veerman.

In 1815 heeft Papendrecht 1126 inwoners en er wordt een lijst gemaakt van de bewoners en hun beroepen
Op de lijst staat dat Papendrecht 6 schippers heeft:
De broers v/d Kevie
1. HENDRIK V/D KEVIE MATHIJSZ (1765 Papendrecht).
2. WILLEM V/D KEVIE MATHIJSZ (1770 Papendrecht).
De neven Kriens
3. JACOBUS KRIENS JASPERZ (1776 Nw Lekkerland).
4. ARNOLDUS KRIENS JOHANNESZ (1783 Papendrecht).

De vader en zoon v Wijngaarden.
5. JACOB VAN WIJNGAARDEN PIETERZ (1766 Papendrecht). 6.PIETER V WIJNGAARDEN JACOBZ (1790 Papendrecht).

In 1856 worden er 10 schippers genoemd:
1. WILLEM BORSJE ADRIANUSZ ( 1795 Alblasserdam).
2. JORIS DEKKER LEENDERTZ (1814 Papendrecht).
3. HUIBERT DEMPER DE KOSTER (1814 Papendrecht).
4. CORNELIS DE GROOT ADRIAANZ ( 1814 Papendrecht).
5. BAREND KRIENS JACOBUSZ (1807 Papendrecht).
6. JAN KRIENS JACOBUSZ (1810 Papendrecht).
7. JACOB ROMIJN JACOBZ (1800 Papendrecht).
8. DIRK VERDOORN CORNELISZ (1813 Papendrecht).
9. AART VERGEER GERRITZ (1813 Bodegraven).
10. PIETER VAN WIJNGAARDEN JACOBZ (1790 Papendrecht).

DEEL 2 - DE SCHIPPERS VAN PAPENDRECHT EN HUN SCHEPEN

De snelste schepen op de binnenvaart waren de ijzeren RIVIERCLIPPERS gebouwd naar model van de snelle zeeclippers met hun scherp toelopende stevens en een lange boegspriet.
Deze rivierclipper werd eerst gebouwd met 1 mast, maar bij het toenemen van het tonnage en lengte van het schip kwam er een 2e mast (bezaanmast) bij.
Met 2 masten was het zeil sterker men had een kortere giek en een kortere grote mast nodig.
Een Papendrechtse schipper van zo'n rivierclipper M.H. KORPORAAL vertelde dat
een goede schipper alles uit zijn schip kon halen bij gunstige wind en stroming met zijn 1 mast rivierclipper ,,MERWESTAD,, van 338 ton.

pdrecht10_02.jpg (41097 bytes)
(afb. 2 - Zicht op het kruispunt van de Oude Maas/Noord en Merwede links voor de Zwijndrechtse trasmolen ligt de rivierclipper "Merwestad", van schipper M.H. Korporaal, in 1920. Zijn schip werd in 1910 gebouwd op de Buitenwerf van Arnoldus Cornelis van Duijvendijk in Papendrecht. Midden op de Oude Maas vaart een 2 mast-rivierclipper.)

Gebouwd in 1909 op de werf van Arnoldus C. v Duyvendijk op de Buitenwerf aan de Veerdam te Papendrecht vertrok hij met een flinke zuid-westenwind 's morgens uit Papendrecht om in een dag naar Rees te varen een stadje in Duitsland tussen Emmerik en Wezel.
Ook de Papendrechtse schipper WILLEM BORSJE was de trotse eigenaar van een snelle 2 mast rivierclipper de ,,JOBINA,, van 220 ton en genoemd naar zijn vrouw.
Het schip werd gebouwd in 1898 op de werf van de weduwe A. van Duyvendijk aan de Noordhoek te Papendrecht en vervoerde vele vrachten o.a. grint en balast naar Zeeland.

pdrecht10_03_borsje.jpg (37585 bytes)
(afb. 3 - Schipper Willem Borsje met zijn gezin achterop het dek van zijn 2 mast-rivierclipper "Jobina" (genoemd naar zijn vrouw), gebouwd in 1898 op de werf van de weduwe Aart van Duijvendijk aan de Noordhoek te Papendrecht. Foto uit 1908, van links naar rechts: Leentje Borsje / Jo Borsje / Mevrouw Boele / Willem Borsje (schipper) / Jobina Borsje van Westen / Jan Balde schippersknecht en Adrie Borsje)

Een TJALKSCHIPPER voer op een 1 mast of 2 mast tjalk, zulke schepen vervoerden grotere vrachten o.a. naar Zeeland en Duitsland.
Een AAKSCHIPPER voer op een kleiner schip, vaak gebruikt om hooi, pulp, riet, suikerbieten enz te vervoeren.
Een BEURTSCHIPPER voer met zijn schip met vracht langs een vaste route, van plaats naar plaats.

pdrecht10_04.jpg (44484 bytes)
(afb. 4 - De zandtjalk "Adriana" van schipper Maarten Romijn in 1920 gelegen in de Kerkbuurt te Papendrecht voor de smederij van Middelkoop. Het zand werd met de hand gebeugeld (gebaggerd) in de rivier en met de kruiwagen via een loopplank aan de wal gebracht. Op de foto van links naar rechts: Maarten Romijn / Teun Romijn / Joost Romijn / Jan Boer en aannemer Jacob van der Linden die de smederij van Middelkoop bouwde.)

Een ZANDSCHIPPER zoals MAARTEN ROMIJN eigenaar van de zandtjalk ,,ADRIANA,, (gebouwd in 1878 en in 1927 van een motor voorzien) voer met 30 ton zand naar diverse plaatsen, maar verdiende er geen dikke boterham mee.
Hij was blij als hij in die dagen voor een vrachtje zand f 8,- kon beuren, als het zand verder weg moest worden gebracht was het bedrag f 10,- voor een vracht en voor goed metselzand ving hij in Dordrecht voor een vracht f 12,-.
Zo'n vracht hield in dat het zand werd gebeugeld op de hand met een baggerbeugel. De schipper stond aan de beugel en de knecht (vaak een knechtje van 12 jaar en net van school) aan het hijstouw om de volle beugel binnen boord te krijgen.
Ook s'nachts werd er gewerkt, men zocht ergens op de Merwede zoveel mogelijk buiten de stroom achter een krib een zandplaats op en begon men beugel na beugel het zand op te halen.
Met hard werken kon men als de wind en het tij mee zat wel 5 a 6 vrachten in de week halen, dit kwam op een gemiddelde van 3 vrachten per week per jaar
De zandschipper had een knecht aan boord en moeder de vrouw woonde vaak met een grootgezin aan de wal.
Na 1910 mocht er niet meer s'nachts gebeugeld worden. Na 1920 had men een vergunning nodig om zand op te halen en ging het omhooghalen van het zand machinaal met de motor.
Ook Rijkswaterstaat gaf aan op welke plaatsen zand gebeugeld kon worden, dit was meestal op plaatsen waar de rivier ondiep dreigde te worden.
Een SCHIPPER voer op de kleinere vrachtschepen zoals PHILIP VERDOREN eigenaar van een paviljoentjalk ,,WUTA,, (met verhoogd achterdek) van 65 ton in 1902 gebouwd aan de Hollandse IJssel.
Hij vervoerde met zijn schip o.a. pulp, suikerbieten, steen, vlas en hooi.

pdrecht10_05.jpg (38421 bytes)
(afb. 5 - De paviljoentjalk "Wuta", (een tjalk met een verhoogd achterdek) met schipper Philip Verdoren in 1928. Het schip werd in 1902 gebouwd op een werf aan de Hollandse IJssel en ligt aan de loswal bij de Molenpolder te Papendrecht. Op de foto van links naar rechts: Philip Verdoren / zijn vrouw en dochter Aagje.)

Een KAPITEIN voer op een stoomschip.
Een SLEEPBOOTKAPITEIN voer op een stoomsleepboot.
Een MOLENBAAS voer op een baggermolen van een van de baggerbedrijven.
Een TJALKSCHIPPER voer op een 1 of 2 mast tjalk van 150 a 200 ton die grotere vrachten vanuit Duitsland met basaltsteen of vervoerde grint en basalt naar Zeeland.
DE SCHIPPERS VAN ,,STEENBONKERS,, in dienst van de FIRMA ROELOFFS te PAPENDRECHT
De ,,Steenbonker,, is de bijnaam van de schepen o.a. rivierclippers en tjalken van ca 200 ton, die van Papendrecht naar Duitsland voeren voor de firma Roeloffs. Deze had een handel in basaltsteen in Papendrecht. Hij liet de de zware basaltsteen in Duitsland laden en deze via de Rijn naar Papendrecht brengen en te lossen op ,,Steenplaats,, voor de Grote Kerk aan de Kerkbuurt.

pdrecht10_06.jpg (120249 bytes)
(afb. 6 - Een rivierclipper (steenbonker) ligt in de Kerkbuurt voor de grote kerk aan de "Steenplaats" voor het lossen van de basaltsteen dat uit Duitsland werd aangevoerd. Het lossen van de basaltstenen was zwaar werk en werd gedaan door steensjouwers.)

Soms lagen er wel 20 schepen voor de steenplaats te wachten om te lossen en te laden.
Rond 1890 richtte JAN KOENRAAD ROELOFFS in Papendrecht een firma op voor de handel in basaltsteen een daarnaast startte hij ook als aannemer van waterwerken.
Hij kocht het stuk grond buitendijks gelegen voor de Grote Kerk aan de Kerkbuurt voor de opslag van de basaltsteen ,,DE STEENPLAATS,, genoemd.
In 1866 vestigde JAN KOENRAAD ROELOFFS (geb in 1826 in Oude Wetering) zich aan de Kerkbuurt te Papendrecht als rijksopzichter van Rijkswaterstaat en dijkopzichter van de Alblasserwaard (Hij was getrouwd met Maria Josina Haccou geb in 1833 te Zierikzee).

Als Dijkopzichter van de Alblasserwaard had Jan Koenraad Roeloffs veel te maken met het onderhoud van de dijken en de aanleg van kribben in de rivier. Daar was o.a. veel basaltsteen voor nodig.
Basaltsteen is een vulkanisch gesteente en dit werd uit Duitsland met de z.g.n. steenbonkers aangevoerd .
De firma Roeloffs werd voorgezet door de broers WILLEM MARINUS ROELOFFS(1764) en JAN WILLEM ROELOFFS (1870) de zoons van de oprichter van het bedrijf en zorgde voor veel werk in Papendrecht.

In 1891 nam de firma Roeloffs zijn 1e werk aan voor het bestorten van dammen voor het ,,Flauwe Werk,, en de Oudelandse Zeedijk bij Goedereede voor een bedrag van f 3000,-.
In 1906 nemen zij een werk aan in de haven van Terneuzen. Hier ligt een zinkstuk gereed om te worden verzwaard met basaltsteen (stortsteen) met man en macht trekken tientallen mannen het zinksruk in de goede positie.
De rivierclipper (steenbonker) ,,DE AVONTUUR,, van 158 ton met schipper/eigenaar HECTOR VERMEULEN uit Papendrecht ligt geladen met basaltsteen naast het zinkstuk daarna zullen de basaltstenen op het zinkstuk worden gestort.

pdrecht10_07.jpg (148046 bytes)
(afb. 7 - De rivierclipper (steenbonker) "De Avontuur" van 158 ton van schipper Hector Vermeulen uit Papendrecht ligt in 1906 links naast het zinkstuk geladen met basaltsteen in Terneuzen.)

In 1917 nemen zij een werk aan de reparatie van oeverwerken in Borsele. De rivierclipper ,,JOHANNA,, van 250 ton met schipper /eigenaar KRIJN PIKAART uit Papendrecht krijgt de opdracht om basaltsteen te laden bij ,,De Steenplaats in Papendrecht en deze lading naar Borsele te brengen voor de reparatie aan de oeverwerken te Borselen.
Een zinkstukken die voor de reparatie nodig zijn worden verzwaard met de basaltstenen het zware en harde werk werd uitgevoerd vaak door mensen uit de regio Drechtstreek.
In 1925 behoorde de firma Roeloffs tot de grotere bedrijven in Papendrecht.

pdrecht10_08.jpg (59328 bytes)
(afb. 8 - De rivierclipper (steenbonker) "Johanna" van 250 ton van schipper Krijn Pikaart uit Papendrecht ligt in 1917 geladen met basaltsteen naast een zinkstuk in Borsele.)

DEEL 3 - OVERZICHT VAN SCHIPPERS EN SCHIPPERSFAMILIES IN PAPENDRECHT UIT HET BEVOLKINGSREGISTER van 1900/1910 aangevuld met de namen van schippers voor 1900.


In het bevolkingsregister van Papendrecht 1900-1910 worden ca 100 schippers genoemd o.a. Tjalkschippers, Aakschippers, Beurtschipper, Zandtrekkers, Zandschipper, Schippers, Kapiteins, Molenbazen, Sleepbootkapiteins.

A


FAMILIE VAN DEN ADEL, TE PAPENDRECHT

De Schippers en Scheepsbouwersfamilie VAN DEN ADEL, NADEL, DEN ADEL komt van oorsprong uit Leuven/Heukelum/Betuwe en zij schreven hun naam op verschillende manieren
In Papendrecht werd het VAN DEN ADEL
De eerste van deze familie die in Papendrecht woonde was
HENDRIK DEN ADEL/NADEL
(Voerman/Stalhouder ) Westeind te Papendrecht
Geb: 1730 te Leuven /Heukelum /overl: 1765 te Papendrecht z.v. Floris den Adel
Hij kwam op 21-1-1753 met attestatie uit Leuven/Heukelum naar Papendrecht en nam in het Westeind de stalhouderij van Pax over de Stalhouderij stond op de hoek van het Westeind/ Veerweg
Hij ondertrouwt vlak voor zijn overlijden met NEELTJE OTTO
Hij had 2 zoons met de naam HENDRIK waardoor er veel verwarring ontstond in de familie

1e HENDRIK V/D ADEL
Geb: 1762 te Papendrecht z.v.Hendrik v/d Adel en Maaike de Leeuw (buiten echt)
Getrouwd met ANNEKE STERK

2e HENDRIK V/D ADEL
(1e Schuytevoerder in de familie / Stalhouder ) Westeind te Papendrecht
Geb: 1765 te Papendrecht z.v. Hendrik v/d Adel en Neeltje Otto (in ondertrouw)
Hij trouwt in 1786 met TEUNTJE STAM ( 1864 Nieuw Lekkerland)

TEUNIS V/D ADEL HENDRIKZ
(Schuytenvoerder) Westeind
Geb: 1786 /overl:1830 te Papendrecht z.v. Hendrik v/d Adel en Teuntje Stam
Hij trouwt te Papendrecht met Heiltje v/d Esch (Papendrecht) d.v. Pleun v/d Esch

SCHIPPERS V/D ADEL
ARIE V/D ADEL CORNELISZ
(Aakschipper)Veerstoep-west C 47 1900/1910
Geb: 1842 te Papendrecht/ tr 1866 te Pdr met Johanna Hubers (1849 Papendrecht) 

CORNELIS V/D ADEL ARIEZ
(Aakschipper)Veerstoep-west C 44 1900/1910
Geb: 1873 te Papendrecht/ tr 1899 te Pdr met Jannigje v Rotterdam (1874 Puttershoek)

CORNELIS V/D ADEL HENDRIKZ
(Zandtrekker) Westeind E 42 1900/1910
Geb: 1874 te Papendrecht / tr 1898 met Helena de Wit (1880 Zwijndrecht)

GERRIT V/D ADEL HENDRIKZ
(Zandtrekker)Bosch B 102 /1900/1910
Geb: 1870 te Papendrecht / tr te Pdr met Pietje Verdoren (1871 Papendrecht)

HENDRIK FRANC V/D ADEL
(Aakschipper) Veerstoep-west C 50 /1900/1910
Geb: 1851 te Papendrecht / tr 1874 met Neeltje Bakker (1850 Hekelingen)

LEENDERT V/D ADEL HENDRIK FRANCZ
(Aakschipper) Veerstoep-west C 50 /1900/1910
Geb: 1880 te Papendrecht

TEUNIS V/D ADEL V/D HENDRIKZ
(Aakschipper) Kerkbuurt A 201/1900/1910
Geb: 1844 te Papendrecht /tr met Joostje v Vugt (1840 Zwijndrecht)

SCHEEPSBOUWERS V/D ADEL

PLEUN V/D ADEL TEUNISZ
(1e Scheepsbouwer in de familie) Westeind B 115 eigenaar van een scheepswerf in 1865 te Papendrecht
Geb: 1826 /overl: 1885 te Papendrecht z.v. Teunis v/d Adel en Heiltje v/d Esch
Hij trouwt in 1856 te Papendrecht met Johanna Elizabeth Veth (1823/1895 Papendrecht)
d.v. Arie Veth (boer Noordhoek) en Maaike v Leen

ARIE V/D ADEL PLEUNZ
(Scheepsbouwmeester) Westeind E 55 in 1900/1910
Geb: 1859 Papendrecht z.v. Pleun v/d Esch Teunisz en Johanna Elisabeth Veth
Hij trouwt in 1885 te Papendrecht met Maaike Veth ( 1865/1897 Papendrecht)
d.v. Arie Veth en Neeltje v Wijngaarden

TEUNIS V/D ADEL PLEUNZ
(scheepsbouwmeester) Westeind E 54 in 1900/1910
geb: 1862 te Papendrecht /overl: 1901 te Papendrecht / z.v. Pleun v/d Adel Teunis en Johanna Elisabeth Veth
Hij trouwt te in 1900 te Papendrecht met Teuntje Verheul (1869 Papendrecht)

HERMAN V/D ADEL
Scheepmaker in Papendrecht
Geb: 1845 te Papendrecht

B


BAAN MARINUS
(Zandtrekker) Visschersbuurt A 118 / 1900/1910)
Geb: 1858 te Molenaarsgraaf / tr te Pdr Jacoba de Heer (1860 Papendrecht)

BESEMER GIJSBERT
(Schipper) Oosteind B 6 /1900/1910
Geb: 1881 te Papendrecht / tr te Pdr met Pleuntje de Heer (1854 Papendrecht )

BEUKELAAR JACOB
(Tjalkschipper )Kerkbuurt A 184 /1900/1910
Geb: 1867 te Haamstede / tr met Louisa Juyn (1867 Zierikzee)

BOELHOUWERS JACOB
(Schipper) Westeind E 21 /1900/1910
Geb: 1838 te Klundert / tr te Pdr met Maatje v Wijngaarden (1844 Papendrecht)

BOER HENDRIK
(Schipper) Visschersbuurt A 141/1900/1910
Geb: 1852 te Papendrecht / tr te Pdr met Wilhelmina de Heer (1854 Papendrecht)

FAMILIE BORSJE TE PAPENDRECHT

De Schippersfamilie BORSJE komt van oorsprong uit Alblasserdam
WILLEM BORSJE ADRIANUSZ
(Schipper) Visschersbuurt in 1856
Geb: 1795 te Alblasserdam / tr te Pdr met Marrigje v/d Graaf (Papendrecht)

BORSJE JOHANNES ADRIANUSZ
(Schipper) Visscherbuurt B 83/1900/1910
Geb:1861 te Papendrecht / tr te Pdr met Marrigje Borsje (1872 Papendrecht )
Eigenaar /schipper van een hektjalk (hout) ,,MARRIGJE,,
BORSJE LEENDERT
(Tjalkschipper ) Visscherbuurt
Geb: te Papendrecht / schipper/eigenaar van een koftjalk ,, DE VROUW MARIA ,, 149 ton (hout)gebouwd in 1875

BORSJE WILLEM AZ
(Schippersknecht ) Visscherbuurt A 116a /1900/1910
Geb:1857 te Papendrecht / tr te Pdr met Neeltje Steynis (1868 Papendrecht)

BORSJE WILLEM CZ
(Schipper) Visscherbuurt A 139 /1900/1910
Geb: 1845 te Papendrecht tr te Pdr met Pietertje de Landgraaf (1875 Papendrecht)

BORSJE WILLEM LEENDERTZ
(Schipper)Visscherbuurt B 83 /1900/1910
Geb: 1858 te Papendrecht / tr met Jobina v Westen (1863 Zierikzee)
In 1908 is hij schipper/eigenaar 2 mast rivierclipper ,,JOBINA,, 220 ton gebouwd in 1898 op de werf van de Weduwe A.v.Duyvendijk aan de Noord

FAMILIE DE BORST TE PAPENDRECHT

De schippersfamilie DE BORST in Papendrecht stamt af van

PLEUN DE BORST (1716 Papendrecht) z.v. Arie de Borst en Bastiaantje Knock
In 1755 griendhandelaar/aannemer in het Oosteind te Papendrecht
Getrouwd met Jannigje v/d Zijden

JAN CORNELIS DE BORST
(Schipper) Visscherbuurt B 76 /1900/1910
Geb: 1865 te Papendrecht / tr te Pdr met Adriana Borsje (1865 Hellevoetsluis)
In 1901 is hij eigenaar/schipper van een motorboeier ,,DE TWEE GEBROEDERS,, 27 ton
In 1890 gebouwd op de werf van den Adel in het Westeind te Papendrecht
Lengte 13.75m / breedte 3.36m.

LEENDERT DE BORST
(Schipper)Visscherbuurt B 86 /1900/1910
Geb: 1888 te Papendrecht / tr te Pdr met Anna Jozina Dekker (1887 Papendrecht)

BOS /JAN LEENDERT
(Kapitein) Visschersbuurt A 130
Geb :1872 te Sliedrecht / tr met Catharina Philippina Vink (1874 Sliedrecht)

BROER /ARIE LZ
(Zandtrekker )Visscherbuurt B 74
Geb: 1867 te Papendrecht / tr met Annigje Hoek (1868 Maasdam)

D


DALEN VAN /ARY WILLEMZ
(Schuytenvoerder/Boer) Westeind in 1799
Geb: 1759 te Papendrecht z.v. Willem v Dalen en Maaike Stekelbos
Hij trouwt in 1787 te Pdr met Pietertje v/d Kevie d.v. Mathijs v/d Kevie en Geertrui de Haas

FAMILIE DEKKER TE PAPENDRECHT

De Schippersfamilie DEKKER stamt uit een Boerenfamilie die in 1660 al aan het Oosteind te Papendrecht woont

CORNELIS DEKKER ARIEZ
(Tjalkschipper) Visscherbuurt B 68/1900/1910
Geb: 1847 te Papendrecht / tr met Adriana Boer (1849 Streefkerk)
In 1900/1905 is hij schipper/eigenaar van een tjalk ,,ELKE MORGEN NIEUWE ZORGEN,,

JAN DEKKER ARIEZ
(Schipper ) Visscherbuurt B 66/1900/1910
Geb: 1841 te Papendrecht / tr te Pdr met Huiberdina J. Dubbeldam (1842 Papendrecht)

JOHAN DEKKER LEENDERTZ
(Schipper) Kerkbuurt A 162 /1900/1910
Geb: 1878 te Papendrecht / tr met Bastiaantje den Hartog (1841 Sliedrecht)

JORIS DEKKER LEENDERTZ
(Schipper) Oosteind in 1856
Geb : 1814 Papendrecht / tr te Pdr met Pietertje v/d Graaf (1816 Papendrecht)

KLAAS DEKKER
(Tjalkschipper) Visscherbuurt B 66a /1900/1910
Geb:1870 Papendrecht / tr te Pdr met Maaike Drogendijk (1871 Papendrecht)
In 1900/1905 is hij schipper/eigenaar van een tjalk ,,OP HOOP VAN ZEGEN,,

PIETER DEKKER JZ
(Tjalkschipper) Kerkbuurt A 161 /1900/1910
Geb: 1872 te Hardinxveld / tr met Stijntje Versteeg (1874 Papendrecht)
in 1900/1905 is hij schipper/eigenaar van een hektjalk (hout)

DEMPER DE KOSTER /HUIBERT
(Schipper) Westeind in 1856
Geb: 1814 Papendrecht / tr te Pdr Annigje Veth (1815 Papendrecht)

DIKKEN DEN /PIETER
(Tjalkschipper) Kerkbuurt A 160
Geb: 1863 te Sliedrecht / tr met Susanna Dobbelaar (1863 Terneuzen)

G

FAMILIE VAN DER GRAAF TE PAPENDRECHT

De Schippers en scheepsbouwers familie VAN DER GRAAF komt van oorsprong uit Sliedrecht

JAN V/D GRAAF HENDRIKZ komt in 1720 in het Oosteind te Papendrecht wonen
(Stamvader v/d Papendrechtse tak v/d Graaf)
(Grienhandelaar te Papendrecht)
Geb: ca 1700 te Sliedrecht z.v. Hendrik v/d Graaf en Aaltje v Gilst
(dochter van de korenmolenaar)
Hij trouwt op 4-6-1724 te Papendrecht met
TEUNTJE BOERKENS ged: 21-2-1700 te Papendrecht
d.v. Antonie Boerkens en Leentje Cornelis Knock
In 1755 wonen zij huis nr 14 in het Oosteind
Kinderen te Papendrecht:
1732 HENDRIK tr (1755) te Pdr Neeltje Stolk
1737 HUIG tr (1765) tr Pdr Marigje v Kralingen

HUIG V/D GRAAF JANZ
(Koopman/griendbaas) Oosteind huis nr 25 te Papendrecht
Ged: 7-7-1737 te Papendrecht /overl: 15-12-1823 te Papendrecht z.v. Jan v/d Graaf Hendrikz en Teuntje Boerkens
Hij trouwt 1e in 1765 met
MARIGJE V KRALINGEN ged:14-4-1741 te Dordrecht (wegens overstroming in Giessendam) overl: 25-5-1798 te Papendrecht
d.v. Jan v Kralingen Cornelisz en Fijgje Visser Dirkz te Giessendam
Hij trouwt 2e op 2-11-1799 te Papendrecht met HILLIGJE TIMMER weduwe van Arie Vink
Kinderen te Papendrecht:
1765 JAN tr 1e Maaike v/d Graaf /tr 2e Wijntje Vermeulen
1766 KORNELIS tr Maaike Staak
1770 TEUNIS tr (1791) Marrigje v Hofwegen
1774 JOHANNES tr Annigje de Raad
1777 TEUNTJE tr (1799) Arie Dekker
1778 HENDRIK tr 1e Dirkje v/d Graaf /tr 2e aagje v Rees
1780 DIRK tr (1806) Barber Dekker
1781 FIJGJE ongehuwd (overl: 1852)
1783 PIETERTJE ongehuwd (overl: 1847)

SCHIPPERS V/D GRAAF TE PAPENDRECHT
JAN V/D GRAAF
(Schipper) Oosteind A 23 in 1900/1910
Geb: 1839 Papendrecht /tr te Papendrecht met Janna de Borst (1848 Papendrecht)

AART V/D GRAAF PZ
(Schipper) Visschersbuurt A 114in 1900/1910
Geb: 1867 Papendrecht / tr te Pdr met Antje Jannigje de Krey (1838 Bleskengraaf)

PIETER V/D GRAAF JZ
(schipper)Oosteind B 2 in 1900/1910
Geb: 1878 Papendrecht tr met Janna Nederlof (Sliedrecht)

SCHEEPSBOUWERS V/D GRAAF TE PAPENDRECHT

JAN LEENDERT V/D GRAAF WILLEMZ
(Scheepstimmerman) eigenaar scheepswerf Oosteind A 17 in 1900/1910
Geb: 1834 /overl: 1910 te Papendrecht z.v. Willem v/d Graaf Jz en Marigje v/d Graaf
Hij trouwt in 1860 te Papendrecht met Jannigje v/d Tak (1835 Papendrecht)
d.v. Hendrik v/d Tak en Willemijntje Suiker

WILLEM V/D GRAAF JLZ
(Scheepmaker) Oosteind A 16 in 1900/1910
Geb: 1861 te Papendrecht z.v. Jan Leendert v/d Graaf en Jannigje v/d Tak
tr te Pdr met Woutrina Dekker ( 1864 Papendrecht)

HENDRIK V/D GRAAF JLZ
(Scheepmaker) in Papendrecht
Geb: 1864 te Papendrecht z.v. Jan Leendert v/d Graaf en Jannigje v/d Tak
tr te pdr met Annigje Dekker (Papendrecht)

JAN LEENDERT V/D GRAAF JLZ
(Scheepsklinker) in Papendrecht /vertrekt in 1904 naar Rotterdam
Geb: 1875 te Papendrecht z.v. Jan Leendert v/d Graaf en Jannigje v/d Tak

ARIE V/D GRAAF JANZ
(scheepmaker) Oosteind B 2 in 1900/1910
Geb: 1876 te Papendrecht / tr te Pdr met Anna C.Kooiman uit Sliedrecht

GROOT DE / CORNELIS ADRIAANZ
(schipper ) Visschersbuurt in 1856
Geb: 1814 Papendrecht /tr met Johanna Stock

F


FONTIJN / JAN
(Schipper) Oude Veer B 148
Geb: 1844 te Mijdrecht / tr met Rieske Glastra (1848 Baard /Drente)

FONTIJN /KORS
(Schipper) Westeind E 6
Geb: 1876 te Gouda / tr te Pdr met Barbera Wilhelmina v Dalen (1879 Papendrecht)

H

HAAK / TEUNIS
(Schipper) Westeind E 37
Geb: 1868 te Oud Alblas / tr met Petronelle Jacomina Waardenburg (1866 Oud Beijerland)

FAMILIE HARDAM TE PAPENDRECHT
De Schippersfamilie HARDAM komt van oorsprong uit Oud Alblas
De eerste schipper in deze familie was
CORNELIS HARDAM BASTIAANZ
(Schipper)Westeind E 66
Geb:29-6- 1843 te Papendrecht z.v. Bastiaan Hardam en Hermijntje Broere
Hij trouwt op 4-3-1870 te Papendrecht met Teuntje Naderon (11-12-1844 Papendrecht)
d.v. Pieter Naderon en Jannigje Klootwijk

AART WILLEM HARDAM CZ
(Schippersknecht/Heibaas bij Visser & Smit) Westeind E 66 /vertrekt naar H.I. Ambacht
Geb: 16-9-1882 te Papendrecht z.v. Cornelis Hardam Basiaanz en Teuntje Naderon

BASTIAAN HARDAM CZ
(Schipper /Heibaas bij Visser & Smit) Westeind E 68
Geb: 21-8-1875 te Papendrecht z.v. Cornelis Hardam Bastiaanz en Teuntje Naderon
Hij trouwt op 22-7-1898 te Papendrecht met Neeltje de Koning (1878 H.I.Ambacht)
d.v. Jan de Koning enAaltje Stolk

CORNELIS HARDAM CZ
(Schipper/Heibaas bij Visser & Smit) t'Zand Papendrecht
Geb: 11-8-1885 te Papendrecht z.v. Cornelis Hardam Bastiaanz en Teuntje Naderon
Hij trouwt op 7-3-1906 te Papendrecht met Martijntje v/d Graaf (Papendrecht)
d.v. Gerrit v/d Graaf en Martijntje Hofwegen

PIETER HARDAM CZ
(Schippersknecht/ Heibaas bij Visser & Smit) Westeind E 66
Geb: 26-12-1879 te Papendrecht z.v. Cornelis Hardam Bastiaanz en Teuntje Naderon

HEER DE / CORNELIS WZ
(Aakschipper) Bosch A 222
Geb: 1838 te Papendrecht, tr met Johanna Elizabeth Dubbeldam (1842 Dordrecht)

HERIK V/D / CORNELIS
(Aakschipper) Kerkbuurt A 191a
Geb: 1871 te Papendrecht, tr met Aagje v Os (1870 Papendrecht)

HERIK V/D / DIRK
(Schipper) Westeind E 36
Geb: 1868 Papendrecht, tr met Adriana Waardenburg (1874 Oud Beijerland)

HOOGLANDER / LEVINUS
(Schipper) Veerstoep-West C 39 in 1900/1910
Geb: 1852 te Zaanslag, tr met Neeltje Kraayeveld (1858 Papendrecht)

HOUWELINGEN V / ARIE
(Beurtschipper) Oude Veer B 161 in 1900/1910
Geb: 1844 te Bleskengraaf

K

KAMERMANS / ARY
(Schuytevoerder) Oosteind in 1784/1799
Geb: ca 1740 te Papendrecht

KANSMAN / AALBERT
(Schipper)Veerdam B 147 in 1900/ 1910
Geb: 1844 te Kuinre, tr met Jitske Wupkes (1851 Nieuwerburg/Friesland )

FAMILIE VAN DE KEVIE TE PAPENDRECHT
De Schippersfamilie VAN DE KEVIE (DE CEVY) komt van oorsprong uit Frans Vlaanderen en vluchtte ca. 1590 uit Vlaanderen naar Holland vanwege de Spaanse overheersing en de godsdienstoorlog die er woede naar Dordrecht.
Rond 1600 wordt in Dordrecht ene FRANCOIS DE CEVY genoemd de naam Francois werd al gauw Frans en de Cevy werd later van der Kevie
De oudst bekende van deze familie was
FRANCOIS DE CEVY
Geb: ca 1570 in Frans Vlaanderen
CORNELIS DE CEVY FRANCOISZ
Geb:ca 1600 te Dordrecht z.v. Francois de Cevy

FRANCOIS DE CEVY CORNELISZ
(Huistimmerman) te Dordrecht
Geb: 1625 te Dordrecht z.v. Cornelis de Cevy Francoisz
Hij trouwt in 1649 te Dordrecht met BEATRIX TIJSEN (Dordrecht) d.v. Mathijs
Hij woont met zijn gezin in de Marienbornstraat ( bij de Nieuwkerk) te Dordrecht

CORNELIS DE CEVY FRANCOISZ
(Schippersgast) te Dordrecht
Ged : 1652 in de Nieuwkerk te Dordrecht z.v. Francois de Cevy en Beatrix Tijssen
Hij woont met zijn gezin aan de Riedijk

HENDRIK DE CEVY CORNELISZ
(Schuytenvoerder/Veerman) te Dordrecht
Ged: 1678 /overl 1704 te Dordrecht / begraven in de Nieuwkerk
z.v. Cornelis de Cevy Francoisz
Hij trouwt in 1700 te Dordrecht met
LIJSBETH VAN KOTEN geb: te Dordrecht d.v. Mathijs v Koten
Hierna kwam de naam Mathijs in de familie v/d Kevie
Het gezin woonde aan de Riedijk te Dordrecht

HENDRIK V/D KEVIE /DE CEVY HENDRIKZ
(Schuytenvoerder/Veerman) te Dordrecht en Papendrecht
Geb: ca 1701 te Dordrecht z.v. Hendrik de Cevy Cornelisz en Lijsbeth v Koten
Hij trouwt in 1723 te Dordrecht met ANNETJE ROUDA geb te Hardinxveld
d.v. Willem Rouda
Hendrik v/d Kevie vertrok in 1733 naar Papendrecht als veerman op het veer tussen Dordrecht en Papendrecht en woont op de Veerdam bij het Ponteveer huis nr 88

MATHIJS V/D KEVIE HENDRIKZ
(Schuytenvoerder/Veerman)
Geb: 1732 te Dordrecht z.v. Hendrik v/d Kevie/Cevy Hendrikz en Annetje Rouda Willems
Hij trouwt in 1760 te Papendrecht met
CORENLIA BOUMAN geb: 1736 te Papendrecht
Hij was Schuytenvoerder en bediende het Ponteveer van Papendrecht naar Dordrecht en woonde bij het Veerhuis huis nr 105
Kinderen te Papendrecht:
1765 HENDRIK (Schuyten voerder /Veerman) tr 1799 te Ddr met Marrigje Lekkerkerk
1770 WILLEM (Schuytenvoerder) tr te Pdr met Adriana Oostbaan (1778 Papendrecht)

HENDRIK V/D KEVIE MATHIJSZ
(Schuytenvoerder/Veerman) bij het Veerhuis /Veerdam huis nr 105
Geb: 1765 te Papendrecht z.v. Mathijs v/d Kevie Hendrikz en Cornelia Bouman
Hij trouwt in 1799 te Dordrecht met Marrigje Lekkerkerk
Hij volgt zijn vader Mathijs v/d Kevie op als Veerman van het Ponteveer naar Dordrecht

MATHIJS V/D KEVIE HENDRIKZ
(Schuytenvoerder, Veerman, Kastelein, Stalhouder) woont bij het Veerhuis aan de Veerdam
Geb: 1799 te Dordrecht z.v. Hendrik v/d Kevie Mathijsz en Marrigje Lekkerkerk
Hij trouwt in 1825 te Papendrecht met de welgestelde ANNIGJE WAPPEROM
Geb: 1799 te Papendrecht d.v. Jan Wapperom (Dijkopzichter v/d Alblasserwaard)
In 1838 staat Mathijs v/d Kevie op de lijst van bewoners te Papendrech met de meeste grond
In 1859 is hij voorzitter van het polderbestuur
Kinderen te Papendrecht:
1834 HENDRIK (veehouder te Papendrecht) tr 1857 Grietje Verheul
1836 JAN ( Veerman, Kastelein, Stalhouder)
1840 MATHIJS (Veerman, Kastelein, Stalhouder)
1843 PIETER (Veehouder te Papendrecht)

HENDRIK VAN DER KEVIE MATHIJSZ
(Veehouder) Kerkbuurt te Papendrecht
Geb: 1834 te Papendrecht z.v. Mathijs v/d Kevie Hendrikz en Annigje Wapperom
Hij trouwt in 1857 te Papendrecht met
GRIETJE VERHEUL geb: 1834 te Papendrecht
d.v. Teunis Verheul(veehouder) en Grietje Hardam
Kinderen te Papendrecht
1861 MATHIJS (Veehouder Kerkbuurt) tr met Cornelia v Dalen ( 1873 Zwijndrecht)
1863 ANNIGJE tr 1893 te Papendrecht met Jacobus Ooms (veehouder te Papendrecht)
1867 GRIETJE tr 1897 te Papendrecht met Jacobus Ooms (veehouder te Papendrecht)
1869 TEUNIS (veehouder) tr in 1892 met Antje v Noort ( 1868 Dordrecht)
1874 TRIJNTJE tr te Papendrecht met Arie v Hemert (veehouder te Papendrecht)

KONING DE / PHILIPPUS JOHZ
(Molenbaas/baggerraar)Oosteind B 57 in 190/1910
Geb: 1859 te Papendrecht /tr met Jaapje de Koning (1867 Papendrecht)

KORPORAAL / M.H.
(Schipper) in 1920
Eigenaar van de 1 mast rivierclipper ,,MERWESTAD,, in 1910 gebouwd op de werf van Arnoldus C v Duyvendijkte Papendrecht

KRAAL / ADRIANUS JOHZ
(Schipper)Oosteind A 39 in 1900/1910
Geb:1884 te Papendrecht, tr met Wilhelmina Neeltje Bot (1887 Papendrecht)

FAMILIE KRIENS TE PAPENDRECHT

De Schippersfamilie KRIENS komt van oorsprong uit Nieuw Lekkerland en was een familie van Schippers, Scheepstimmerlieden, Timmerlieden en Herbergiers
ARNOLDUS KRIENS
Herbergier van de herberg naast de Hervormde kerk in Nieuw Lekkerland
Geb: 10-11-1722 te Dordrecht /overl: 20-1-1800 te Nieuw Lekkerland
z.v. Jan Kriens (Bakker te Dordrecht)
Hij trouwt op 26-5- 1743 te Dordrecht met ANNIGJE VERHAAR
geb: ca 1719 te Nieuw Lekkerland /overl: 6-2-1793 te Nieuw Lekkerland
(Tapster van brandewijn en bier)
Kinderen te Nieuw Lekkerland:
1744 JAN (Scheepstimmerman)
1746 SARA tr met Wijnand Muyen (Bouman te Papendrecht)
1747 JASPER (Schipper)
1754 JOHANNES (Timmerman te Papendrecht)
tr te Papendrecht met Teuntje Wapperom (geb 1755 Papendrecht) d.v. Teunis Jaspers Wapperom (dijkopzichter van de Alblasserwaard ) en Geertrui Kamermans
1759 ANGENIETA (ongehuwd) Herbergierster te Nieuw Lekkerland in de herberg naast de Hervormde kerk te Nieuw Lekkerland

ARNOLDUS KRIENS JOHANNESZ
(Schipper) Westeind in 1815 te Papendrecht
Geb 1783 te Nieuw Lekkerland, overl 2-2 1815 Nieuwe Diep/Den Helder
z.v Johannes Kriens en Teuntje Wapperom

BAREND KRIENS JACOBUSZ
(Schipper) Westeind in 1856
Geb: 1807 te Papendrecht, z.v. Jacobus Kriens Jaspersz en Anna Hello
Hij trouwt te Papendrecht met CHRISTINA WAPPEROM geb: te 1810 Papendrecht
d.v. Teunis Wapperom (Aannemer te Papendrecht) en Maaike Vermeulen

JACOBUS KRIENS JASPERZ
(Schipper) Westeind nr 132 in 1815
geb: 1776 Nieuw Lekkerland, z.v. Arnoldus Kriens en Annigje Verhaar
hij trouwt te Papendrecht met ANNA HELLO geb: 1773 te Papendrecht
d.v. Barens Hello en Maria Tromp

JAN KRIENS JACOBUSZ
(Schipper) Westeind in 1856
Geb: 1810 te Papendrecht, z.v. Jacobus Kriens Jaspersz en Anna Hello
Hij trouwt te Papendrecht met ADRIANA V/D ESCH geb: 1810 te Papendrecht
d.v. Gerrit v/d Esch en Neeltje Matena

JASPER KRIENS ARNOLDUSZ
(Schipper) te Nieuw Lekkerland
Geb: 1747 te Nieuw Lekkerland, z.v. Arnoldus Kriens en Annigje Verhaar
Hij trouwt te Nieuw Lekkerland met ALIDA VERLOOP geb:1742 te Nw Lekkerland
d.v. Jan Verloop en Neeltje Jans van Mourik

GIJSBERT KRIENS
(Schipper) Veerstoep-West C 43 in 1900/1910
Geb: te 1853 Papendrecht, tr met Geertje van Noord (1853 Zwaluwe )

L

LANDGRAAF DE / ARIE
(Schipper)kerkbuurt A 186 in 1900/1910
Geb: 1851 te Sliedrecht/ tr met Neeltje v/d Adel (1854 Papendrecht)

LEER VAN / HUIG
(Schipper)Veerstoep -Oost C 31a in 1900/1910
Geb: 1887 te H.I.Ambach, tr met Adriana v/d Linden (1887 Papendrecht)

LOON VAN /JAN
(Zandtrekker)Visscherbuurt A 115 in 1900/1910
Geb: 1851 te Leerbroek, tr met Elizabeth v/d Meyden (1847 Herwijnen)

M

MEYER / BASTIAAN
(Schipper)Visschersbuurt A 109 in 1900/1910
Geb: 1845 te Papendrecht

MOLENAAR / TEUNIS
(Schipper) Visschersbuurt A 109 in 1900/1910

N

NEDERLOF / TEUNIS
(Molenbaas)Oosteind A 11 in 1900/1910
Geb: 1869 te Sliedrecht / tr met Adriana Kraayeveld (1870 Sliedrecht)

O

OEVEREN VAN / LEENDERT PIETER
(Schipper) Kerkbuurt B 87 in 1900/1910
Geb: 1881 te Ouwerkerk/Zeeland, tr Anna Pieternella Klop (1889 Papendrecht)

OOSE / WILLEM
(Schipper) Veerdam B 147 in 1900/1910
Geb: 1857 te Kerkwerve, tr met Wilhelmina P. Schipper (1863 Borsele)

OUWENEEL/ CORNELIS
(Schipper) Oosteind A 12
Geb: 1834 te Streefkerk, tr met Marigje Hofwegen (1842 Papendrecht.)

P

PIKAART / KRIJN
( Schipper van een 2 mast rivierclipper) Bosch B 123 in 1900/1910
Geb:1878 te Ouddorp, tr te Pdr met Johanna Dekker(1882 Papendrecht)
In 1909 schipper eigenaar van de 2 mast rivierclipper (steenbonker),,JOHANNA,, 250 ton in 1909 gebouwd op de werf van A van Duivendijk Noordhoek

PRINS / ARIE
(Aakschipper) Veerstoep-west C 54
Geb:1846 te Papendrecht, tr Johanna Pieternella Hagen (1845 Dordrecht)

FAMILIE ROMIJN TE PAPENDRECHT
De Schippersfamilie ROMIJN komt van oorsprong uit Ridderkerk
JACOB ROMIJN
(Schuytenvoerder) te Papendrecht
Geb: 1755 te Ridderkerk/
Hij trouwt in 1785 te Papendrecht met AALTJE SCHORTELDOEK
Geb:1756 te Papendrecht

JACOB ROMIJN JACOBZ
(Schipper) Oosteind in 1856
Geb: 1800 te Papendrecht z.v. Jacob Romijn en Aaltje Schorteldoek
Hij trouwt in 1832 te Papendrecht met FIJGJE V/D GRAAF
Geb: 1804 te Papendrecht d.v. Teunis v/d Graaf en Marigje Hofwegen
Kinderen te Papendrecht
1840 JACOB tr Neeltje Dekker
1846 JOOST tr Cornelia Goedhart

JACOB ROMIJN JACOBZ
(Zandtrekker) Visschersbuurt A 120a
Geb: 1840 te Papendrecht, z.v. Jacob rmijn en Fijgje v/d Graaf
Hij trouwt in 1868 te Papendrecht met NEELTJE DEKKER
Geb:1846 te Papendrecht, d.v. Jacob Dekker en Marigje Borsje
Kinderen te Papendrecht:
1871 JACOB tr Maria Hardam
1876 CORNELIS tr Jannigje v Prooyen
1878 WILLEM tr Neeltje v/d Linden

JACOB ROMIJN JACOBZ
(Schipper) Visscherbuurt 156
Geb:1871 te Papendrecht, z.v. Jacob Romijn en Neeltje Dekker
Hij trouwt in 1897 te Papendrecht met MARIA HARDAM
Geb:1874 te Papendrecht, d.v. Aart Hardam en Belia Kazen
Hij bouwde in 1923 een nieuw huis voor zijn grote gezin op de plaats van 2 oude huisjes in de Visscherbuurt 156 te Papendrecht

CORNELIS ROMIJN JACOBZ
(Zandtrekker) te Papendrecht
Geb: 1876 te Papendrecht, z.v. Jacob Romijn en Neeltje Dekker
Hij trouwt in 1914 te Papendrecht met JANNIGJE V PROOYEN
Geb:1895 te Sliedrecht, d.v. Dirksje v Prooyen (toeziend voogd Jacob Romijn)

WILLEM ROMIJN JACOBZ
(Schipper) Bosch B 114
Geb: 1878 te Papendrecht, tr te Pdr met Neeltje v/d Linden (1878 Papendrecht)

JOOST ROMIJN JACOBZ
(Zandschipper) Visschersbuurt te Papendrecht
Geb: 1846 te Papendrecht z.v. Jacob Romijn en Fijgje v/d Graaf
Hij trouwt in 1870 te Papendrecht met CORNELIA GOEDHART
Geb:1848 te Papendrecht, d.v. Maarten Goedhart en Alida Verhaar

MAARTEN ROMIJN JOOSTZ
(Zandschipper) Visschersbuurt A 99
Geb: 1872 Papendrecht, z.v. Joost Romijn en Cornelis Goedhart
Hij trouwt in 1900 te Papendrecht met ADRIANA DEKKER
Geb:1873 te Papendrecht , d.v. Pieter Dekker en Teuntje v/d Tak
In 1920 schipper/eigenaar van een 1 mast zandtjalk,,ADRIANA,,
gebouwd in 1878 en in 1927 voorzien van een motor

V

VALEN VAN / JAN
(Kapitein) Westeind E 86
Geb: 1862 te Papendrecht, tr te Pdr met Neeltje Kraal (1867 Papendrecht)

VEER VAN 'T / KLAAS
(Schipper) Veerstoep-west C 42
Geb: 1868 te Alblasserdam, tr te Pdr met Trijntje Aafjes ( 1862 Alblasserdam)

FAMILIE VERDOORN TE PAPENDRECHT
De familie VERDOORN komt van oorsprong uit Werkendam en omgeving en is genoemd naar een polder in het land van Altena
In de loop der tijd werd de naam VERDOORN op verschillende wijzen door diverse takken geschreven
Verdoorn, Verdoren, Verdooren zij stammen allemaaal af van twee broers
CORNELIS en PHILIP VERDOORN
die vanuit Werkendam in 1780 naar Papendrecht kwamen

CORNELIS VERDOORN
Geb: 1752 te Werkendam, z.v. Philippus Verdoorn
Hij trouwt in 1780 te Papendrecht met NEELTJE V DALEN
Ged: 5-9-1751 te Papendrecht, d.v.Willem v Dalen Ariez en Maayke Stekelbos
Zijn kleinzoon Dirk Verdoorn is de 1e schipper in de familie Verdoorn
DIRK VERDOORN CORNELISZ
(schipper) westeind in 1856 te Papendrecht
geb: 1830 te Papendrecht z.v. Cornelis Cornelisz Verdoorn
Hij trouwt in 1854 te Papendrecht met BARBARA VISSER
Geb: 1832 te Papendrecht, d.v. Pieter Visser Meesz en Teuntje Verheul
Kinderen te Papendrecht:
1862 CORNELIS tr 1885 met Teuntje Johanna v Dalen
1866 PIETER tr 1891 met Lijsje v Vuren

CORNELIS VERDOORN DIRKZ
(Schipper) Westeind te Papendrecht
Geb: 1862 te Papendrecht, z.v. Dirk Verdoorn Cz en Barbara Visser
Hij trouwt in 1885 te Papendrecht met TEUNTJE JOHANNA VAN DALEN
Geb: 1863 te Papendrecht, d.v. Teunis v Dalen en Janna v Besemer
Kinderen te Papendrecht:
1888 TEUNIS tr 1911 te Pdr Maria Kraal
1893 DIRK tr 1916 te Pdr Teuntje Holdermans
1895 PETER tr 1920 te Pdr Aagje Verhey
1899 CORNELIS tr te Giessendam met Dirkje Brandwijk
1901 ADRIAAN tr 1929 te Pdr Susanna Pikaart

TEUNIS VERDOORN CZ
(Zand en Grintschipper) Papendrecht
Geb: 1888 te Papendrecht z.v. Cornelis Verdoorn Dirkz en Teuntje Johanna v Dalen
Hij trouwt in 1911 te Papendrecht met MARIA KRAAL
Geb: 1885 te Papendrecht

DIRK VERDOORN CZ
(Zand en Grintschipper) Westeind
Geb: 1893 te Papendrecht, z.v. Cornelis Verdoorn Dirkz en Teuntje Johanna v Dalen
Hij trouwt in 1916 te Papendrecht met TEUNTJE HOLDERMANS
Geb:1895 te Papendrecht

PETER VERDOORN CZ
(Schipper) Kerkbuurt, later oliehandelaar Kerkbuurt
Geb: 1895 te Papendrecht z.v. Cornelis Verdoorn Dirkz en Teuntje Johanna v Dalen
Hij trouwt in 1920 te Papendrecht met AAGJE VERHEY uit Papendrecht

CORNELIS VERDOORN CZ
(Zand en Grintschipper) Veerdam in 1950
Geb: 1899 te Papendrecht z.v. Cornelis Verdoorn Dirkz en Teuntje Johanna v Dalen
Hij trouwt te Giessendam met DIRKJE BRANDWIJK
Geb: 1895 te Giessendam
Oprichter van de Zand en Grinthandel ,,De Combinatie,, aan de Noordhoek te Papendrecht

ADRIAAN VERDOORN CZ
(Zand en Grintschipper) Westeind
Geb: 1901 te Papendrecht z.v. Cornelis Verdoorn en Teuntje Johanna v Dalen
Hij trouwt in 1929 te Papendrecht met SUSANNA PIKAART
Geb: 1907 te Papendrecht d.v. Krijn Pikaart (schipper) en Johanna Dekker

PIETER VERDOORN DIRKZ
(Schipper) Westeind E 56 in 1900/1910
Geb: 1866 te Papendrecht z.v. Dirk Verdoorn en Barbera Visser
Hij trouwt 1891 te Papendrecht met LIJSJE V VUREN
Geb:1868 te Wijngaarden, d.v. Dirk v Vuuren en Cornelia Tukker

VERDOREN /JORIS PHILIPPUSZ
(Schipper) Visschersbuurt B 73 in 1900/1910
Geb:1876 Papendrecht, tr te Pdr met Leentje de Heer (1878 Papendrecht)

VERDOREN /PHILIPPUS
(Schipper) in 1920 te Papendrecht
Eigenaar van de paviljoentjalk ,,WUTA,, 65 ton gebouwd in 1902 aan de Hollandse-IJssel

VERDOREN /TEUNIS PHZ
(Schipper)Visschersbuurt B 73 in 1900/1910
Geb:1877 te Papendrecht, tr te Pdr met Maria Balde (1878 Papendrecht )

FAMILIE VERGEER
De Schippersfamilie VERGEER komt van oorsprong uit Bodergraven

AART VERGEER GERRITZ
(Schipper) Westeind in 1856
Geb: 1813 Bodegraven z.v. Gerrit Vergeer (schipper) en Cornelia uit den Boogaard
(beide wonend te Bodegraven)
Hij trouwt in 1840 te Papendrecht met DIRKJE V/D ESCH
Geb:1814 Papendrecht, d.v. Gerrit v/d Esch (visser) en Neeltje v/d Esch
Kinderen te Papendrecht
1850 JAN tr 1e Susanna Dekker, tr 2e 1883 Annigje v Vijven
1852 AART tr Geertrui Timmerman
1853 GERRIT tr Janna Dekker (vertrekt naar Dordrecht)

JAN VERGEER AARTZ
(schipper) Westeind
Geb: 1850 te Papendrecht z.v. Aart Vergeer en Dirkje v/d Esch
hij trouwt 1e keer met SUSANNA DEKKER
tr 2e 1883 te Papendrecht met ANNIGJE V VIJVEN
Geb: 1852 te Bodegraven d.v. Cornelis v Vijven en Gerrigje Vergeer

AART VERGEER AARTZ
(Schipper) Bosch A 218 in 1900/1910
Geb: 1852 te Papendrecht z.v. Aart Vergeer en Dirkje v/d Esch
Hij trouwt met GEERTRUI TIMMERMAN uit Dubbeldam

GERRIT VERGEER AARTZ
(Schipper) Westeind , verhuisde naar Dordrecht
Geb: 1853 te Papendrecht, z.v. Aart Vergeer en Dirkje v/d Esch
Hij trouwt te Papendrecht met JANNA DKKER uit Papendrecht

AART VERGEER JANZ
(Schipper) Westeind B 131 in 1925
Geb: ca 1887 te Papendrecht, z.v. Jan Vergeer en Annigje v Vijven

JAN VERGEER JANZ
(Schipper) Westeind B 131 in 1925
Geb: ca 1885 te Papendrecht, z.v. Jan Vergeer en Annigje v Vijven

VERMEULEN
te Middelburg

Reactie september 2013:
Op internet vond ik de site over de gemeente Papendrecht, en de scheepswerven die daar vroeger geweest zijn.
Vervolgens kwam ik ook een lijst tegen met schepen die in Papendrecht gebouwd zijn.
Hier vond ik ons schip.
Onder nummer 548 staat de Maria Hendrika gebouwd bij wed A. van Duijvendijk in het jaar 1892 voor de familie Vermeulen te Middelburg.
Wij hebben haar in 1987 van de fam Vermeulen gekocht, en liggen nu nog steeds in Middelburg.
De bouwmaten waren 22,05meter lang, 5.05 meter breed en 100 ton laad vermogen. In 1923 is ze met 5 meter verlengt bij ,s lands welvaren te Maassluis, met deze verlenging werd haar tonnenmaat 136 ton.  Haar teboekstellingsnummer is 777B Rott 1927. Haar huidige naam is de Anna Catharina
Bij materiaal soort staat staal/ijzer, dit klopt want haar romp is van staal, en de dekken, roef en den zijn van ijzer.
Bijgaand een foto van ons schip
Met vriendelijke groeten,
J. & F. K...-V.... a/b Anna Catharina, Middelburg
Maria Hendrika (gebouwd 1892), nu Anna Catharina Maria Hendrika (gebouwd 1892), nu Anna Catharina

VERMEULEN / JACOB
(Schipper) Oosteind B 13 in 1900/1910
Geb: 1841 te Burgh(sluis)/Zeeland Buyshuis/Zeeland, tr met Pieternella v Westen (1840 Zierikzee)

reactie augustus 2013:
"Zijn geboorteplaats was Burgh(sluis), in Zeeland. Zijn ouders waren Hector Vermeulen Helena Beukelaar.
Zowel de vader, grootvader als de overgrootvader van Jacob waren schippers. De Vermeulens komen oorspronkelijk van het eiland Tholen.
Ondere andere in Middelburg en Dordrecht woonden generaties lang schippers uit andere takken van de familie.
Jacob woonde van december 1898 tot januari 1908 in Papendrecht, met zijn vrouw en aanvankelijk ook met hun zoon Hector.
In 1908 verhuisde het echtpaar naar Bergen op Zoom.
Blijkens een "schipperspatent rijnvaart" uit 1879 had Jacob toelating tot het voeren van een zeilschip op de Rijn van Ruhrort tot in zee Vanaf 1899 was er een toevoeging aan de schippersakte, met toelating tot het besturen van een schip op de Rijn van Coblenz tot in zee. In oktober 1897 laat Jacob op de werf van de gebroeders van den Adel te Papendrecht een ijzeren aak met de naam Advendo bouwen, met een laadvermogen van 2708 centenaars en 17 kilo (=135,408 ton). Hij sluit bij de gebroeders van Adel een scheepsverband (hypotheek) van f 4500 af voor het restant van de bouwsom.De hypotheekakte wordt op 2 juli 1904 doorgehaald.
Blijkens een akte leent Jacob op 7-1-1900 van de NV Spiritusfabriek te Bergen op Zoom f 2300 voor de aanschaf van een schip, de Geertruida. Er geldt een rentepercentage van 5% en bovendien 10% van de bruto-vrachtpenningen. De Geertruida was volgens een andere aantekening een houten tjalkschip, groot 2040 centiaren.
In ieder geval vanaf 1909 bezat Jacob (nog) een schip, de Advendo II."
 

VERMEULEN / HECTOR JACOBZ
(Schipper)Westeind E 13 in 1900/1910
Geb: 1875 te Papendrecht Buyshuis/Zeeland
In 1906 is hij eigenaar van een 2 mast rivierclipper ,,AVONTUUR,,
van 158 ton gebouwd in 1902

reactie augustus 2013:
"Over de zoon van Jacob, Hector (Jacobz) Vermeulen, vermeldt u: "Geb: 1875 te Buyshuis/Zeeland"
Volgens zijn geboorteakte is hij geboren te Papendrecht; zijn ouders (Jacob Vermeulen en Pieternella van Westen) woonden toen te Zierikzee. Hector woonde van december 1898 tot oktober 1918 in Papendrecht en vertrok toen ook naar Bergen op Zoom. In 1904 trouwde hij te Middelburg met Tannetje Maatje Vermeulen.
Hector en zijn vader Jacob vervoerden lang (onder andere) spiritus vanaf Bergen op Zoom. Dat zal de reden geweest zijn dat ze daarheen verhuisden.
Hector bezat in ieder geval vanaf juni 1904 tot 1917 of later de Advendo III, een staalijzeren petroleum motorboot groot 150 ton of ongeveer 80 last, gebouwd te Sliedrecht, gebrand met 4600 Rott: 1904.
Er is een hypotheekakte met die gegevens."

(de Advendo III)

VERMEULEN / TEUNIS
(Tjalkschipper) in 1900/1905
Geb: te Papendrecht, eigenaar van een hektjalk (hout) ,,DE DRIE GEBROEDERS,,

VERSTEEG / FREDERIK
( Zandtrekker) Visschersbuurt B 76 in 1900/1910
Geb: 1868 te Goudriaan, tr Marigje Romijn (1869 Pdr)

VERWEY / GIJSBERT
(Schipper) Visscherbuurt A 104b in 1900/1910
Geb 1831 te Papendrecht

VERWILLIGEN / PIETER
(Schipper) Veerdam B 147 in 1900/1910
Geb: 1868 te Dordrecht, tr met Maria de Boer (1874 Zwijndrecht)

VISSER PIETER MEESZ
(Zandschipper) Bosch A 221 in 1900/1910
Geb: 1835 te Papendrecht, tr met Marrigje v Wijngaarden (1864 Papendrecht)

VOLKER HENDRIK HARBER
(Aakschipper) Kerkbuurt A 209 in 1900/1910
Geb: te Sliedrecht, tr met Teuntje Verheul (1855 Papendrecht)

VOS DE JACOBUS
(Stuurman) Kerkbuurt A 175 in 1900/1910
Geb: 1852 te Vlissingen, tr met Maria Geertruida Kazen (1852 Papendrecht)

VOS DE PIETER
( Schipper) Veerdam B 139 in 1900/1910
Geb: 1874 te Ooltgensplaat, tr met Geertruida Sophia Droogendijk (1875 Papendrecht)

VIJVEN VAN JACOBUS
(Tjalkschipper) Kerkbuurt A 184b in 1900/1910
Geb: 1866 te Borselen, tr met Leentje v Wijngaarden (1861 Sliedrecht)

W


WOLF DE WILLEM
(Kapitein) Veerdam B 146 in 1900/1910
Geb: 1890 te Vlissingen, tr Gerardina v/d Braak (1874 Pdr)

FAMILIE VAN WIJNEN
De Schippersfamilie VAN WIJNEN komt van oorsprong uit Lekkerkerk en waren boeren
CORNELIS HUBERTUS VAN WIJNEN
(Bouman te Papendrecht)
Geb: 1822 te Lekkerkerk z.v. Adrianus van Wijnen en Wilhelmina Knuistingh
(Bouwlieden te Lekkerkerk)
Hij trouwt in 1854 te Papendrecht met ELISABETH V WIJNGAARDEN
Geb: 1826 te Papendrecht, d.v. Philip v Wijngaarden en Elisabeth van Zuylen
( 1797 Ottoland) d.v. Mels v Zuylen

CORNELIS HENDRIK VAN WIJNEN CORNELISZ
(schipper) Papendrecht
Geb: 1863 te Papendrecht, z.v. Cornelis Hubertus v Wijnen en Elisabeth v Wijngaarden

JAN VAN WIJNEN CORNELISZ
(Schipper) Kerkbuurt in 1900/1910, later een cafe in Kerkbuurt
Geb: 1868 te Papendrecht, z.v. Cornelis Hubertus v Wijnen en Elisabeth v Wijngaarden
Hij trouwt in 1890 te Papendrecht met CORNELIA VERWEY
geb:1872 te Papendrecht, d.v. Jan Cornelis Verwey en Dirkje Daniel

MELS VAN WIJNEN CORNELISZ
(Tjalkschipper) kerkbuurt A 172 in 1900/1910
Geb: 1866 te Papendrecht, z.v. Cornelis Hubertus v Wijnen en Elisabeth v Wijngaarden
Hij trouwt met MARIA HENDRINA V DEKKER geb:1866 te Heerneven

FAMILIE VAN WIJNGAARDEN
De familie VAN WIJNGAARDEN komt van oorsprong uit Hendrik Ido Ambacht Pieter van Wijngaarden Dirkz komt in ca 1732 naar Papendrecht Hij is de stam vader van de Papendrechtse tak familie v Wijngaarden

PIETER VAN WIJNGAARDEN DIRKZ
(Bouwman en Heemraad te Papendrecht) Noordhoek huisnr 166 in 1733 te Papendrecht
Ged: 1-6-1710 te Zwijndrecht, z.v. Dirk v Wijngaarden Janz en Mayke Swaan Pieters
Hij trouwt 1e te Papendrecht met PIETERJE PLOMP
Hij woont in 1733 in de Noordhoek huis nr 166 zijn naaste buren zijn
Arie Veth en Willem v Dalen
Hij trouwt 2e op 26-12- 1751 te Papendrecht met ANNA V/D MEENT
Ged: 7-11-1723, d.v. Cornelis v/d Meent en Cornelia Wapperom
Zij krijgen 8 kinderen die allemaal blijven leven

JACOB VAN WIJNGAARDEN PIETERZ
(1e Schipper in familie v Wijngaarden) Kerkbuurt huis nr 79 in 1813 tussen de kerk en de Korenmolen te Papendrecht
ged: 5-1-1766, overl: 25-5-1844 te Papendrecht z.v. Pieter v Wijngaarden Dirkz en Anna v/d Meent
Hij trouwt te Sliedrecht op 18-5-1788 met MARRIGJE KOCK
Ged: 29-7-1765 te Sliedrecht /overl: 17-12-1833 te Papendrecht
d.v. Herbert Kock en Annigje Roskam

PIETER VAN WIJNGAARDEN JACOBZ
(Schipper) Westeind huis nr 147 (B 96) buitendijks in 1856
Ged: 9-5- 1790, overl: 28-8- 1871 te Papendrecht z.v. Jacob v Wijngaarden (schipper) en Marrigje Kock
Hij trouwt op 27-12- 1811 te Papendrecht met VOLKSJE VISSER
Ged: 27-3-1790 te Kijfhoek/ Zwijndrecht, overl: 29-4-1868 te Papendrecht
d.v. Dirk Visser (bode te Zwijndrecht) en Marigje v/d Herik

WIJNGAARDEN V/ HUIBERT
(Schipper) Westeind E 6 in 1900/1910
Geb: 1853 te Sliedrecht, tr Adriana v/d Adel (1859 Pdr)

Z

ZONNEVELD JAN CORNELIS
(Schipper)Veerdam B 145
Geb: 1858 te Meerkerk, tr Maria Balde (1860 Pdr) Veerdam B145


                          * * *

TOEGEVOEGDE INFORMATIE

Schippers uit Papendrecht voorkomend in de Dordtse havengelden (19de eeuw):

  1 jan. t/m 31 mrt. 1846 O. Kriens, 57 Ton, van Papendrecht, per jaar f 2,50
Aak 26-05-1855 no. 252 J. Crins, Particulier van Papendrecht, Aak 6 cent per ton, 22 Tonnen [per jaar] f 1,32
Aak 16-06-1858 no. 228 J. Kriens, Particulier van Papendrecht, Aak, 6 cent per ton, 21 Tonnen [per jaar] f 1,26
Aak 03-04-1866 no. 349 J. Kriens, Aak, Particulier van Papendrecht, 6 cent per ton, 22 Tonnen [per jaar] f 1,32
Aak 07-06-1865 no. 297 J. Kriens, Aak, Particulier van Papendrecht, 6 cent per ton, 22 Tonnen [per jaar] f 1,32
Aak 30-05-1866 no. 459 C. van de Werve, Aak, Particulier van Papendrecht, 6 cent per ton, 11 Tonnen [per jaar] f 0,66
Aak 't Vertrouwe 19-06-1863 no. 61 P. Wiggers, Aak 't Vertrouwe, Particulier van Papendrecht over 1863, 6 cent per ton, 57 Tonnen [per jaar] f 3,42
Aak 't Vertrouwe 29-08-1862 no. 142 P. Wiggers, Aak 't Vertrouwe, Particulier van papendrecht over 1862, 57 Tonnen [per jaar] f 3,42
Aak De Jonge Cornelis 09-02-1866 no. 93 P. van de Graaf, Aak De Jonge Cornelis, Particulier van Papendrecht, 6 cent per ton, 18 Tonnen [per jaar] f 1,08
Aak De Jonge Gerrit 30-06-1854 no. 257 A. Vergeer, Particulier van Papendrecht, Aak De Jonge Gerrit 6 cent, 22 Tonnen [per jaar] f 1,32
Aak Papendrecht 17-04-1868 no. 301 J. Kruin, Aak Papendrecht, 6 cent per ton, 22 Tonnen [per jaar] f 1,32
Aak Papendrecht 15-10-1872 K no. 1000 P. Schravendeel, Aak Papendrecht, 12 Tonnen 0,12
Aak Vertrouwen 14-03-1866 no. 301 P. Wegger, Aak Vertrouwen, Particulier van Papendrecht, 6 cent per ton, 54 Tonnen [per jaar] f 3,24
Aakschip 18-04-1854 no. 215 J. Kriens, Particulier van Papendrecht, Aakschip, 22 Tonnen 6 cent per ton [per jaar] f 1,32
Boeijer Vier Gebroeders 11-05-1866 no. 440 A. Verwer, Boeijer Vier Gebroeders, Particulier van Papendrecht, 6 cent per ton, 25 Tonnen [per jaar] f 1,50
Boeijer Vrouw Christina 24-05-1866 no. 455 B. Kriens, Boeijer Vrouw Christina, Particulier van Papendrecht, 6 cent per ton, 36 Tonnen [per jaar] f 2,16
Boot 06-04-1866 no. 374 G. van Herik, Boot, Beurtman van Papendrecht, 4 Tonnen [per jaar] f 1,00
De Vrouw Antje 18-05-1850 no. 71 H. Dempers, De Vrouw Antje, particulier, Papendrecht [per jaar] f 3,75
De Vrw. Helena 24-06-1850 no. 110 Otto Kriens, De Vrw. Helena, 58 ton, Papendrecht [per jaar] f 2,50
De Vrw. Helena 1 mei t/m 31 juli 1850 no. 100 Otto Kriens, De Vrw. Helena, Papendrecht, 58  ton, per jaar f 2,50
Herstelling 1 mei t/m 31 juli 1850 no. 113 D. van Wijngaarde, Herstelling, Papendrecht, 64 Tonnen, per jaar f 3,75
Herstelling 1 jan. t/m 31 mrt. 1846 D. van Wijngaarde, Herstelling, 64 ton, Papendr(echt) (per jaar) f 3,75
Herstelling 20-07-1850 no. 113 D. v. Wijngaarden, Herstelling, Papendrecht, 64 ton [per jaar] f 3,75
Melkboot 18-05-1865 no. 250 Cornelis Verheul, Melkboot, Papendrecht, 6 cent per ton, 3 Tonnen [per jaar] f 0,18
open Aak 16-02-1866 no. 131 J. van Wageninge, open Aak, Particulier van Papendrecht voor 1865 en 1866, 6 cent per ton, 10 Tonnen [per jaar] f 1,20
open aak 08-03-1867 no. 219 J. van Wageninge, open aak, Particulier van Papendrecht, 6 cent per ton, 9 Tonnen [per jaar] f 0,54
Papendrecht 22-11-1888 V. no. 1015 J. Benskop, Papendrecht, 88 Tonnen f 0,88
Papendrecht 08-08-1883 V no. 0814 J. v.d. Broek, Papendrecht, 38 Tonnen f 0,38
Papendrecht 11-10-1888 [1493] C. Leeuwestein, Papendrecht, 96 Tonnen f 0,96
Papendrecht 22-12-1887 V no. 1233 C. Leeuwestein, Papendrecht, 88 Tonnen f 0,88
Papendrecht 04-06-1887 [0858] C. Leunes, Papendrecht, 88 Tonnen f 0,88
Papendrecht 14-06-1887 [0916] Leupen, Papendrecht, 88 Tonnen f 0,88
Papendrecht 11-10-1884 V no. 1005 Quispel, Papendrecht, 26 Tonnen f 0,26
Papendrecht 22-10-1890 V no. 0665 B. Schaap, Papendrecht(Kapendrecht), 88 Tonnen f 0,88
Papendrecht 27-09-1867 K no. 658 G. Willems, Papendrecht, 8 Tonnen f 0,08
Papendrecht 2 09-04-1888 [0522] W. Ver Maas, Papendrecht 2, 96 Tonnen f 0,96
Papendrecht II 12-07-1887 [1100] Leeuwen(stein?), Papendrecht II, 96 Tonnen f 0,96
Papendrecht II 04-07-1888 [1008] W. Vermaas, Papendrecht II, 96 Tonnen f 0,96
Papendregt 15-03-1889 [0334] C. Leeuwestein, Papendregt, 96 Tonnen f 0,96
Poon De Vrouw Catharina 24-05-1860 no. 75 B. Kriens, Poon De Vrouw Catharina, Particulier van Papendrecht, 6 cent per ton, 36 Tonnen [per jaar] f 2,16
Poon De Vrouw Chistina 08-05-1858 no. 219 B. Kriens, Particulier van Papendrecht, Poon De Vrouw Chistina, 36 Tonnen [per jaar] f 2,16
Poon De Vrouw Christina 13-04-1854 no. 206 B. Kriens, Particulier van Papendrecht, Poon De Vrouw Christina 6 cent per ton, 36 Tonnen [per jaar] f 2,16
Poon De Vrouw Christina 26-03-1857 no. 132 B. Kriens, particulier Papendrecht, Poon De Vrouw Christina 6 cent per ton, 36 Tonnen [per jaar] f 2,16
Poon Vier Gebroeders 22-02-1867 no. 164 A. Vergeer, Poon Vier Gebroeders, Particulier van Papendrecht, 6 cent per ton, 25 Tonnen [per jaar] f 1,50
Poon Vrouw Christina 16-07-1863 no. 82 B. Kriens, Poon Vrouw Christina, Particulier van Papendrecht, 6 cent per ton, 36 Tonnen [per jaar] f 2,16
Poon Vrouw Christina 30-06-1859 no. 199 B. Kriens, Poon Vrouw Christina, Particulier van Papendrecht, 6 cent per ton, 36 Tonnen f 2,16
Poon Vrouw Christina 09-09-1864 no. 158 B. Kriens, Poon Vrouw Christina, Particulier van Papendrecht, 6 cent per ton, 36 Tonnen [per jaar] f 2,16
Poon Vrouw Christina 07-08-1861 no. 141 B. Kriens, Poon Vrouw Christina, Particulier van Papendrecht over 1861, 6 cent per ton, 36 Tonnen [per jaar] f 2,16
Poon Vrouw Christina 03-10-1862 no. 188 B. Kriens, Poon Vrouw Christina, Particulier van Papendrecht, 6 cent per ton, 36 Tonnen [per jaar] f 2,16
Statie schuit Twee Gebroeders 04-08-1866 no. 519 F. Borsje, Statie schuit Twee Gebroeders, Particulier Papendrecht, 6 cent per ton, 88 Tonnen [per jaar] f 5,28
Tjalk Vertrouwen 01-02-1865 no. 39 P. Wiggers, Tjalk Vertrouwen, Particulier van Papendrecht, 6 cent per ton, 54 Tonnen [per jaar] f 3,24
Tjalk Vrouw Willemina 14-01-1865 no. 21 Bo(r)sje, Tjalk Vrouw Willemina, Particulier van Papendrecht, 6 cent per ton, 108 Tonnen [per jaar] f 6,48

Schippers met de naam Klop voorkomend in de Dordtse havengelden (19de eeuw):

  1 nov. t/m 31 dec. 1848 C. Baars 66 T. 90 cs, id C. Baars 66 T. 90 cs, C. Klop 31 T. 60 cs f 2,40
  1 jan. t/m 31 mrt. 1849 C. Klop 40 ton 60 cs, J.B. Joosten 91 ton f 1,20 f 1,80
  17 aug. t/m 31 dec. 1849 C. Klop 68 ton 60 cs, P. van Zevenhuize 31 ton 60 cs f 1,20
  17 aug. t/m 31 dec. 1849 C. Klop 40 ton 60 cs, K. Nieuw Meijer 79 ton 90 cs f 1,50
  1 mei t/m 31 juli 1850 C. Klop 46 ton 60 cs, L. Koen Rade 34 ton 60 cs f 1,20
  1 mei t/m 31 juli 1850 C. Klop 46 ton 60 cs, P. van Boelard 52 ton 60 cs f 1,20
  1 aug. t/m 31 okt. 1850 C. Klop 46 ton 60 cs, H. van Dongen 32 ton 60 cs f 1,20
  08-12-1849 B.F. Jonkman 80 ton 90 cs, C. Klop 40 ton 60 cs, K. Nimmeijer 79 ton 90 cs f 2,40
  08-06-1850 C. Klop 46 ton 60 cs, L. Koenrade 34 ton 60 cs, L. v. Beuzekom 51 t. 60 cs f 1,80
  03-08-1850 C. Klop 46 ton 60 cs, P. van Boelard 52 ton 60 cs f 1,20
  28-09-1850 C. Klop 46 ton 60 cs, H. van Dongen 32 ton 60 cs f 1,20
  02-03-1850 E. van Dongen 88 ton 90 cs, E. Klop 31 ton 60 cs f 1,50
  11-05-1850 E. Klop 31 ton 60 cs, G.E. Net 81 ton 90 cs f 1,50
  1 jan. t/m 30 apr. 1850 C. van Dongen 88 ton 90 cs, E. Klop 31 ton 60 cs f 1,50
  1 jan. t/m 30 apr. 1850 E. Klop 31 ton 60 cs, G.E. Net 81 ton 90 cs f 1,50
  1 jan. t/m 30 apr. 1851 F. Klop 63 ton 60 cs, C. Tak 109 ton f 1,20 f 2,10
  1 aug. t/m 31 okt. 1851 F. Klop 63 ton 90 cs, H. de Vries 32 ton 60 cs, H. Klop 46 ton 60 cs f 2,10
  1 aug. t/m 31 okt. 1851 F. Klop 63 ton 90 cs, J. Assenbroek 63 ton 90 cs f 1,80
  1 aug. t/m 31 okt. 1851 F. Klop 63 ton 90 cs, G. Toren 42 ton 60 cs f 1,50
  1 jan. t/m 30 april 1852 F. Klop 92 ton f 1,20, L. Woutstra 93 ton f 1,20 f 2,40
  1 jan. t/m 31 mei 1853 P. van Munster 44 ton 60 cs, F. Klop 63 ton 90 cs f 1,50
  08-03-1851 F. Klop 63 ton 90 cs, C. Tak 109 ton f 1,20 f 2,10
  11-10-1851 F. Klop 63 ton f 0,90
  31-01-1852 F. Klop 92 ton f 1,20, D. Woutstra 93 ton f 1,20 f 2,40
  18-10-1851 J. van de Noord 51 ton 60 cs, F. Klop 63 ton 90 cs f 1,50
  21-10-1851 F. Klop 63 ton 90 cs, G. Toren 42 ton 60 cs f 1,50
  22-11-1851 H. Klop 46 ton 60 cs, A. de Laat 72 ton 90 cs f 1,50
  06-03-1852 J. Deckers 88 ton 90 cs, H. Klop 46 ton 60 cs f 1,50
  15-05-1852 J. Dekker 94 ton f 1,20, H. Klop 46 ton 60 cs f 1,80
  11-10-1851 H. de Vries 32 ton 60 cs, H. Klop 46 ton 60 cs f 1,20
  12-04-1851 H. Klop 46 ton 60 cs, P. Boelen 42 ton 60 cs f 1,20
  31-05-1851 H. Klop 46 ton 60 cs, P. Baggerman 70 ton 90 cs f 1,50
  30-11-1850 H. Klop 46 ton 60 cs, F. Hendriks 37 ton 60 cs f 1,20
  08-03-1851 H.R. Zeldenrust 39 ton 60 cs, H. Klop 46 ton 60 cs f 1,20
  1 jan. t/m 30 april 1852 J. Dekker 88 ton 90 cs, H. Klop 46 ton 60 cs f 1,50
  1 jan. t/m 30 april 1852 H. Klop 46 ton 60 cs, H. Hulsman 67 ton 90 cs f 1,50
  1 aug. t/m 31 okt. 1851 H. Oogjes 35 ton 60 cs, H. Klop 46 ton 60 cs f 1,20
  1 aug. t/m 31 okt. 1851 F. Klop 63 ton 90 cs, H. de Vries 32 ton 60 cs, H. Klop 46 ton 60 cs f 2,10
  1 jan. t/m 30 apr. 1851 H. Klop 46 ton 60 cs, P. Boelen 42 ton 60 cs f 1,20
  1 jan. t/m 30 apr. 1851 H. Klop 46 ton 60 cs, P. Baggerman 70 ton 90 cs f 1,50
  1 nov. t/m 31 dec. 1850 H. Klop 46 ton 60 cs, F. Hendricks 37 ton 60 cs f 1,20
  1 jan. t/m 30 apr. 1851 H.R. Zeldenrust 39 ton 60 cs, H. Klop 46 ton 60 cs f 1,20
  1 apr. t/m 31 mei 1849 C. Baars 66 ton 90 cs, H. Klop 46 ton 60 cs f 1,50
  1 jan. t/m 31 mrt. 1848 H. Klop 46 T. 60 cs, F. Slagter 79 T. 90 cs f 1,50
  1 juni t/m 30 aug. 1848 H. Klop 46 T. 60 cs, J. Teunissen 39 T. 60 cs, P.A. Neeg 46 T. 60 cs f 1,80
  1 juni t/m 30 aug. 1848 H. Klop 46 T. 60 cs, J. de Groot 72 T. 90 cs f 1,80
  1 nov. t/m 31 dec. 1848 J. de Legel 34 T. 60 cs, H. Klop, 46 T. 60 cs f 1,20
  1 jan. t/m 31 mrt. 1848 J. van der Ent 37 T. 60 cs, J. Klop 34 T. 60 cs f 1,20
  1 jan. t/m 21 april 1844 G. Hensen, Krijn Klop & P.L. Bonne f 2,11
  1 juni t/m 16 aug. 1849 M. Klop 31 ton 60 cs, B. de Bruin 554 ton 60 cs f 1,20
  1 jan. t/m 31 mrt. 1846 P. Klop 60 cs & P. Fluit 60 cs f 1,20
  1 okt. t/m 30 nov. 1846 M. Bezemer 60 cs, R. Klop 60 cs, G. Baks 60 cs f 1,80
2 Gebroeders 07-05-1888 [0673] Klop, 2 Gebroeders, 36 Tonnen f 0,36
2 Gebroeders 13-04-1887 [0478] J. Klop, 2 Gebroeders, 36 Tonnen f 0,36
2 Gebroeders 24-02-1888 [0259] J. Klop, 2 Gebroeders, 36 Tonnen f 0,36
2 Gebroeders 11-05-1891 V no. 0247 K. Klop, 2 Gebroeders, 36 Tonnen f 0,36
2 Gezusters 02-07-1888 [0995] Klop, 2 Gezusters, 36 Tonnen f 0,36
3 Gebroeders 16-08-1887 [1266] van der Kloppe, 3 Gebroeders, 98 Tonnen f 0,98
3 Gebroeders 16-04-1883 [0601] K. Klopper, 3 Gebroeders, 48 Tonnen f 0,48
3 Gebroeders 21-09-1887 [1480] v.d. Klopper, 3 Gebroeders, 98 Tonnen f 0,98
4 Gebroeders 29-03-1888 [452] Klop, 4 Gebroeders, 36 Tonnen f 0,36
4 Gebroeders 08-03-1887 [0289] Klop, 4 Gebroeders, 36 Tonnen f 0,36
4 Gezusters 22-06-1886 [1005] Klop, 4 Gezusters, 34 Tonnen f 0,34
4 Gezusters 06-05-1887 V no. 0355 Klop, 4 Gezusters, 36 Tonnen f 0,36
4 Gezusters 13-04-1887 [0476] Klop, 4 Gezusters, 36 Tonnen f 0,36
4 Gezusters 11-10-1887 [1604] Klop, 4 Gezusters, 36 Tonnen f 0,36
4 Gezusters 18-02-1888 [0234] Klop, 4 Gezusters, 16 Tonnen f 0,16
4 Gezusters 12-04-1890 [0328] Klop, 4 Gezusters, 36 Tonnen f 0,36
4 Gezusters 26-08-1890 [0977] Klop, 4 Gezusters, 36 Tonnen f 0,36
4 Gezusters 28-10-1883 [2136] Klop, 4 Gezusters, 36 Tonnen f 0,36
4 Gezusters 06-11-1883 V no. 1292 Klop, 4 Gezusters, 36 Tonnen f 0,36
4 Gezusters 10-04-1884 V no. 0343 Klop, 4 Gezusters, 36 Tonnen f 0,18
4 Gezusters 10-04-1886 [0418] Klop, 4 Gezusters, 36 Tonnen f 0,36
4 Gezusters 26-05-1886 [0793] Klop, 4 Gezusters, 36 Tonnen f 0,36
4 Gezusters 07-05-1883 [0751] A. Klop, 4 Gezusters, 36 Tonnen f 0,36
4 Gezusters 27-03-1883 [0431] A. Klop, 4 Gezusters, 36 Tonnen f 0,36
4 Gezusters 04-03-1889 [0286] A. Klop, 4 Gezusters, 36 Tonnen f 0,36
4 Gezusters 08-07-1887 V no. 0580 A. Klop, 4 Gezusters, 36 Tonnen f 0,36
6 Gezusters 27-06-1885 [1172] A. Klop, 6 Gezusters, 36 Tonnen f 0,36
Aak 09-02-1886 [0125] Klop, Aak, 36 Tonnen f 0,36
Aak 21-01-1886 [0063] Klop, Aak, 35 Tonnen f 0,35
Aak 01-07-1882 [1499] Klop, Aak, 12 Tonnen f 0,12
Aak 01-06-1883 [0993] Klop, Aak, 36 Tonnen f 0,36
Aak 16-07-1887 [1137] Klop, Aak, 36 Tonnen f 0,36
Aak 19-07-1887 [1153] Klop, Aak, 36 Tonnen f 0,36
Aak 22-07-1887 [1179] Klop, Aak, 36 Tonnen f 0,36
Aak 25-07-1887 [1187] Klop, Aak, 36 Tonnen f 0,36
Aak 31-05-1870 [0800] A. Klop, Aak, 7 Tonnen f 0,07
Aak 26-04-1877 K no. 0240 A. Klop, Aak, 14 Tonnen f 0,14
Aak 10-04-1876 [0308] C. Klop, Aak, 14 Tonnen f 0,14
Aak 24-04-1855 no. 155 C. Klop, Beurtman van Hardinxveld, Aak, 15 Tonnen [per jaar] f 1,00
Aak 30-05-1856 no. 257 C. Klop, Beurtman Hardinksveld, Aak, 15 Tonnen [per jaar] f 1,00
Aak 01-05-1857 no. 186 C. Klop, Beurtman Hardinksveld, Aak, 15 Tonnen [per jaar] f 1,00
Aak 01-09-1862 [0867] C. Klop, Aak, 35 Tonnen f 0,35
Aak 18-08-1876 [1091] D. Klop, Aak, 14 Tonnen f 0,14
Aak 18-07-1866 [2055] E. Klop, Aak, 14 Tonnen f 0,14
Aak 26-09-1866 [2583] E. Klop, Aak, 14 Tonnen f 0,14
Aak 02-08-1854 [1199] G. Klop, Aak, 36 Tonnen f 0,36
Aak 31-10-1877 K no. 1107 G. Klop, Aak, 14 Tonnen f 0,14
Aak 27-04-1878 [0254] J. Klop, Aak, 15 Tonnen f 0,15
Aak 31-08-1878 K no. 0727 J. Klop, Aak, 15 Tonnen f 0,15
Aak 30-07-1877 [0800] J. Klop, Aak, 15 Tonnen f 0,15
Aak 29-09-1877 K no. 0983 J. Klop, Aak, 14 Tonnen f 0,14
Aak 14-04-1876 [0335] J. Klop, Aak, 15 Tonnen f 0,15
Aak 15-08-1876 [1073] J. Klop, Aak, 14 Tonnen f 0,14
Aak 26-09-1866 [2585] J. Klop, Aak, 10 Tonnen f 0,10
Aak 23-10-1861 [1296] J. Klop, Aak, 35 Tonnen f 0,35
Aak 23-07-1888 [1131] J. Klop, Aak, 36 Tonnen f 0,36
Aak 11-08-1859 [0858] M. Klop, Aak, 22 Tonnen f 0,22
Aak 22-02-1873 [0297] O. Klop, Aak, 14 Tonnen f 0,14
Aak 31-03-1873 [0569] O. Klop, Aak, 14 Tonnen f 0,14
Aak 16-10-1878 K no. 0830 O. Klop, Aak, 14 Tonnen f 0,14
Aak 26-10-1878 K no. 0885 O. Klop, Aak, 14 Tonnen f 0,14
Aak 13-12-1870 [2184] P. Klop, Aak, 12 Tonnen f 0,12
Aak 07-01-1867 [0035] P. Klop, Aak, 11 Tonnen f 0,11
Aak 07-01-1867 [0036] Wed. J. Klop, Aak, 12 Tonnen f 0,12
Aak 18-04-1882 [0766] Klopper, Aak, 23 Tonnen f 0,23
Aak 15-10-1870 [1864] W. Klopper, Aak, 9 Tonnen f 0,09
Aak 12-02-1873 K no. 0168 G. Klops, Aak, 14 Tonnen f 0,14
Aak 2 Gebroeders 22-01-1878 K no. 0021 G. Klop, Aak 2 Gebroeders, 45 Tonnen f 0,45
Aak 3 Gebroeders 21-11-1876 K no. 0946 J. Kloppenburg, Aak 3 Gebroeders, 58 Tonnen f 0,58
Aak 3 Gezusters 28-12-1877 K no. 1301 J. Klop, Aak 3 Gezusters, 33 Tonnen f 0,33
Aak 4 Gezusters 18-02-1882 [0228] Klop, Aak 4 Gezusters, 36 Tonnen f 0,36
Aak 4 Gezusters 03-05-1882 [0895] A. Klop, Aak 4 Gezusters, 36 Tonnen f 0,36
Aak 4 Gezusters 10-11-1880 [0726] A. Klop, Aak 4 Gezusters, 36 Tonnen f 0,36
Aak 4 Gezusters 18-01-1884 [0091] A. Klop, Aak 4 Gezusters, 36 Tonnen f 0,36
Aak 4 Gezusters 02-06-1877 K no. 0421 wed. J. Klop, Aak 4 Gezusters, 33 Tonnen f 0,33
Aak Alida 02-06-1877 K no. 0426 A. Klop, Aak Alida, 50 Tonnen f 0,50
Aak Alida 18-08-1877 [0898] A. Klop, Aak Alida, 50 Tonnen f 0,50
Aak Alida 07-09-1877 [1012] A. Klop, Aak Alida, 50 Tonnen f 0,50
Aak Alida 22-10-1878 [1029] A. Klop, Aak Alida, 50 Tonnen f 0,50
Aak Alida 09-08-1880 K no. 0490 A. Klop, Aak Alida, 60 Tonnen f 0,60
Aak Alida 30-08-1880 K no. 0586 A. Klop, Aak Alida, 60 Tonnen f 0,60
Aak Alida 20-06-1879 K no. 0356 A. Klop, Aak Alida, 60 Tonnen f 0,60
Aak Alida 03-08-1882 V no. 0628 A. Klop, Aak Alida, 60 Tonnen f 0,60
Aak Alida 29-12-1882 [2842] A. Klop, Aak Alida, 60 Tonnen f 0,60
Aak Alida 17-10-1884 [2268] A. Klop, Aak Alida, 60 Tonnen f 0,60
Aak Alida 11-10-1880 K no. 0734 G. Klop, Aak Alida, 60 Tonnen f 0,60
Aak Alida 28-11-1881 K no. 0882 H. Klop, Aak Alida, 60 Tonnen f 0,60
Aak Alida 17-11-1879 K no. 0937 J. Klop, Aak Alida, 60 Tonnen f 0,60
Aak Allegonda 24-05-1882 [1132] F. Klop, Aak Allegonda, 52 Tonnen f 0,52
Aak Allegonda 06-02-1882 [0142] F. Klop, Aak Allegonda, 52 Tonnen f 0,52
Aak Anthon 18-10-1866 [2827] wed. de Klop, Aak Anthon, 48 Tonnen f 0,48
Aak Anthon 23-01-1866 [0115] J. Kloppener, Aak Anthon, 2 cent per ton, 500 Tonnen f 10,00
Aak Anthonia 06-03-1860 [0112] W. Klop, Aak Anthonia, 48 Tonnen f 0,48
Aak Anton 21-06-1873 [1292] J. Kloppers, Aak Anton, 2 cent per ton, 500 Tonnen f 10,00
Aak Antonia 07-06-1855 [0575] W. Klop, Aak Antonia, 44 Tonnen f 0,44
Aak Cornelia 03-06-1882 [1255] Klop, Aak Cornelia, 33 Tonnen f 0,33
Aak Cornelia 13-06-1882 [1342] F. Klop, Aak Cornelia, 33 Tonnen f 0,33
Aak Cornelia 15-03-1882 [0447] F. Klop, Aak Cornelia, 33 Tonnen f 0,33
Aak Dankbaarheid 11-10-1855 [1474] G. Klop, Aak Dankbaarheid, 36 Tonnen f 0,36
Aak Dankbaarheid 03-04-1856 [0267] G. Klop, Aak Dankbaarheid, 36 Tonnen f 0,36
Aak Dankbaarheid 16-10-1861 [1249] G. Klop, Aak Dankbaarheid, 36 Tonnen f 0,36
Aak Dankbaarheid 19-10-1861 [1278] G. Klop, Aak Dankbaarheid, 36 Tonnen f 0,36
Aak De Dankbaarheid 10-07-1857 [0866] G. Klop, Aak De Dankbaarheid, 36 Tonnen f 0,36
Aak De Dankbaarheid 16-04-1858 [0276] G. Klop, Aak De Dankbaarheid, 36 Tonnen f 0,36
Aak De Dankbaarheid 20-10-1858 [1401] G. Klop, Aak De Dankbaarheid, 36 Tonnen f 0,36
Aak De Dankbaarheid 23-10-1858 [1413] G. Klop, Aak De Dankbaarheid, 36 Tonnen f 0,36
Aak De Dankbaarheid 30-10-1858 [1446] G. Klop, Aak De Dankbaarheid, 36 Tonnen f 0,46
Aak De Dankbaarheid 01-08-1855 [1017] G. Klop, Aak De Dankbaarheid, 36 Tonnen f 0,36
Aak De Dankbaarheid 25-03-1857 [0235] G. Klop, Aak De Dankbaarheid, 36 Tonnen f 0,36
Aak De Dankbaarheid 18-01-1856 [0020] H. Klop, Aak De Dankbaarheid, 36 Tonnen f 0,36
Aak de Duif 14-06-1881 [0350] P. Klopster, Aak de Duif, 52 Tonnen f 0,52
Aak De Hoop 09-07-1861 [0686] C. Klop, Aak De Hoop, 35 Tonnen f 0,35
Aak De Hoop 15-07-1861 [0724] K. Klop, Aak De Hoop, 35 Tonnen f 0,35
Aak De Nieuwe Onderneming 18-01-1860 [0021] M. Klop, Aak De Nieuwe Onderneming, 22 Tonnen f 0,22
Aak De Nieuwe Onderneming 04-12-1860 [1221] M. Klop, Aak De Nieuwe Onderneming, 22 Tonnen f 0,22
Aak De Nieuwe Onderneming 04-12-1860 [1221] M. Klop, Aak De Nieuwe Onderneming, 22 Tonnen f 0,22
Aak De Nieuwe Onderneming 11-03-1859 [185] M. Klop, Aak De Nieuwe Onderneming, 22 Tonnen f 0,22
Aak De Nieuwe Onderneming 19-03-1859 [0212] M. Klop, Aak De Nieuwe Onderneming, 22 Tonnen f 0,22
Aak De Nieuwe Onderneming 25-03-1859 [0233] M. Klop, Aak De Nieuwe Onderneming, 22 Tonnen f 0,22
Aak De Nieuwe Onderneming 08-04-1858 [0222] M. Klop, Aak De Nieuwe Onderneming, 22 Tonnen f 0,22
Aak De Vrouw Anthonette 14-02-1859 [0097] W. Klop, Aak De Vrouw Anthonette, 48 Tonnen f 0,48
Aak De Vrouw Anthonia 03-05-1858 [0391] W. Klop, Aak De Vrouw Anthonia, 48 Tonnen f 0,48
Aak De Vrouw Anthonia 06-05-1858 [0406] W. Klop, Aak De Vrouw Anthonia, 48 Tonnen f 0,48
Aak De Vrouw Antonia 30-09-1858 [1304] B. Klop, Aak De Vrouw Antonia, 48 Tonnen f 0,48
Aak De Vrouw Jacoba 13-11-1856 [1427] W. Klop, Aak De Vrouw Jacoba, 44 Tonnen f 0,44
Aak Flora 30-11-1877 K no. 1240 A. Klopper, Aak Flora, 2 cent per ton, 136 Tonnen f 2,72
Aak Goede Verwachting 12-04-1878 [0161] P. Klop, Aak Goede Verwachting, 33 Tonnen f 0,33
Aak Helena 06-09-1865 [2473] G. Klopper, Aak Helena, 29 Tonnen f 0,29
Aak Hellegina 28-11-1881 K no. 0869 F. Klop, Aak Hellegina, 50 Tonnen f 0,50
Aak Hellegina 28-10-1880 K no. 0825 F. Klop, Aak Hellegina, 52 Tonnen f 0,52
Aak Hellegonda 28-12-1877 K no. 1302 P. Klop, Aak Hellegonda, 20 Tonnen f 0,20
Aak Hillegonda 29-03-1877 [-] E. Klop, Aak Hillegonda, 6 cent per ton, 51 Tonnen [per jaar] f 3,06(0,51)
Aak Ik Hoop God Mijn Leidsman Zij 02-06-1862 [0427] C. Klop, Aak Ik Hoop God Mijn Leidsman Zij, 35 Tonnen f 0,35
Aak Ik Hoop God Mijn Lijdtman Zij 21-02-1862 [0068] C. Klop, Aak Ik Hoop God Mijn Lijdtman Zij, 35 Tonnen f 0,35
Aak IkHoop Dat God Mijn Leidsman Zij 28-09-1861 [1142] C. Klop, Aak IkHoop Dat God Mijn Leidsman Zij, 35 Tonnen f 0,35
Aak K(oop)m(ans) Welvaren 24-11-1877 [1210] B. Klop, Aak K(oop)m(ans) Welvaren, 33 Tonnen f 0,33
Aak K(oop)m(ans) Welvaren 14-11-1881 K no. 0822 P. Klop, Aak K(oop)m(ans) Welvaren, 35 Tonnen f 0,35
Aak K(oop)m(ans) Welvaren 30-03-1882 [0610] P. Klop, Aak K(oop)m(ans) Welvaren, 35 Tonnen f 0,35
Aak K(oop)m(ans) Welvaren 02-06-1877 K no. 0420 W. Klop, Aak K(oop)m(ans) Welvaren, 30 Tonnen f 0,30
Aak Koophandel 18-01-1884 [0092] P. Klop, Aak Koophandel, 35 Tonnen f 0,35
Aak Koopmans Welvaren 12-01-1882 K no. 0050 P. Klop, Aak Koopmans Welvaren, 34 Tonnen f 0,34
Aak Meeuw 25-02-1882 [0278] A. Klop, Aak Meeuw, 35 Tonnen f 0,35
Aak N(iets) Z(onder) Gods Zegen 04-04-1878 K no. 0370 G. Klop, Aak N(iets) Z(onder) Gods Zegen, 45 Tonnen f 0,45
Aak Niets Zonder Gods Zegen 23-12-1882 [2814] G. Klop, Aak Niets Zonder Gods Zegen, 49 Tonnen f 0,49
Aak Nieuwe Onderneming 26-09-1859 [1019] M. Klop, Aak Nieuwe Onderneming, 22 Tonnen f 0,22
Aak Op Hoop van Zegen 07-09-1858 no. 274 C. Klop, Beurtman Hardinxveld, Aak Op Hoop van Zegen, 15 Tonnen [per jaar] f 1,00
Aak Op Hoop van Zegen 06-05-1859 no. 170 R.A. Klop, Aak Op Hoop van Zegen, Beurtman van Hardinxveld, 15 Tonnen [per jaar] f 1,00
Aak Vrouw Anthonia 16-05-1862 [0364] W. Klop, Aak Vrouw Anthonia, 48 Tonnen f 0,48
Aak Vrouw Anthonia 22-07-1862 [0685] W. Klop, Aak Vrouw Anthonia, 49 Tonnen f 0,49
Aak Vrouw Antonia 21-02-1863 [0067] W. Klop, Aak Vrouw Antonia, 49 Tonnen f 0,49
Aakschip 07-04-1854 no. 193 C. Klop Gz., Beurtman van Hardinxveld op Dordrecht, Aakschip, 15 Tonnen [per jaar] f 1,00
Aaltje 28-08-1882 V no. 0741 A. Klop, Aaltje, 60 Tonnen f 0,60
Alegonda 02-03-1887 [0255] Klop, Alegonda, 52 Tonnen f 0,52
Aletta 22-02-1886 V no. 0073 A. Klop, Aletta, 60 Tonnen f 0,60
Alida 07-09-1883 V no. 0970 Klop, Alida, 60 Tonnen f 0,60
Alida 15-09-1884 [2015] Klop, Alida, 60 Tonnen f 0,60
Alida 22-10-1890 V no. 0689 Klop, Alida, 59 Tonnen f 0,59
Alida 21-05-1889 [0632] A. Klop, Alida, 60 Tonnen f 0,60
Alida 15-08-1889 V no. 0493 A. Klop, Alida, 60 Tonnen f 0,60
Alida 02-05-1887 [0622] A. Klop, Alida, 60 Tonnen f 0,60
Alida 01-07-1887 V no. 0557 A. Klop, Alida, 60 Tonnen f 0,60
Alida 15-03-1884 V no. 0229 A. Klop, Alida, 60 Tonnen f 0,60
Alida 17-11-1885 [2110] A. Klop, Alida, 60 Tonnen f 0,60
Alida 14-08-1885 V no. 0658 A. Klop, Alida, 60 Tonnen f 0,60
Alida 27-04-1885 [0678] A. Klop, Alida, 60 Tonnen f 0,60
Alida 10-11-1885 V no. 0966 B. Klop, Alida, 60 Tonnen f 0,60
Allegonda 27-06-1887 [0992] Klop, Allegonda, 52 Tonnen f 0,52
Allegonda 27-11-1886 [1993] Klop, Allegonda, 52 Tonnen f 0,52
Boeijer 09-11-1876 [1549] A. Klop, Boeijer, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 29-04-1879 [0269] A. Klop, Boeijer, 36 Tonnen f 0,36
Boeijer 24-04-1880 [0233] A. Klop, Boeijer, 36 Tonnen f 0,36
Boeijer 21-03-1871 [0196] C. Klop, Boeijer, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 22-07-1867 [1518] C. Klop, Boeijer, 21 Tonnen f 0,21
Boeijer 25-05-1872 [1019] F. Klop, Boeijer, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 02-01-1868 [0035] G. Klop, Boeijer, 25 Tonnen f 0,25
Boeijer 29-06-1871 [0912] J. Klop, Boeijer, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 15-06-1867 [1185] J. Klop, Boeijer, 28 Tonnen f 0,28
Boeijer 27-12-1869 [2122] P. Klop, Boeijer, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 29-06-1871 [0911] P. Klop, Boeijer, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 28-02-1876 [0168] P. Klop, Boeijer, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 24-04-1880 [0234] P. Klop, Boeijer, 35 Tonnen f 0,35
Boeijer 29-04-1879 [0270] P. Klop, Boeijer, 35 Tonnen f 0,35
Boeijer 09-11-1876 [1550] P. Klop, Boeijer, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 25-03-1868 [0469] P. Klop, Boeijer, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 25-03-1868 [0470] wed. Klop, Boeijer, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 25-01-1868 [0086] wed. Klop, Boeijer, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 11-12-1867 [2698] wed. Klop, Boeijer, 23 Tonnen f 0,23
Boeijer 15-06-1867 [1184] wed. Klop, Boeijer, 28 Tonnen f 0,28
Boeijer 28-02-1876 [0170] wed. Klop, Boeijer, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 25-05-1872 [1020] wed. Klop, Boeijer, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 2 Gebroeders 29-08-1870 K no. 1146 C. Klop, Boeijer 2 Gebroeders, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 2 Gebroeders 15-06-1870 [0930] C. Klop, Boeijer 2 Gebroeders, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 2 Gebroeders 04-05-1868 [0729] C. Klop, Boeijer 2 Gebroeders, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 2 Gebroeders 12-03-1869 [0354] C. Klop, Boeijer 2 Gebroeders, 23 Tonnen f 0,23
Boeijer 2 Gebroeders 07-05-1869 [0752] C. Klop, Boeijer 2 Gebroeders, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 2 Gebroeders 28-02-1876 [0169] J. Klop, Boeijer 2 Gebroeders, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 2 Gebroeders 29-09-1875 [1564] J. Klop, Boeijer 2 Gebroeders, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 2 Gebroeders 02-12-1875 [1863] J. Klop, Boeijer 2 Gebroeders, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 2 Gebroeders 28-02-1876 [0165] T. Klop, Boeijer 2 Gebroeders, 45 Tonnen f 0,45
Boeijer 2 Gebroeders 02-08-1870 K no. 0953 W. Klop, Boeijer 2 Gebroeders, 30 Tonnen f 0,30
Boeijer 3 Gezusters 24-12-1870 K no. 1627 J. Klop, Boeijer 3 Gezusters, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 4 Gebroeders 27-12-1869 [2123] wed. Klop, Boeijer 4 Gebroeders, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 4 Gezusters 28-02-1879 [0085] A. Klop, Boeijer 4 Gezusters, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer 4 Gezusters 07-09-1881 [0608] A. Klop, Boeijer 4 Gezusters, 36 Tonnen f 0,36
Boeijer 4 Gezusters 02-12-1875 [1861] wed. Klop, Boeijer 4 Gezusters, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer Alida 25-08-1873 [1875] A. Klop, Boeijer Alida, 59 Tonnen f 0,59
Boeijer Antje 07-08-1869 [1341] K. Klop, Boeijer Antje, 19 Tonnen f 0,19
Boeijer Cornelis 22-05-1869 [0858] C. Klop, Boeijer Cornelis, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer Dankbaarheid 13-04-1865 [0826] A. Klop, Boeijer Dankbaarheid, 26 Tonnen f 0,26
Boeijer Dankbaarheid 18-05-1865 [1204] C. Klop, Boeijer Dankbaarheid, 26 Tonnen f 0,26
Boeijer Dankbaarheid 14-02-1859 [0091] G. Klop, Boeijer Dankbaarheid, 36 Tonnen f 0,36
Boeijer De Dankbaarheid 09-02-1859 [0079] G. Klop, Boeijer De Dankbaarheid, 36 Tonnen f 0,36
Boeijer De Jonge Cornelis 15-03-1866 no. 306 A. Klop, Boeijer De Jonge Cornelis, Particulier van Hardinxveld, 6 cent per ton, 26 Tonnen [per jaar] f 1,56
Boeijer Hellegonda 30-05-1881 [0273] F. Klop, Boeijer Hellegonda, 52 Tonnen f 0,52
Boeijer Jonge Cornelis 21-09-1865 [2638] A. Klop, Boeijer Jonge Cornelis, 26 Tonnen f 0,26
Boeijer Jonge Cornelis 05-10-1865 [2786] J. Klop, Boeijer Jonge Cornelis, 26 Tonnen f 0,26
Boeijer Jonge Sophia 09-03-1871 K no. 0110 J. Klop, Boeijer Jonge Sophia, 24 Tonnen f 0,24
Boeijer K(oop)m(ans) Welvaren 28-02-1879 [0086] P. Klop, Boeijer K(oop)m(ans) Welvaren, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer Koopmans Welvaren 19-07-1871 [1050] A. Klop, Boeijer Koopmans Welvaren, 45 Tonnen f 0,45
Boeijer Koopmans Welvaren 06-09-1871 [1394] A. Klop, Boeijer Koopmans Welvaren, 45 Tonnen f 0,45
Boeijer Koopmans Welvaren 24-12-1870 K no. 1628 G. Klop, Boeijer Koopmans Welvaren, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer Koopmans Welvaren 27-12-1869 [2121] J. Klop, Boeijer Koopmans Welvaren, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer Koopmans Welvaren 24-03-1870 [0341] P. Klop, Boeijer Koopmans Welvaren, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer Koopmans Welvaren 02-12-1875 [1862] P. Klop, Boeijer Koopmans Welvaren, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer Leentje 24-04-1873 [0758] A. Klop, Boeijer Leentje, 28 Tonnen f 0,28
Boeijer Neeltje 10-05-1869 [0777] J. Klop, Boeijer Neeltje, 23 Tonnen f 0,23
Boeijer Niets Zonder Gods Zegen 22-01-1869 [0126] G. Klop, Boeijer Niets Zonder Gods Zegen, 45 Tonnen f 0,45
Boeijer Niets Zonder Gods Zegen 10-05-1870 [0627] G. Klop, Boeijer Niets Zonder Gods Zegen, 45 Tonnen f 0,45
Boeijer Sophia 03-08-1870 K no. 0997 F. Klop, Boeijer Sophia, 24 Tonnen f 0,24
Boeijer-aak 30-03-1869 [0495] C. Klop, Boeijer-aak, 23 Tonnen f 0,23
Boeijer-aak 28-12-1877 K no. 1303 F. Klop, Boeijer-aak, 30 Tonnen f 0,30
Boeijer-aak 18-12-1871 [1981] G. Klop, Boeijer-aak, 19 Tonnen f 0,19
Boeijer-aak 08-05-1872 [0866] P. Klop, Boeijer-aak, 33 Tonnen f 0,33
Boeijer-aak 08-05-1872 [0865] wed. Klop, Boeijer-aak, 33 Tonnen f 0,33
Cornelia 05-05-1888 V no. 0333 Klop, Cornelia, 33 Tonnen f 0,33
Cornelia 13-02-1889 V no. 0081 Klop, Cornelia, 35 Tonnen f 0,35
Cornelia 22-10-1890 V no. 0668 Klop, Cornelia, 35 Tonnen f 0,35
Cornelia 30-07-1885 [1451] Klop, Cornelia, 33 Tonnen f 0,33
Cornelia 12-05-1890 V no. 0210 D. Klop, Cornelia, 33 Tonnen f 0,33
Cornelia 30-01-1886 [0095] F. Klop, Cornelia, 33 Tonnen f 0,33
Cornelia 05-04-1887 [0445] G. Klop, Cornelia, 35 Tonnen f 0,35
Damschuit Vrouw Cornelia 08-03-1854 [0180] G. Klop, Damschuit Vrouw Cornelia, 27 Tonnen f 0,27
Helena 24-02-1885 [0225] P. Klop, Helena, 52 Tonnen f 0,52
Heligenda 16-05-1890 [0470] Klop, Heligenda, 52 Tonnen f 0,52
Helligje 03-01-1883 [0003] F. Klop, Helligje, 52 Tonnen f 0,52
Hilegonda 07-04-1887 V no. 0277 K. Klop, Hilegonda, 52 Tonnen f 0,52
Hiligiena 18-01-1888 [0084] F. Klop, Hiligiena, 52 Tonnen f 0,52
Hillegie 27-11-1885 [2151] Klop, Hillegie, 52 Tonnen f 0,52
Hillegonda 08-12-1885 V no. 1087 Klop, Hillegonda, 52 Tonnen f 0,52
Hillegonda 30-05-1884 V no. 0513 Klop, Hillegonda, 52 Tonnen f 0,52
Hillegonda 15-11-1887 V no. 1068 Klop, Hillegonda, 52 Tonnen f 0,52
Hillegonda 08-06-1883 V no. 0559 C. Klop, Hillegonda, 52 Tonnen f 0,52
Hilligie 05-06-1886 V no. 0376 B. Klop, Hilligie, 52 Tonnen f 0,52
Hilligje 29-03-1886 [0348] J. Klop, Hilligje, 50 Tonnen f 0,50
Hoogaarts 11-10-1877 K no. 1009 G. Klopper, Hoogaarts, 10 Tonnen f 0,10
Hoogaarts 26-09-1878 K no. 0782 M. Kloppers, Hoogaarts, 12 Tonnen f 0,12
Hoop van Zegen 05-03-1892 [0186] V. Klop, Hoop van Zegen, 53 Tonnen f 0,53
Jaarsveld 23-10-1886 [1810] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 22-03-1887 [0368] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 09-04-1887 [0463] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 17-06-1886 [0943] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 17-06-1886 [0947] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 21-10-1884 [2284] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 24-10-1884 [2307] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 30-10-1884 [2333] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 18-11-1884 [2446] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 22-11-1884 [2480] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 26-11-1884 [2500] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 02-12-1884 [2544] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 02-12-1884 [2547] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 22-09-1884 [2088] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 23-09-1884 [2113] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 29-09-1884 [2158] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 06-10-1884 [2196] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 14-10-1884 [2251] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 20-08-1884 [1816] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 28-08-1884 [1888] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 03-09-1884 [1934] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 10-09-1884 [1984] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 32 Tonnen f 0,64
Jaarsveld 13-09-1884 [2014] Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 27-07-1885 [1430] A. Klop(Klip), Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jaarsveld 15-12-1886 [2093] A. Klop, Jaarsveld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Jacht 4 Gezusters 10-03-1873 [0406] wed. Klop, Jacht 4 Gezusters, 33 Tonnen f 0,33
Jacht Koopmans Welvaren 10-03-1873 [0407] P. Klop, Jacht Koopmans Welvaren, 33 Tonnen f 0,33
Jacht Vier Gezusters 14-05-1860 [0349] F. Klop, Jacht Vier Gezusters, 33 Tonnen f 0,33
Jan 15-03-1884 V no. 0233 Klop, Jan, 35 Tonnen f 0,17
Janis Veld 13-08-1884 [1747] A. Klop, Janis Veld, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Johanna 07-10-1887 V no. 0885 C. Klop, Johanna, 20 Tonnen f 0,20
Jonge Adriaan 17-05-1889 [0608] Klop, Jonge Adriaan, 60 Tonnen f 0,60
Jonge Viht 27-08-1887 [1324] Klop, Jonge Viht, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Joris Veldt 14-12-1887 [1895] A. Klop, Joris Veldt, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Josephina 07-09-1883 V no. 0954 Klop, Josephina, 65 Tonnen f 0,65
K(oop)m(ans) Welvaren 08-06-1883 [1043] P. Klop, K(oop)m(ans) Welvaren, 35 Tonnen f 0,35
K(oop)m(ans) Welvaren 27-03-1883 [0433] P. Klop, K(oop)m(ans) Welvaren, 35 Tonnen f 0,35
Koopmans Welvaren 05-10-1883 V. no. 1099 Klop, Koopmans Welvaren, 34 Tonnen f 0,17
Koopmans Welvaren 10-04-1884 V no. 0342 Klop, Koopmans Welvaren, 35 Tonnen f 0,17
Koopmans Welvaren 26-03-1886 [0338] Klop, Koopmans Welvaren, 35 Tonnen f 0,35
Koopmans Welvaren 20-04-1883 V no. 0352 B. Klop, Koopmans Welvaren, 35 Tonnen f 0,35
Koopmans Welvaren 24-02-1885 [0226] F. Klop, Koopmans Welvaren, 35 Tonnen f 0,35
Koopmans Welvaren 27-06-1885 [1171] P. Klop, Koopmans Welvaren, 35 Tonnen f 0,35
Lagina 26-05-1885 [0875] Kloppert, Lagina, 52 Tonnen f 0,52
Maria 25-09-1891 [0993] A. Klop, Maria, 59 Tonnen f 0,59
Maria Johanna 15-05-1884 [0919] Klop, Maria Johanna, 2 cent per ton, 150 Tonnen f 3,00
Meeuw 19-02-1883 [0209] Klop, Meeuw, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Meeuw 15-08-1882 [1880] Klop, Meeuw, 35 Tonnen f 0,35
Meeuw 30-03-1883 [0466] A. Klop, Meeuw, 2 cent per ton, 35 Tonnen f 0,70
Niets Zonder Gods Zegen 10-07-1888 [1045] G. Klop, Niets Zonder Gods Zegen, 49 Tonnen f 0,49
Niets Zonder Gods Zegen 01-06-1888 V no. 0401 G. Klop, Niets Zonder Gods Zegen, 47 Tonnen f 0,47
Niets Zonder Gods Zegen 19-06-1886 [0980] G. Klop, Niets Zonder Gods Zegen, 49 Tonnen f 0,49
Nieuwe Maas 30-12-1886 [2168] Klop, Nieuwe Maas, 40 Tonnen f 0,40
Nieuwe Maasmond 30-10-1889 [1402] Klop, Nieuwe Maasmond, 40 Tonnen f 0,40
Poon Gezusters 02-10-1875 K no. 1183 wed. Klop, Poon Gezusters, 33 Tonnen f 0,33
Poon Koopmans Welvaren 10-02-1854 [0070] P. Klop, Poon Koopmans Welvaren, 33 Tonnen f 0,33
Poon Vlijt en Gunst 05-09-1854 [1426] J.P. Klop, Poon Vlijt en Gunst, 1 1/2 cent per ton, 38 Tonnen f 0,57
Poon Vrouw Antje 09-08-1865 [2153] W. Klop, Poon Vrouw Antje, 49 Tonnen f 0,49
Poul v. Vlissingen 14-06-1889 [0772] J. Klop, Poul v. Vlissingen, 2 cent per ton, 204 Tonnen f 4,08
Praam Adriana Maria 26-10-1858 [1426] G. Klop, Praam Adriana Maria, 71 Tonnen f 0,71
Praam Adriana Maria 14-09-1858 [1213] G. Klop, Praam Adriana Maria, 71 Tonnen f 0,71
Praam Adriana Maria 23-03-1868 [0126] G. Klop, Praam Adriana Maria, 71 Tonnen f 0,71
Rosa 06-07-1885 V no. 0517 H. Kloppers, Rosa, 2 cent per ton, 241 Tonnen f 4,82
Stoomboot Onrust 23-11-1871 [1870] G. Klop, Stoomboot Onrust, 1 1/2 cent per ton, 86 Tonnen f 1,29
Stoomboot Onrust 08-11-1871 [1786] G. Klop, Stoomboot Onrust, 1 1/2 cent per ton, 87 Tonnen f 1,305
Stoomboot Rotterdam 27-07-1877 [0785] Klop, Stoomboot Rotterdam, 91 Tonnen f 0,91
Stoomboot Rotterdam No. 2 05-08-1869 [1325] G. Klop, Stoomboot Rotterdam No. 2, 1 1/2 cent per ton, 12 Tonnen f 0,18
Stoomboot Rotterdam No. 2 06-08-1869 [1334] G. Klop, Stoomboot Rotterdam No. 2, 1 1/2 cent per ton, 12 Tonnen f 0,18
Tjalk 17-06-1886 [0958] Klop, Tjalk, 52 Tonnen f 0,52
Tjalk 2 Gebroeders 14-04-1881 [0165] J. Klop, Tjalk 2 Gebroeders, 36 Tonnen f 0,36
Tjalk 3 Gebroeders 19-07-1873  [1569] K. Kloppen, Tjalk 3 Gebroeders, 46 Tonnen f 0,46
Tjalk 4 Gezusters 12-04-1878 [0162] A. Klop, Tjalk 4 Gezusters, 33 Tonnen f 0,33
Tjalk 4 Gezusters 20-12-1869 [2085] J. Klopper, Tjalk 4 Gezusters, 62 Tonnen f 0,62
Tjalk 4 Gezusters 28-01-1870 [0107] J. Klopper, Tjalk 4 Gezusters, 82 Tonnen f 0,82
Tjalk 4 Gezusters 14-09-1870 [1642] J. Klopper, Tjalk 4 Gezusters, 82 Tonnen f 0,82
Tjalk 4 Gezusters 15-03-1870 [0291] P. Klopper, Tjalk 4 Gezusters, 82 Tonnen f 0,82
Tjalk 4 Gezusters 10-07-1869 [1178] W. de Kloppers, Tjalk 4 Gezusters, 82 Tonnen f 0,82
Tjalk Alida 27-07-1876 K no. 0590 A. Klop, Tjalk Alida, 50 Tonnen f 0,50
Tjalk Alida 20-08-1875 K no. 1008 A. Klop, Tjalk Alida, 50 Tonnen f 0,50
Tjalk Alida 20-09-1875 K no. 1102 A. Klop, Tjalk Alida, 50 Tonnen f 0,50
Tjalk Alida 16-06-1877 K no. 0464 A. Klop, Tjalk Alida, 50 Tonnen f 0,50
Tjalk Alida 30-11-1876 [1605] A. Klop, Tjalk Alida, 50 Tonnen f 0,50
Tjalk Alida 27-12-1878 K no. 1061 A. Klop, Tjalk Alida, 50 Tonnen f 0,50
Tjalk Alida 10-08-1881 [0520] A. Klop, Tjalk Alida, 60 Tonnen f 0,60
Tjalk Cornelia 29-05-1877 [0464] T. Klop, Tjalk Cornelia, 32 Tonnen f 0,32
Tjalk De Drie Gebroeders 31-10-1854 [1691] G. Klop, Tjalk De Drie Gebroeders, 81 Tonnen f 0,81
Tjalk De Drie Gebroeders 14-10-1856 [1307] G. Klop, Tjalk De Drie Gebroeders, 81 Tonnen f 0,81
Tjalk De Drie Gebroeders 29-06-1854 [0953] G. Klop, Tjalk De Drie Gebroeders, 81 Tonnen f 0,81
Tjalk De Drie Gebroeders 01-07-1854 [0969] G. Klop, Tjalk De Drie Gebroeders, 81 Tonnen f 0,81
Tjalk de Hoop 24-11-1871 [1876] R. Klop, Tjalk de Hoop, 69 Tonnen f 0,69
Tjalk de Hoop 15-11-1871 [1828] R. Klop, Tjalk de Hoop, 69 Tonnen f 0,69
Tjalk De Vrouw Cornelia 22-10-1861 [1291] D. Klop, Tjalk De Vrouw Cornelia, 79 Tonnen f 0,79
Tjalk Drie Gebroeders 26-06-1855 [0732] G. Klop, Tjalk Drie Gebroeders, 81 Tonnen f 0,81
Tjalk Drie Gebroeders 26-07-1855 [0966] G. Klop, Tjalk Drie Gebroeders, 81 Tonnen f 0,81
Tjalk Hillegonda 14-11-1876 [1557] E. Klop, Tjalk Hillegonda, 51 Tonnen f 0,51
Tjalk Hillegonda 12-01-1878 [0032] F. Klop, Tjalk Hillegonda, 51 Tonnen f 0,51
Tjalk Hoop op Zegen 17-10-1872 [2173] P. Klop, Tjalk Hoop op Zegen, 64 Tonnen f 0,64
Tjalk Koopmans Welvaren 27-12-1865 [3516] B. Klop, Tjalk Koopmans Welvaren, 33 Tonnen f 0,33
Tjalk Maria 01-04-1876 [0278] C. Klop, Tjalk Maria, 79 Tonnen f 0,79
Tjalk Neeltje 15-09-1873 K no. 1158 A. Klop, Tjalk Neeltje, 59 Tonnen f 0,59
Tjalk Niets Zonder Gods Zegen 27-06-1873 [1359] G. Klop, Tjalk Niets Zonder Gods Zegen, 45 Tonnen f 0,45
Tjalk Niets Zonder Gods Zegen 07-11-1871 K no. 1365 G. Klop, Tjalk Niets Zonder Gods Zegen, 45 Tonnen f 0,45
Tjalk Niets Zonder Gods Zegen 22-05-1867 [0946] G. Klop, Tjalk Niets Zonder Gods Zegen, 45 Tonnen f 0,45
Tjalk Vier Gebroeders 27-12-1865 [3517] dew. J. Klop, Tjalk Vier Gebroeders, 33 Tonnen f 0,33
Tjalk Vrouw Cornelia 28-10-1861 [1327] D. Klop, Tjalk Vrouw Cornelia, 79 Tonnen f 0,79
Tjalk Vrouw Cornelia 31-10-1861 binnenvaart (Belg), [1347] D. Klop, Tjalk Vrouw Cornelia, 1 1/2 cent per ton, 79 Tonnen f 1,185
Tjalk Vrouw Johanna 10-10-1861 [1202] T. Klop, Tjalk Vrouw Johanna, 93 Tonnen f 0,93
Venus 14-04-1886 [0447] J. Klopper, Venus, 2 cent per ton, 610 Tonnen f 12,20
Vr. Alida 06-10-1892 [554b] Klop, Vr. Alida, 59 Tonnen f 0,59
Vr. Alida 31-07-1888 V no. 0557 A. Klop, Vr. Alida, 60 Tonnen f 0,60
Vr. Alide 17-01-1889 [0082] A. Klop, Vr. Alide, 60 Tonnen f 0,60
Vr. Alieda 24-08-1889 [1102] A. Klop, Vr. Alieda, 60 Tonnen f 0,60
Vr. Helena 28-03-1888 [448] Klop, Vr. Helena, 52 Tonnen f 0,52
Vr. Hiligie 17-07-1888 [1096] F. Klop, Vr. Hiligie, 2 cent per ton, 110 Tonnen f 2,20
Vr. Hilligje 07-01-1889 [0024] Klop, Vr. Hilligje, 52 Tonnen f 0,52

(C) Papendrecht december 2010 H.W.G. van Blokland-Visser.