WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 19e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
REDER RUBEN VOGELSANG ANNO 1819
(De rederij bestond al voor 1800)

RUBEN VOGELSANG (1754 Den Bosch / 1825 Dordrecht) z.v. Jan Harens Vogelsang en Anna v/den Dunnen.
Hij trouwt in 1789 te Dordrecht met Anna Debora Kisselius (1765 / 1826 Dordrecht) d.v. Anthony Kisselius en Magdalena Johanna van Hoven.
In 1792 verkoopt hij als cargadoor voor de weduwe Jacob Petrus van Dongen te Dordrecht het fregat ,,Vrouw Adriana,, voor f 21.000,-
Op 11-1-1802 koopt hij een 2 deks brikschip ,,Cora,, 160 last van reder Metger Heydeck te Emden voor f 7.000,-
 
# (transport) Actum den 11 Januari 1802.
Dat voor ons kwam Ruben Vogelsang, wonende binnen deze Stad, als bij Acte van Substitutie den 11 September 1801 gepasseerd voor den Notaris Petrus Joannes van Steenbergen en twe getuigen te Dordrecht door Gerrit Redeker, toen ter tijd Schipper op het natemelde Brikschip, gesubstituteerde en gevolmagtigd tot den verkoop en overdragt van hetzelve Schip en toebehoren hier na breeder te melden, uit kragte van eene Procuratie met de magt van substitutie van Metger & Heijdeck, kooplieden te Emden Reeders en Eigenaars van hetzelve Schip, Ons Schepenen vertoond, daar van zijnde, op den Tienden Augusts 1801 gepasseerd voor den Heer Klose, Koninglike Pruissche Justitie Commissaris bij het Departement van de Oostfriesche Regeering te Emden.
En verklaarde de Comparant in zijne voorschreve qualiteit verkogt te hebben, en dienvolgende te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen Eigendom overtedragen aan- en ten behoeve van heer Ruben Vogelsang, in zijn privé.
Het twedeks Brikschip den Kron Prins van Preussen (dog nu genoemd zullende worden Cora) in ’t jaar 1792 nieuw utigehaald, zijnde groot omtrent 160 Lasten, lang over Steeven 104 Voet, wijt bij de eerste Balk voor het groot Luik binen zijn wegering 26 voet 7 duim, hol in ’t ruim van de buikdenning tot onder de Watergangen 12 Voet, hol tusschen deks bij het groot Luik van balk tot balk 6 1/2 voet alle Amsterdamsche voeten. En dat verder met alle zijn rondhout, opstaande en lopend Want, Boot en sloop, Ankers, Touwen, zeilen en andere Scheepsbehoeften, die bij ’t voorschreve Schip zijn, volgens inventaris daar van zijnde.
Bekennende de Comparant verders in zijne voorschreve qualiteit van de Kooppenningen van dien voldaan en betaeld te zijn, met ene Somma van Zeeven duijsent Guldens gereet en contant geld (waar van de 40 penning, en 10 verhoging is betaeld, volgens quitantie Ons Scheepenen vertoond). Des zullen de Reparatien en vertimmeringen aan voormeld Schip in den afgelopen Jare 1801 gedaan alleen en geheel wezen voor Rekening van den Kooper en door hem moeten worden betaeld, zo als hij verklaarde aantenemen bij deze. En belovende voorn. Vaartuig en toebehoren te zullen waeren en vrijen als recht is op alle Wateren, Stromen en Rivieren, voor allen kommer en aanthaal, onder verband van de Personen en Goederen, van de gewezen Reeders en Eigenaars van voormeld Schip hier boven en bij de meergemelde Volmagten genoemd, als naar Rechten.
In oirconde &c. (get.) Jacob Vriesendorp.
[SAD 9-1623 transportakten en bijlbrieven voor het watergerecht 1800-1809]

# Gehaalde zeebrieven (na afgelegde eed door schipper/reder) Dordrecht 1757-1802 (SAD 3-3417 en SAD 4-205):

* [ZEEBRIEF 20-03-1802] 20 Maart 1802 Jan Schotman van Dordrecht (deze zeebrieven zijn terug gebragt in Julij 1803), ’t Schip Calijpso, groot 38 lasten voor Ruben Vogelsang. Eed gedaan;
* [ZEEBRIEF 05-05-1802] 5 do. Roelof Muring van Dordrecht, ’t Schip Cora, groot 102 lasten voor Ruben Vogelsang. Eed gedaan. (dit Schip is in de Witte Zee vergaan, een (de fransche) zeebrief gered zijnde, is deselve ter Secretarie terug gebragt en door ons verscheurd);
 
In 1825 woont hij aan de Nieuwe Haven A309 en is dan scheepsreder.

6 SCHEPEN
:

Brik ,,VESTA,, koopbrief nr 7 / 31-8-1819 / voor f 4.950, -

Kapitein Jan Keyzer / vlag D 17 (1791-1873 Dordrecht).
1e reis MRD nr 27 / 10-9-1819 / met 9 man naar Palermo.

Kofschip ,,FLORA,, 52 last / koopbrief nr 8 / 31-8-1819 / voor f 3.780, -
Kapitein Obbe P. Blom /vlag A 52 / 93. 1e reis MRD nr 26 / 4-9-1819 / met 6 man naar Plymouth.

Kof schip,,TREKVOGEL,, 55 last / koopbrief nr 31 / 13-7-1824 / samen met Adolph BLUSSÉ van Oud Alblas voor f 12.757, -
Kapitein Michiel Stefens Muller / vlag D 6 (1786 Emden).
1e reis MRD nr 121 / 23-1-1825 / met 8 man naar Newry.

Kofschip ,,DE VLIJT,, verkoopbrief nr 48 / 2-6-1828 / voor f 1.298, -
Kapitein Eime Eimens de Vries / vlag D 9 (Workum). 1e reis MRD nr 325 / 19-8-1828.

Kofschip ,,TREKVOGEL,, verkoopbrief nr 49/ 2-6-1828(erven Vogelsang) voor f 2.312,50,-
Kapitein Harm Tiedens de Jong /vlag D 26 (1794 Emden/1845 op Zee).

Kofschip ,,DE MAAGD VAN DORDRECHT,, bijlbrief nr 66 / 26-6-1830 / werf Nicolaas van Striemen te Dordrecht / Vogelsang en Co.
Kapitein Leendert van der Zee (Harlingen).

TOEGEVOEGDE GEGEVENS:

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40]
13-08-1819 Jan J. Keiser  53  f 6,00
- Wij Ondergeschreven Jacob Strobuur, oud 32 jaar en Carel Lodewijk Menzel, oud 52 jaar, beiden zee kapiteins en wonende alhier, verklaren ten verzoeke van Johannes Keijzer, 29 jaar, en mede Zee kapitein en wonende alhier, voor de oprechte waarheid en aan te dienen alwaar deze mogt worden vereischt dat aan ons zeer wel bekend is, dat den zelven Johannes Keijzer in de maand Januarij van 't Jaar 1814, waarop alhier voor de Land Militie is geloot, buiten de mogelijkheid is geweest, om in den Ligting deel te nemen, aangeven wij Ondergeschreven ons met denzelven op gemeld tijdstip te Gotthenburg in Zweden hebben bevonde van waar hij in de Maand Meij van gemeld Jaar naar Engeland is vertrokken.
     Dordt 18 Nov 1820
    't Certificaat is bevestigd om te kunnen ...(?)
+
Johannes KEIJZER van bewijs Zee Capitein, zoon Johan Adam Keijzer, van beroep particulier en Anna Katrina Dolleman in leven en wonende alhier.
lengte: 1 El 7 Palm 1 1/2 d; aangezigt : ovaal; voorhoofd: hoog; ogen: blauw
neus: ..; mond: id; kin: rond; haar: bruin; wenkbr. : do
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1929 verklaringen over 1820]

- Carel Lodewijk Menzel, tr. Filippine Wilhelmsen.
Kinderen:
1. Sophia Eleonora Menzel, ged. Stadhagen (Hanover) 1760, overl. Doesburg 08-11-1843 (83 in 1843), tr. Johan Hendrik Sieppert, overl. voor 1843.

- Carel Ludwig Menzel, geb. Buckenburg 1757, overl. Rotterdam 03-08-1832 (75 jaar en 8 mnd), zoon van Pieter Menzel en Maria Elizabeth Grote, tr. Maria Elizabeth Groten (Groote).
Kinderen:
1. Maria Wilhelmina Carel Menzel, ged/ged. Rotterdam 21-12-1808/08-01-1809 (get. Wilhelmina Alewaart, Maria Koelbier, Jochem Tiessen Bohne, Harmen Hendrik Kroese), overl. Rotterdam 22-10-1812 (3 jaar).
2. Caroline Carel Menzel, ged/ged. Rotterdam  23-08/12-09-1811 (get. Pieter Noordbergh, Martha Magdalena Malmberg)(wonende Goudsche Cingel).

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40]
07-10-1815 O. P. Blom 48 f 3,00
21-03-1816 O.P. Blom 48 f 3,00
24-06-1816 O.P. Blom 48 f 3,00
09-09-1816 O.P. Blom 48 f 3,00
19-10-1816 O.P. Blom 48 f 3,00
08-03-1817 O.P. Blom 52  f 6,00
29-10-1817 O.P. Blom  66  f 6,00
09-06-1819 O.P. Blom 92 f 6,00
29-12-1819 O.P. Blom   58 [=Flora] f 6,00
15-06-1820 O.P. Blom   58 [=Flora] f 6,00
04-10-1821 Oeds P. Blom  87  f 6,00

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40]
10-03-1819 M. Muller   40 f 3,00
18-10-1819 M. Muller   40 f 3,00
12-12-1820  M. Muller   40 f 3,00
08-11-1822 M. Muller 96 f 6,00
05-05-1823 M. Muller 96 f 6,00
17-07-1823 M. Muller 96 f 6,00
13-10-1823 M. Muller 96 f 6,00
11-08-1829 M. Muller (Alicante) 191 f 6,00

*

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40 (1813-1830)]
07-07-1827 Harm F. Muller 37 last f 3,00
19-09-1827 Harm F. Mulder 37 f 3,00
30-09-1829 H.F. Mulder (Bergen) 62 last f 6,00
17-11-1829 Harm F. Mulder (Liverpool) 62 f 6,00

*

- Wij B en WW deze Stad Dordrecht, Certificeren bij deze dat het aan ons bekend is en wij ten vollen overtuigd houden, dat het kofschip genaamd de Maagd, alhier bij den scheepsbouwmeester Nicolaas van Striemen op zijn werf  is gebouwd en op den 9de Junij 1830 te water geloopen,
     Dordrecht den 24 Junij 1830
[bron: Stadsarchief Dordrecht (SAD) archief 5 inv.nr. 1933 verklaringen over 1830]

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008-juni 2012 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)