WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 19e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
SCHEEPSWERF JAN SCHOUTEN
150 jaar scheepsbouwers te Dordrecht. De familie Schouten komt van oorsprong uit Mijnsherenland.
 
Oudere genealogische gegevens de familie Schouten te Dordrecht:

I Dirk JANS, woont in het Wilgenbos, getuige 1616, genoemd 1619 in de verponding voor zijn huis bij het Wilgenbos buiten Dordrecht, betaalt 1622 2 pond voor een echtpaar en vier kinderen, 1626 voor zijn huis buiten de Vuijlpoort bij de Draaiboom.

II Jan Dirks (SCHOUTEN), ged. circa 1621, poorter, scheepstimmerman 1657, is geld schuldig, meester-scheepstimmerman 1679, won Wilgenbos buiten de Sluispoort in Dordrecht, wordt 1661 Jan Dirks Schout genoemd bij een scheepstaxatie. Mut testament 1679, codicil 1687, begr. Dordrecht 30 augustus 1687. 
* hij en zijn vrouw laten de oude werf met loods aan de Dwarskaai aan het einde van de Kalkhaven na aan hun beide zoons Cornelis en Pieter, met uitzondering van de sleephelling, die Cornelis voor eigen rekening heeft gemaakt en die hem alleen toebehoort, en de nieuwe werf, staande op het Vlak bij de Kalkhaven.
* Als de beide zoons overlijden voor de ouders erft hun zoon Simon Jansz Schouten.
* Samen met zijn zuster Marijke Dirks, echtgenote van Vechter Jacobs, verkoopt hij een huis op de hoek in het Wilgenbos 1668. Bij haar huwelijk in 1638 wordt Marijke Dirks vermeld als komend van (het aangrenzend) Dubbeldam. Tr. Dordrecht 23 mei 1649 Brechje alias Belichje SIMONS, ged. Dordrecht april 1625, testeert als weduwe 1699, won Wilgenbos buiten de Sluispoort, laat haar huis, het huis waar haar zoon Pieter in woont, de werf en haar inboedel na aan haar zoon Pieter, die na het overlijden van haar man het werk geheel heeft overgenomen ten profijte van haarzelf, dr. van Simon Adriaans KREMER, weduwnaar van Gouda, woont ald 1622, en Emmetgen JANSDR, weduwe uit " Gouvinck bij Moerdrecht".

III Simon Jansz. SCHOUTEN, ged. Dordrecht 1 mei 1656, Scheepstimmerman, heeft een werf aan de in 1656 gegraven Kalkhaven en woont buiten de Sluispoort in de Witte Leeuw, evens is hij houthandelaar met een balkengat aan het Wilgenbos en bezit houtzaagmolen de Nieuwe Eendracht, begr. Dordrecht 17 mei 1726, otr. Dordrecht 19 november 1690, tr. Dubbeldam 13 december 1690 Agnietje Engelen van TIEL, ged. Dordrecht 26 april 1670, stelt zich borg 1727, begr. Dordrecht (Grote k) 15 juni 1740, dr. van Engel Everts van TIEL, jongeman van Venlo wonende te Nijmegen, poorter van Dordrecht 1661, Maasschipper 1656, schippersgast 1661, woont eerst in de Hoge Nieuwstraat, waar hij een huis heeft 1685, maar koopt 1687 een huisje buiten de Sluispoort op de Luiersdijk, zijnde het laatste huisje van de Twintighuizen aldaar op de hoek van het Wilgenbos. Zijn weduwe laat bij testament dit huisje en haar eigen woonhuis, in de Witte Leeuw aan dhet begin van de 's-Gravendeelseweg, in de "verbrande Buurt" buiten de Vuilpoort na aan haar kinderen. In 1682 wordt hij na absentie van 7 jaar weer tot het avondmaal toegelaten, en Teuntje Ariensdr BOIJEN, van Dordrecht, won. Hoge Nieuwstraat 1656.

IV Jan Simons SCHOUT, ged. Dordrecht 23 juli 1691, meester scheepstimmerman met zijn broer Simon, won. buiten de Sluispoort, overl. Dordrecht 6 september 1760, heeft 1729 een schip gerepareerd bij de Strijense Sas. Nalatenschap beschreven 1761: contanten Fl 10.567/19/4; een huis, dubbele loods en zomerhuisje met een sleephelling enz, buiten de Sluispport om de hoek van de hellingen, 1300 gld; een huisje en bleekveld naast voorgaand huis enz 310 gld; een loods en open werf aan het eind van de Kalkhaven z.o.zijde 1050 gld; een woonhuisje en achterhuisje daar annex, tegen deachter en tegen de loods, en naast het Joods kerkhof 650 gld; een pakhuis in de Twintighuizen gebruikt voor de mastenmakerij 600 gld; diverse scheepsparten; enz. Tr. Dordrecht 2 augustus 1716 Pieternella Jans KALIS, ged. Dordrecht 22 september 1687, maken gez. testament 1719 en een aanvulling erop 1750, overl. na 15 juni 1750, dr. van Jan Jacobs CALIS, Jan kalis woont buiten de Sluispoort, en Geetruij PIETERS, woont bij haar dood buiten het Wilgenbos op grond van Dubbeldam, mut. testament 1699 in Dordrecht, maar duidelijk niet van de stad, drie dochters en een zoon
 
De eerste melding van de werf van Schouten is in 1709, dan heeft SIMON SCHOUTEN (1655 Mijnsherenland) een werf aan de in 1656 gegraven Kalkhaven. Tevens is hij houthandelaar met een balkengat aan het Wilgenbosch en heeft hij een houtzaagmolen ,,De Nieuwe Eendracht,,
Het oudst bekende schip wat op de werf gebouwd werd is uit 1709, een vispink vermeld op een houten bord wat bewaard is gebleven met daarop vermeld de schepen die gebouwd zijn op de werf van Schouten vanaf 1709 en is in het bezit van Museum ven Gijn te Dordrecht
Tot 1745 werden gebouwd: 4 hoekers, een fregat, een vispink. In 1745 werd een 1e schip gebouwd langer dan 100 voet. Een katschip van 126 voet. Daarna worden er meerdere zeewaardige schepen gebouwd.
2 vispinken.
10 hoekers van 57 tot 120 voet.
2 katten van 126 tot 128 voet.
6 koffen van 85 tot 112 voet.
In 1771 een galjoot van 108 voet ,,DE ONDERNEMING,,
2 fluitschepen van 145 tot 146 voet.
Op 1-3-1768 wordt door scheepsbouwer Jan Schouten de bijlbrief afgegeven van het fluitschip ,,DE WAAKZAAMHEID,, aan reders Jacob Staats van Hoogstraten en Gerrit v Hoogstraten te Dordrecht voor f 20.500, - contant.
In 1779 wordt een fluitschip gebouwd de ,,DORDRECHT,, van 145 voet voor reder Jacob Vriesendorp te Doordrecht.
(Allemaal rondgebouwde schepen van Hollands model).

Daarna werden er koopvaardijschepen van het zgn scherpe type gebouwd: fregatschepen genoemd. Fregat ,,DREISCHOR,, 81 voet.
Fregat ,,DE ERFPRINS WILLEM 5,, in 1793 voor reder Jacob Vriesendorp te Dordrecht.
Fregat ,,DE HOOP,,
Fregat ,,WILLEMSTAD EN BOETZELAER,, 150 voet in 1799 voor reder Jacob Vriesendorp te Dordrecht. (het grootst gebouwde fregat op de werf van Jan Schouten in de 18e eeuw.
Deze zou in de 19e eeuw op de werf worden overtroffen met lengte in 1839 door het fregat ,,Admiraal Jan Evertsen ,,160 voet. 
In 1841 het fregat ,,Osiris,, 160 voet. En in 1841 het fregat ,,Philips van Marnix,, 170 voet.
In het begin van de 19e eeuw werden de volgende schepen gebouwd op de werf van Schouten.
1803 kofschip ,,NEPTUNIS,,
1805 galjoot ,,CLARA,,
1810 3 statiesloepen voor de stedelijke overheid voor het bezoek van Keizer Napoleon aan Dordrecht.

JAN SCHOUTEN SCHEEPSBOUWER / REDER. (1786 -1852 Dordrecht) z.v. Jan Janz Schouten en Maria Boet. Hij trouwt in 1810 te Dordrecht met Anna Crans (1786 Dordrecht) d.v. Dirk Crans (ontvanger der convoyen bij de Munt te Dordrecht) en Maria Pieternella 't Hooft.
Al vroeg ging Jan Schouten werken op de werf van zijn vader. Als enige zoon moest hij de kneepjes van het vak leren. Zijn vader die ook houthandelaar was stuurden hem naar Duitsland voor de handel in hout. Hij ging naar Frankrijk voor de taal en algemene ontwikkeling en om kennis op te doen over de scheepsbouw.
Daarna werd hij in de leer gedaan op de Admiraliteitswerf te Rotterdam bij de Constructeur Generaal van deze werf Pieter Claviman.
Op 22 oktober 1808 komt vader Jan Schouten sr. te overlijden, dan 59 jaar oud. Jan Schouten junior dan 22 jaar moet de hele zaak overnemen. Niet alleen de werf, maar ook de mastenmakerij, houtzaagmolens, de houthandel en de rederij.
In 1810 wordt hij lid van de vrijmetselarij te Breda. In 1812 richt hij met een paar andere vrijmetselaren de Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht op. Waarvan hij tot zijn dood in 1852 voorzitter was.
Jan Schouten die ook reder was zag al gauw de noodzaak in om de zeelieden van zijn schepen enige sociale bescherming te geven. Hij richtte op 17 oktober 1818 het 3e zeemanscollege op van Nederland onder de zinsspreuk ,,Tot Nut van Handel en Zeevaart,, zelf werd hij voorzitter tot 1836.
De kennis van de bouw van zeewaardige schepen bleef op zijn werf behouden. In 1818 bouwde hij voor eigen rekening de 3 mast galjoot ,,DE HERSTELLER,, 90 last.
In 1823 waagde Jan Schouten als eerste scheepsbouwer in deze streek zich aan de bouw van een stoomschip van 100 voet met de naam ,, DE VERENIGING,, later ,,PRINS FREDERIK,, genoemd voor de lijndienst tussen Dordrecht en Rotterdam.

In de Dordrechtsche Courant van 6 april 1825 staat het volgende bericht:
Op 4 april eergisteren namiddag met beste gevolg van de werf van de scheepsbouwmeester Jan Schouten van stapel te zien lopen de eerste binnen deze stad gebouwde stoomboot ,,DE VERENIGING,,

In 1825 richtte hij samen met enkele reders kooplieden de Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsrederij op. Hij kreeg de opdracht om voor deze rederij het 1e zeeschip, een frgat voor de vaart naar Oost Indie in de 19e eeuw, in Dordrecht te bouwen.
Op 24 augustus 1825 op de verjaardag van Koning Willem 1 werd onder toezicht van de directie van de Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij het steven gericht voor het fregat ,,Louisa Prinses der Nederlanden,, 250 last.

 
(bron: Ebay oktober 2012; verkoper: Jorhanstamps Provincialeweg West 37 2851 EJ Haastrecht)
[gestempeld: Amsterdam] WelEdelen Heer de Heer Jan Schouten, S.F. te Dordrecht.
Amsterdam 15 Oktober 1825. L.A.B.
Aan mij is geworden de tekenplank door de Commissie uit Groot Dignitarissen gedateerd in t.o. van Dordrecht den 6e der 8st maand, welke nog op Vlissingen geadresseerd was, en die ik heden derwaarts send, daar ik reeds 1 1/2 jaar met er woon hier ben, en so ik vertrouw door de Achtb. mr. der [] Lattre de Lorient, Kennis moet sijn gegeven van de benoeming van de voorsittende Mr en Secretaris, So neem ik de Vrijheid aan Uw L.A.B. dit te berigten, met versoek bij 't vervolg de Zaken te adresseeren aan de H.V.L.A. Broeder Becker welke mij is opgevolgd.
Mij op Broedelijke Wijs recommandeerend, heb ik het voordeel onder het ij ons G.G. te noemen
Uw, Mede broeder, SchŁltz.

Na afloop hiervan werd door Arnoldus Schouten, de jongste zoon van Jan Schouten, de eerste spijker geslagen in een op de werf van zijn vader voor eigen rekening op te zetten brik van ca 120 lasten ,,DE DANKBAARHEID,,
Onder het aanheffen van het Wilhelmus werd aan het voorsteven door het werkvolk een Geus op gehesen en aan de achtersteven 3 vlaggen waarvan de opschriften waren ,,DORDTSCHE SCHEEPSBOUW HERLEEFT / UIT DANKBAARHEID AAN DE KONING DER NEDERLANDEN EN DORDTSCHE INGEZETENEN,,
Onder gejuich van het werkvolk en onder het lied ,,Wij leven vrij, Wij leven blij,, werd de naam ,,Dankbaarheid,, genageld aan de te bouwen brik (dit schip ging op 6 december 1828 te water).
werf_schouten_harmonie.jpg (142984 bytes)
(afbeelding / tekening in kleur van de werf van Jan Schouten op 24-8-1826 de verjaardag van Koning Willem 1 met daarop 4 schepen in aanbouw van links naar rechts kofschip ,,HARMONIE,, 182 ton (te water 27-10-1826) reder Klerk en Voogd transportfregat ,, DORDRECHT,, (kiel gelegd op 16-11-1825 ) Nederlandse overheid / de brik,, DE DANKBAARHEID,, 112 last (te water 6-12-1828 ) reder Jan Schouten en J.B.'t Hooft en het fregat ,, LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN,, 250 last(te water op 16-10-1826)/ reder Maatschappij Dordrechtsche Scheepsrederij. (DI 655 Stadsarchief Dordrecht)
Toen er meerder opdrachten kwamen voor de bouw van zeeschepen nam Jan Schouten in ca. 1830 een scheepstekenaar Cornelis Carel Hoogerwerff uit Rotterdam in dienst, die voor af een scheepsplan tekende van het te bouwen schip.
Jan Schouten had twee werven: werf de ,,ACHTERHAKKERS,, aan de Kalkhaven en werf de ,,DEN ORANJEBOOM,, bij het Wilgenbosch. Op deze werven werden ca 38 schepen gebouwd in de periode van 1818 tot 1858.
Na het overlijden van hun vader Jan Schouten in 1852 zette zijn 2 zoons de twee werven voort.
werf_schouten_groenlandia.jpg (166973 bytes)
(Afbeelding /schilderij van M.Schouman uit 1803 van de Kalkhaven met daarop rechts de werf van Jan Schouten met een schip in reparatie en links de walvisvaarder ,,GROENLANDIA,, van kapitein / commandeur Simon Hoogerzeyl te herkennen aan de grote dwars balk achterop het schip waaraan de volgboten hingen, het schip en de volgboten waren in onderhoud bij Jan Schouten)

JAN SCHOUTEN JR.
(1811-Dordrecht). Hij trouwt in 1835 te Sliedrecht met Louise Hayse van Hattem (1814 Sliedrecht) d.v. Gerardus van Hattem (Burgermeester van Sliedrecht) en Adriana v Driel.
In 1853 lid van de vrijmetselarij Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht
In 1855 is hij reder/ koopman in hout en scheepsbouwer en woont met zijn gezin aan de Hellingen E 75 te Dordrecht.
In 1856 lid van het bestuur ter bevordering van fabrieks en handnijverheid in Nederland afd: Dordrecht.
In 1860 wikkelt hij de hele verkoop van de familiewerven en andere goederen af in Dordrecht.
In 1860 vertrekt hij met zijn gezin naar Breda / Rotterdam.


In de Dordrechtsche Courant van 2 april 1861 staat:

PUBLIEKE VERKOOPING 
van eene uitmuntende en zeldzaam zoo voorkomende verzameling 
MODELLEN 
zoo van Schepen uit verschillende Tijdvakken, als Sluis-, Bruggen- en Molenwerken, en eene menigte anderen van WERKTUIGEN en GEREEDSCHAPPEN; verder eene uitgrebeide Colelctie SCHEEPS BOUWKUNDIGE TEEKENINGEN, PRENTEN en PRENTWERKEN van Schepen, Sluis- en Dok-, Haven, Molen- en Artillerie-Werken.
En eindelijke: Eene belangrijke Verzameling 
B O E K E N
in het Vak van Scheepsbouwkunde en verwante Vakken, benevens Kunst, Wetenschap en Smaak, in verschillende Talen en uitmuntend Geconditionneerd.
Alles met zorg bijeengebragt en nagelaten door de Wed.Ed. Heer JAN SCHOUTEN, in leven Scheepsbouwmeester te Dordrecht.
Al hetwelk zal verkocht worden op Woensdag 24 April 1861 en volgende dag te Dordrecht door S.J. Mak van Waay, Ondernemer van Publieke Verkoopijgen te Dordrecht, ten overstaan van den Deurwaarder B. van Geluk.
En wel de Scheeps- en andere Modellen des voormiddags ten Tien ure, in het Huis get. E. no. 451-3 Achter Hakkers en de Teekeningen en Boeken des namiddags ten Drie ure, aan het Verkoop-Locaal in de Vischstraat te Dordrecht.
Zijnde alles te bezigtigingen op maandag en Dingsdag den 22 en 23 April 1861, van 's morgens 9 tot 's namiddags 5 uur in voornoemde Lokalen.
Katalogussen zijn op franco aanvragen te bekomen aan voornoemd Lokaal in de Vischstraat.

 

ARNOLDUS JAN SCHOUTEN
(1815 Dordrecht /1890 Nijmegen). Hij trouwt in 1840 te Dordrecht met Johanna Cornelia Pieters (1818 Batavia )d.v. Pieter Ides Pieters (kapitein der koopvaardij) en Cornelia Spaan.
Hij trok zich in 1856 terug uit de werf met zijn erfdeel.
In 1873 met zijn gezin vertrokken naar Den Haag.
Door de economische teruggang werden steeds minder schepen gebouwd. Toch werden er tussen 1851 en 1858 nog 12 schepen gebouwd. In 1858 werd het laatste schip afgeleverd de schoener ,,CONCORDIA,, van 128 last voor reder Gerard Mauritz te Dordrecht. Op 30 maart 1858 wordt de laatste bijlbrief van de werf door scheepsbouwer Jan Schouten afgegeven aan de reder. En en zo eindigde na 150 jaar de werf van Schouten in Dordrecht

In 1860 werden de werven en alle toebehoren verkocht:
Molen ,,Den Nieuwe Eendracht,, f 24.000, -
Molen ,,De Goede Verwachting,, f 15.000, -
De scheepsmakers werf ,,Achterhakkers,, f 2.700, -
De scheepsmakers werf ,,Den Oranjeboom,, f 2.500, -
Mastenmakerij
Balkengat bij molen ,,De Goede Verwachting ,, f 500, -
Balkengat bij het Papengat f 500, -
Modellen verzameling f 4.000, -
Houtwaren f 29.831, -
Gereedschap en karren f 4.160, -
Diverse aandelen in schepen, huizen met erven een wagenloods en stallen.

SCHEPEN WERF JAN SCHOUTEN TE DORDRECHT IN HET REGISTER VAN BIJL EN KOOPBRIEVEN VANAF 1819 TE DORDRECHT.
(niet alle schepen die werden gebouwd op de werf van Jan Schouten werden in het register te Dordrecht in geschreven, maar elders geregistreerd).

Galjoot / 3mast ,,HERSTELLER,, 90 last / bijlbrief nr 4 / 21-5-1819 / reder Jan Schouten.
Te water:30-10-1818.
1e Kapitein Roelof Harms Velthuis (Groningen). 1e reis MRD nr 20/9-6-1819 / met 11 man.

Stoomschip ,,DE VERENIGING,, (later,,Prins Frederik,,) van 100 voet /geen bijlbrief te Dordrecht. /voor de lijndienst Dordrecht/Rotterdam Op 11-16-1837 werd stoomboot ,,FREDERIK PRINS DER NEDERLANDEN van de lijndienst Rotterdam/dordrecht/Moerdijk uit de vaart genomen (nieuw schip in aanbouw komt in maart 1838 in de vaart) Te water: 4-4-1825.

(afbeelding 1e vaart uit Dordrecht bij het Groot Hooft / schilderij Stadsarchief Dordrecht)

Schoener/kof ,,CHRISTINA CORNELIA,, 95 last / bijlbrief nr 35 / 6-12-1825 / reder Klaas van Eysbergen houthandelaar te Dordrecht / te water: 16-11-1825.
1e Kapitein Jan Noord /vlag D22(1798 Slagtwedde-1850 Dordrecht).
1e reis MRD nr 162/11-2-1826 /met 7 man.

Kofschip,,HARMONIE,, 182 ton / bijlbrief nr 39 /27-4-1827 / reder Klerk en Voogd te Dordrecht / te water: 27-10-1826.
1e Kapitein Jacob Stobuur /vlag D 8 (1788 Veendam-1836 Dordrecht).
1e reis MRD nr 229 / 3-5-1827 / met 7 man.
werf_schouten_harmonie.jpg (142984 bytes)
(afbeelding/ tekening in kleur van de werf van Jan Schouten op 24-8-1826 de verjaardag van Koning Willem I met daarop 4 schepen in aanbouw van links naar rechts kofschip HARMONIE 182 ton (te water 27-10-1826) reder Klerk en Voogd, transportfregat DORDRECHT (kiel gelegd op 16-11-1825) Nederlandse overheid, de brik DE DANKBAARHEID 112 last (te water 6-12-1828) reder Jan Schouten en J.B. 't Hooft en het fregat LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN 250 last (te water op 16-10-1826) reder maatschappij Dordrechtse Scheepsrederij (DI 655 [Dordracum Illustratum] Stadsarchief Dordrecht)
(een tekening v/d stranding van het schip in april 1831 bij Texel /DI 2471 /A Stadsarchief Dordrecht
)

Fregat ,,LOUISA (AUGUSTA) PRINSES DER NEDERLANDEN,, 250 last.
Bijlbrief nr 40 / 30-6-1827 / reder M.D.S.(Maatschappij der Dordrechtsche Scheeprederij).
Vernoemd naar Prinses Louisa Augusta van Pruisen a.s. vrouw van Prins Frederik der Nederlanden
Kiel: 4-4-1825 / te water: 16-10-1826.
1e Kapitein Pieter Sipkes vlag D 1 (1793Amsterdam-1848 Dordrecht).
1e reis vertrekt op 21-8- 1827 uit Hellevoetsluis met 37 man naar Batavia / op 20-1-1828 in Batavia (het schip maakte 15 reizen naar Oost Indie/ werd verkocht in 1852 en in 1858 afgekeurd).
werf_schouten_harmonie.jpg (142984 bytes)
(afbeelding/ tekening in kleur van de werf van Jan Schouten op 24-8-1826 de verjaardag van Koning Willem I met daarop 4 schepen in aanbouw van links naar rechts kofschip HARMONIE 182 ton (te water 27-10-1826) reder Klerk en Voogd, transportfregat DORDRECHT (kiel gelegd op 16-11-1825) Nederlandse overheid, de brik DE DANKBAARHEID 112 last (te water 6-12-1828) reder Jan Schouten en J.B. 't Hooft en het fregat LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN 250 last (te water op 16-10-1826) reder maatschappij Dordrechtse Scheepsrederij (DI 655 [Dordracum Illustratum] Stadsarchief Dordrecht))
louise_bijlbrief_koopbrief.jpg (129506 bytes)
(register van bijl en koopbrieven vanaf 1819 te Dordrecht; 39 kofschip de Harmonij; 40 fregatschip Louisa Prinses der Nederlanden (1827))

Brik ,,DANKBAARHEID,, 112 last /108 voet lang /bijlbrief nr 63 / 4-10-1829 reder Jacob Buys 't Hooft en Jan Schouten te Dordrecht. Kiel: 24-8-1825 / te water 6-12-1828.
1e Kapitein Jacob Hendriks Hazewinkel /vlag D 24 (1792 -1845 Veendam).
1e reis MRD nr 393/29-10-1829/ vertrekt op 14-11- 1829 uit Hellevoetsluis met 16 man naar Batavia/terug in Holland op 21 september 1830 met koffie en suiker uit Soerabaya.
werf_schouten_harmonie.jpg (142984 bytes)
(afbeelding/ tekening in kleur van de werf van Jan Schouten op 24-8-1826 de verjaardag van Koning Willem I met daarop 4 schepen in aanbouw van links naar rechts kofschip HARMONIE 182 ton (te water 27-10-1826) reder Klerk en Voogd, transportfregat DORDRECHT (kiel gelegd op 16-11-1825) Nederlandse overheid, de brik DE DANKBAARHEID 112 last (te water 6-12-1828) reder Jan Schouten en J.B. 't Hooft en het fregat LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN 250 last (te water op 16-10-1826) reder maatschappij Dordrechtse Scheepsrederij (DI 655 [Dordracum Illustratum] Stadsarchief Dordrecht))

(een tekening in kleur van het schip voor anker op de reede van Batavia op 24-8-1833 met kapiteinsvlag D 24 van kapitein Jacob Hendriks Hazewinkel door tekenaar Kieffer. (GPV - M.G. 3399) Stadsarchief Dordrecht)

Transport fregat ,,DORDRECHT,, geen bijlbrief te Dordrecht / Nederlandse overheid.
Kiel: 16-11-1825.
1e Kapitein Luitenant Jonkers / vertrekt op 14-11-1829 uit Hellevoetsluis naar de Middelandse zee.
werf_schouten_harmonie.jpg (142984 bytes)
(afbeelding/ tekening in kleur van de werf van Jan Schouten op 24-8-1826 de verjaardag van Koning Willem I met daarop 4 schepen in aanbouw van links naar rechts kofschip HARMONIE 182 ton (te water 27-10-1826) reder Klerk en Voogd, transportfregat DORDRECHT (kiel gelegd op 16-11-1825) Nederlandse overheid, de brik DE DANKBAARHEID 112 last (te water 6-12-1828) reder Jan Schouten en J.B. 't Hooft en het fregat LOUISA PRINSES DER NEDERLANDEN 250 last (te water op 16-10-1826) reder maatschappij Dordrechtse Scheepsrederij (DI 655 [Dordracum Illustratum] Stadsarchief Dordrecht)).

Fregat ,,KONINGIN DER NEDERLANDEN,, 392 last / bijlbrief nr 67 / 18-9-1830. Reder Maatschappij der .Dordrechtsche Scheepsrederij te Dordrecht / te water: 26-5-1830
1e Kapt Pieter Sipkes/ vlag D 1(1793 Amsterdam-1848 Dordrecht).
1e reis MRD 457 / 8-9-1830 / op zee 25-11-1830 met 41 man naar Batavia / terug in Holland op 13 oktober 1831.
In 1854 verkocht (nr 168). In 1857 gestrand.
(afbeelding van het schip /DI 3045 Stadsarchief Dordrecht)

Fregat ,,STAD DORDRECHT,, 448 last / bijlbrief nr 68 / 25-11-1830. Reder Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsredrij te Dordrecht / te water: 28-8- 1830.
1e Kapitein Klaas van Schinkel / vlag D35 /(1790 Winschoten-1838 Dordrecht).
1e reis MRD nr 468 / 26-11-1830 / vertrekt op 26-12-1830 uit Hellevoetsluis met 41 man naar Batavia /terug in Holland op 7 oktober 1831.
Het schip werd in 1854 verkocht te Penang.

(afbeelding /schilderij van Jacob Spin/ het schip op zee met kapiteinsvlag D 35 van kapitein Jan v Nassau DI 3046 Stadsarchief Dordrecht).

,,7 KANONNEER BOTEN,, geen bijlbrief te Dordrecht (1830/31) / Nederlandse Marine.

Fregat ,,NEPTHUNIS,, geen bijlbrief te Dordrecht (1835) reder Barend Kooy Jz te Amsterdam.
1e Kapitein Pieter Kraay vlag A 30/53 (1788 Amsterdam).
1e reis MRD nr 743/1-7-1835 / met 37 man naar Batavia.

Transport fregat ,,MERWEDE,, geen bijlbrief te Dordrecht (1836) Nederlandse overheid.

2m galjoot ,,DE ONDERNEMING,, geen bijlbrief /lang 31.1 el/breed 7.3 el/geschikt voor de vaart naar West Indie. 
In 1841 verkocht aan reder Herman v/d Sande te Dordrecht voor f 26.500,-

Fregat/bark ,,BROEDERTROUW,, 436 last / bijlbrief nr 84 / 3-2-1837. Lang 41.38 el. Wijd 7.82 el. Hol 5.63 el. In 1857 bark getuigd. Reder leden vrijmetselaars Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
Kiel: 26-6-1835/ te water: 21-11-1836 / 41.38 ellen lang / 7.82 ellen breedt / 5.63 ellen hol/ kosten ca f 144.000, - 
1e Kapitein Jacob Hendriks Hazewinkel / vlag D 3 (1792 -1845 Veendam).
1e reis MRD nr 797 /19-1-1837 / vertrekt op 31-3-1837 uit Hellevoetsluis met 40 man naar Batavia/terug in Holland op 16 december 1837. 
Het schip werd op 3-3-1857 verkocht voor f 21.500, - aan reders Klerk en Voogd te Dordrecht.

Fregat ,,BATO,, 471 last / bijlbrief nr 86 / 7-3-1837. Reder Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsrederij te Dordrecht /te water: 12-9-1836.
1e Kapitein Jan Keyzer / vlag D 17 (1791-1873 Dordrecht). 
1e reis MRD nr 803 /21-2-1837 / vertrekt op 12-4-1837 uit Hellevoetsluis met 43 man naar Batavia / terug in Holland op 23 maart 1838.
In 1858 verkocht.

(afbeelding/schilderij van Jacob Spin/het schip op zee met kapiteinsvlag D 17 van kapitein Johannes Keyzer DI 3047 Stadsarchief Dordrecht).

Kofschip ,,NOORDSTAR,, geen bijlbrief te Dordrecht (1838) / reder Visser en Muller te Dordrecht. (ontwerp van scheepstekenaar Cornelis Hoogerwerff ) Te water: 31-3-1838.
1e Kapitein F.J. Brouwer/ 1e reis MRD nr 868 /14-4-1838/ met 5 man naar Bergen.

(afbeelding / bouwtekening van het schip door Cornelis Hoogerwerff, DI 3058 Stadsarchief Dordrecht).
(schip "Noordstar" / geen bijlbrief te Dordrecht (1838) werf Jan Schouten)

Galjoot ,,PARAMARIBO,, ( bark getuigd ) geen bijlbrief te Dordrecht (1838). Reder Kooy en Kooy en J.J. Ponselet te Amsterdam.
1e Kapitein: Jan Christoffel Topper / 1e reis MRD nr 901 / 29-9-1838 / met 14 man naar Suriname.

Fregat ,,ADMIRAAL JAN EVERTSEN ,, 160 voet /geen bijlbrief te Dordrecht (1838). Reder Kooy en Kooy te Amsterdam.
1e Kapitein Pieter Kraay / vlag A 30 / 53 (1788 Amsterdam). 
1e reis MRD nr 904 /24-10-1838 /met 41 man naar Batavia.
(afbeelding van het schip DI 3050/3052 Stadsarchief Dordrecht)

Bark ,,DE ZWIJGER,, 329 last / bijlbrief nr 96 / 1-9-1839. Reders J.B.'t Hooft en Frederik Cornelis Deking Dura te Dordrecht. Kiel: 21-11-1836 / te water: 12-4-1839.
1e Kapitein Pieter Marinus Vogelsang / vlag D 24 ( 1810 Dirksland-1854 Dordrecht).
1e reis MRD nr 929 / 22-4-1839 / vertrekt op 31-5-1839 uit Hellevoetsluis met 29 man naar Batavia / terug in Holland op 5 april 1840.
Het schip werd verkocht in 1861aan reder G v Hoogstraten te Dordrecht.

Bark ,,TRITON,, geen bijlbrief te Dordrecht (1839). Reders: Barend.Kooy en J.Kooy jr te Amsterdam.
1e Kapitein J.N. Schnijder / vlag A 339 (1801 Amsterdam ). 
1e reis MRD nr 953 / 30-10-1839 met 29 man naar Batavia.

Fregat,, DELTA,, 498 last / bijlbrief nr 100 / 8-11-1839. Reder leden Loge,, La Flamboyante,, te Dordrecht.(ontwerp van scheepstekenaar Cornelis Hoogerwerff) Te water: 22-10-1839.
1e Kapitein Govert Crans / vlag D 9 (1810-1872 Dordrecht). 
1e reis MRD nr 955 / 5-12-1839 / vertrekt op 7-1-1840 uit Hellevoetsluis met 40 man naar Batavia / in Batavia 23-4-1840 / terug in Holland op 2 januari 1841.
Het schip verongelukt op 30-5-1854 bij Kenn's Rif.

(afbeelding /bouwtekening van scheepstekenaat Cornelis Hoogerwerff/in jubileum uitgave 150 jaar Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht in 1962)

NB.
- Silentworld Foundation (Sydney Australia) en Australian National Maritime Museum - onderzoek naar de wrakken op de Kenn Reefs (rapport 2018);

Bark ,,SARA ALIDA MARIA,, geen bijlbrief te Dordrecht (1840). Reders Visser en Muller te Dordrecht en Barend Kooy te Amsterdam. (ontwerp van scheepstekenaar Cornelis Hoogerwerff )
1e Kapitein Cornelis Pieters Kuiper (1806 Texel).
1e reis MRD nr 1014 /15-9-1840 met 29 man naar Batavia.

(afbeelding / doorsnede / bouwtekening van scheeptekenaar Cornelis Hoogerwerff DI 3059 Stadsarchief Dordrecht).

Fregat ,,BIESBOSCH,, 504 last / bijlbrief nr 107 / lang 43 Ellen en 36 duimen, wijd 8 Ellen en 41 duimen en hol 5 Ellen en 89 duimen / 6-3-1841. Reders J.B. 't Hooft en F.C. Deking Dura te Dordrecht / kiel 12-4-1839 / te water 13-7-1840.
1e Kapitein Pieter Marinus Vogelsang / vlag D 24 (1810 Dirksland-1854 Dordrecht).
1e reis MRD nr 1034 / 23-2-1841 / vertrekt op 11-4-1841 uit Hellevoetsluis met 41 man naar Batavia / in Batavia op 27-8-1841 / terug in Holland op 13 februari 1842. 
Het schip werd afgekeurd in 1860 op Java.
(afbeelding/van het schip DI 3057 Stadsarchief Dordrecht)

Fregat ,,OSIRIS,, 530 last /160 voet / bijlbrief nr 108 / lang 44 Ellen 42 duimen, wijd 8 Ellen en 50 duimen en hol 5 Ellen 97 duimen / 30-4-1841. Reder leden Loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht / kiel: 22-10-1839 / te water: 28-2-1841.
1e Kapitein Jacob Hendriks Hazewinkel / vlag D 9 (1792 -1845 Veendam).
1e reis MRD nr 1060 / 21-6-1841 / vertrekt op 20-8-1841 uit Hellevoetsluis met 42 man naar Batavia / in Batavia op 30-11-1841 / terug in Holland op 14 mei 1842 / Amsterdam.
Het schip is gestrand op 15 december 1859 bij Madura.

Bark ,,WATERLOO,, geen bijlbrief te Dordrecht (1842). Reder J.Kooy te Amsterdam.
1e Kapitein S van Duyn (1804 Amsterdam). 
1e reis MRD nr 1114 / 7-4-1842 / met 26 man naar Batavia.
Gezonken bij Soemba in 1863.

Fregat ,,PHILIPS VAN MARNIX,, 635 last / 170 voet / geen bijlbrief te Dordrecht (1842). Reders: Barend Kooy en J.Kooy te Amsterdam (grootste schip gebouwd op de werf van Jan Schouten) / kiel: 13-7-1840.
1e Kapitein Pieter Kraay /vlag A 30 / 53( 1788 Amsterdam). 
1e reis MRD 112 / 12-5-1842 naar Batavia
(afbeelding van het schip DI 3062 Stadsarchief Dordrecht).

Bark,, JUNO 1,, 353 last / bijlbrief nr 120 / 30-9-1843. Reders George en Abraham Sandberg te Dordrecht.
1e Kapitein Willem Jacob Chevalier / vlag D 61 (1815 -1884 Dordrecht).
1e reis MRD nr 1181 / 6-10-1843 / vertrekt op 2-11-1843 uit Hellevoetsluis met 30 man naar Batavia / in Batavia op 4-2-1844 / terug in Holland op15 september1844. Het schip is op 4-3-1852 verongelukt voor kust van Zuid Afrika op Kaap Agulash.

Schoener ,,APOLLO,, 65 last / bijlbrief nr 121 / 21-10-1843. Reder: Gerard Mauritz te Dordrecht. Lang 85 voet.
1e Kapitein: Douwe Jans Mik /vlag D 44 (1797 Wildervank).
1e reis MRD nr 1183 / 14-11-1843 / met 7 man naar Suriname. In 1845 verongelukt.

Bark ,,SPHINX,, 139 last /263 ton/lang 29.60 ellen/wijd 5.08 ellen/hol 3.93 ellen / bijlbrief nr 132 / 12-8-1846. Reders Florent en Jacob van Wageningen Dirkz te Dordrecht.
1e Kapitein Gerrit Wegman(Wigman) vlag D 32 (1818 -1860 Texel).
1e reis MRD nr 1350 / 6-10-1847 / vertrekt op 20-9-1846 uit Hellevoetsluis met 14 man naar Java / in Batavia op 19-1-1847 / terug in Holland op 4 september 1847.
In 1855 verkocht aan J. van Oldenborgh te Dordrecht.

Bark ,,ANNA,, 162 last / bijlbrief nr 154 / 22-9-1847. Reder Florent en Jacob van Wageningen Dirkz te Dordrecht / te water:16-9-1847
1e Kapitein Willem Hendriks Cramer / vlag D 26 (1803 Amsterdam).
1e reis MRD nr 1354 /12-11-1847 / vertrekt op 21-11-1847 uit Hellevoetsluis met 14 man naar Lissabon / Rio de Janeiro / terug in Holland op 2 november 1848.

Bark ,,ADMIRAAL PIET HEIN,, 617 ton / geen bijlbrief te Dordrecht (1848). Reder J.Rahder en Co Amsterdam.
1e Kapitein Jacob v/d Linden / vlag D 6 (1806 Krimpen a/d Lek).
1e reis MRD nr 1380 /2-5-1848 met 27 man naar Batavia.

Bark ,,FLORA,, 172 last / bijlbrief nr 174 / 5-4-1850. Reder Abraham Sandberg en Co te Dordrecht.
1e Kapitein: Meynard Frederik Tijdeman / vlag D 55 (1815 Harlingen-1852 op zee).
1e reis MRD nr 1490 / 19-4-1851 / met 22 man. In 1857 verongelukt.

Bark ,,EVA JOHANNA,, 343 last / bijlbrief nr 179 / 27-9-1852. Reder Gerard Mauritz te Dordrecht. Lang 136 voet.
1e Kapitein: Harm Harms de Boer /vlag D 77 ( 1817 Veendam-1861 op zee).
1e reis MRD nr 1556 /22-10-1852 / vertrekt op 12-11-1852 met 22 man naar Calcutta / terug in Londen op 5-11-1853.
Het schip werd vermist na vertrek Batavia in 1861 op weg naar Holland.

Bark ,,JUNO 2,, 350 last / bijlbrief nr 187 / 26-6-1853. Reder Abraham Sandberg en Co te Dordrecht.
1e Kapitein Willem Jacob Chevalier / vlag D 61 (1815 -1884 Dordrecht).
1e reis MRD nr 1588 / 1-8-1853 / vertrekt op 10-8-1853 met 23 man naar Londen / Australie. Terug in Holland op 20-11-1854.
Het schip is verongelukt in augustus 1860 bij Macassar.

Bark ,,JAN SCHOUTEN,, 381 last / bijlbrief nr 189 / 9-11-1853. Reder leden Loge ,,La Flamboyante,, Dordrecht / te water: 28-8-1853. Lang 143 voet.
1e Kapitein Joseph Coening Meyer / vlag D 7 (1824 Batavia-1870 Dordrecht).
1e reis MRD nr 1599 / 27-10-1853 / met 25 man naar Batavia.

Bark ,,LOUISE KROONPRINSES VAN ZWEDEN,, 298 last / bijlbrief nr 197 / 24-9-1854. Reder Gerard Mauritz te Dordrecht. Lang 135 voet.
1e Kapitein Jacob van de Linden / vlag D 6 (1806 Krimpen a/d Lek).
1e reis MRD nr 1655 / 5-10-1854 / met 21 man naar Akyab.
In 1870 verkocht naar Duitsland.

Bark ,,EERSTELING,, 384 last / bijlbrief nr 200 / 6-11-1854. Reder Anthonie du Bois en Zn te Dordrecht.
1e Kapitein H.J.W. Schelkes / vlag D 15 (1821).
1e reis MRD nr 1664 / 13-11-1854 / met 25 man naar Akyab.

Bark ,,TWEE JEANNES,, 359 last / bijlbrief nr 201 / 28-11-1854. Reder Abraham Sandberg en Co te Dordrecht.
1e Kapitein J W Noordziek / vlag D 85 (1817 Den Haag).
1e reis MRD nr 1667 / 28-11-1854 / met 28 man naar Australie. Het schip verongelukt van Honkong naar Batavia op 16-10-1860 in straat Caspar.

Fregat ,,ARY SCHEFFER,, 398 last / bijlbrief nr 212 / 3-4-1856. Reder Gerard Mauritz te Dordrecht. Lang 150 voet. Kiel: 28-10-1854. Te water: 28-2-1856.
1e Kapitein Jan Gerrit Kunst / vlag D 5(1807 Akersloot- 1872 Dordrecht).
1e reis MRD nr 1738 / 23-4-1856 / met 26 man naar Java. In 1878 gestrand.

Bark ,,VERENIGING,, bijlbrief nr 218 / 30-8-1856. Reder Abraham Sandberg en Co te Dordrecht.
1e Kapitein Frederik Julius Gijzel / vlag D 38 (1818 Appingedam).
1e reis MRD nr 1766 / 13-9-1856 / met 12 man naar Golf van Mexico.

Bark ,,AGATHA EN MARIA,, 282 last / geen bijlbrief te Dordrecht (1857). Reders van Zijp en de Gaser te Amsterdam.
1e Kapitein W.B.van Zijp / vlag D 85 (1824 Amsterdam/1897).
1e reis MRD nr 1809 / 5-9-1857 /met 20 man naar Liverpool/Batavia.

Bark ,,GROOTMEESTER NATIONAAL,, 399 last / bijlbrief nr 227 /1-10-1857. Reder leden Vrijmetselarij Nederland / kiel: 19-5-1856 / te water: 11-1-1857.
1e Kapitein Adolph Frederik Giesse / vlag D 73 ( 1819 /1876 Dordrecht).
1e reis MRD nr 1812 / 23-9-1857 / met 26 man naar Java / het schip werd verkocht op 4-6-1870 aan Duitsland.

Schoener ,,CONCORDIA,, 128 last / bijlbrief nr 229 / 9-4-1858. Lang 105 voet. Te water: 27-3-1858. Reder G. Mauritz.
1e Kapitein Arie van Zanten / vlag D 100 (1830 Maassluis-1893 Dordrecht). 

,, 4 VERDEDIGINGS VAARTUIGEN,, Nederlandse Marine (1859)

TOEGEVOEGDE GEGEVENS:

- essay 100 pagina's "Jan Schouten en zijn Vrijmetselarij"
[http://inktspat.tripmadam.com/?p=46]

- [afbeelding pag. 14] Arnoldus Jan Schouten, zoon van Jan Schouten. Hij vervulde vele functies in La Flamboyante. In 1873 werd hij benoemd tot regerend meester van eer, wat hij tot zijn dood bleed (gemeentearchief Dordrecht D.I. 3609A)
schouten_aj.jpg (190126 bytes)
- [tekst pag. 14] Arnoldus Jan Schouten werd op 6 november 1815 te Dordrecht geboren. Zijn ouders waren Jan Schouten en Anna Crans. Zijn vader bezat een familiescheepswerf aan de Hoogt en speelde een vooraanstaande rol in het Dordrechtse maatschappelijk leven. Hij was onder andere gedurende vele jaren lid van de Gemeenteraad en was in 1812 een van de oprichters van de loge La Flamboyante. Hij diende de loge als regerend meester en had het op nationaal niveau tot gedeputeerde grootmeester-nationaal gebracht. Ook Arnoldus Jan volgde de familietraaditie en ging op de scheepswerf aan de Hoogt werken. Of dit werk hem niet beviel of omdat het financieel niet meer nodig was, spoedig gaf hij zijn werk op en ging als rentenier, wonende aan de Hoogt, door het leven. Hij trouwde met Cornelia pieters en kreeg twee kinderen.
In 1837 zette Schouten tevens de familietraditie op het maconnieke terrein voort: hij werd als leerling van de loge aangenomen. Spoedig werd hij tot meester verheven. De positie van zijn vader zal op zijn succesvolle carriere in de loge zeker van invloef zijn geweest. In 1842 werd Schouten tot bouwmeester gekozen, in 1844 tot tweede redenaar, in 1846 tot eerste redenaar en in1852 tot regerend meester als opvolger van zijn overleden vader. Deze functie bleef hij tot 1873 vervullen. Sedert 1860 was Schouten tevens lid van het College van grootofficieren. In 1873 verhuisde hij naar 's-Gravenhage en vandaaruit naar Aken (1883) en Nijmegen (1885). Als dank voor de bewezen diensten werd Schouten door La Flamboyante tot regerend meester van eer benoemd, welke titel hij tot zijn overlijden in 1890 bleef dragen. Zijn zoon Jan en broer waren tevens lid van de loge, zodat met recht gesteld kan worden, dat de Schoutens een voorname plaats in de logegeschiedenis hebben vervuld.
- [Afbeelding] Jan Schouten, scheepsbouwer, mede-oprichter van en stuwende kracht achter la Flamboyante, was jarenlang voorzittend meester van zijn loge (Gemeentearchief Dordrecht D.I. 3610).
schouten_jan.jpg (37441 bytes)
[bron: Kwartaal en Teken Extra 6 - 175 jaar loge La Flamboyante, De geschiedenis van een Dordtse vrijmetselaarsloge (1987)]

*

- (17-7-1826) 4. Is gelezen eene missive van den
Heer J. SCHOUTEN
daar bij verzoekende dat het Fregatschip Louisa Prisnes der Nederlanden, binnen kort, van zijne werf in t water te doen loopen, en zulks door de indiepte der KALKHAVEN onmogelijk zoude zijn; dezelve haven zoo voor zijnen werf als onder de kielpaal op de noodige diepte in tijds mogen wordne gebragt
(2) En Request van Cornelis Gips daat bij verzoekende dat daar binnen den tijd van vier weken, het, bij hem op Stapel staande Kofschip, in het water zal worden gelaten, de haven aldaar, behoorlijk moge worden uitgediept, en een gedeelte van de zoogenaamde RITTEDIJK afgenomen, als ook een paal met den grond gehaald. Waar op gedelibereed...etc
- (28-7-1826) 8. Is ter vergadering gelezen een Rapport van Heeren Hoofd Directeur van dezer Stadswerken en gebouwen van dato den 26 Julij 1826, op de ..fine van considerarien en advies in derzelver handen gestelde Request van de Heeren Jan Schouten en Cornelis GIPS, beide Scheepsbouwmeesters alhier, strekkende dat van den eerstegen. ter bekoming van de noodige uitdieping van de Kalkhaven, zoo voor zijn werf als onder de Kielpaal ten einde het bij hem op stapelstaande Schip Louisa Prinses der Nederlanden, in het water te kunnen doen loopen, terwijl het Request van den laatstgenoemden ten d..de dat er last mogt gegeven worden om de haven van zijn werf over vijf voeten uit te diepen en een gedeelte gronds er een paal weg te nemen, op dat hij, in staat zoude geraken, om het, bij hem op stapel staande Kofschip, in het water te laten loopen; zijnde gemelde Rapporten de beide Requesten, van den volgende inhoud [fiat insertio] Waar op gedelibereerd en in aanmerking genomen zijnde, dat door dezer Stads Regeering, niet meerder uitdieping kan worden toegestaan, dan, dat de havens, of de gedeelten ten dezer bedoeld, worden gebragt op het gewoon peil van diepte, terwijl meedere diepte tot het doen in t water lopen van Schepen, vereischt wordende, moet worden bewerkstelligt ten koste van den gew..(?) welke daer van speciaal het genot hebben als zijnde zulks, voor het algemeen, van geen nut, en dat zulks mede betrekking heeft tot andere gebragde opruimingen; Is goedgevonden en verstaan, zich met het voorschreven Rapport te comformeren en mitsdien de verzoeken van de Supplianten, alleen in zoo verre te accorderen:
(1) Dat op t verzoek van den heer Schouten, de Kalkhaven van den muur voor den tras en olijmolen den TREURWILG (van ouds de Spiering) tot aan den duc d'Alv voor dat gedeelte der werd van den heer Schouten; op de gewone diepte of peil zal gebragt en daartoe daer ter plaatse, meer of .... twee voet slik uitgehaald wordt; terwijl zulks,als aan begin van eene verdere te doene uitdieping, kan worden aangemerkt;
(2) Dat op t verzoek van den Heer GIPS de Riedijksche haven voor zijn werf daar het kofschip op stapel staat, op de gewone diepte of peil, zal gebragt en daar toe, van ter plaatse omtrent twee voet slik utigehaald worden; Alles echter met dien verstande dat, bij aldien een van de genoemde Supplianten meeder diepte of opruiming en hij zulks, en eigen kosten en met overleg der Commissie van Hoofd Directeurs van deze Stads werken en gebouwen, zal moeten doen of zich deswegens met dezelve billijkheid verstaan. En zal een Extract dezes gegeven worden aan de voronoemde Commissie, als mede aan de Supplianten ieder voor zoo veel hem aangaat, om .. te strekken ter informatie en inzigt.
[Erfgoedcentrum DiEP 5-217 notulen BenW Dordrecht over het jaar 1826]

*

- De ingezeten der stad Dordrecht worden verwittigd, dat de Scheepmaker Jan Schouten, voornemens is, zijn brikschip DE DANKBAARHEID, op heden Zaturdag des namiddags ten 3 1/2 ure, van zijne Werf te water te laten.
[Dordrechtsche Courant 6 dec 1828]

*

- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons tenvollen overtuigd houden dat op de Werf van den Scheepsbouwmeester Jan Schouten alhier den 16 December 1826 de kiel is gelegd, en vervolgens zoodanig volbouwd, dat op den 29 Julij 1837 van de Bijl is te water gelaten, en daarna verkocht aan de Heeren J.J. Poncelet & Zoon te Amsterdam het Galjootschip De Onderneming, lang overstevens Een en dertig Ellen tien palm vier duimen, wijd op den buitenkant den houten op het groot spant zeven El drie palm Zes duim, Hol van de bovenkant der kiel, tot op de benedenkant den balken aan boord op het groot spant, Vier El vijf palm drie duimen Nederlandsche Maat.
   Dordrecht den 15 Junij 1838
   B en WW Voornoemd
   Ter ordonnantie van dezelve.

[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

*

- Wij B. en W.W. etc. Certificeren bij deze, dat aan osn bekend is er wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Barkschip genaamd Triton, lang 38 Ellen 36 duimen, wijd 7 Ellen 6 duimen en hol 5 Ellen 85 duimen, en daar over gemeten op 372 Laste, alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeester Jan Schouten geheel is nieuw gebouwd en op de 12 Sept. 1839, aan dezelve is van stapel gelaten.
   Dordt den 28 Sept. 1839.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

*

- Wij B. en W.W. etc Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden, dat het Fregatschip genaamd de Admiraal Jan Evertsen, lang 44 Ellen 60 duimen, wijd 9 Ellen 22 duimen en hol 6 Ellen 11 duimen en daar over gemeten op 590 Lasten, hebbende Twee dekken en drie Masten, alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeester Jan Schouten geheel nieuw is gebouwd en op den 12 Junij 1838, van dezelve is van Stapel gelaten.
   Dordrecht den 29 Sept. 1838.
   B & WW voornoemd

[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

*

- [1352] Wij B. en WW etc, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het BarkSchip genaamd Sara Alida Maria lang 38 Ellen 78 duimen, wijd 7 ellen 39 duimen, en hol 5 Ellen 90 duimen en daar over gemeten op 399 Lasten; alhier op de Werf van de Scheepbouwmeester Jan Schouten is gebouwd en op den 31 Augs. 1840 van dezelve is van Stapel gelaten voor rekening van de heer B. Kooij Jzn te Amsterdam.
  Dordrecht den 2 September 1840.
  B. en WW voorn.d
[bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

*

- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Fregat Schip genaamd Biesbosch, lang 43 Ellen en 36 duimen, wijd 8 Ellen en 41 duimen en hol 5 Ellen en 89 duimen en daar over gemeten op 955 Tonnen of 504 Lasten; alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeester Jan Schouten is gebouwd voor rekening der Heeren Jacob Buijs 't Hooft en Fredrik Cornelis Deking Dura als Directeur alhier en op de 13 Julij 1840 van dezelve is te water gelaten.
    Dordrecht den 3 Maart 1841.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

*

- [1610] Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Fregatschip Osiris, lang 44 Ellen 42 duimen, wijd 8 Ellen en 50 duimen en hol 5 Ellen 97 duimen en alzoo groot 1003 tonnen of 530 lasten; alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeester Jan Schouten is gebouwd voor Rekening van de Heeren Herman van de Sande Hzn, Florus van Wageningen, Henri Vriesendorp, Jacob van Wageningen Dzn te Dordrecht en verder mede reeders en op de 27 Febr 1841 frisch van de Bijl is te water gelaten.
     Dordrecht den 20 April 1841.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1978a (stapel 2)]

*

- (No. 53 Rep.) Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd hebben dat het Barkschip genaamd Waterloo Lang 38 Ellen 82 duimen, wijd 7 Ellen 60 duimen en hol 5 ellen 85 duimen, en daar over gemeten op 405 Lasten, alhier op de Werf van de Scheeps Bouwmeester Jan Schouten is gebouwd en op den 9 Julij 1841 van dezelve van stapel gelaten is.
   Dordrecht, 14 Maart 1842.
   Burgemeester-Wethouders Voornd.

[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

- Bark WATERLOO. 1841 Doorsnede grootspant.
Gebouwd 1841 door J. Schouten te Dordrecht, gezonken bij Soemba in 1863.
[bron: Beschrijvende catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen door Willem Voorbeijtel Cannenburg (1944); google.books]

*

- (No. 113 Rep.) Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat het ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Fregatschip genaamd Philips van Marnix, hebbende twee dekken en drie Masten, lang 46 Ellen 80 duimen, wijd 8 Ellen 82 duimen en hol 6 Ellen 32 duimen en daar over gemeten op 612 Lasten; alhier op de Werf van den Scheeps Bouwmeester Jan Schouten is gebouwd en op den 23 Julij 1841 van dezelve is te water gelaten.
    Dordrecht den 20 April 1842.
[bron: stadsarchief Dordrecht archief 5, inv. nr. 1978 verklaringen 1838-1843]

*

- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ten vollen overtuigd houden, dat het Barkschip Sphijnx, Lang 29 Ellen 60 duimen, wijd 5 ellen 8 duimen, hol 3 Ellen 93 duimen en daarover gemeten op 139 Lasten; alhier op de Werf van den Scheepsbouwmeester Jan Schouten is gebouwd en op den 14 Julij 1846 van deszelfs Werf te water gelaten.
    Dordrecht den 6 Augustus 1846. 
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

*

- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is, en wij ons ten vllen overtuigd houden dat het Barkschip genaamd ANNA, Lang 32 Ellen 40 duimen, wijd 5 El 33 duimen, Hol 3 El 99 duimen, en over zulks gemeten op 162 Lasten; gelijk staand aan 306 Tonnen; alhier op de Werf van den Scheepsbouwmeester Jan Schouten is gebouwd en op den 16 September 1847 van deszelfs werf te water gelaten.
  Dordrecht den 27 September 1847.
  Burgemeester en Weth. voornoemd.
  Ter ordonnantie van dezelve. 
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979 (stapel 1)]

*

- (No. 465 Repertoire)(op den Bijlbrief te Zetten) Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is, en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Barkschip genaamd Admiraal Piet Hein, lang 38 Ellen 60 duimen, wijd 6 Ellen 65 duimen en hol 5 Ellen 88 duimen, makende 671 belastbare tonnen; alhier op de Werf van den Scheepsbouwmeester Jan Schouten is gebouwd en op den 15de maart 1848 van deszelfs Werf te water gelaten
     Dordrecht den 10 April 1848.
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 5, inventarisnummer 1979a (stapel 2)]

*

- [nr 71] De ondergeteekende in de verpligting zijnde om ten behoeve van hemzelf de Werf en de Brug Achterhakkers af te mogen sluiten van heden Maandag 22 tot zaturdag 27 Junij ten einde zonder belemmering het schip Grootmeester Nationaal in het water te laten, vraagt daartoe de vereischte vergunning, Dordrecht den 22 Junij 1857 Jan Schouten
Toegestaan onder de bepaling van zoo spoedig mogelijk de passage op .. te herstellen.
- [nr 80] De ondergeteekende in de verpligting zijnde om ten behoeve van hemzelf de Werf en de Brug Achterhakkers af te mogen sluiten van heden Maandag 13 Juli tot maandag 20 Julij ten einde zonder belemmering het schip Agatha en Maria in het water te laten, vraagt daartoe de vereischte vergunning, Dordrecht den 18 Julij 1857 Jan Schouten
Toegestaan onder de bepaling [-]
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief 209, inventarisnummer 37]

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008-mrt 2009 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)