WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 19e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
REDER / KOOPLIEDEN GEBR. CASTENDIJK TE DORDRECHT
(De rederij bestond al voor 1800)
 
WATERGERECHT
# (folio 27/27vs) Actum den 12 April 1759.
Dat voor ons kwam Pieter van Gelsdorp, Notaris en Procureur binnen dese Stad in qualiteijt als last en Procuratie hebbende vande Juffr. Jacomina en Maria Paradijs, woonagtig te Alkmaar volgens deselve procuratie gepasseert voorden Notaris Mr. Paulus van Huntum en getuijgen tot Amsterdam in dato den 26 Februarij 1759, ons Scheepenen verthoont, ende verclaeren den Comparanten in sijne voors. qualitijt vercogt te hebben, dienvolgende te cedeeren transporteeren ende in volen Vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van de Heeren Wilhelmus Pistorius en Gerard Castendijk, Coopluijden binnen dese Stad,
Een derde portie in een Waterschip binnen dese Stad thuijs behoorende
en gevoert werdende bij Schipper Hendrik van Es met deszelfs staande en loopend Wand.
Bekennende den Comparant vande kooppenningen vandien voldaan ende betaalt te sijn den laasten penning metten eersten ende dat met een Somma van twaalff hondert en tien guldens ende nog tot rantsoen sestig guldens en tien stuijvers en des te same f 1270:1:0 gereet ende Contant gelt. Belovende den comparant wegens sijn voors. principaalen het voors. een derde portie in het bovengemelte Waterschip te Sullen waaren en Vrijen als Regt is, op alle wateren, Stroomen en Rivieren voor allen kommer ende aanthaal onder verband van sijn voors. principaale persoonen ende goederen deselve stellende ten bedwange van allen Heeren, Hoven, Regten ende Regteren, in oirconde &c. (get.) H.F. Ketelanus vervangende de Heer Beelaerts van Emmichoven.

# Actum den 12 Februarij 1760.
Dat voor ons kwam de Heer Mattheus Rees, inden Oud-Raad deser Stad &c ende verclaerde den Heer Comparant vercogt te hebben dienvolgende te cederen, transporteeren ende in vollen Vrijen Eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van Jacobus vander Elst, Coopman binnen dese Stad, de helft in een derde portie, en aan Johannes en Arnoldus Backer, mede Coopluijden alhier, mede de helft in een derde portie, en sulks te same
Een derde part ein een waterschip binnen dese Stad thuijshoorende
, en gevoert werdende door schipper Hendrik van Esch, waer vande resterende twee derde portien den Heer vercooper voor 1/3 en de Heeren Wilhelmus Pistorius en Gerard Castendijk het resterende 1/3 part sijn competerrende, Ende dat met desselfs staande en loopend want soo ít selve reijlt en Seijlt en bijde koopers ten genoege ontfange.
Bekennende den Heer Comparant vande kooppenningen vandien voldaan en betaalt te sijn den laasten penning metten eersten ende dat met een Somma van twee duijsent guldens gereet en Contant gelt. Belovende den heer Comparant het voors. Een derde part in het bovengemelte Waterschip te Sulle waren en vrijen als regt is op alle wateren, Stroomen en Rivieren voor allen kommer ende aanthaal onder verband na Regten, in oirconde &c. (get.) H.F. Ketelanus vervangende de heer Johan van Neurenberg.

# (folio 158vs)(transport) Actum den 14e Januari 1771.
Dat voor ons kwam de Heer Mr. Cornelis Vrolikhert, Penningmeester van Out-Beijerlant &c. &c. wonende binnen deze Stat. Denwelke bekende verkogt te hebben, en dienvolgende te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeven van de Heren Gerard Kastendijk en Jan Castendijk, Kooplieden binnen deze Stat;
Een twe en dertigste gedeelte in een Fluit-Schip genaamt Pro Patria, met deszelfs Vlet en toebehoren
.
Bekennende de Compt. van de Kooppenningen van dien voldaan en betaalt te zijn, met ene Somma van Twe hondert Vijf en tagtig Guldens, en wegens Enen Stuiver van de Gulden, tot rantsoen met Twe hondert negen en Negentig Guldens en Vijf Stuivers, gereet en Contant gelt (waar van de 40 penning en 10 verhoging is betaalt, volgens Quitantie aan ons vertoont). En belovende de Compt. de voorz. Scheepsportie te zullen waren en vrijen, als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren, voor alle kommer ende aanthaal onder verbant als naar Rechten &c. (get.) Gerard De Bevere vervangende díHeeren van Convent en de Witt.

# (folio 166-166vs-167)(transport) Actum den 27 Juni 1771.
Dat voor ons kwam Juffrouw Adriana Brooshooft weduwe van wijlen de Hr. Cornelis Bax, wonende binnen deze Stat, voor en in naam van de gewezene Rederij van het Schip Pro Patria, hier agter te melden. En bekende verkogt te hebben en dienvolgende te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van den Heer Pieter Vernimmen, mede wonende binnen deze Stat, als Boekhouder van de nieuwe Rederij van ít zelve Schip Pro Patria genaamt (waar van thans Reders zijn Pieter Vernimmen voor een Zestiende, Gerrit van Hoogstraten en Zoon, voor een Zestien, Samuel Crena, voor een Zestiende, Quirjjn van Strijen, voor een Zestiende, Jan Gevaerts - P.P. Repelaer, voor een Zestiende, N. Backus & A. van Poeljen voor een Zestiende, J. Meuwiszen & B.B. Noordbergh voor een Zestiende, Jan van der Linden van Slingeland, voor een twe en dertigste, Adolph H. van der Meij van der Linden voor een Zestiende, Wilhelmus & Sibertus van Nievelt voor drie twe en dertigste, Anthonij en Cornelis Stratenus voor een Zestiende, Gerard Castendijk en Zoon, voor een Zestiende, Van der Schoor en C.M. van Nievervaart voor Een Zestiende, Bandt & Hooft voor een Zestiende, Wede. H. Koijmans en Pieter Koijmans voor een Zestiende, P. Vernimmen en Walpot, voor een Zestiende en dus te zamen voor ít geheel)
Een Fluit-Schip genaamt Pro Patria, in den jare 1740 nieuw uitgehaalt, lang over steven 110 Voeten, wijt voor den Eerste Balk voor de grote Mast binnen de Huit 26 Voeten 3 1/2 duimen, Hil in ít ruim onder den eersten Balk voor de grote Mast 10 Voeten 7 1/2 Duimen, tusschen dekshoog aan boort aan den onderkant van den Balk voor de grote Mast 5 Voeten 9 1/2 duimen Stierplegt, hoog aan boort 8 Voeten en 4 Duim
, alle Amsterdamze Voeten met deszelfs Ronthout, opstaande en lopend Want en verdere goederen, als mede met desselfs Armazoen of Walvisvangers gereetschap niets uitgezondert.
Bekennende mitsdien de Compte. in hare voormelde qualiteit van de Kooppenningen van dien voldaan en betaal te zijn met ene Somma van Agt duizent Een hondert Guldens, en wegens Enen Stuiver vande gulde voor rantsoen Vier hondert en Vijf Guldens, en dus te zamen mat agt duizent Vijf hondert en Vijf Guldens, gereet en contant gelt (waar van de rantzoenpenningen gerekent tegens een halve Stuiver van de gulden; en na aftrek der Vleet of Vaatwerk, bij geswore Makelaars getaxeert op twe duizent Een hondert negen en Sestig Guldens, volgens Certificatie, dato 5 Maart 1771 Ons Schepenen vertoont) de 40e penn. en 10 Verh. is betaal, volgens Quitantie mede aan ons vertoont. En belovende de Compte. in hare qualiteit voormelt Fluit-Schip, en toebehoren te zullen waren en vrijen als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren voor allen kommer ende aanthaal, onder verbant, als naar Rechten. In oirconde (get.) Gerard De Bevere alsmede vervangende díHeer Beelaerts.
 
De Gebr. Castendijk zijn handelaren o.a. in graan en koloniale waren en wonen in 1830 aan de Groenmarkt te Dordrecht.

GERARD ROBERTUS CASTENDIJK (1774 Dordrecht) ongehuwd z.v. Joan Castendijk en Maria Besemer.

ROBERTUS JOAN CASTENDIJK (1783 Dordrecht) z.v. Joan Castendijk en Maria Besemer.
Hij trouwt in 1803 te Dordrecht met Henrietta Hester de Roo. In 1811 erven de Gebr Castendijk na het overlijden van hun vader f 10.000,- contant en f 7.000, - aan obligaties en voor f 10.000, - in aandelen in de plantage Marienbosch te Suriname. Voor f 32.000, - in aandelen in 4 schepen /een huis en pakhuis aan het Maartensgat / pakhuizen in Annapoort / Ruyterstraat / Hoge Nieuwstraat een huis aan de Voorstraat en grond in Papendrecht en grond in de Thomas waard.

SCHEPEN GEBR. CASTENDIJK

Schoener ,,CONSTANCE,, koopbrief nr 6 / 30-7-1819 voor f 3.000, -
Kapitein J.B. Fuchs/Fichs vlag A 6/23/
1e reis MRD nr 30 /1-11-1819 /met 17 man naar Port au Prince.

Kof ,,BOUDEWINA,, 165 ton / koopbrief nr 10 / 16-10-1819 voor f 7.450, -
Kapitein Jacob Strobuur / vlag D 8 (1788 Veendam-1836 Dordrecht).
1e reis MRD nr 28 / 19-10-1819 / met 7 man naar Lissabon.

Kof ,,MARIA,, 64 last / verkoopbrief nr 16 /15-2-1821 voor f 2.700, -
Kapitein Jan Sikkes / vlag D 20 (1768 Makkum).
1e reis MRD nr 6 /15-2-1820 /met 7 man naar Liverpool.


TOEGEVOEGDE GEGEVENS:

Monsterrollen te Dordrecht [=MRD] voor de 'Boudewina' [SAD 12-2 (1814-1820)]
mrd13 13-06-1814 Boudewina Dordrecht Cadix kaptein B. Tours
mrd16 20-04-1815 Boudewina Dordrecht Abberdeen kapitein Bartholomeus Tours
mrd41 09-11-1815 Boudewiena Lissabon kapitein H.W. Hijnsieus
mrd07 13-04-1816 Boudewiena Hul kapitein H.W. Hijnsieus
mrd16 31-08-1816 Boudewina Dordrecht Dantzig kapitein H.W. Heinsius
mrd25 29-09-1817 Boudewina Lissabon kapitein H.W. Heinsius
mrd01 06-01-1818 de Boudewina Lissabon kapitein H.W. Heinsius
mrd37 19-10-1818 de Boudewienna Lissabon kapitein J. Stroobuur
mrd22 27-07-1819 Boudewiena Liverpool kapitein J. Stroobuur
mrd28 19-10-1819 Boudewiena Lissabon kapitein J. Strobuur

+

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40 (1814-1830)]
25-09-1820 J.O. Stroobuur 58 f 6,00
01-12-1821 Jacob Strobuur 45 f 3,00
20-11-1823 Jb. Strobuur 40 f 3,00
20-10-1825 J. Strobuur 65 last f 6,00
10-04-1826 J.E. Strobuur 65 f 6,00
02-06-1826 J. Strobuur 65 f 6,00
17-09-1827 J.C. Strobuur 96 last f 6,00
13-11-1827 J.F. Strobuur 96 f 6,00
04-11-1830 Jacob Strobuur (Bergen) 48 last f 3,00

* * *

Monsterrollen te Dordrecht [=MRD] voor de 'Maria' [SAD 12-2 (1814-1820)]
mrd24 04-11-1816 Maria Liverpool kapitein Jan Sikkes
mrd29 25-11-1817 Maria Hull kapitein Jan Sikkes
mrd06 15-02-1820 Mariea Liverpool kapitein Jan Sikkes
mrd15 06-06-1820 Marie Liverpool kapitein Jan Sikkes

+

Lijst van ontvangen advisgelden der Ingekomen Zeeschepen te Dordrecht [SAD 68a-40 (1814-1830)]
14-04-1814 Ontvangen van J. Sikkes, voor zijn Schip groot 54 f 6,00
10-03-1815 J. Sikkes 54 f 6,00
30-10-1815 J. Sikkes 54 f 6,00
23-03-1816 J. Sikkes 54 f 6,00
26-10-1816 J. Sikkes 50 f 6,00
25-08-1817 Jan Sikkes 62 f 6,00
22-11-1817 Jan Sikkes 62 f 6,00
20-01-1818 Jan Sikkes 62 f 6,00
28-01-1824 Jan Sikkes 60 f 6,00
21-07-1824 Jan Sikkes 70 f 6,00
12-05-1826 Jan Sikkes 71 last f 6,00
27-07-1827 Jan Sikkes 71 f 6,00
14-11-1827 Jan Sikkes 71 f 6,00
05-05-1828 Jan Sikkes 71 f 6,00
13-05-1829 Jan Sikkes (Liverpool) 71 f 6,00

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)