WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 19e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl

REDERIJ / FIRMA JACOB VRIESENDORP EN ZONEN
(In archief 294 /Vriesendorp is een groot deel van de rederij nrs 73 t/m 96 (1774/1804) van voor 1810 te Dordrecht bewaard gebleven en ondergebracht in het Stadsarchief te Dordrecht)


Deze firma bestond al in de 18e eeuw te Dordrecht, een familie van houthandelaren en reders.
De oudst bekende voorvader was Hendrik Friesendorp Fransz geb. ca 1667 te Unna oost van Dortmund, hij gaat in 1688 naar Rotterdam als leerling van de lutherse mr suikerbakker (suikerraffinadeur) het vak te leren , in 1701 komt hij als mr suikerbakker naar Dordrecht en wordt hij lid van de Lutherse kerk in 1712 trouwt hij met Aletta v Melanen uit Dordrecht en in hetzelfde jaar richt hij een suikerraffinaderij op ,,DE RAAPKOEK,, aan de Boom/Groothoofd te Dordrecht samen met Adriaan Onderdelinden
De suikerraffinaderij werd in 1728 na het overlijden van Hendrik Vriesendorp verkocht.

****http://www.dordtenazoeker.nl/****

Gehaalde zeebrieven Dordrecht 1757-1779 en 1780-1802 (bron: SAD 3-3417 en SAD 4-205)
:

de Catharina & Anthonia
* [ZEEBRIEF 26-03-1760] 26 do. Jan Luijt van Dordt., t Schip de Catharina en Anthonia, voor Vriesendorp & Kool in Comp. Eed gedaen in handen van de Praesident burgemr.
* [ZEEBRIEF 31-03-1762] 31 do. Jan Luijt van Dordt., t Schip de Catharina & Anthonia, voor Vriesendorp & Kool. Eed gedaen;
* [ZEEBRIEF 22-03-1764] 22 do. Jan Luijt van Dordt. t Schip gent. de Catharina en Anthonia voor dhr. Vriesendorp & Kool. Eed in t geregt.
* [ZEEBRIEF 02-04-1766] 2 April Jan Luijt van Dordt t Schip de Catharina & Anthonia, gt. 135 lasten voor dhr. Vriesendorp & Kool. Eed gedaen.
* [ZEEBRIEF 24-03-1772] 24 do. Beeuwen Jaites van Vriesland op t Schip de Catharina en Anthonia, gt. 180 l., voor Vriesendorp en Kool. Eet gedaen.
* [ZEEBRIEF 22-03-1774] 22 do. Beeuwe Jaites van Vriesland, t Schip genaamt de Catharina en Antonia, groot hondert tagtig lasten voor de Heeren Vriesendorp & Kool. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 21-03-1776] 21 do. Beeuwe Jaites van Vriesland, t Schip de Catharina en Antonia, gt. 180 lasten, voor dhr. Vriesendorp en Kool. Eed gedaen.
* [ZEEBRIEF 16-03-1779] 16 do. Beeuwe Jaites van Vriesland, t Schip de Catharina en Anthonia, groot 180 lasten, voor de Heeren Vriesendorp en Kool. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 21-03-1780] 21 do. Maarten Wouters van Vriesland t Schip de Catharina en Anthonia, groot 180 lasten voor de heeren Vriesendorp en Kool. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 27-03-1783] do. Maarten Wouters van Vriesland, t Schip genaamt Catharina Anthonia, grt. omtrent 180 lasten. Eed gedaan voor dhr. Vriesendorp.
* [ZEEBRIEF 08-04-1784] do. Hendrik Wijbrant van Wants(Warns) in Frieslant, Schipper op t Schip Cathrina & Antonia, groot 180 lasten Eed gedaan voor dheeren Vriesendorp;

de Jacob en Anthonia
* [ZEEBRIEF 19-03-1776] 19 do. Arij van der Giese van Dordrecht t Schip de Jacob en Anthonia, groot 154 lasten voor Jacob Vriesendorp;
* [ZEEBRIEF 04-11-1777] 4 Novb. Arij van der Giese, van Dordrecht, t Schip de Jacoba Anthonia, groot 154 lasten, voor de Heer Vriesendorp. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 02-05-1780] 2 Meij Rijndert de Ruijter van Ameland t Schip de Jacob & Anthonia, groot 154 lasten voor de Heer Vriesendorp. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 04-11-1783] 4 Novemb. Rijndert de Ruijter, van Ameland, t Schip de Jacob & Anthonia, groot ontrent 154 lasten voor dhr. Jacob Vriesendorp. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 03-03-1785] 3 Maart 1785 Reijndert de Ruijter van Amelant, t Schip de Jacob & Anthonia, gt. omtrent hondert vier en vijftig lasten voor Jacob Vriesendorp.
* [ZEEBRIEF 06-04-1786] 6 do. Hendrik Wijbrands van Warns in Vriesland, t Schip de Jacob & Anthonia, groot 154 lasten voor dheer Vriesendorp. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 24-06-1788] 24 Junij Hendrik Wijbrands van Warns in Vriesland, t Schip de Jacob en Anthonia, groot 154 lasten voor Jacob Vriesendorp. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 19-03-1790] 19 do. Pieter Blom van Dordrecht, t Schip de Jacob en Anthonia, groot omtrent 154 lasten voor dhr. Vriesendorp; verklaart met ware woorden in plaats van Eede.
* [ZEEBRIEF 22-03-1792] Uts. Nanne Willems van Warns in Vriesland, t Schip de Jacob en Anthonia, groot 154 lasten voor de hr. Vriezendorp. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 25-05-1793] Uts. Hilke Sijbrand van Warns in Vriesland, t Schip de Jacob en Anthonia, groot 154 lasten voor de Heer Jacob Vriesendorp. Met ware woorden in plaats van Eede.
* [TRANSPORT WATERGERECHT] Actum den 24e Desember 1785.
Dat voor ons kwam de Heer Cornelis van Hombroek zo voor zig zelf, en nog als instaande en de rato caveerende voor de Heer Nicolaas Kool, beide wonende binnen deeze Stad, en dus te zamen Eigenaars van de helft in natemelde Schip. Dewelke bekende verkogt te hebben, en dienvolgende te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom overtedraegen aan- ende ten behoeven van de Heeren Hendrik Vriesendorp en Zoon, Kooplieden alhier:
de helft in het Hoekerschip genaamt de Jacob en Anthonia, met zijn staande en loopend Want en bij behorende goederen, invoegen hetzelve thans is leggende in de Kalkhaven binnen deeze Stad, en bij de koopers ten genoegen is ontfangen.
Bekennende mitsdien de Verkooper van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn met ene Somma van Vier duizent Twee Hondert en Vijftigh Guldens, gereet en contant geld (waar van de 40e penning en 10 verhoging is betaeld blijkens quitantie Ons Scheepenen vertoont). En belovende de helft in voormeld Hoekerschip en toebehoren, te zullen waeren en vrijen als recht is, op alle Wateren, Stroomen en Rivieren, voor allen kommer ende aanthael, onder verbant als naer Rechten. In oirconde &c. (get.) S. Crena en als vervangende de heer Hoeufft.

de Lange Jeltje
* [ZEEBRIEF 09-03-1768] 9 do. Sijbe Annes Kalf van de Lemmer, t Schip de Lange Jeltje, gt. 60 lasten voor dhr. Vriesendorp & Kool. Eed gedaen.

de Gerhard en Hendrik
* [ZEEBRIEF 09-03-1779] 9 do. Hellebrand Kersjes Roos van Ameland t Schip de Gerhard en Hendrik, groot 162 lasten voor de Heer Vriesendorp; Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 27-03-1783] do. Hillebrand Kersjes Roos van Ameland, t Schip genaamt dGerhard & Hendrik, gr. omtrent 162 lasten. Schipper Eed gedaan voor dhr. Vriesendorp
* [ZEEBRIEF 20-10-1788] 20 October Hillebrand Kersjes Roos van Ameland, t Schip de Gerhard en Hendrik, groot omtrent 162 lasten voor dhr. Jacob Vriesendorp. Eed gedaan.
* [TRANSPORT WATERGERECHT] (folio 35vs/36) (transport voor het Watergerecht te Dordrecht) Actum den 4e September 1787.
Dat voor ons kwam Gerard den Ouden, en Jodocus van Laren, beiden wonende binnen deze Stad, als Executeurs, Administrateurs en Voogden in den Boedel, door wijlen Anna Jacoba Kuijpers, Weduwe en Boedelhouster van wijlen Cornelis Papegaij, gewoont hebbende en den Elfden April 1787 overleden binnen deze Stad, nagelaten. Dewelke in die qualiteit, bekenden verkogt te hebben, en dienvolgende te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan- ende ten behoeven van Jacob Vriesendorp, Koopman wonende binnen deze Stad, en verdere Rederij van natenoemen Schip,
(1/12) Een twaelfde Part in Een Driemast Hoekerschip genaamt de Gerard en Hendrik, gevoerd werdende door Schipper Hillebrand Kersjes Roos, lang over Steeven 131 Voeten, wijt 30 voeten en 9 duimen, Hol in t ruijm 14 voeten en 2 Duimen, t Dek 6 voeten en 2 1/2 duimen, alle Amsterdamsche Voeten; met deszelfs Ronthout opstaande en lopende Want, Ankers, Touwen, Zeilen en andere Scheepsbehoeftens, zo als zig bij t zelve Schip bevinden, leggende t zelve Schip bij natemelden Verkoop aan deze Stad, invoegen t zelve bij openbare Verkoping den 13 Juni 1787. ten overstaan van Pieter Roos Lzn, als Notaris binnen deze Stad en twee getuigen gehouden is verkogt, aan de voorwaarden waar van men zig ten dezen geheel en al gedraagt.
Bekennende mitsdien de verkoopers van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn met ene Somma van Zeeventien Hondert Guldens, en wegens Enen Stuiver van de gulden tot rantsoen vijf- en twintig Guldens, en dus te zamen met Zeeventien Hondert vijf- en tagtig Guldesn, gereet en contant geld (waar van de 40 penning en 10 verhoging volgens de ordonnantie is betaeld, blijkens quitantie Ons Scheepenen vertoond). En belovende voormelde Scheepsportie en toebehoren, en zullen waeren en vrijen, als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren, voor allen kommer ende aanthael, onder verband als naer Rechten.
In oirconde &c. (get.) J.W. van Meeteren als vervangende dhr. S. Crena & Hoeuft.
* [TRANSPORT WATERGERECHT] (folio 76vs) (transport voor het Watergerecht te Dordrecht) Actum den 14 Augustus 1789.
Dat voor ons kwam Jacob Vriesendorp, Koopman wonende binnen deze Stad, als mede Reeder en Boekhouder van natemeld Hoekerschip. En bekende de Comparant in die qualiteit verkogt te hebben, en dienvolgende te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom overtedraegen aan- en ten behoeven van zigzelven in zijn priv:
Een Driemast Hoekerschip genaamt de Gerard en Hendrik, tot Zaandam gebouwt en in den jaar 1774 nieuw uitgehaalt, gevoert bij Kaptein Hilbrand Kersjes Roos, lang over Steven 131 voeten, wijt bij de eerste Balk voor het grote Luik binnen zijn Huit 30 9/11 Voeten, hol in t ruim bij de eerste Balk voor t groot Luik op zijn uitwatering 14 2/11 voeten, t verdek bij de eerste Balk van t groot Luik, Hoog aan Boort 6 2/11 voeten, alle Amsterdamsche Hout voet maat, en dat verder met alle zijn rondhout, opstaande en lopende Want, Ankers, Touwen, Zeijlen en andere Scheepsbehoften, en bijzijnde goederen volgens Inventaris daar van zijnde bij den Kooper ten genoegen ontfangen.
Bekennende mitsdien de Verkooper in zijne qualiteit van de Kooppenningen van dien voldaan en betaeld te zijn met ene Somma van Dertien Duizent Guldens gereet en contant geld (waar van de 40 penning en 10 verhoging is betaeld, blijkens quitantie Ons Scheepenen vertoond). En belovende het verkogte te zullen waeren en vrijen, als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren voor allen kommer ende aanthaal, onder verband als naar Rechten.
In oirconde &c. (get.) Roeland Leonard van Dam en als vervangende de heer [Jan Hendrik] van Meeteren.

de Drie Gebroeders
* [ZEEBRIEF 29-03-1788] 29 do. Marten Wouters van Dordt. t Schip de Drie Gebroeders, groot 152 lasten voor dhr. Vriesendorp. Eed gedaan bij ware woorden.
* [ZEEBRIEF 29-03-1791] 29 Maart Marten Wouters van Dordrecht, t Schip de Drie Gebroeders, groot 142 lasten voor de Heer Jacob Vriezendorp. Met ware woorden in plaats van eden.
* [ZEEBRIEF 22-03-1792] 22 Maart Pieter Blom van Dordrecht, t Schip de drie Gebroeders, groot 142 lasten voor de Heer Vriezendorp. Met ware woorden in plaats van Eede.
*[ ZEEBRIEF 03-04-1794] 3 April Nanne Willems van Warns in Vriesland, t Schip de Drie Gebroeders, groot 142 lasten voor J. Vriesendorp. Eed gedaan.
* [TRANSPORT WATERGERECHT] (folio 187vs) Actum den 26e November 1796.
Dat voor ons kwam Hendrik Vriesendorp en Zoon, Kooplieden alhier. Dewelke, als daar toe bekomen hebbende permissie van de Nationale Vergadering representeerende het Volk van Nederland, bij Decreet van den 24 meij 1796 Ons Scheepenen geexhibeert, bekende verkogt te hebben, en dienvolgende te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeven van IJzaac Bauman, te Embden:
Zijn Schip genaamt de Drie Gebroeders, lang 127 voeten, wijt 29 voet en 6 duim, Hol 13 voet 5 duim tusschen deks 5 voet 10 duim, met al deszelfs toebehoren, zo hetzelve reilt en Zeilt.
Bekennende verders van de Kooppenningen vandien voldaan en betaeld te zijn met ene Somma van Zestien Duizend Guldens gereet en contant geld (waar van de 40 penning en 10 verhoging is betaeld blijkens quitantie Ons Scheepenen vertoond). En belovende voorsz. Schip en toebehoren, te zullen waeren en vrijen, als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren, voor allen kommer ende aanthael, onder verband als naar Rechten. In oirconde &c. (get.) N. Roodenburg & als vervangende C.M. van Nievervaart.

de Goede Hoop
* [ZEEBRIEF 23-03-1790] 23 Maart 1790 Hendrik Weijbrands van Warns in Vriesland t Schip de Goede Hoop, groot omtrent 162 lasten voor dhr. J. Vriesendorp. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 22-03-1792] Uts. Hendrik Weijbrands van Warns in , t Schip de Goede Hoop, groot 162 lasten voor de hr. Vriezendorp. Eed gedaan.
* [ZEEBRIEF 03-04-1794] Uts. Hendrik Wijbrands van Warns in Vriesland, t Schip de Goede Hoop, groot 162 lasten voor Vriesendorp. Eed gedaan.
* [TRANSPORT WATERGERECHT] (folio 190vs) Actum den 25 Januari 1797.
Dat voor ons kwam Hendrik Vriesendorp en Zoon, Kooplieden alhier. Dewelke als daar te bekomen hebbende permissie van de Nationale Vergadering, repraesenteerende het Volk van Nederland bij Decreet van den tienden Januari 1797, Ons Scheepenen geexhibeert, bekende verkogt te hebben en dienvolgende te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan- en ten behoeven vrijen eigendom overtedragen aan- en ten behoeven van Nicolaas Warner, te Altona: Het Driemast Hoekerschip genaamt de Goede Hoop, nu die Gute Hoffnung, met al deszelfs toebehoren zo het reilt en Zeilt, gevoert wordende door Schipper Hendrik Wijbrands.
Bekennende verders van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn, met ene Somma van Twintig Duizent Guldens, gereet en contant geld (waar van de 80 penning en 10 Verhoging is betaeld, volgens quitantie Ons Scheepenen vertoond). En belovende voornoemt Schip en toebehoren te zullen waeren en vrijen als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren voor allen kommer ende aanthaal onder verband als naar Rechten. In oirconde &c. (get.) A. van der Kaa vervangende N. Roodenburg.

Dordrecht
* [ZEEBRIEF 15-05-1793] 15 Mei Godliep Jager t Schip genaamt Dordrecht, groot 218 lasten voor de Heer Jacob Vriesendorp. Eed gedaan.
* [TRANSPORT WATERGERECHT] (Transport) Actum den 12e Januari 1797.
Dat voor ons kwam Jacob Vriesendorp, Koopman wonende binnen deze Stad. Dewelke bekende verkogt te hebben, en dienvolgende te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeven van Pieter Onne Brouwer, wonende te Embden:
Het Fluitschip genaamt Dordrecht, met deszelfs staande en lopend Want en bijbehorende Goederen, zo dat reilt en zeilt gevoerd wordende door Captijn Godlieb Jager, en thans leggende te Bergen in Noorweegen. Bekennende verders van de Kooppenningen van dien voldaan en betaeld te zijn met ene Somma van Vijftien Duizend Guldens gereet en contant geld (waar van de 80 penning en 10 verhoging is betaeld blijkens quitantie Ons Scheepenen vertoond). En belovende voorgemeld Fluitschip en toebehoren, te zullen waeren en vrijen, als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren, voor allen kommer ende aanthaal, onder verband als naar Rechten. In oirconde &c. (get.) N. Roodenburg & als vervangende A. van der Kaa.
 
Concordia
* [ZEEBRIEF 10-04-1802] 10 April Rijndert Janse Duijf van Hinlopen t Schip Concordia, groot 226 lasten voor Hendrik Vriesendorp en Zoon. Eed gedaan;

Anthonia
* [ZEEBRIEF 04-06-1789] 4 Junij Pieter Oebles van Dordrecht, t Schip Anthonia, groot ontrent 92 lasten voor dhr. Vriesendorp. Eed gedaan.(transport)
* [TRANSPORT WATERGERECHT] (folio 103vs/104) Actum den Derden Mei 1791.
Dat voor ons kwam de Heer Jacob Vriesendorp, Koopman wonende binnen deze Stad. Dewelke bekende verkogt te hebben, en dienvolgende te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeven van de heer Cornelis Kool, wonende te Rotterdam:
Een Fregatschip genaamt de Anthonia, gevoerd geweest bij kapitein Pieter Oebles, lang over Steeven 100 Voeten, wijt bij de eerste Balk voor het groot Luijk binnen zijn huit 28 Voeten Een duim, hol in t ruim bij de eerste Balk voor t groot Luik op zijn uitwatering 13 Voeten 5 1/2 duimen, t verdek bij de eerste Balk van t groote Luik hoog aan boort Vijf voeten 10 duimen, alle Amsterdamsche Voeten, met zijn opstaande en lopende Want en bijzijnde goederen, ingevolge inventaris vervat in de CoopsVoorwaarden, waar op hetzelve Schip en toebehoren den Zesden April 1791 door en ten overstaan van Jan Hendrik Schultz van Haegen als Notaris te Dordrcht en twee getuigen public is verkogt; waar toe word gerefereert.
Bekennende mitsdien de Verkooper van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn met ene Somma van Zeeven duizend en Zes hondert Guldens, en wegens Enen Stuiver van de Gulden tot rantsoen drie hondert en tagtig Guldens. En dus te zamen met Zeeven duizend Neegen Hondert en tagtig Guldens, gereet en contant geld (waar van de 40 penning en 10 verhoging is betaeld volgens de ordonnantie blijkens quitantie Ons Scheepenen vertoond). En belovende het verkogte te zullen waeren en vrijen, als recht is, op alle Wateren, Stroomen en Rivieren, voor allen kommer ende aanthael, onder verbant als naar Rechten.
In oirconde &c. (get.) Roeland Leonard van Dam als vervangende de Heer (J.H.) van Meeteren.

Welvaart
- (transport voor het watergerecht te Dordrecht) (folio 57) Actum den 7 Mei 1805.
Dat voor ons kwam Jacob Vriesendorp, wonende binnen deze Stad, voor en in naam van zijne Firma van Negotie, canterende ten namen van Hendrik Vriesendorp en Zoon, Kooplieden alhier. Dewelke bekende verkogt te hebben en dienvolgende te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan de heer Ruben Vogelzang, Cargadoor wonende binnen dezer Stad, voor- en ten behoeven van de Heeren Altmann & Winkelmann, te Emden, zoals dezelve Heer Ruben Vogelzang alhier mede Comparerende verklaarde te accepteren voor en ten behoeve van dezelve Heren Altmann & Winkelmann.
Het Driemast Twedeks Hoekschip, genaamd Welvaart, gevoerd geweest door Schipper Sikke Dirks, lang over Steeven 105 1/2 voeten, wijt bij den Eerste Balk voor t grote Luik, binnen zijn Huit, 26 voeten en 5 Duimen, Hol in t Ruim bij de Eerste Balk voor t Grote Luik, op zijn Uitwatering, 11 voeten 7 Duimen, t verdek bij de Eerste Balk, voor t grote Luik, hoog aan Boort 5 voeten 2 Duimen, alle Amsterdamsche voeten met alle zijn Ronthout opstaande en lopende Want, thans leggende in de Kalkhaven alhier te Dordrecht; en verdere bijzijnde goederen, volgens inventaris, invoegen al t zelve op den 22 April 1805, binnen Dordrecht door de Notarissen Anthonij en Cornelis Bax in publique veiling is verkogt, volgens Koops Conditien daar van zijnde, waar aan men zig gedraagd.
Bekennende de Comparant in zijne voormelde qualiteit van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn, met ene Somma van Zes duisend en Twee Honderd Guldens, en wegens Enen Stuiver van de Gulden tot Rantoen Drie Hondert en Tien Guldens, en dus te zamen met Zes duisend Vijf Honderd en Tien Guldens, gereet en contand geld (waar van de 80 penning en 10 verhoging agtervolgens de ordonnantie is betaald blijkens quitantie Ons Schepenen vertoond).
En belovende voormeld Hoekerschip en toebehoren, te zullen waren en vrijen, als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren, voor allen kommer ende aanthaal, onder verband als naar Rechten. In oirconde &c. (get.) A. Lacoste.

Asia
- (transport voor het watergerecht te Dordrecht) Actum den 30e Juni 1807.
Dat voor ons kwam Jacob Vriesendorp & Zonen, Kooplieden wonende binnen deze Stad. Dewelke bekenden verkogt te hebben, en dienvolgende te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan ende ten behoeven van Niels Omsted, wonende te Drammen in Noorwegen
Een Fluitschip genaamd Asia, met al deszelfs toebehoren en bijzijnde Goederen, zo het reilt en zeilt.
Bekennende de comparanten van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn met een Somma van Twintig Duisend Guldens, gereet en contant Geld. En beleovende het verkogte te zullen vrijen en waeren, als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren, voor allen kommer ende aanthaal onder verband, als naar Rechten. In oirconde &c. (get.) Hugo Gevers.

HENDRIK VRIESENDORP
(1715 /1788 Dordrecht) z.v. Hendrik Vriesendorp en Aletta v Melanen /Hij woont in de Hoge Nieuwstraat en trouwt in 1740 te Dordrecht met Catharina van Hoogstraten d.v. Jacob Staats van Hoogstraten en Hester Hardus
In 1755 heeft hij een houthandel aan de Hoge Nieuwstraat samen met zijn zwager Isaac Morje (getrouwd met Francina Vriesendorp) en twee zaagmolens ,,DE PAUW,, en ,,DE JAGER,, en is hij reder van het fluitschip ,,DE VREDE,, in 1755 gekocht voor f 8000,- van reder/koopman Gijsbert de Leng
Hij richt in 1781 de firma Hendrik Vriesendorp en zoon op en wordt opgevolgd door zijn zoon

JACOB VRIESENDORP
(1748 /1808 Dordrecht) z.v. Hendrik Vriesendorp en Catharina van Hoogstraten/Hij trouwt in 1774 te Dordrecht met Anthonia van Hombroek (woont aan de Wolwevershaven ) d.v. Cornelis van Hombroek
Hij richt de Firma Jacob Vriesendorp op houthandel en rederij (later wordt dit verandert in Firma Jacob Vriesendorp en zonen)
Enkele schepen van rederij/firma Jacob Vriesendorp en zoon
Fluitschip ,,VREDE en VRIJHEID,, (1780) gebouwd op de werf van Jan Schouten te Dordrecht
Fluitschip,,Catharina Antonia,, (1788)
Hoeker ,,Jacob en Anthonia,, (1785)
Hij wordt opgevolgd door zijn zoons:

HENDRIK VRIESENDORP
(1775 Dordrecht) z.v. Jacob Vriesendorp en Anthonia van Hombroek. Hij trouwt te Dordrecht met Machtilde van Dorsser ,wordt door zijn zoon opgevolgd.

HENRI VRIESENDORP
(1804/1864 Dordrecht) z.v. Hendrik Vriesendorp en Machtilda van Dorsser .Hij trouwt Dieuwertje Heumen Verwey.
In 1830 is hij lid van de vrijmetselarij loge La Flamboyante te Dordrecht.
In 1846 is hij eigenaar van de Firma Jacob Vriesendorp en zonen te Dordrecht houthandel en rederij
In 1864 is hij koopman/reder en ridder in de orde van de Ned leeuw woont hij in de Hoge Nieuwstraat A 485 te Dordrecht.

CORNELIS VRIESENDORP
(1779 / 1835 Dordrecht) z.v. Jacob Vriesendorp en Anthonia van Hombroek. Hij trouwt in 1799 te Dordrecht met Adriana Cornelia van der Kaa (1779 Dordrecht). Zij woont aan de Wolwevershaven d.v. Johannes v/d Kaa en Johanna Kouwen.
In 1830 woont hij in de Hoge Nieuwstraat en is hij deelgenoot van de firma Jacob Vriesendorp en zonen te Dordrecht met o.a. houthandel, bierbrouwerij en een moutmolen en is hij koopman en commissionair in binnen en buitenland.
Bij zijn overlijden in 1835 laat hij een vermogen na van f 165.000, -
Zijn kinderen nemen allen een vooraanstaande plaats in binnen de handel en scheepvaart te Dordrecht.
1800 JACOB STAETS / tr. 1e 1824 te Dordrecht met Anna Cornelia van Wageningen d.v. Jacob v Wageningen en Maria v/d Linden. / tr. 2e 1843 te Dordrecht met Ida Willemina v/d Elst.
1802 JOHANNA ANTONETTA / tr 1e 1821 te Dordrecht met Francois Frederic BLUSS /reder, tr 2e 1830 te Dordrecht met Jacob Buys 't Hooft/reder /koopman.
1804 JOHANNES NICOLAAS / tr 1826 te Dordrecht met Adriana Magdalena van Wageningen d.v. Jacob v Wageningen en Maria v/d Linden.
1810 CLASINA ANTONETTA / tr 1834 te Dordrecht met Florent van Wageningen reder/koopman z.v. Jacob v Wageningen en Maria v/d Linden.

JACOB STAETS VRIESENDORP
(1800 / 1857 Dordrecht) z.v. Cornelis Vriesendorp en Adriana Cornelia v/der Kaa, hij trouwt in 1824 te Dordrecht met Anna Cornelia van Wageningen (1800 Dordrecht) d.v. Jacob van Wageningen en Maria v/d Linden.
Hij heeft een houthandel samen met zijn broer Johannes Nicolaas Vriesendorp en is deelgenoot van de firma Jacob Vriesendorp en zonen.
In 1825 is hij mede oprichter en directeur van rederij Maatschappij der Dordrechtsche Scheepsrederij waarvan hij in 1828 mede directeur is.
In 1850 woont hij aan de Wolwevershaven 315 te Dordrecht.

JOHANNES NICOLAAS VRIESENDORP
(1804 Dordrecht /1855 Lobith) z.v. Cornelis Vriesendorp en Adriana Cornelia v/der Kaa, hij trouwt in 1826 te Dordrecht met Adriana Magdalena van Wageningen (1811 Dordrecht) d.v. Jacob van Wageningen en Maria v/der Linden.
In 1830 is hij deelgenoot van de firma Jacob Vriesendorp en zonen, koopman, comissionair, bierbrouwer met 4800 vaten per jaar, mouter en moutmolenaar en kassier bij de bank.
In 1850 woont hij in de Hooge Nieuwstraat A 475 te Dordrecht.
Op 23-8-1830 wordt hij lid van de vrijmetselarij loge ,,La Flamboyante,, te Dordrecht.
In 1835 is hij honorairlid van het zeemanscollege te Dordrecht.

SCHEPEN REDERIJ JACOB VRIESENDORP EN ZONEN
(op 1-1-1846 wordt de firma Jacob Vriesendorp en zonen, een commissiehandel in houtwaren en rederijen, te Dordrecht op geheven. Jacob Staets Vriesendorp Cornelisz trekt zich terug uit de firma en Henri Vriesendorp Hendrikz gaat alleen verder onder dezelfde naam firma Jacob Vriesendorp en zonen)
(6 schepen)

Galjoot ,,MENTOR,, / 102 last /koopbrief nr 184/26-4-1853 /voor f 13.500, -
Kapitein Dirk Jonkes Wiersma /vlag D 82 ( 1805 Lemmer).
1e reis MRD nr 1582 /13-2-1853 /met 9 man naar Liverpool.

Galjoot ,,MEULAS,, / 102 last / koopbrief nr 222/25-11-1856/voor f 11.000, -
Verkocht aan Cornelis Teves te Harlingen.

Galjoot ,,PRESTO,, / 250 ton/1859 gekocht van Gerard Mauritz te Dordrecht.
Kapitein Johannes Hendrik v Wijngaarden /vlag D 104 (1817 Dordrecht).

Schoener ,,MATHILDA,,( ex ,,CONCORDIA,,) / 165 ton/koopbrief nr 242/3-6-1864/voor f 8.500, -
Kapitein E.H. de Groot (1841 Nw Pekela) 1e reis MRD nr 2075 /met 5 man.

Schoener/Brik ,,MARIE CORALIE,, (ex ,,HERMINA FREDERICA,) ,/ 200 ton/koopbrief nr 243/ 29-2-1864/voor f 8.500, -/ in 1845 gebouwd te Nieuwendam.
Kapitein Daniel.Bakker /vlag D 32 (1822 Veendam/1873 ?) MRD nr 2105 / 29-9-1864 naar Christianstad.

Bark ,,HENRIETTE SUSANNE,, (ex ,,ANNA,,) / / 331 ton/koopbrief nr 244/30-8-1864 /voor f 19.700, -
Kapitein Johannes Hendrik v Wijngaarden /vlag D 104 (1817 Dordrecht)
1e reis MRD nr 2101 14-9-1864 /met 11 man naar Frederiksstad.(schip werd verkocht in 1889)
henriettesusanne_12april1889.jpg (99332 bytes)
Openbare Verkooping op Donderdag 25 Aprl 1889 des middags te 12 ure, in het Koffiehuis Koophandel en Zeevaart, aan de Groenmarkt te Dordrecht, van het extra snelzeilend Nederlandsch BARKSCHIP Henriette Susanne groot 590 tonnen, liggende in de Kalkhaven te Dordrecht voor de Houtvaart uitstekend ingericht. Nadere informatien bij de Reeders Jacob Vriesendorp & Zoonen te Dordrecht
(bron: Dordrechtsche Courant 12 april 1889)


TOEGEVOEGDE GEGEVENS:

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Concordia'
30-05-1863 zeevaart (inkomend), z.i. no. 65 E.H. de Groot, Concordia, 6 cent per ton, 98 Tonnen f 5,35

*

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Maria Coralie'
05-10-1864 zeevaart (inkomend), z.i. no. 177 D. Bakker, Maria Coralie, 6 cent per ton, 194 Tonnen f 11,64
13-12-1864 zeevaart (inkomend) , z.i. no. D. Bakker, Marie Coralie, 8 cent per ton, 194 Tonnen f 15,52
30-09-1865 zeevaart (inkomend), z.i. no. 245 D. Bakker, Marie Coralie, 8 cent per ton, 194 Tonnen f 15,52
20-11-1865 zeevaart (inkomend), z.i. no. 331 D. Bakker, Marie Coralie, 8 cent per ton, 194 Tonnen f 15,52
26-08-1865 zeevaart (inkomend), z.i. no. 195 D. Bakker, Maria Coralia, 8 cent per ton, 194 Tonnen f 15,52
19-06-1869 zeevaart (inkomend), z.i. no. 125 D. Bakker, Marie Corneli, 8 cent per ton, 194 Tonnen f 15,52
21-08-1869 zeevaart (inkomend), z.i. no. 209 D. Bakker, Marie Coralie, 8 cent per ton, 194 Tonnen f 15,52
22-12-1869 zeevaart (inkomend), z.i. no. 379 D. Bakker, Maria Coralie, 8 cent per ton, 194 Tonnen f 15,52
25-10-1870 zeevaart (inkomend), z.i. no. 216 D. Bakker, Marie Coralie, 8 cent per ton, 194 Tonnen f 15,52
13-12-1870 zeevaart (inkomend), z.i. no. 276 D. Bakker, Marie Coralie, 8 cent per ton, 192 Tonnen f 15,52
01-05-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 063 D. Bakker, Marie Coralie, 8 cent per ton, 194 Tonnen f 15,52
29-08-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 210 D. Bakker, Marie Coralie 8 cent per ton, 194 Tonnen f 15,52
09-12-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 382 J.A. v.d. Heuvel, Marie Coralie, 8 cent per ton, 194 Tonnen f 15,52
28-02-1873 zeevaart (inkomend), z.i. no. 017 Christofferse, Mari Coralie, 8 cent per ton, 194 Tonnen f 15,52
04-04-1873 zeevaart (inkomend), z.i. no. 042 C.J. Chrisstoferne, Marie Coralie, 8 cent per ton, 194 Tonnen f 15,52
06-08-1873 zeevaart (inkomend), z.i. no. 191 Christoferse, Marie Coralie, 8 cent per ton, 194 Tonnen f 15,52
30-06-1875 zeevaart (inkomend), z.i. no. 118 Christoffelsen, Maria Coralie, 8 cent per ton, 194 Tonnen f 15,52
31-05-1876 zeevaart (inkomend), z.i. no. 089 C. Christoffersen, Marie Coralie, 194 Tonnen f 15,52
18-08-1876 zeevaart (inkomend), z.i. no. 165 J. Thomas, Marie Coralie, 194 Tonnen f 15,52
27-10-1876 zeevaart (inkomend), z.i. no. 239 Thomas, Marie Coralie, 194 Tonnen f 15,52
16-12-1876 zeevaart (inkomend), z.i. no. 325 Thomas, Marie Coralie, 194 (T) Tonnen f 15,52
31-07-1877 zeevaart (inkomend), z.i. no. 143 Thomas, Maria Cornelia, 8 cent per ton, 194 (T) Tonnen f 15,52
04-10-1877 zeevaart (inkomend), z.i. no. 232 Thomas, Marie Coralie, 8 cent per ton, 194(T) Tonnen f 15,52
31-12-1877 zeevaart (inkomend), z.i. no. 277 Thomas, Marie Coralie, 194 Tonnen f 15,52

    *

Havengeld Dordrecht voor het schip 'Henriette Susanne'
24-10-1864 zeevaart (inkomend), z.i. no. 198 J.W. van Wijngaarden, Henriette Susanna, 10 cent per ton, 325 Tonnen f 32,50
27-01-1865 zeevaart (inkomend), z.i. no. 4 J.H. van Wijngaarden, Henriette Susanne, 10 cent per ton, 325 Tonnen f 32,50
20-11-1865 zeevaart (inkomend), z.i. no. 330 J.H. van Wijngaarden, Henriette Susanna, 10 cent per ton, 325 Tonnen f 32,50
15-06-1866 zeevaart (inkomend), z.i. no. 111 J.H. van Wijngaarden, Henriette Susanna, 10 cent per ton, 325 Tonnen f 32,50
28-08-1866 zeevaart (inkomend), z.i. no. 180 J.H. van Wijngaarde, Henriette Susanna, 10 cent per ton, 325 Tonnen f 32,50
12-11-1866 zeevaart (inkomend), z.i. no. 327 J.H. van Wijngaarden, Henriette Susanna, 10 cent per ton, 325 Tonnen f 32,50
23-08-1865 zeevaart (inkomend), z.i. no. 192 J.H. van Wijngaarden, Henriette Susanna, 10 cent per ton, 325 Tonnen f 32,50
09-12-1871 zeevaart (inkomend), z.i. no. 381 D. Bakker, Henriette Susanna, 12 cent per ton, 698 Tonnen f 83,76
31-12-1872 zeevaart (inkomend), z.i. no. 391 H. Vriesendorp, Henrietta Susanna, 12 cent per ton, 698 Tonnen f 83,76
30-04-1873 zeevaart (inkomend), z.i. no. 073 v.d. Heuvel, Henrietta Susanna, 12 cent per ton, 698 Tonnen f 83,76
30-07-1873 zeevaart (inkomend), z.i. no. 163 v.d. Heuvel, Henriette Susanna, 12 cent per ton, 698 Tonnen f 83,76
18-10-1873 zeevaart (inkomend), z.i. no. 311 J. van den Heuvel, Henrette Suzanna, 12 cent per ton, 698 Tonnen f 83,76
22-07-1875 zeevaart (inkomend), z.i. no. 147 v.d. Heuvel, Henriette Susanna, 12 cent per ton, 698 Tonnen f 83,76
25-09-1875 zeevaart (inkomend), z.i. no. 227 A.J. v.d. Heuvel, Henriette Susanna, 12 cent per ton, 698 Tonnen f 83,76
18-12-1875 zeevaart (inkomend), z.i. no. 305 J. v.d. Heuvel, Henriette Susanna, 12 cent per ton, 698 Tonnen f 83,76
07-07-1876 zeevaart (inkomend), z.i. no. 123 v.d. Heuvel, Henriette Susanna, 698 Tonnen f 83,76
16-09-1876 zeevaart (inkomend), z.i. no. 193 v.d. Heuvel, Henrietta Susanna, 698 Tonnen f 83,76
08-12-1876 zeevaart (inkomend), z.i. no. 322 v.d. Heuvel, Henriette Susanna, 698 (T) Tonnen f 83,76
27-07-1877 zeevaart (inkomend), z.i. no. 123 v.d. Heuvel, Henriette Susanna, 12 cent per ton, 698 (T) Tonnen f 83,76
29-09-1877 zeevaart (inkomend), z.i. no. 223 v.d. Heuvel, Henriette Susanna, 12 cent per ton, 698 (T) Tonnen f 82,76
10-08-1880 zeevaart (inkomend), z.i. no. 122 v.d. Heuvel, Henriette Susanna, 1671 Tonnen f 91,90
27-10-1880 zeevaart (inkomend), z.i. no. [-] v.d. Heuvel, Henriette Susanna, 1660 Tonnen f 91,90
18-01-1881 zeevaart (inkomend), z.i. no. [-] v.d. Heuvel, Henriette Susanna, 1991 M3 f 109,50
19-04-1881 zeevaart (inkomend), z.i. no. [-] v.d. Heuvel, Henriette Susanna, 1992 M3 f 109,50
15-08-1881 zeevaart (inkomend), z.i. no. 206 v.d. Heuvel, Henriette Susanna, 1671 M3 f 91,90
13-10-1881 zeevaart (inkomend), z.i. no. 293 v.d. Heuvel, Henriette Susanna, 1671 M3 f 91,90
27-03-1882 zeevaart (inkomend), z.i. no. [-] H.L. Schult, Henriette Susanna, 1671 M3 f 91,90
03-07-1882 zeevaart (inkomend), z.i. no. 150 H.S. Schulte, Henriette Susanna, 1671 M3 f 91,90
30-08-1882 zeevaart (inkomend), z.i. no. 194 H.S. Schultz, Henriette Susanna, 1671 M3 f 91,90
01-12-1882 zeevaart (inkomend), z.i. no. 282 H.L. Schulte, Henriette Susanna, 1671 M3 f 91,90
27-02-1883 zeevaart (inkomend), z.i. no. [-] H.S. Schulte, Henriette Susanna, 1671 M3 f 91,90
13-07-1883 zeevaart (inkomend), z.i. no. 116 H.S. Schuld, Henriette Susanna, 1671 M3 f 91,90
27-09-1883 zeevaart (inkomend), z.i. no. 188 H.S. Schulte, Henriette Susanna, 1671 M3 f 91,90
22-11-1883 zeevaart (inkomend), z.i. no. 246 H.L. Schulte, Henriette Susanna, 1671 M3 f 91,90
17-09-1884 zeevaart (inkomend), z.i. no. 183 H.S. Scholten, Henriette Susanna, 1671 M3 f 91,91
24-11-1884 zeevaart (inkomend), z.i. no. 218 Schulte, Henriette Suzanna, 1671 M3 f 91,91
19-02-1885 zeevaart (inkomend), z.i. no. [-] H.S. Schutte, Henriettte Susanna, 1671 M3 f 91,91
17-09-1885 zeevaart (inkomend), z.i. no. 163 H.S. Schulte, Henriette Susanna, 1671 M3 f 91,91
15-12-1885 zeevaart (inkomend), z.i. no. [-] H.A. Scholte, Henriette Susann, 1671 M3 f 91,91
03-09-1886 zeevaart (inkomend), z.i. no. 144 H.S. Schutte, Henrietta Susanna, 1671 M3 f 91,91
04-11-1886 zeevaart (inkomend), z.i. no. 179 H.S. Schutte, Henriette Susanna, 1691 M3 f 91,91
29-01-1887 zeevaart (inkomend), z.i. no. [-] H.L. Schulte, Henriette Susanna, 1671 M3 f 91,91
25-07-1887 zeevaart (inkomend), z.i. no. 112 H.S. Schult, Henriette Susanna, 1691 M3 f 91,91
19-09-1887 zeevaart (inkomend), z.i. no. 157 H.S. Schulte, Henriette Susanna, 1671 M3 f 91,91
17-11-1887 zeevaart (inkomend), z.i. no. 202 H. Schulte, Henriette Susanna, 1671 M3 f 91,91
15-02-1888 zeevaart (inkomend), z.i. no. [-] H.S. Schutte, Henriette Susana, 1671 M3 f 91,91
20-06-1888 zeevaart, zeev. no. 068 H.S. Schulte, Henriette Susanna, 1671 M3 f 91,91
29-08-1888 zeevaart, zeev. no. 124 H. Schult, Henritt Susan, 1671 M3 f 91,91
12-12-1888 zeevaart, zeev. no. 189 H.S. Schulte, Henriette Susanna, 1671 M3 f 91,91
07-03-1889 zeevaart, zeev. no. [-] H.S. Schulte, Henriett Susanna, - M3 f 91,91

- Als eene bijzonderheid kunnen wij mededeelen, dat de Dordr. bark "Henriette Susanne" de reis van Elseneur naar Hellevoetsluis in 4 dagen heeft afgelegd. Zij vertrok den 7en en was den 11en November binnen. Een stoomschip doet er gewoonlijk 3 1/2 4 dagen over.
[bron: Dordrechstch Nieuwsblad 14 nov 1887]

(C) Papendrecht 2007-2008 H.W.G. van Blokland-Visser
(C) Dordrecht 2007-2008-juni 2012 EvD (http://genbook.dordtenazoeker.nl)