FAMILIE ZADOKS TE DORDRECHT

De oorsprong van deze familie Zadoks ligt in Amsterdam in 1672 wordt al een bankier ZADOK uit Amsterdam genoemd,
die zaken deed met de Gebr Johan en Cornelis de Witt.
[bron: "Tusschenpersoon daarbij was de joodsche bankier Zadok te Amsterdam, die deze ammunitie in het geheim had opgekocht,
zoogenaamd ten behoeve van de Spanjaarden en van duitsche steden, en over Keulen had vervoerd (Rousset, 338)";
'Geschiedenis van het Nederlandsche Volk (volume 5)', Petrus Johannes Blok (J.B. Wolters, 1902)
]

In 1704 wordt er te Amsterdam melding gemaakt van MARCUS (Mordechai) ZADOK die een zoon krijgt genaamd ZADOK MARCUS,
deze gaat in ondertrouw op 17-6-1734 te Amsterdam met ABIGAEL HARTOG geb: 1707 te Munster.
Hun zoon ABRAHAM ZADOK (1743 / 1819 te Amsterdam) gaat in ondertrouw op 11-7-1766 te Amsterdam met HESTER ABRAHAMS (1740 / 1811 te Amsterdam).
Kinderen van Abraham en Hester geboren te Amsterdam:
ca 1774 PHILIP (tr 1798) te Dordrecht met SARA LEVIE MEYER
ca 1778 ISAK
ca 1779 MARCUS
ca 1790 ZADOK

De aanneming van de geslachtsnaam ZADOKS in 1811 te Amsterdam.

ABRAHAM ZADOK had met zijn zoons afgesproken de geslachtsnaam ZADOKS aan te nemen.
PHILIP ABRAHAMZ ZADOK liet zijn geslachtsnaam ZADOKS in 1811 te Dordrecht inschrijven.

joodse_013.jpg (82348 bytes)
(AFB 13 - 1911 akte van inschrijving naam ZADOKS te Dordrecht. In het jaar 1911 op 30 december om 1 uur dertig in de middag verscheen voor de officier v.d. Burgelijke stand Francois de Roo van Westmaas. Philip Abraham Zadok leeftijd van 40 jaar wonende te Dordrecht, verklaart aan te nemen de naam ZADOKS als familienaam en als voornaam Philip Abraham. Hij heeft 5 kinderen in deze gemeente dat zijn: Catharina Philippina 13 jaar / Levie 11 en half jaar / Abraham 9 jaar / Simon 7 en half jaar / Meyer 4 jaar. Getekend Philip Abraham Zadok. (SAD archief 4 inv. 173))

Deze Joodse familie ZADOKS zou de hoogste sociale ladder bereiken in Dordrecht gedurende de 19e eeuw en wel speciaal de bankiers tak van

SIMON PHILIPS ZADOKS (1803-1879)

Eerst een impressie betreffende de familie Zadoks. Deze was al vroeg in de 19e eeuw betrokken bij besturen, verenigingen en armenzorg in de Joodse en Dordtsche gemeenschap en zette zich in voor de bouw van de nieuwe synagoge in 1854.
Zij waren allen kooplieden en hadden ook de handel in de Nederlandse staatsloterij in handen te Dordrecht.
In een advertentie uit de ,,Dordrechtsche Courant,, van 24 januari 1842 wordt vermeld dat bij de 185e Koninklijke Nederlandsche loterij op zaterdag 22 juni ten kantore van SIMON ZADOKS aan de Voorstraat hoek Kolfstraat C 1348 te Dordrecht in de 5e klasse is getrokken de kapitale prijs van f 60.000,- op lot nr 2168.
Ten kantore van ABRAHAM en MEYER ZADOKS Phz aan de Voorstraat bij de Vuilpoort getrokken een bedrag van f 20.000,- op lot nr 21007
Vooral de familie van SIMON ZADOKS Phz (1803-1879) met zijn zoons zijn nauw betrokken op kerkelijke als economisch gebied in Dordrecht.
Op 14 juni 1850 koopt SIMON ZADOKS Phz via notaris Jan Jacob Blusse voor f 1600,- een huis en erf van Elisabeth van Dijl weduwe van Lydias Westdijk (sectie A nr 181) aan de Grotekerksbuurt aan de ene kant woont Dhr Roodenburg, aan de andere kant woont Dhr van Wageningen.
In 1851 zijn vader en zoon SIMON ZADOKS Phz en PHILIP ZADOKS Sz wegens hun inzet voor de handel en scheepvaart, benoemd tot honorair lid van het zeemanscollege ,,TOT NUT VAN HANDEL EN ZEEVAART,, opgericht in 1818 te Dordrecht. Hiervan waren lid : kapiteins en stuurlieden der koopvaardij, maar ook de scheepsmakelaars, scheepsbouwers, kooplieden en reders.
Rond 1854 zetten zij zich in voor de bouw van een nieuwe synagoge aan de Varkensmarkt en zitten tevens in de bouw commissie. Op 30 november 1854 staat er in ,,De Dordrechtsche Courant,, het volgende bericht : Waarde stadsgenoten, het bestuur van de Israelitische Gemeente alhier heeft het genoegen hierbij te berichten dat de opbrengst van de inzameling voor de opbouw van de synagoge en school fl 2.500,- heeft opgebracht, slechts een klein gedeelte van de behoefte, bedankt namens het kerkbestuur SIMON ZADOKS president van het bestuur van de Isr. gemeente.
In 1854 legt PHILIP ZADOKS Sz de 1e steen voor de nieuwe synagoge aan de Varkensmarkt te Dordrecht .
Bij de grote cholera epidemie in 1866 neemt SIMON ZADOKS Phz zitting als penningmeester in de commissie ter hulpverlening van de slachtoffers van de cholera.
Op 12 juli 1866 staat het volgende in de krant:
Nog vers liggen de treurige zomerdagen in ieders geheugen toen na een afwezigheid van vele jaren (de laatste keer was in 1859) de vreselijke cholera zich wederom in onze stad heeft vertoond
Om doelmatig treffende hulp ten behoeven van de choleralijders te verlenen roept Ds. M.A. Perk op voor een vergadering bij hem aan huis.

De cholera had in Dordrecht enorm huis gehouden op een bevolking van 24.000 inwoners waren er 400 doden te betreuren. Vooral in bepaalde wijken in het lagere deel van de stad bij Marienbornstraat, Kromme Elleboog en bij de Nieuwkerk met zijn open stinkende grachten zonder riolering en schoon drinkwater.
Na deze ramp werden al gauw maatregelen genomen en de riolering en de zorg voor schoon drinkwater werden aan gepakt. Toch zou Dordrecht pas in 1883 zijn drinkwaterleiding krijgen. In 1885 was 80 % van Dordrecht aangesloten op de waterleiding.
De nood was hoog onder de bevolking na de cholera epidemie. Er werd een commissie ingesteld van 12 personen voor hulp aan de bevolking op inniatief van Ds. M.A. Perk.
De gehele commissie gaat in 1866 op de foto (DI 3298 A /Gem arch Dordrecht) met de volgende personen Ds M.A. Perk (voorzitter), Waals predikant (vader van de dichter Jaques Perk), Mr W. van der Elst (secretaris) advocaat / SIMON ZADOKS Phz ( penningmeester) bankier/ Dr P. de Vrij medisch doctor / P.H. van Hoffen koopman / H.G. Long Epee winkelier / L. Masion koopman / Dr. H.J. de Graaff medisch doctor / A.A. Obreen Anamuensis / S.H. Jurgens stukadoor / J.N. Pieren bierbrouwer / Ds. P.M. Keller van Hoorn.
We treffen ook leden van deze familie aan op het Gymnasium te Dordrecht / ISAK ZADOKS (geb 1841) z.v. Simon Zadoks Phz Bankier is studie genoot van Adolph Blusse van Oud Alblas z.v. scheepsreder Pieter Blusse van Oud Alblas te Dordrecht en Dirk Boest Gips z.v. Dirk Boest Gips scheepsbouwer te Dordrecht later volgt ook SIMON ZADOKS (geb 1874) z.v. Philip Zadoks Sz .
In de periode tussen 1834 en 1890 worden er 5 leden van de familie ZADOKS lid van de vrijmetselaars loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht. In 1834 SIMON ZADOKS Phz (geb 1803) / in 1853 PHILIP ZADOKS Sz (geb1830) / in 1866 JOSEPH ZADOKS Sz (geb1837 ) /in 1866 ISAK ZADOKS Sz (geb 1841) en in 1881 SIMON ZADOKS Phz (geb1858).
In 1886 wordt PHILIP ZADOKS Sz (1830) gekozen in het bestuur van kamer van koophandel en volgt dan de oud gezagvoerder der koopvaardij en scheepsreder Jacob Bouten op.
De familie richtte een Bank op en financierden de scheepvaart, evenals de aannemers met hun werken. Deze bank werd in 1928 te Dordrecht opgeheven.
Voorbeeld hiervan is hun financiele betrokkenheid is bij de bouw van het grote stoomgemaal bij de uitwateringsluizen in Katwijk aan Zee in 1880.
De aannemers waren Jan Visser Gerritz uit Papendrecht (van het latere aannemersbedrijf Visser en Smit te Papendrecht) in samenwerking met Arnoldus Jan Schouten uit Alphen a/d Rijn (kleinzoon van Jan Schouten scheepsbouwer en oprichter Loge La Flamboyante te Dordrecht). Het werk was aangenomen voor het bedrag van f 230.000,- wat een fors bedrag was voor die tijd. De Firma S. ZADOKS en Zn uit Dordrecht regelde alle financiele zaken.(zie copie afrekening aannemers).
In 1890 behoorde de familie ZADOKS tot de meest vooraanstaande families in Dordrecht, zoals de families Vriesendorp, van Gijn en de Kat.
Volgens de belasting opgave uit het jaar 1890 was de rijkste persoon in de stad een vrouw Anna S. de Kat weduwe van raadslid van der Linden. Zij had een inkomen tussen f 63.000,- en f 73.000,- per jaar. 2e op de lijst was de kunstschilder Frans Lebret die een inkomen had van f 30.000. Direct daarna volgden de families Vriesendorp, van Gijn, ZADOKS, glasfabrikant Bouvy, ijzergieterij Wille, aannemer Dirk Volker, wijnhandelaar van den Hoogen en directeur van de gasmeterfabriek George Heeley een inkomen tussen f 25.000,- en f 30.000,- per jaar.

TERUG IN DE TIJD 1797 DORDRECHT

Op donderdag 25 december 1797 wordt de akte van ondertrouw opgemaakt te Dordrecht present is Schepen S. v/d Linde.
PHILIP ABRAHAM ZADOK j.m. geboren te Amsterdam woont te Wouw in het land van Bergen op Zoom geassisteerd met zijn vader Abraham Zadok en
SARA LEVIE MEYER jonge.dochter. geboren te Dordrecht wonende in de Kromme Elleboog met concent van haar moeder Bruintje Simons weduwe van Levie Meyer


joodse_014.jpg (91231 bytes)
(AFB 14 - ondertrouwinschrijving Dordrecht Philip Abraham Zadok 25-12-1797)

Het stel trouwt op 24 maart 1798 te Dordrecht voor Schepen A.F.S. Rees. Er was al eerder in juni 1797 bij Notaris P.J. van Steenbergen te Dordrecht (archief 20 /1166 akte nr 89) een huwlijkscontract op gemaakt.
Op de zes en twintigste juni 1797 compareerde voor mij Petrus Joan van Steenbergen openbaar notaris bij den Hof van Holland binnen Dordrecht residerend de na genoemde getuigen PHILIP ABRAHAM ZADOK minderjarige jongeman wonend te Wouw geassisteerd met zijn vader Abraham Zadok wonend te Amsterdam en SAARTJE LEVIE MEYER meerderjarige dochter en mede haar moeder Bruintje Simons weduwe van Levie Meyer beide wonende binnen deze stad.
Dat de weduwe Levie Meyer voor het voltrekken van het huwelijk zal meegeven een som van f 250.- en een ordentelijk burgerlijke uitrusting ook hare kleren en sieraden, Linnen en wollen stoffen als mede goud en zilver mede de kosten van de bruiloft volgens de Joodse wetten en gebruiken voor haar rekening zal nemen, dat Philip Abraham Zadok gehouden en verplicht zal wezen zijn aanstaande schoonmoeder haar leven lang gedurende bij hen in te laten wonen en zal zorgen dat zij geen gebrek zou lijden.
Dat bij het overlijden van Bruintje Simons de kinderen in het huis mogen blijven wonen, ondertekend door Philip Zadok en Abraham Zadok.
Bruintje Simons en Saartje Levie zetten een kruisje, zij kunnen niet schrijven.
Bruintje Simons had het goed bekeken om haar huis ter beschikking te stellen van het jonge echtpaar en in te blijven wonen en verzorgd te worden tot haar dood. Samen met haar ongehuwde dochter Maria heeft zij er 14 jaar gebruik van kunnen maken. In die zelfde tijd werden ook haar 5 kleinkinderen in dit huis geboren.
Haar huis stond in de Kromme Elleboog huisnr 1709 te Dordrecht zij overlijdt op 3 juli 1812 en is dan 85 jaar .
In 1811 had zij samen met haar dochters de geslachtsnaam MEYER aan genomen.

PHILIP ABRAHAM ZADOKS
(koopman te Dordrecht) geb: ca 1773 te Amsterdam overl : 11-2-1837 'savonds om 10 uur in zijn huis aan de Voorstraat D 1016 te Dordrecht begraven op de Joodse begraafplaats te Dordrecht z.v. Abraham Zadoks en Hester Abrahams. Hij trouwt op 24 maart 1798 te Dordrecht met Sara Levie Meyer geb: 1767 te Dordrecht. overl: 3-2-1821 te Dordrecht begraven op de Joodse begraafplaats te Dordrecht d.v. Levie Meyer en Bruintje Simons /Philip woont in 1798 te Wouw.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1798 CATHARINA PHILIPPINA tr ca 1835 met MOZES MONNICKENDAM (geb: 6-5-1792 / overl: 1872 te Monnikendam /begraven te Muiderberg) weduwnaar van Eva Bierman (overl: 30-9-1834) [uit dit huwelijk 1 zoon Philip Mozes Monnickendam overl: april 1871 te ?]
1800 LEVIE tr 1829 te Dordrecht met NETJE RIPPE
1802 ABRAHAM tr ca1833 met RACHEL JONASSEN
1803 SIMON tr 1827 te Dordrecht met HEYER HEYMANS
1807 MEYER tr ca 1837 met NAATJE MONNIKDAM

* DORDRECHT quotisatie ca 1799 (SAD 4-374)
P.A. Zadok, C1709, klasse 41, belasting  0-10-0 (regel doorgestreept) 

* DORDRECHT Registers houdende aantekening van de quotisatie voor de wijken B-C-D-E incl woonplaats en beroep (verm. ca eind 1808)
Naam : Philip Abram Zadok
Woonplaats : C1565 geheel
Beroep : klein koopman
Belasting : 25
Folionummer : 59
NB. behoeftigen worden NIET bij naam genoemd; in de database onder NN
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 375

LEVIE PHILIP ZADOKS
(koopman te Dordrecht) geb: 1800 te Dordrecht / overl: 1860 te Dordrecht z.v. Philip Abraham Zadoks en Sara Levie Meyer /hij trouwt op 21-1-1829 te Dordrecht met NETJE RIPPE (geb: 1804 te Amsterdam/ overl:1881 te Dordrecht) d.v. Samuel Isac Rippe en Aaltje de Jong. In 1860 is hij verkoper voor de Ned staatsloterij en woont hij in de Voorstraat nr 700 te Dordrecht.
NB.
- L.P. ZADOKS, in het Wapen van Brugge, op de Voorstraat, bij de Beurs, lett. C no. 3, te Dordrecht, verwittigt zijne geŽerde stadgenooten en bekenden, dat hij zijn WINKEL geopend heeft en door zeer voordeelige aankoopen in de gelegenheid is gesteld zijne begunstigers te kunnen voorzien van alle soorten van witte, ruwe en zwarte Linnens, Bonten, Kousen, Doeken, Bombazijnen, Marseiljes, Broekstreep, Molton, Wollen en Katoenen Baaijen, Lakens, Dekens, Spreijen, Katoen-Batist, Neteldoek, Vesten in soorten, en nog meer andere artikelen, alles tot de minste prijzen.
[bron: Dordrechtsche courant, 04-06-1829]

Kinderen geboren te Dordrecht:
1830 SAARTJE tr op 22-10-1851 te Dordrecht met ISAK JOSEPH HAGENS (geb: 1820 te 's Hertogenbosch) koopman te 's-Hertogenbosch z.v. Joseph Hagens Koopman en Jettie Cohen (beide te 's-Hertogenbosch).
1832 SAMUEL tr ca 1879 te Amsterdam met BETJE ROSETTA VAN GELDER.
1834 CATHARINA ongehuwd.
1836 PHILIP tr ca 1879 met REINTJE V CREVELD.
1842 BETJE tr op 22-11-1876 te Dordrecht met ELIAS v/d WAAL (geb: 1841 te Schijndel) koopman te Schijndel, zoon van Benjamin v/d Waal leerlooyer /veehandelaar te Schijndel en Maria Anna Docters.
1843 ISAK ongehuwd.

joodse_015.jpg (78719 bytes)
(AFB 15 - uit het adresboek van 1854 te Dordrecht)

ABRAHAM PHILIP ZADOKS
(koopman te Dordrecht) geb: 1801 te Dordrecht / overl:1876 te Dordrecht z.v. Philip Abraham Zadoks en Sara Levie Meyer /hij trouwt ca 1833 met RACHEL JONASSON (geb: ca 1807 te Rotterdam /overl: 19-11-1871 te Dordrecht) d.v. Jozeph Jonasson en ?
In 1850 is hij verkoper van de Ned staatsloterij en woont hij in de Steenstraat B 15 Dordrecht in 1876 woont hij Voorstraat D 90.
Kinderen geboren te Dordrecht:
21-9-1835 PHILIP tr ca 1867 met JENNY BOASSON.

MEYER PHILIP ZADOKS
(koopman te Dordrecht) geb: 1807 / besn: 17-9-1807 te Dordrecht / overl: ? z.v. Philip Abraham Zadoks en Sara Levie Meyer/ hij trouwt in ca 1837 met NAATJE MONNIKDAM (geb: 1815 te Monnikendam / overl: 1891 te Rotterdam )d.v. Mozes Monnickendam en Eva Bierman.
In 1850 is hij koopman en hij woont in de Lindegracht nr 1861 en in 1854 aan de Noordendijk E 609 te Dordrecht.
Kinderen geboren te Dordrecht:
1838 EVA
1841 MOZES
1843 SARA
1845 GABRIEL
1848 CATHARINA
1850 GRIETJE

PHILIP LEVIE ZADOKS
(koopman te Dordrecht), geb: 1836 te Dordrecht / overl: 1907 te Dordrecht z.v. Levie Philip Zadoks en Netje Rippe Samuels / hij trouwt in ca 1878 met REINTJE van CREVELD( geb: 1847 te Veenendaal/ overl: 1911 te Dordrecht), dochter van Eliazar van Creveld en Maartje Hamburg Hij is handelaar in effecten en woont in de Voorstraat D 698 te Dordrecht
Kinderen geboren te Dordrecht:
1879 NETJE PHILIPPINA
1880 LEVIE PHILIP
1882 ELIAZAR PHILIP (overl: 6-1-1958 te Rotterdam)

PHILIP ABRAHAM ZADOKS
(koopman te Dordrecht), geb:1835 te Dordrecht / overl: 1905 te Dordrecht z.v. Abraham Zadoks Phz en Rachel Jonasson / hij trouwt in ca 1867 met JENNY BOASSON, (geb: 1841 te Middelburg /overl: 1901 te Dordrecht), d.v. Isak Boasson en Aleida Frankfort
In 1868 is hij procuratiehouder en commissionair en woont hij in de Voorstraat D 90 te Dordrecht
Kinderen geboren te Dordrecht:
1868 ABRAHAM (overl: 1943 Dtsl) voorz Ned Isr Gemeente te Dordrecht, tr 12-12-1900 met CATO EMANUEL (geb: 1874 /overl:1943 Duitsland), dochter van .... (kind te Dordrecht: Philip (1901))
1870 ISAK tr ROZETTA LEVIESS.
1872 JAKOB (overl: 1943 Dtsl).
1874 SIMON (overl: 1932 te ?).
1875 RACHEL / tr 11-10-1899 te Dordrecht met ABRAHAM MEYER HIRSCH (geb: 1855 te Tiel) tabaksfabrikant te Tiel z.v. Asser Hirsch (kostschoolhouder te Tiel) en Betje Maetrand Marchand (getuigen bij huwelijk Simon Boasson Bankier te Middelburg oom/bruid)
1877 HENRI (overl: 1943 Dtsl).
1879 JOSEPH (overl: 1942 Dtsl).

joodse_015a.jpg (43339 bytes)
(AFB 15a - het kerkbestuur en de leden van de feestcommissie bij het 75-jarig bestaan van de synagoge, 1931; Van links naar rechts zittend: de heren H. Breemer, A. den hartog, Abraham Philip Zadoks (3e van links onder), B. den Hartog, rabbijn S. Dasberg, M. de Liever; Staand: S. Duits, mevr. C. Zadoks-Emanuel, I.H. Meijer, J. v.d. Berg, L. Cohen, mevrouw Duits-Bolle, I. van Huijden.)
zadoks1925.jpg (185017 bytes)
(12 december 1925 hopen onze geliefde Ouders de Heer en mevrouw A. ZADOKS-Emanuel hunne 25-jarige echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare kinderen. Receptie 12 en 13 december van 2 1/2 tot 4 1/2 uur: Steegoversloot 8, Dordrecht; bron: de NRC 8-12-1925)

SIMON PHILIP ZADOKS
(koopman te Dordrecht), geb: 1803 te Dordrecht / overl: 1879 te Dordrecht, zoon van Philip Zadoks Abrz. en Sara Levie Meyer / hij trouwt op 2-5-1827 te Dordrecht met HEYER (Hesje) HEYMANS, (geb: 1802 / overl: 1878 te Dordrecht, dochter van Mozes Heymans koopman te Dordrecht en Saartje Boelens. (De naam Heymans werd ook geschreven Hymans/ Heimans/ Hijmans / De naam Boelens werd ook geschreven Boele /Boelen/Boeles).
In 1834 is Simon infanterist bij het leger en gelegerd te Gouda /op 1-4-1834 wordt hij lid van de vrijmetselarij te Gouda later wordt hij lid van de vrijmetselaarsloge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
In 1842 is hij gedelegeerde 1e klasse van de Ned staatsloterij te Dordrecht en woont hij in de Voorstraat hoek Kolfstraat nr 894.
In 1850 is hij koopman en Commissief in effecten in 1851 is hij honorairlid van het zeemanscollege te Dordrecht.
In 1854 President van het bestuur Ned Israelitische Gemeente en hij zet zich in voor de nieuwbouw van een synagoge en school te Dordrecht.
In 1879 is de Firma S.Zadoks en Zn gevestigd in de Voorstraat D 894 te Dordrecht
Kinderen geboren te Dordrecht:
- 1827 SARA tr op 29-11-1854 te Dordrecht met haar neef JOSEPH ISAK van STRAATEN koopman te Dordrecht (geb: 1829 te Dordrecht) z.v. ISAK Hartog van Straaten en Jetje Heymans.
- 1829 AALTJE / tr op 24-8-1859 te Dordrecht met SALOMON VOS (geb: 1831 te Leiden) koopman te Leiden z.v. Hartog Vos 62 j (koopman te Leiden) en Geertruida v Raalte getuigen bij het huwlijk: Joel Emanuel Goudsmid 46 jaar professor (behuwdbroeder) te Leiden /Joel Vos 36 jaar kantonrechter te Lemmer (broer )
- 1830 PHILIP tr 1e 2-9-1857 te Dordrecht SARA LEVIE LOB. tr 2e 26-9- 1861 te Dordrecht CAROLINE LEVIE LOB 
- 1833 CATHARINA, overl. Dordrecht 19-2-1835 (2 jaar).
- 1837 JOSEPH tr 18.. MARIANNE KYSER
- 1839 MARIANNE, tr. 1e op 9-12-1863 te Dordrecht met ABRAHAM GOSSCHALK BERNARD van RAALTE (geb: 1842 te Rotterdam /overl:voor 1868), z.v. Barend v Raalte koopman te Rotterdam en Elizabeth Hymans / tr 2e op 2-3-1868 te Dordrecht met Isac ABRAHAM HEYMANS, (geb: 1826 te Amsterdam) particulier te Amsterdam z.v. Abraham Samuel Heymans en Daatje Heyman /getuigen bij het huwlijk: Henri Abraham Heymans 44 jaar (Particulier te Amsterdam) broer.
- 1841 ISAK tr 1867 SARA KYSER.
- 1843 HENDRIK (vertrekt op 2-9-1907 naar Den Haag).

- Heden overleed tot onze bittere droefheid, ons jongste kindje, CATHARINA, oud 2 jaren.
Dordrecht, den 19 Feberuarij 1835.
   SIMON ZADOKS
   H. ZADOKS, geb. Hijmans
Dienende deze tot algemeene kennisgeving, zoo binnen als buiten deze stad.
NB. De WINKEL zal tot aanstaanden Donderdag gesloten blijven.
[Dordrechtsche Courant 21-2-1835]
joodse_016.jpg (36316 bytes)
(AFB 16 - foto uit 1866 te Dordrecht van Simon Philip Zadoks (1803-1879 Dordrecht))
joodse_017.jpg (24750 bytes)
(AFB 17 - Portret van Sara Zadoks, 18 jaar, te Dordrecht (1827-1879 Dordrecht), dochter van Simon Philip Zadoks en Heyer (Hesje) Heymans/tr. in 1854 met Joseph Isak van Straaten)
-geschilderd door Joh. Rosierse-

PHILIP SIMON ZADOKS
(bankier te Dordrecht)geb: 30-8-1830 te Dordrecht / overl: 18-4-1902 te Parijs z.v. Simon Zadoks Phz en Hesje/Heyer Heymans / hij trouwt 1e keer op2-9-1857 te Dordrecht met SARA LEVIE LOB (geb: 1830 te Keulen / overl: 14-10-1859 te Dordrecht) Op 8-2-1857 is een huwlijks contract afgesloten bij Notaris Stephanus van Dorssen te Dordrecht
Hij trouwt 2e keer op 26-9-1861 te Dordrecht met CAROLINE LEVIE LOB (geb: 6-1-1833 te Keulen Dtsl / overl na 1891) beide dochters van Abraham Lob (ook genaamd Levy) bankier te Keulen en Eva Herz(overl)
Getuigen bij het huwlijk zijn: Herman Levy Lob 32 jaar bankier te Keulen (broer)/ Heinrich Cohen 37 jaar bankier te Keulen (zwager)/ Mauritz Lowengard 43 jaar te Keulen (neef)
In 1882 is hij Commissief in effecten en bankier en woont hij in de Bagijnhof D 870 te Dordrecht
Op 30-10-1853 wordt hij lid van de vrijmetselaarsloge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
In 1867 volgt hij zijn vader op als lid van de cholera commissie te Dordrecht.
In 1871 wordt hij honorair lid van het zeemanscollege Dordrecht
In 1886 is hij lid van het bestuur van de Kamer van koophandel te Dordrecht en hij volgt Jacob Bouten (oud gezagvoerder der koopvaardij en scheepsreder) op.
Kinderen geboren uit 1e huwelijk te Dordrecht:
- 1858 SIMON /vertrekt op 14-12-1874 naar Amsterdam / wordt op 1-9-1881 lid van de vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Kinderen geboren uit 2e huwlijk te Dordrecht:
- 1861 HESJE tr op 11-5-1880 te Dordrecht ANDRE HENDRIK HYMANS bankier te Amsterdam z.v. Fredrik Hymans en Jeanette Nathan Deutz te Amsterdam /kinderen: Ir. Ernst Hymans (1890 te A.dam /1987 te Bergen).
- 1863 SARA tr op 26-2-1884 te Dordrecht met HEYMAN LEVIE DE JONGH koopman te Rotterdam z.v. Isak de Jongh en Caatje Simons te Rotterdam.
- 1865 EVA tr op 4-10-1888 te Dordrecht met GUISEPPE PENSO (geb: 1855 te Triest) bankier te Brussel z.v. Abram Penso (overl) en Regina Jeserun (woont te Triest).
- 1867 HENRIETTA tr 7-4-1891 te Dordrecht met SALOMONN KUHLMANN (geb: ca 1860 te Simmern /Dtsl) koopman te Brussel z.v. Joseph Kuhlmann en Johanitta Davids te Brussel.

afbeelding/joodse_018.jpg (73749 bytes)
(AFB 18 - uit het adresboek van 1890 te Dordrecht)

JOSEPH SIMON ZADOKS
(bankier te Dordrecht), geb: 9-4-1837 te Dordrecht / overl: na 1880 te Amsterdam z.v. Simon Zadoks Phz en Heyer (Hesje) Heymans / hij trouwt met MARIANNA KYSER, (geb: 22-7-1840 te Amsterdam / overl: 23-4-1875 te Dordrecht) d.v. Mozes Joseph Kyser en Judith van Weenen wonend in Hannover.
In 1860 is hij commissief in effecten en bankier en woont hij in de Voorstraat D 319 te Dordrecht
Op 22-12-1866 wordt hij lid van de vrijmetselaarsloge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
In 1871 is hij honorair lid van het zeemanscollege te Dordrecht
Hij trouwt 2e met CHARLOTTE VISSER (geb: 17-5-1848 te Amersfoort) weduwe van ? met stiefzoon Herman Lodewijk Visser (geb: 24-4-1872 te Amersfoort/ overl: 3-8-1923 te Amsterdam) Het gezin vertrekt op 26-7-1880 naar Amsterdam.

ISAK ( JAQUES) SIMON ZADOKS
(bankier te Dordrecht), geb: 28-12-1841 / overl: 14-4-1894 te Dordrecht, zoon van Simon Zadoks Phz en Heyer (Hesje) Heymans / hij trouwt op 8-8-1867 te Dordrecht met SARA KYSER (geb: 28-2-1842 te Amsterdam / overl : 13-5-1933 te Den Haag), dochter van Mozes Joseph Kyser en Judith van Weenen (particuliere) Sara woonde tijdelijk bij haar moeder te Hannover
Hij bezoekt het Gymnasium te Dordrecht en heeft als mede studenten Adolf Blusse van Oud Alblas, zoon van Pieter Blusse van Oud Alblas scheepsreder te Dordrecht en Dirk Boest Gips
Op 17-9-1866 wordt hij lid van de vrijmetselaarsloge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht
Kinderen geboren te Dordrecht:
1868 CATEAU JUDITH, (overl: 1957 te Den Haag), tr. op 15-8-1891 te Dordrecht met ALBERT KAREL SPANJAARD 23 j ( fabrikant te Borne) z.v. Levie Salomon Spanjaard en Betje van der Wijk (beide wonend te Borne).
1871 ESTELLA, (overl: 27-8-1953 te Den Haag), vertrekt op 21-4-1905 naar Rijswijk
1874 SIMON, (overl: 7-2-1953 te Amsterdam) bezoekt het Gymnasium te Dordrecht en vertrekt op 14-10-1892 naar Amsterdam tr met ? (1 zoon CAREL ZADOKS ( geb:1902 te Amsterdam/ overl:1942 Amersfoort) (In o.a. Amsterdam wonen nog nakomelingen van deze familie)

(C) Papendrecht 2008 H.W.G. van Blokland-Visser; september 2022.