WELKOM OP DE WEBSITE VAN

H.W.G. van Blokland-Visser

Deel 1: 21 Rederijen en 3 Scheepswerven te Dordrecht in de 18e eeuw
samengesteld door Historica/schrijfster H.W.G. van Blokland-Visser te Papendrecht
mail: hwg.blokland-visser@ziggo.nl
 
REDERIJ FRANK VAN DER SCHOOR
(Van deze rederij is geen archief in het Stadsarchief Dordrecht bewaard gebleven)
 
I. Leendert van der Schoor, jongman van Numansdorp woont in het Tolbrugstraetje (1726), overl. voor 1755, otr/tr. Dordrecht 3/19-5-1726 Margrita van Es, jongedoger van Swijndregt woont bij de Groote Kerk geassisteert met Geertie van Epenhuijsen huijsvr. van Isak Fransse van Es haer behout suster (1726); tr. (2) Spaan.
NB.
- [http://files.archieven.nl/46/f/11.89/11_89_1726.pdf]

Kinderen:
1. Cornelis van der Schoor, ged. Dordrecht 16-3-1727.
2. Cornelis van der Schoor, ged. Dordrecht 6-3-1728.
3. Marike van der Schoor, ged. Dordrecht 6-3-1728.
4. Cornelis van der Schoor, ged. Dordrecht 16-2-1729.
5. Franck van der Schoor, ged. Dordrecht 13-12-1730.

II. Fran(c)k van der Schoor, ged. Dordrecht 13-12-1730, j.m. geb. te Dordt woont inde Princestraat hebbende schriftelijk consent van zijn Moeder Margrita van Es huijsvr. van [-] Spaan eertijds wed. van Leendert van der Schoor (1755), in leven Oud-Raad en Oud-Schepen te Dordrecht, otr/tr. Dordrecht 13/28-12-1755 Pietronella/Petronella Backus, j.d. geb. te Rotterdam hebbende schriftelijk Consent van haar Moeder Elisabeth Blauwestijn wede. van Mattijs Backus & woont in de Grotekerksbuurt (1755), overl. Dordrecht 6-9-1815 (86 1/2 jaar).
Kinderen:
1. Leendert van der Schoor, ged. Dordrecht 25-3-1760.
2. Mathijs van der Schoor, ged. Dordrecht 23-4-1764.
3. Johanna van der Schoor, ged. Dordrecht 7-10-1766.
4. Pieter van der Schoor, ged. Dordrecht 27-9-1768, van Altona (1797).

III. Leendert van der Schoor, ged. Dordrecht 25-3-1760, in leven raad te Dordrecht, overl. Dordrecht 11-8-1820 (ruim 60 jaar), tr. Geertruij Mauritz, overl. Dordrecht 17-6-1846 (82 jaren).
NB.
- [http://www.uwpassieonline.nl/passie/sites/index.php?mid=217216&kid=2147&pagina=tekstpagina]

Kinderen:
1. Frank van der Schoor, ged. (Schots/Engelse kerk) Dordrecht 1-1-1783, in leven drost, secretaris en ontvanger te Opper-district Nickerie (kolonie Suriname), overl. Opper-district Nickerie, kolonie Suriname 9-6-1826 (bijna 44 jr; Dordrechtsche Courant  12-9-1826).
2. Elias van der Schoor, ged. (Schots/Engelse kerk) 29-8-1784, in leven makelaar te Dordrecht, overl. Dordrecht 24-10-1827 (43 jaar).
3. Pietronella van der Schoor, ged. (Schots/Engelse kerk) 18-2-1787.
4. Johanna van der Schoor, ged. (Schots/Engelse kerk) 9-11-1788, overl. na 1846.
5. Matthijs van der Schoor, ged. (Schots/Engelse kerk) 26-9-1790.
6. levenloze zoon, overl. Dordrecht 23-4-1806.
 
- [1755][TRANSPORT] (SAD 9-825 folio 113vs; 17-6-1755) Dat voor ons kwamen de Heeren David Crena ende Jacob ít Hooft Coopluijden binnen dese stad als executeurs vanden testament van wijlen de Heer Jacob van der Vlist in sijn leven coopman binnen dese stad, dewelke verclaarde vercogt te hebben, dienvolgende te cederen transporteren, ende in vollen vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van de Heer Cornelis van Hombroeck en Frank vander Schoor, Cooplieden, binnen dese stad ieder voor de geregte helfte,
* Eerstelijk een Huijs en Erve bestaande in woonhuijs, pakhuijs en Houttuijn staande ende gelegen buijten de Vuijlpoort in de Princestraat met een comptoir daer agter staande op de Kalkhaven binnen dese stad, belent van voorn ít huijs van de heer Wilhelmus Pistorius aan de eene en ít huijs van Johannes van Breda aende andre zijde, en van agteren ít volgende Pakhuijs [NOORWEGEN/ASPEREN] aande eene en ít woonhuijs van Simon Smit aan de andre zijde.
* Nog een derde part in een Pakhuijs genaampt Noorwegen N 3 staende en gelege op de Kalkhaven binnen dese stad, belent de andere twee derde parten genaampt ASPEREN, de Heer Wilhelmus Pistorius toebehoorende aande eene, en het eerstgemelde Huijs off den Houttuijn van ít selve aen de andrezijden.
* Nog een Loots staande ende gelgen aan den binnenkant vande [KLEINE] Kalkhaven aan het eijnde vande Kalkstraat die loopt langs de Sluijspoort, belent het Kalkmetershuijs aan de eene, ende loots vande wed Johan Theodorus Troost aan de andere zijde,
* Ende laastelijk nog een Erff geapproprieert tot een Houttuijn staande ende gelegen in de voorgemelde [KLEINE] Kalkstraat belent de loots vande Heer Hendrik van Hombroek aade eene, en het huijs van Cornelis de Vries aande andere zijde,
en dat met sodanige vrijdommen servituijten en geregtigheden so van muijren goten ligten waterloopen als anders als het voors huijs, pakhuijsen, comptoir, lootsen en Houttuijnen hebbende ende lijdende zijn, volgens de oude brieben en bescheijden daervan sijnde bekennen. De comparanten van de koopenningen vandien voldaan ende betaald te sijn de laasten penning metten eersten ende dat met een somma van f 5.330 ende nog tot rantsoen f 133 en vijff stuijvers en sulx te same f 5463:5:0 gereet en contant gelt, belovende comparanten in haare voors qualitijt alle de voorgemelte getransporteertde Effecten te sullen waren ende vrijen als een vrij goet van allen kommer ende aanthaal onder verband als na regten in oirconde (Johannes Dierkens)
KANTLIJN : ende voorts volgens de coopsconditien gepass voor notaris Bartholomeus van der Star en get .. Meij 1755.

- [1755] otr. Dordrecht zaterdag 13-12-1755 (tr. 28/12 Do. verster)
Frank van der Schoor, j.m. geb. te Dordt woont inde Princestraat hebbende schriftelijk consent van zijn Moeder Margrita van Es huijsvr. van [-] Spaan eertijds wed. van Leendert van der Schoor, en
Pieternella Backus, j.d. geb. te Rotterdam hebbende schriftelijk Consent van haar Moeder Elisabeth Blauwestijn wede. van Mattijs Backus & woont in de Grotekerksbuurt
[http://files.archieven.nl/46/f/11.91/11_91_1754.pdf]

- [1759] Datering 31-05-1759
Soort akte overdracht Plaatsnaam Dordrecht
Naam object kalkmetershuis Straatnaam kleine kalkstraat
Bedrag f 400
Folionummer 175v Aktenummer 1
Bijzonderheden de loods is aan het eind van de kleine kalkstraat gelegen en strekt van achteren tot op de kalkhaven.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
Inventarisnummer 826
Buur johan theodorus troost (weduwe van)
Koper uleke van den broek
Verkoper cornelis van hombroek, koopman
Verkoper frank van der schoor, koopman

- [1759][TRANSPORT] 9-826 f 176 (31 mei 1759) Cornelis van Hombroek Coopman denwelke verclaerde vercogt te hebben -> Antonij de Raat mede woonende binnen dese stad
Den Helf in een houttuijn, staande en gelegen aen ít eijnde van de klijne Kalkstraat binnen dese stad, belent met de loots van Hendrik van Hombroek aan de eene en t huijs van Dirk de Vries aan de andere zijde waarvan wederhelft competerende Frank van der Schoor ende dat met sodanigeÖf 150
+
Dat voor ons kwam Cornelis van HOMBROEK Coopman binnen dese stad, denwelke verclaerde vercogt te hebben dienvolgende te cederen, transporteren ende in vollen vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van ANTHONIJ DE RAAT, mede coopman binnen dese stad
de HELFT in ene huijs en erff, bestaande in een woonhuijs, pakhuijs en houttuijn, staande ende gelegen buijten de Vuijlpoort inde PRINCESTRAAT binnen dese stad, met een COMPTOIR daaragter, staande op de KALKHAVEN, belent het huijs van de Heer Wilhelmus PISTORIUS aen de eene ende het huijs van Johannis van BREDA andere zijde, en van agteren 't woonhuijs van Simon SMITS aan de eene, ende het pakhuijs vanden verkooper en Frank van der SCHOOR (aan wien de helft in dit huijs erff en gevolge vandien competeert) aende andere zijde, en dat met sodanige vrijdommen servituijten en geregtigheden soo van muijren goten ligten waterloopen als anders als het voors Huijs en Erff met den gevolge vandien hebbende ende lijdende is volgens de oude brieven en bescheijden daervan zijnde.
En op SPECIAALE CONDITIE dat ingevalle VAN DER SCHOOR en DE RAAD requireeren mogten dat de deur of ingang en vengsters komende op de plaats van 't voors huijs en erve, waer mede men in 't voors Pakhuijs van Cornelis van HOMBROEK en Frank van der SCHOOR gaan, dat deselve toegemetseld wierde, sal sulks ten gemeenen kosten van de Eijgenaars van 't voors Woonhuijs en Pakhuijs moeten geschieden, bekennende den comparant vande kooppeningen vandien voldaan ende betaalt sijnde laasten pennning met en eersten ende het met een somma van f 800 gereet ende contant gelt, belovende den comprant de helft in het voors huijs, erff en gevolge vandien te sullen waaren ende vrijen als een vrij goet van allen kommer ende aanthaal onde rverband als na regten in oirconde.

- [1760] Datering 23-11-1760 Soort akte overdracht Plaatsnaam Dordrecht
Naam object object noorwegen
Straatnaam kalkhaven
Bedrag f 917 +10 st
Folionummer 73 Aktenummer 1
Bijzonderheden het betreft de helft van een pakhuis.
Archiefnummer 9 Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht Inventarisnummer 827
Buur wilhelmus pistorius, de raat, verschoor
Koper cornelis van hombroek, koopman
Verkoper frank van der schoor, koopman
+
Dat voor ons kwam Frank van der Schoor, coopman binnen dese Stad denwelke verclaerde vercogt te hebben dienvolgende te cedeeren transporteeren ende in vollen vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van Cornelis van Hombroek mede Coopman alhier,
De helft in een Pakhuijs genaampt NOORWEGEN No 3 vier hoogh met een kelder daar onder staande aande Zuijdzijde vande Kalkhaven binnen dese Stad, belent met het Pakhuijs van Willem Pistorius aande eene en den Houttuijn van Verschoor en de Raat aande andere zijde, door den getransporteerde overgenomen volgens conditie van koop gepasseert voor den Notaris Pieter van Gelsdorp en getuijgen alhier residerende in dato 27 September 1760 waartoe in dese wert gerefereert en dat met sodanige vrijdommen servituijten en geregtigheden so van muijren goten ligten,w aterloopen als anders als het voors Pakhuijs en Erff hebbende ende lijdende is, volgens de oude brieven en bescheijden daarvan sijnde, bekennende den comparant (f 917:10:0)

- [1788] Eed van trouw door ambtenaren en gildenleden etc (1788)
Datum : 28-05-1788
Beroepsgroep : gilden: houtkopers
Naam : F. van der Schoor
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 3, inv.nr. 1973 (achterin kladlijsten gildenleden)

- [1789] Register eed 25e penning 1789 (plakkaat 30 september 1788)(gedwongen lening (obligatie) 4% over de bezittingen/het vermogen (boven de f 2500) t.l.v. de Staten van Holland en West-Friesland)
Wijk : 11
Straat : Beginnende aan de Botjesstraad tot aan 't Eijnde van de Calkhaven en weder terug
Nummer : 087
Naam : F. van der Schoor
Opmerkingen : Eed gedaan zo voor zich zelve als over zijn bij hem inwoonenden kinderen 28 feb.
Bron : SAD 3-3423 folio 025

-
 [1794] HEERENBOEKJE: 1794
Pagina : pag. 02
Functie/ambt : Naamen van de Oud-Raden of Vroedschappen zoo als hun Ed: Groot Achtb: in de Jaaren vervolgens daar toe zijn verkooren
Naam : Frank van der Schoor, Leendertsz
Jaar van toetreding: 1788
+
Pagina : pag. 04
Functie/ambt : Mannen van Veertigen
Naam : Frank van der Schoor, Leendertsz
Jaar van toetreding: 1787
+
Pagina : pag. 10
Functie/ambt : Schepen ingegaan die Michaelis 1792
Naam : Frank van der Schoor, Leendertsz
Aanmerkingen : gesurrog.
+
Pagina : pag. 61
Functie/ambt : (Brandspuiten) No. VII staande op de Hoogt buiten de Sluispoort
Naam : Frank van der Schoor, Leendertsz
Aanmerkingen : Brandmeester; Oud-Raad
Bron : SAD 489-62350 [http://files.archieven.nl/46/f/489.62324/489_62_350.pdf]

- [1797] Lijst der Burgers uit het Quartier [A t/m F], Waarvan Quitantien of Declaratoiren van den Eersten teringen der Belasting van 8 Percent zijn ingekomen. Op de Eerste Linie staan genoteerd de zulken welke quitantien overgegeven; en op de derde die, welke niet gefourneerd hebben. (wijken A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1171, E1-823, F1-50; december 1797, 1798)
Naam : Frank van der Schoor
Wijkletter en huisnummer (oude huisnummers!) : D130
Naam in de eerste of tweede kolom/linie (of arm) : [eerste linie] quitantie overgegeven
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 240

- [1803] Stemregister: verklaringen tegen het stadhouderlijk bestuur 13 april 1798-23 september 1805
"Ik belove trouw aan de Constitutie, en onderwerping aan de Wet."
Dordrecht, den 24 maart 1803 Naam : Frank van der Schoor Folionummer : 43vs Bron : SAD 4-130
Dordrecht, den 28 maart 1803 Naam : F. van der Schoor Lt.z Folionummer : 56 Bron : SAD 4-130

- [1804] Lijst van de Ingezetenen der Stad Dordrecht, bij welken quotisatie Billetten betreffende de 8 en 25 Jaarige Heffing, als mede wegens eene buitengewoone Belasting op de Bezittingen en Inkomsten, zijn gebragt; met aanteekening waar zodanige Billetten in qualiteit zijn overgegeeven; alles ingevolge Publicatie van het Staats-bewind in dato 9 Julij 1804, benevens van die Burgers waar dezelven niet zijn overgegeeven en welken in de Colom onder Arm te vinden zijn en zulks in Wijk A1-564, B1-356, C1-1868, D1-1170, E1-823, F1-50
Naam : wed.e Frank van der Schoor (qq 1)
Wijkletter en huisnummer (oude huisnummers!) : D130
Biljet (of arm) : biljet
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 4, inventarisnummer 242

- [1808] Register der Stad Dordrecht en van de Merwede (hoofdgeld 1808)
Letter en Nummero's der Huizen en Woningen: Prinsestraat D130
Namen der Hoofden of Leden der Huisgezinnen, een afzonderlijk bestaan hebbende: de wed.e F. van der Schoor [+6-9-1815]
Ongehuwd: 4
Gehuwd: -
Met- of zonder Kinderen, en derzelver getal: -
Met- of zonder Dienst- of Werkboden, en derzelver getal: 3 dienstbode
Handel, Beroep, of Handwerk: koopmanschap
Classis: 16
Somma: 350-0-0
Aanmerkingen: 350-0-0
Folionummer en bron: 10 van archiefstuk SAD 5-897

- [1813] Opschrijving Lijsten der Heeren Wijkmeesteren van 't Mannelijk geslagt van 17 tot 50 Jaren waaruit geformeerd is de Land Militie en Land Storm (eind 1813)
Naam : Frank van der Schoor
Ouderdom : 28-12-1782 (-)
Beroep : coopman
Wijkletter en huisnummer : A127
Wijk (v.d. wijkmeesters) : 03
Titel lijst : Wijk No 3. Lijst van ongetrouwde Manspersonen in deeze wijk geboren zedert primo Januarij 1764 tot ultimo December 1796.
Datum lijst : 30-12-1813
Bron: stadsarchief Dordrecht, archief 5, invent.nr. 345

- [1817] 20-1389 akte 1276 (27-2-1817)
Voor Gerrardus Telders en Ambtgenoot, openbare Notarissen te Dordrecht residerende is gecompareerd.
De Heer Leendert van der Schoor [* 25-3-1760], Koopman wonende te Dordrecht, zoo voor zich, als voor zijne onderscheidene firmas van Frank van der Schoor en Zoonen, Van der Schoor en Co en Van der Schoor en de Raadt, benevens zodanige als hij verder mogte hebben gevoerd, en nog als door afstand eenige overgeblevene Erfgenaam van wijlen zijnen Moeder Vrouwe Petronella Backes, weduwe van wijlen den Heer Frank van der Schoor gewoond hebbende en overleden te Dordrecht voornoemd.
Dewelke zoo in prive als in alle zijne voorschreven relatien, ter voldoening aan de Schikkingen met zijne Crediteuren geapplaneerd, bepaald en vastgestelt onherroepelijk verklaarde te constitueeren en magtig te maken, de Heeren Boonen & van Hoogstraten en Zoon, Mr Jacob Arnold Drieling, Mr Willem Boudewijn Donker Curtius en Justus de Bruijn & Comp, allen te Dordrecht, uitgezonderd den Heer Drieling, welke in s hage woonagtig is, te zamen of een of meer van hun in ít bizonder generalijk om de algeheele administratie zijner zaken, in alle de voornoemde relatien op zig te nemen, alle de Baten zijnes Boedels op te nemen en de reeds plaats gehad hebbende Inventarisatie te vervolgen, alle roerende en onroerende goederen te verkoopen en te realiseeren ;t zij in ít Openbaar, ít zij onder de hand, alles op den voet der voorschreve geapplameerde en vastgestelde Schikkingen, koop en andere penningen, te ontvangen en dan voor te quiteeren, de nodige Transporten en toewijzingen doen, voor vrijwaringen in deugdelijke hem Heer Compararnt volgens de wet te verbinden schudlvorderingen te innen en ontfangen, ít zij in rechten of daar buiten, en in een woord alles te doen, wat tot verEffening, realisatie en ter geldmaking zijner bezittingen, in alle de meergemelde betrekkingen door hun mogt geoordeeld worden, te worden gerequireerd omme wijders naar luidt en Conform voormelde Schikkingen, uit de in te komene en te ontfangene koop percents wijze utideeling te doen, of anders met dezelve zodanige Schikkingen te beramen en vast te Stellen als hunnen goede reead gedragen zal, en tot geheele afdoening en liquiditeit zijner zaken niets daar van uitgezondert, zal bevonden worden noodzakelijk temzijn, belovende al het te verrigtenen te zullen goedkeuren en gestant te doen, onder verband als naar rechten.
Gedaan en gepasseert te Dordrecht ten huizen van den Heer Comparant in tegenwoordigheid van voornoemde Notarissen Den 27 febr 1817 En heeft den Comparant benevens gemelde Notarissen de Minute dezes welke gebleven is in bewaring en bezitt van eerstgemelde Notaris Telders, na gedane voorlezing ondertekend.

 

SCHEPEN
 
Fluitschip Amasis
[TRANSPORT] (transport) (folio 70vs-71) Actum den 11 October 1806.
Dat voor ons kwam Nicolaas Rodenburgh, voor en innaam van zijn firma van Negotie, gaande ten name van Gerrit van Hoogstraten en Zoon, Kooplieden binnen deze Stad, als zijnde tot ít verkopen van natemelden Bodem, door ene Procuratie van den Eijgenaar D.F. van Cammenga in Embden, de dato 24 augustus 1805 behoorlik gequalificeerd. En bekende in voorn. qualiteit, dat voormelde zijne firma van Negotie, op den 15 September dezes jaars 1806, heeft verkogt, en dienvolgende als nu te cedeeren transporteeren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeven van de Heeren Frank van der Schoor en Zonen alhier,
Het Fluitschip genaamd Amasis, gevoerd wordende door Capitein Gerrit Luijke Pieters, en dat met alle deszelfs toebehoren, zo als ít zelfde thans hier in de Kalkhaven is leggende.
Bekennende verders in qualitť voorscheve van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn met ene Somma van Seeven Duijsend Vijff Honderd Guldens, Hollands Courant gereet en contant Geld. En belovende voorschreve Fluitschip en toebehoren te zullen waeren en vrijen, als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren, voor allen kommer ende aanthaal, onder verband als naar Rechten. In oirconde &c. (get.) Dirk Vos Cz.
 
Galjootschip Anthonia en Petronella
[ZEEBRIEF] 02-07-1759 2 Julij Cornelis Koot ít Schip de Anthonia en Petronella voor Hombroek van der Schoor en Vernimmen. Eed gedaan in ít Gerecht.

[TRANSPORT] (folio 29vs- 30) Actum den 30 Junij 1759.
Dat voor ons kwamen de heeren Cornelis van Hombroek, en Frank van der Schoor, Coopluijden binnen dese Stad, dewelke verclaerden vercogt te hebben dienvolgende te cedeeren transporteeren, ende in vollende vrijen eijgendom overtedragen aan en ten beheove vande Heeren Pieter en Cornelis Vernimmen, mede Coopluijden binnen dese Stad,
ieder een vierde portie in het driemast Galjootschip jegenwoordig genaampt de Anthonia en Petronella, daar Schipper op is Cornelis Kooter (en waar vande overige helft hun Comparanten ider voor een vierde toebehoort) en dat met desselfs staande en loopend wand, Zeijlen, touwen, Ankers, Scheep en keuke gereedschappen ap en dependentien vandien bijde koopers ten haaren genoege ontfangen,
Bekennende Comparanten vande kooppenningen vandien voldoen ende betaalt te sijn den laesten penning metten eersten ende dat met een Somma van Veertien duijsent guldens gereet ende Contant gelt. Beloven de Comparanten de voors. helft in het gemelte Galjootschip te sulle waaren en vrijen als Regt is, op alle wateren Stroomen en Rivieren, voor alle kommer ende aanthaal onder verband als na regten, in oirconde &c. (get.) H.F. Ketelanus vervangende de Heer Beelaerts van Emmichoven.

[ZEEBRIEF] 24-04-1760 24 do. Cornelis Kooter 't Schip de Anthonia & Petronella voor díhr. Verschoor c.s. [van der Schoor]; Eed gedaan in Ďt gerecht.

[TRANSPORT] (folio 40-40vs) Actum den 30en Julij 1760.
Dat voor ons kwamen de Heeren Cornelis van Hombroek, en Frank van der Schoor, Coopluijden binnen dese Stad, dewelke verclaarden ider voor 1/4 Portie, vercogt te hebben dienvolgende te cedeeren transporteeren ende in vollen vrijen Eijgendom overtedragen aan en ten behoeve vande heer Pieter Vernimmen, Coopman binnen dese Stad, Juffrouw Elisabeth Vernimmen voor 1/2 portie, Aan Juffrouw Anna Vernimmen mede voor 1/12 portie, en aan Juffrouw Helena Vernimmen mede voor 1/12 portie,
en sulks te samen de helft in het drie mast Galjootschip genaampt de Anthonia en Petronella, daar schipper op is Cornelis Kooter (waar vande wederhelft competeert aan den voors. Heer Pieter Vernimmen en de Heer Cornelis Vernimmen ieder voor 1/4 portie) en dat met desselvs staande en loopend want, Zeijlen, touwen, Ankers, Scheep en Keuke gereedschappen ap en dependentien vandien bijde koopers ten genoege ontfangen,
Bekennende comparanten ieder voor hun 1/4 portie en sulx te samen de helft in het voors. Schip vande kooppenningen vandien voldaan en betaalt te sijn den laasten penning metten eersten ende dat met een Somma van twaalff duijsent guldens gereet en contant gelt. Belovende comparanten de voors. helft in het gemelde Galjootschip te Sulle waaren en vrijen als regt is, op alle waateren Stroomen en Rivieren voor allen kommer ende aanthaal, onder verband als na regten, in oirconde & a. (get.) M. Onderwater vervangende De Heer Hendrik van Convent.
 
Concordia
[ZEEBRIEF] 008-12-1801 8 Decb. Pieter van der Schoor voor zijne firma van Frank van der Schoor en Zoonen voor Schipper Jacob Kooter van de Helder, ít Schip Concordia, groot twee hondert vijftig lasten. Eed gedaan.
 
Pinkschip Dongenburg
[TRANSPORT] (Transport) (folio 144vs-145) Actum den 8e Februari 1794.
Dat voor ons kwam Adriana de Haas, Weduwe van Jacob van Dongen, wonende binnen deze Stad, voor- en in naam van hare Compagnieschap gaande op de firma van de Weduwe Jacob van Dongen en Zoonen, Kooplieden alhier. Dewelke alzo bekende verkogt te hebben, en dienvolgende te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan- ende ten behoeven van de Heeren Frank van der Schoor en Zonen, Kooplieden wonende binnen deeze Stad:
Een Pinkschip genaam(d) Dongenburg, gevoert wordende door Schipper Leendert Beijkerk, met deszelfs staande en loopende Want, Rondhout en verdere bijbehorende goederen, zo dat reilt en Zeilt, zo en in diervoegen als ít zelve op den dertigsten November 1793 te Trieste in Dalmatien heeft gelegen, en verdere op zodanige Conditie, als zijn vervat in het onderhands Accort daar van op den Neegen en twintigste November 1793, tusschen Kopers en Verkopers gesloten, waar toe alhier word gerefereert.
Bekennende mitsdien de Comparante in naam als boven van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn met ene Somma van Veertien Duizend Guldens, gereet en contand geld (waar van de 40 penning en 10 verhoging is betaeld blijkens quitantie Ons Scheepenen vertoond). En belovende het verkogte te zullen waeren en vrijen als recht is, op alle Wateren Stromen en Rivieren, voor allen kommer ende aanthael, onder verbant als naar Rechten.
In oirconde &c. (get.) Joan Castendijk en als vervangende Díhr. N. Roodenburg.
 
Fluitschip Dordrecht
[TRANSPORT] (Transport) (folio 132-133vs) Actum den 25 Juli 1793.
Dat voor ons kwamen
Jan Hendrik Schultz van Haegen, Notaris en Procureur, en Arnoldus Kolster, eerste Klerk ter Secretarie, respective binnen deze Stad Dordrecht, in qualiteit als bij de Edele groot Achtb. Heeren van den Gerechte en Kamer judicieel deezer Stad aangestelde Curateurs in den insolventen Boedel van wijlen Jan Coenraad Dam, gewoond hebbende binnen deze Stad. En bekenden in die qualiteit verkogt te hebben, en dien volgende te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan- ten behoeven van de Heeren Frank van der Schoor en Zoon, Kooplieden alhier:
Een twee en dertigste portie in en Fluitschip genaamt Dordrecht in den jare 1781 ahlier nieuw utigehaalt, daar Schipper op is Gottliep Jager, lang over Steeven 145 Voeten, wijt bij de eerste balk voor het groot Luik binnen zijn huid 34 voeten, hol in ít ruim bij de eerste Balk voor het grote Luik op zijn uitwatering 16 voeten alle Amsterdamsche Voeten, met zijn staande en loopend Want en verdere bij behorende goederen volgens inventaris invoegen dezelve Scheepsportie alhier publicq is verkogt, volgens Koopsvoorwaarden, waar toe word gerefereert.
Bekennende verders van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn met ene Somma van drie hondert en Vijftig Guldens, en wegens Enen Stuiver van de gulden tot rantsoen Zeeventien gulden en tien Stuivers, en dus te zamen met drie hondert Zeeven en Zestig guldens en tien Stuivers, gereet en contant geld (waar van de 80 penning en 10 verhoging naar de ordonnantie is betaeld, volgens quitantie Ons Scheepenen vertoond). En zijnde het getransporteerde geleevert bij willig Decreet van de kamer Judicieel deezer Stad.
In oirconde &c. (get.) A. Noteman Jansz vervangende de Heeren J. Hoeufft en Mr. Pieter van der Star.
 
Eendragt
[ZEEBRIEF] 27-05-1793 27 do. Sijbrand Hommes Bruijnsma van Warns in Vriesland, ít Schip Eendragt, groot 220 lasten voor díhren. Frank van der Schoor en Zoon. Eed gedaan.
 
Eensgezindheid
[ZEEBRIEF] 04-04-1794 Uts. Cornelis Michielse van Amsterdam, ít Schip Eensgezindheid, groot 207 lasten voor de heer van der Schoor. Eed gedaan.
 
Europa
[ZEEBRIEF] 15-03-1802 15 Maart Pieter van der Schoor voor zijne firma van Frank van der Schoor en Zonen voor Arij de Gelder van Amsterdam, ít Schip Nepthunus, groot 420 lasten / denzelven voor Pieter Jantzen van Amsterdam, ít Schip Europa, groot 482 lasten / voor beide Eed gedaan.
 
Fluitschip Het Fortuijn
[TRANSPORT] (folio 40vs) Actum uts. [30-7-1760]
Dat voor ons kwam de Heer Cornelis van Hombroek, coopman binnen dese Stad, denwelke verclaerde vercogt te hebben dienvolgende te cedeeren, transporteeren ende in vollen Vrijen eijgendom over te dragen aan en ten behoeve van de heer Frank van der Schoor, mede Coopman binnen dese Stad,
de helft in het Fluijtschip genaampt het Fortuijn, gevoert door Schipper Ruert Gerkes end at met desselvs staande en lopend wand, Zeijlen, touwen, Ankers, Scheep en Keuken gereedschappen, en waer vande wederhelft den kooper is competerende, bekennende den Comparant van de kooppenningen vandien voldaan en betaalt te sijn den laasten penning metten eersten ende dat met een Somma van drie duijsent guldens gereet ende Contant gelt, belovende den comparant de voors. helft in het bovengemelt Fluijtschip te Sulle waren en vrijen als regt is, op alle wateren Stroomen en Rivieren voor allen kommer ende aanthaal onder verband als na regten, in oirconde &c. (get.) M. Onderwater vervangende De Heer Hendrik van Convent.
 
Geertruij en Pieternella
[ZEEBRIEF] 14-09-1787 14 Septb. J.G. Scholte van Rotterdam, ít Schip Geertruij & Pieternella, groot 450 lasten voor díhr. van der Schoor. Eed gedaan.
[ZEEBRIEF] 01-07-1790 1 Julij Jan Gerrit Scholten van Rotterdam, ít Schip Geertruij en Pieternella, groot 202 lasten voor de Heer Frank van der Schoor. Eed gedaan.
[ZEEBRIEF] 18-04-1791 18 dito Sijbrand Hommes Bruinsma van Vriesland, ít Schip Geertruij en Pietronella, 202 lasten voor de heer Frank van der Schoor. Eed gedaan.
 
Fluitschip Groenlandia
[ZEEBRIEF] 31-03-1802 31 do. Pieter van der Schoor voor zijne firma van Frank van der Schoor en Zoonen voor Simon Hogerzeil van Dordrecht, ít Schip de Hoop, groot 220 lasten/dezelve voor Johannes Hogerzeil van Dordrecht, ít Schip Groenlandia, groot 220 lasten / Eed gedaan.

[TRANSPORT] [transport voor Watergerecht te Dordrecht] (folio 56vs) Actum ut supra. [30-4-1805]
Dat voor ons kwam Leendert van der Schoor, wonende binnen deze Stad, voor en in naam van zijne firma van Negotie, canterende ten name van Frank van der Schoor en Zonen, Kooplieden alhier, in qualiteit als Boekhouders en mede Reeders van natemelde Schip. Dewelke bekende verkogt te hebben, en dienvolgende te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan de Heeren Slaap & Co te Embden.
Een Fluitship, genaamd Groenlandia, laatst gevoerd door Schipper Johannes Hogerzijl, in den Jare 1764 nieuw uitgehaalt, lang over Steeven 115 voeten, wijt bij den Eerste Balk, voor ít grote Luik binnen zijn Huit 29 voeten 6 duimen, Hol in ít Ruim bij de eerste Balk, voor ít groot Luik op zijn Uitwatering 12 voeten 7 duimen, ít verdek bij de eerste Balk, voor ít groot luik, hoog aan Boort 7 voeten, de stuurpligt hoog aan Boort 9 1/2 Voeten, alle Amsterdamsche voeten, met alle zijn Ronthout, opstaande en lopende Want, thans leggende in de Kalkhaven te Dordrecht; en verdere bij zijnde Goederen, volgens Inventaris, invoegen al ít zelve op den 29 April 1805 binnen Dordrecht door de Notarissen Anthonij en Cornelis Bax in publique veiling en verkogt volgens Koops Conditien daarvan zijnde, waar aan men zig gedraagd.
Bekennende de Verkoper in zijne voormelde qualiteit van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn, met Ene Somma van agt duizend en Vijf hondert Guldens en wegens Enen Stuiver van de Gulden tot rantsoen Vier Hondert Vijf en twintig Guldens, en dus te zamen met Agt Duizend Negen Honderd vijf en twintig Guldens, gereet en contant geld (waar van de 80 penning en 10 Verhoging agter volgens de ordonnenatie is betaald, blijkens quitantie Ons Scheepenen vertoond). En belovende voormeld Fluitschip en toebehoren, te zullen waren en vrijen, als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren, voor allen kommer ende aanthaal, onder verband als naar Rechten. (get.) At. van der Kaa.
 
Holland
[ZEEBRIEF] 15-09-1802 15 September Pieter van der Schoor voor zijne Maatschappij gaande ten name van Frank van der Schoor en Zoonen voor Hans Bandix Hansen van Ďt Veur, ít Schip Holland, groot 500 lasten. Eed gedaan.
 
Fluitschip De Hoop
[ZEEBRIEF] 31-08-1781 21 Augus. Jan Hilles Kooten van Warga in Vriesland, ít Schip genaamt de Hoop, groot 54 lasten voor díhr. Verschoor [van der Schoor]. Eed gedaan.
[ZEEBRIEF] 31-03-1802 31 do. Pieter van der Schoor voor zijne firma van Frank van der Schoor en Zoonen voor Simon Hogerzeil van Dordrecht, ít Schip de Hoop, groot 220 lasten / dezelve voor Johannes Hogerzeil van Dordrecht, ít Schip Groenlandia, groot 220 lasten / Eed gedaan.

- (transport) Actum den 30 April 1805.
Dat voor ons kwam Leendert van der Schoor, wonende binnen deze Stad, voor- en in naam van zijne firma van Negotie, canterende ten name van Frank van der Schoor en Zonen, Kooplieden alhier in qualiteit als Boekhouders en mede Reeders van natemelde Schip. Dewelke bekende verkogt te hebben, en dienvolgende te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan de Heer D.F. van Cammenga, en mede Interessenten te Embden.
Een Fluitschip genaamd de Hoop gevoerd door Schipper Simon Hogerzijl, in den jare 1788 nieuw uitgehaalt, lang over Steeven 113 1/2 voeten, wijt bij de eerste Balk voor ít grote Luik binnen zijn Huit 28 voeten 8 1/2 duimen, Hol in ít Ruim bij den eerste Balk, voor ít groot Luik, op zijn uitwatering 12 voeten 6 duimen, ít verdek bij de eerste Balk, van ít groot luik, hoog aan boort 7 voeten, de Stuurpligt hoog aan boort 9 voeten, alle Amsterdamsche voeten met alle zijn Ronthout, opstaande en lopende Want, thans liggende in de Kalkhaven te Dordrecht, en verdere bijzijnde Goederen volgens inventaris invoegen al ít zelve op den 29 April 1805, binnen Dordrecht, door de Notarissen Anthonij en Cornelis Bax in publique Veiling is verkogt, volgens Koops Conditien daar van zijnde, waar aan men zig gedraagd.
Bekennende de verkoper, in zijne voormelde qualiteit van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn, met ene Somma van Vijftien duizend Guldens, en wegens Enen Stuiver van de Gulden tot rantsoen Zeven Hondert en Vijftig Guldens, en dus te zamen met Vijftien duisend Zeven Honderd en Vijftig Guldens, gereet en contant geld (waar van de 80 Penning en 10 verhoging agter volgens de ordonnantie is betaeld, blijkens quitantie Ons Schepenen vertoond). En belovende voormeld Fluitschip en toebehoren te zullen waeren en vrijen, als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren, voor allen kommer ende aanthaal, onder verband, als anar Rechten. In oirkonde &c. (get.) At. van der Kaa.
 
De Jonge Alexander
[ZEEBRIEF] 13-12-1791 13 decbr. Foppe Janze Brouwer van Ameland, ít Schip de Jonge Alexander, groot 105 lasten voor de Heer van der Schoor. Eed gedaan.
 
De Jonge David
[ZEEBRIEF] 09-05-1777 9 do. Simon Koter van Huisduinen, ít Schip den Jonge David, gt. 113 lasten, voor díhr. Verschoor [van der Schoor]. Eed gedaen.
 
De Jonge Frank

- Reizen van Jacob Veer met de Jonge Frank:
NumberName of ship Master Date of departure Place of departure Arrival at Cape Departure from Cape Date of arrival at destination Place of arriva
4436.1 JONGE FRANK Veer, Jakob 23-12-1783 Texel 29-04-1784 16-05-1784 01-08-1784 Batavia
8126.1 JONGE FRANK Veer, Jakob 13-11-1784 Batavia 11-01-1785 14-02-1785 21-05-1785 Texel
4521.2 JONGE FRANK Veer, Jakob 12-06-1786 Rammeken s23-10-1786 02-12-1786 14-02-1787 Batavia
8194.2 JONGE FRANK Veer, Jakob 02-05-1787  Batavia 14-08-1787 21-09-178714-12-1787 Rammekens
4621.3 JONGE FRANKVeer, Jakob 08-11-1788  Rammekens 24-03-1789 04-10-178924-12-1789 Batavia
Bron: NL-HaNA, VOC Reisnummer 4436.1, 4521.2, 4621.3, 8126.1, 8194.2.
[uit: Jacob Veer Schipper naast God verslaggever van Schipbreuk De Vlaamse Zonne 1783, Muiterij a/b Jonge Frank 1786; door P.W.M. van Rooij, s0884030; Bachelor eindscriptie Op de barricaden, Prof. dr. H.J. den Heijer, Universiteit Leiden, Faculteit Geesteswetenschappen.]
 
De Jonge Johanna
[ZEEBRIEF] 04-04-1767 4 do. Jacob Draaij van Dordt. ít Schip de Jonge Johanna, gt. 69 lasten voor díhr. van der Schoor. Eed gedaen.
[ZEEBRIEF] 11-04-1768 11 April Ipe Thomas van Diouwe in Vriesland, De Jonge Johanna, gt. 69 lasten voor díhr. van der Schoor. Eed gedaen.
[ZEEBRIEF] 05-06(?)-1777 5 do. Jan Molenvelt van Delfshaven ít Schip de Jonge Johanna, gt. 98 lasten voor díhr. van der Schoor. Eed gedaan.
[ZEEBRIEF] 27-05-1779 27 Meij 1779 Jan Moleveld van Delfshaven, ít Schip de Jonge Johanna, groot ontrent 98 lasten voor de heer Frank van der Schoor. Eed gedaan.
[ZEEBRIEF] 07-06-1786 dito Simon Kooter van de Helder, ít Schip de Jufvrouw Johanna, groot 184 lasten voor Heer Frank van der Schoor. Eed gedaan.
[ZEEBRIEF] 20-04-1793 20 do. Roelof Wolf van Rotterdam (16 decemb. 1793 duplicaat), ít Schip de Jongste Johanna, groot 139 lasten voor de Heer v.d. Schoor. Eed gedaan.
 
De Jonge Leendert
[ZEEBRIEF] 17-08-1761 17 do. Ruurt Brouwer van Ameland ít Schip de Jonge Leendert voor van der Schoor & de Raat. Eed gedaen.
[ZEEBRIEF] 10-03-1762 10 do. Pieter Been van Huijsduinen ít Schip de Jonge Leendert, Frank van der Schoor. Eed gedaen.
[ZEEBRIEF] 16-12-1762 16 do. Pieter Been van Huijsduijnen ít Schip de Jonge Leendert voor de Heer van der Schoor. Eed gedaan in handen van de praesident burgermr. van der Burch.
[ZEEBRIEF] 10-04-1764 10 April Pieter Been van Huijsduijnen ít Schip de Jonge Leendert voor díhr. van der Schoor. Eed int geregt gedaen.
 
Driemast hoekerschip de Leendert en Matthijs
[ZEEBRIEF] 11-04-1766 do. Jacob Koter van Huisduinen, ít Schip de Leendert en Matthijs, 85 lasten, voor Frank van der Schoor. Eed gedaen.

[TRANSPORT] (folio 129-129vs) Actum den 12 Juli 1768.
Dat voor ons kwam de Heer Frank van der Schoor, Koopman wonende binnen deze Stat. Denwelke bekende verkogt te hebben en dienvolgende te cederen, transporteren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van de Heren Heshuijsse en de Jonge, Kooplieden te Zirkzee,
Een Driemast Hoekerschip zijnde van Hollands makelij genaamt de Leendert en Matthijs en gevoert bij Schipper Jacob Koter, met zijn staande en loopend Wand en vedere bijbehorende Goederen bij de Kopers ten genoegen ontfangen.
Bekennende wijders de Comparant van de Kooppenningen van dien voldaan en betaalt te zijn met een Somma van Agt Duizent en Twe hondert Guldens gereet en contant gelt (waar van de 40e penning en 10e verhoging is betaalt volgens quitantie aan ons geŽxhibeert). En belovende het voorsz. Driemast Hoekerschip en gevolgen te zullen waren en vrijen als recht is, op alle Wateren Stroomen en Rivieren voor allen kommer ende aanthaal, onder verbant als naar Rechten in oirconde &c. (get.) P.M. Beelaerts van Emmichoven vervangende díHr. de Witt.

[ZEEBRIEF] 27-05-1778 27 do. Gool Janse Schelvis van Texel, ít Schip Leendert en Matthijs, groot 197 lasten, voor díhr. Frank van der Schoor. Eed gedaan.
 
Een maaspont
[TRANSPORT] (folio 80-80vs) Actum den 13 November 1764.
Dat voor ons kwam Pieter van Gelsdorp, Notaris en Procureur binnen dese Stad als last en porcuratie hebbende van Abraham, Adriaan en Jacob Theodorus de Mist, Kooplieden te Nijmegen volgens deselve Procuratie gepasseert voor den Notaris Jan Engelbert Sanders van Well tot Nimwegen voors. residerende in dato 5 October 1764 ons Scheepenen verthoont, En verclaerde den Comparant in die qualitijt te cedeeren transporteeren ende in vollen Vrijen eijgendom over te dragen aan en ten behoeve van de Heeren Vander Schoor en de Raadt, Coopluijden binnen dese Stad,
Een groote Maaspondt lang over Steven 132 Voeten Luijkse Maat, zonder in en minder of meerder lengste gehouden te Zijn, en zoo als deselve inden Kalkhaven deser Stad is leggende, alles in conformitť de Conditie van koop voor den voorn. Notaris Pieter van Gelsdorp en getuijgen gepasseert in dato 30 October 1764 daarvan Zijnde, bekennende den Comparant vande kooppenningen vandien voldaan en betaalt te Sijn met een Somma van Ses hondert en dertig gulde ende nog tot Rantsoen Een en dertig gulde en tien Stuijvers, en dus te Same met f 661:10:0 gereet en Contant gelt, Belovende den Comparant in Zijne voors. qualitijt de voors. Maaspont te Sulle waaren en vrijen als regt is, op alle wateren Stroomen en Rivieren voor allen kommer ende aanthaal onder verband van zijn principaale persoonen en geoderen deselve Stellende ten bedwange van allen Heeren, Hoven, Regten ende regteren in oirconde &c. (get.) J. De Witt vervangende de Heer Dr. van Convent.
 
Nepthunis
[ZEEBRIEF] 15-03-1802 15 Maart Pieter van der Schoor voor zijne firma van Frank van der Schoor en Zonen voor Arij de Gelder van Amsterdam, ít Schip Nepthunus, groot 420 lasten / denzelven voor Pieter Jantzen van Amsterdam, ít Schip Europa, groot 482 lasten / voor beide Eed gedaan.

- Toegangsnummer: 9 Archieftitel: Oud-rechterlijke archieven van Dordrecht
ARCHIEF VAN HET WATERGERECHT II STUKKEN BETREFFENDE DE CIVIELE RECHTSPRAAK
1603 Bevelschrift inzake het proces tussen de Firma 'Evert Suermondt en zonen' te Rotterdam en de SociŽteit van Frank van der Schoor betreffende de bevrachting van het schip 'Neptunus' voor een reis naar Batavia;
 
Fluitschip/Groenlandvaarder Pro Patria (gebouwd in 1740)
- (folio 98vs-99) Actum uts. [29-4-1766]
Dat voor ons kwam de Heer Jan van Nievervaart, Coopman binnen deze Stad, denwelke verclaarde vercogt te hebben dienvolgende te cederen transporteeren ende in volle Vrijen eijgendom overtedragen aan en ten behoeve van de Heer Frank vander Schoor, Coopman binnen deze Stad,
een twee en dertigste Part inde Groenlandsvaarder Pro Patria met desselfs Walvisvangers gereedschap en verder toebehooren niet uijtgesondert zoo het reijlt en Zeijlt, en invoege hetzelve bij openbare verkooping den 8 April 1766 door en ten overstaan van den Notaris Anthonij Bax alhier en twee getuijgen gedaan, is verkogt,
bekennende den Comparant vande kooppenningen vandien voldaan en betaalt te sijn met Vijffhondert en tien guldens, ende nog tot Rantsoen Vijf en twintig gulde tien Stuijvers en dus te Same f 535:0:0 gereet en Contant gelt, belovende den Comparant voors. een twee en dertigste part in het voors. Schip te Sulle waren en vrijen als Regt is, op alle Wateren Stroomen en Rivieren voor allen kommer ende aanthaal onder verband als na Regten; in oirconde &c. (get.) C. Brender ŗ Brandis en als vervangende den heer den Buck.

- (folio 166-166vs-167)(transport) Actum den 27 Juni 1771.
Dat voor ons kwam Juffrouw Adriana Brooshooft weduwe van wijlen de Hr. Cornelis Bax, wonende binnen deze Stat, voor en in naam van de gewezene Rederij van het Schip Pro Patria, hier agter te melden. En bekende verkogt te hebben en dienvolgende te cedeeren, transporteeren en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeve van den Heer Pieter Vernimmen, mede wonende binnen deze Stat, als Boekhouder van de nieuwe Rederij van ít zelve Schip Pro Patria genaamt
(waar van thans Reders zijn
1/16 Pieter Vernimmen voor een Zestiende,
1/16 Gerrit van Hoogstraten en Zoon, voor een Zestien,
1/16 Samuel Crena, voor een Zestiende,
1/16 Quirjjn van Strijen, voor een Zestiende,
1/16 Jan Gevaerts - P.P. Repelaer, voor een Zestiende,
1/16 N. Backus & A. van Poeljen voor een Zestiende,
1/16 J. Meuwiszen & B.B. Noordbergh voor een Zestiende,
2/32 Jan van der Linden van Slingeland, voor een twe en dertigste,
1/16 Adolph H. van der Meij van der Linden voor een Zestiende,
2/32 Wilhelmus & Sibertus van Nievelt voor drie twe en dertigste,
1/16 Anthonij en Cornelis Stratenus voor een Zestiende,
1/16 Gerard Castendijk en Zoon, voor een Zestiende,
1/16 Van der Schoor en C.M. van Nievervaart voor Een Zestiende,
1/16 Bandt & Hooft voor een Zestiende,
1/16 Wede. H. Koijmans en Pieter Koijmans voor een Zestiende,
1/16 P. Vernimmen en Walpot, voor een Zestiende en dus te zamen voor ít geheel
)
Een Fluit-Schip genaamt Pro Patria, in den jare 1740 nieuw uitgehaalt, lang over steven 110 Voeten, wijt voor den Eerste Balk voor de grote Mast binnen de Huit 26 Voeten 3 1/2 duimen, Hil in ít ruim onder den eersten Balk voor de grote Mast 10 Voeten 7 1/2 Duimen, tusschen dekshoog aan boort aan den onderkant van den Balk voor de grote Mast 5 Voeten 9 1/2 duimen Stierplegt, hoog aan boort 8 Voeten en 4 Duim, alle Amsterdamze Voeten met deszelfs Ronthout, opstaande en lopend Want en verdere goederen, als mede met desselfs Armazoen of Walvisvangers gereetschap niets uitgezondert.
Bekennende mitsdien de Compte. in hare voormelde qualiteit van de Kooppenningen van dien voldaan en betaal te zijn met ene Somma van Agt duizent Een hondert Guldens, en wegens Enen Stuiver vande gulde voor rantsoen Vier hondert en Vijf Guldens, en dus te zamen mat agt duizent Vijf hondert en Vijf Guldens, gereet en contant gelt (waar van de rantzoenpenningen gerekent tegens een halve Stuiver van de gulden; en na aftrek der Vleet of Vaatwerk, bij geswore Makelaars getaxeert op twe duizent Een hondert negen en Sestig Guldens, volgens Certificatie, dato 5 Maart 1771 Ons Schepenen vertoont) de 40e penn. en 10 Verh. is betaal, volgens Quitantie mede aan ons vertoont. En belovende de Compte. in hare qualiteit voormelt Fluit-Schip, en toebehoren te zullen waren en vrijen als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren voor allen kommer ende aanthaal, onder verbant, als naar Rechten. In oirconde (get.) Gerard De Bevere alsmede vervangende díHeer Beelaerts.

[ZEEBRIEF] 06-04-1784 6 April Simon Hogerzijl van Dordrecht, Schipper op ít Schip de Propatria, groot omtrnet 109 lasten. Eed gedaan voor díFrank van der Schoor.
[ZEEBRIEF] 26-03-1787 Uts. Simon Hogerzeijl van Dordrecht, ít Schip Pro Patria, groot 109 lasten voor van der Schoor. Eed gedaan.
[ZEEBRIEF] 31-03-1789 31 do. Simon Hogerzeil van Dordrecht, ít Schip de Pro Patria, groot omtrent 109 lasten voor díhr. van der Schoor. Eed gedaan.
[ZEEBRIEF] 02-04-1791 2 do. Simon Hogerzeil van Dordrecht, ít Schip Pro Patria, groot 109 lasten voor díheer van der Schoor. Eed gedaan.
[ZEEBRIEF] 04-04-1794 Uts. Simon Hogerzeil van Dordrecht, ít Schip Pro Patria, groot 109 lasten voor de heer van der Schoor. Eed gedaan.

- (Transport) (folio 177vs-178) Actum den 12 April 1796.
Dat voor ons kwam Frederik van den Bergh, Koopman, en Francois Pistorius, Notaris en Procureur, beiden wonende alhier, in qualiteit als Executeurs in den Boedel van wijlen Magdalena Meeuwissen, gewoond hebbende en binnen deze Stad overleeden. Dewelke bekende verkogt te hebben en dienvolgende te cedeeren, transporteeren, en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan- ende ten behoeven van Frank van der Schoor en Zonen, Reeders en Kooplieden binnen deze Stad:
Een twe- en dertigste Part in het Fluitschip of Groenlantsvaarder genaamt Pro Patria, leggende in de Kalkhaven alhier te Dordrecht, met deszelfs Rondhout, opstaande en lopend Wandt, vleet en daarbij behorende goederen, zo en in diervoegen, als ít zelve word gevoerd, bij den Commandeur Simon Hogerzeijl, en varende onder directie van de Koopers, bij henlieden ten genoegen ontfangen.
Bekennende mitsdien de verkoopers in hunnen gezegde qualiteit van de Kooppenningen van dien voldaan en betaald te zijn met ene Somma van Twe hondert en Negentig guldens, en wegens Enen Stuiver van de gulden tot rantsoen Veertien guldens en tien Stuivers, en dus te zamen met Drie hondert Vier guldens en Tien Stuivers (waar van de 40 penning en 10 verhoging is betaeld volgens de Ordonnantie, blijkens quitantie Ons Scheepenen vertoond). En belovende voormelde Scheepsportie te zullen waeren en vrijen, als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren voor allen kommer ende aanthael onder verband als naar Rechten. In oirconde &c. (get.) C.M. van Nievervaart vervangende Crena & Lacoste.

- (Transport)  (folio 193) Actum den 20 Februari 1797.
Dat voor ons kwam Pieter van der Schoor, van Altona, voor- en in naam van zijn Comptoir van Negotie, gaande ten name van Frank van der Schoor en Zonen. Dewelke, als daar toe bekomen hebbende Permissie van de Nationale Vergadering repraesenteerende het Volk van Neederland, bij Decreet van den 30 Januari 1797, Ons Scheepenen geexhibeert, bekende verkogt te hebben, en dienvolgende te cedeeren, transporteeren, en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan - en ten behoeven van P.O. Brouwer, te Embden:
Het Fluitschip genaamt Pro Patria mede met deszelfs staande en lopend Want en bijbehorende goederen, zo dat reilt en Zeilt.
Bekennende van de Kooppenningen van dien voldaan te zijn met ene Somma van Drie duisent Zeeven hondert en Vijftigh Deensche Rijxdaalders, gereet en contant geld (waar van de 80 penning en 10 verhoging is betaeld, volgens quitantie Ons Scheepenen vertoond). En belovende voormelde Schip en toebehoren te zullen waeren en vrijen, als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren, voor allen kommer ende aanthaal, onder verband, als naar Rechten. In oirconde &c. (get.) C.M. van Nievervaart vervangende van der Kaa & Roodenburg.

- (Transport) (folio 196vs-197) Actum den 16 Mei 1797.
Dat voor ons kwam Mr. Pieter van den Santheuvel, Heere van Driel, wonende binnen deze Stad, als instaande en de rato caveerende voor de Erve Quirijn van Strijen, als mede voor de Erve Bartholomeus van den Santheuvel. En bekende in die qualiteit verkogt te hebben en dienvolgende te cedeeren, transporteeren, en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeven van Frank van der Schoor en Zoon, Kooplieden alhier.
* Een Zestiende part in het Fluitschip genaamt Pro Patria, gevoert wordende bij den Commandeur Simon Hogerzijl, als mede
* Een twe en dertigste part, in het Fluitschip genaamt de Unie, gevoert wordende door den Commandeur Jan Hogerzijl toebehorende aan voornoemde Erve Quirijn van Strijnen.
* En nog Een twe en dertigste part in het laast gemelde Fluitschip, toebehorende aan de Erve Bartholomeus van den Santheuvel;
alle dezelve Scheepsparten, tevens met gelijke aandeelen in derzelven Vleet, Gereetschappen en bijbehorende goederen, zo dezelve reijlen en Zeijlen, als mede met alle deszelfs baten en Schaden, niets uitgesondert, tot dezelve Scheepen en Reederij, maar eenigzints behorende of die aangaande.
Bekennende van de Kooppenningen van al het verkogte voldaan en betaald te zijn eens af met de Somma van Een duizent Guldens, gereet en contant geld (waar van de 40 penning en 10 verhoging is betaeld, blijkens quitantie Ons Scheepenen vertoond). En belovende het verkogte te zullen waeren en vrijen, als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren, voor allen kommer ende aanthaal, onder verband, als naar Rechten. In oirconde &c. (get.) C.M. van Nievervaart vervangende van der Elst & Vriesendorp.
 
Rust van het Vaderland
[ZEEBRIEF] 25-05-1793 25 do. Hubertus de Koning van Krimpen, ít Schip Rust van ít Vaderland, 120 lasten voor de heer van der Schoor. Eed gedaan.
[ZEEBRIEF] 01-04-1791 1 April Hubertus de Koning van Krimpen, ít Schip Rust van ít Vaderland, 120 lasten voor díheer v.d. Schoor. Eed gedaan.
 
De Unie
[ZEEBRIEF] 26-03-1787 26 do. Johannis Hogerzeijl van Crimpen op de Lek, ít Schip de Unie, groot 117 lasten voor van der Schoor. Eed gedaan.
[ZEEBRIEF] 31-03-1789 Uts. Johannis Hogerzeil van Krimpen in de Lek, ít Schip de Unie, groot omtrent 117 lasten voor díhr. van der Schoor. Eed gedaan.
[ZEEBRIEF] 01-04-1791 Uts. Johannes Hogerseil van Krimpen, ít Schip de Unie, groot 117 lasten voor díheer v.d. Schoor. Eed gedaan.
[ZEEBRIEF] 04-04-1794 4 do. Johannes Hogerzeil van Krimpen op de Lek, ít Schip de Unie, groot 117 lasten voor díhr. van der Schoor. Eed gedaan.

- (Transport) Actum den 20 Februari 1797.
Dat voor ons kwam Pieter van der Schoor, van Altona, voor- en in naam van zijn Comptoir van Negotie, gaande ten name van Frank van der Schoor en Zonen. Dewelke, als daar toe bekomen hebbende Permissie van de Nationale Vergadering repraesenteerende het Volk van Neederland, bij Decreet van den 30 Januari 1797, Ons Scheepenen geexhibeert, bekende verkogt te hebben, en dienvolgende te cedeeren, transporteeren, en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan - en ten behoeven van P.O. Brouwer, te Embden:
Het Fluitschip genaamt de Unie, met deszelfs staande en loopend Want en bijbehorende Goederen, zo dat reilt en zeilt.
Bekennende van de Kooppenningen van dien voldaan te zijn met ene Somma van Drie duizent Zeeven hondert en Vijftig Deensche Ryxdaalders, gereet en contant geld (waar van de 80 penning en 10 verhoging is betaeld, volgens quitantie Ons Scheepenen vertoond). En belovende voormelde Schip en toebehoren te zullen waeren en vrijen, als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren, voor allen kommer ende aanthaal, onder verband, als naar Rechten. In oirconde &c. (get.) C.M. van Nievervaart vervangende van der Kaa & Roodenburg.

- (Transport) (folio 196vs-197) Actum den 16 Mei 1797.
Dat voor ons kwam Mr. Pieter van den Santheuvel, Heere van Driel, wonende binnen deze Stad, als instaande en de rato caveerende voor de Erve Quirijn van Strijen, als mede voor de Erve Bartholomeus van den Santheuvel. En bekende in die qualiteit verkogt te hebben en dienvolgende te cedeeren, transporteeren, en in vollen vrijen eigendom overtedragen aan en ten behoeven van Frank van der Schoor en Zoon, Kooplieden alhier.
* Een Zestiende part in het Fluitschip genaamt Pro Patria, gevoert wordende bij den Commandeur Simon Hogerzijl, als mede
* Een twe en dertigste part, in het Fluitschip genaamt de Unie, gevoert wordende door den Commandeur Jan Hogerzijl toebehorende aan voornoemde Erve Quirijn van Strijen.
* En nog Een twe en dertigste part in het laast gemelde Fluitschip, toebehorende aan de Erve Bartholomeus van den Santheuvel;
alle dezelve Scheepsparten, tevens met gelijke aandeelen in derzelven Vleet, Gereetschappen en bijbehorende goederen, zo dezelve reijlen en Zeijlen, als mede met alle deszelfs baten en Schaden, niets uitgesondert, tot dezelve Scheepen en Reederij, maar eenigzints behorende of die aangaande.
Bekennende van de Kooppenningen van al het verkogte voldaan en betaald te zijn eens af met de Somma van Een duizent Guldens, gereet en contant geld (waar van de 40 penning en 10 verhoging is betaeld, blijkens quitantie Ons Scheepenen vertoond). En belovende het verkogte te zullen waeren en vrijen, als recht is, op alle Wateren, Stromen en Rivieren, voor allen kommer ende aanthaal, onder verband, als naar Rechten. In oirconde &c. (get.) C.M. van Nievervaart vervangende van der Elst & Vriesendorp.
 
De Vrouw Elizabeth
[ZEEBRIEF] 02-12-1789 2 Decemb. Daniel Muller van Dordt. ít Schip de Vrouw Elizabeth, groot 130 lasten voor díhr. Frank van der Schoor. Eed gedaan.
 
De Vrouw Pietronella
[ZEEBRIEF] 10-03-1779 do. Simon Reijnders van Warder, ít Schip de Vr. Pietronella, groot 116 lasten voor de Heer Frank van der Schoor. Eed gedaan.
 
Willemstad en Boetzelaer
[ZEEBRIEF] 08-08-1794 8 Augustus Simon Kooter van de Helder, ít Schip Willemstad en Boetzelaar, groot omtrent 450 lasten voor de Heer van der Schoor. Eed gedaan.
 
Zeenimph
[ZEEBRIEF] 17-04-1802 17 do. Pieter van der Schoor voor zijne Maatschappij gaande ten name van Frank van der Schoor en Zoonen voor en in naam van Gerrit Lueken Pieters van Rotterdam, ít Schip ZeeNimph, groot 340 lasten. Eed gedaan.


(C) Dordrecht EvD oktober 2012 (http://genbook.dordtenazoeker.nl)